Estónsko – európsky raj startupov

Estónsko –  európsky raj startupov
Veronika Rezáková

Som trochu workoholik s vášňou pre letné dovolenky, kvalitnú literatúru a dobré víno. Ako štúdiom poznačený slovenčinár som profesijné, ale aj osobné naplnenie našla v hre so slovami, kladením pestrých informácií na papier a ich šírení medzi ľudí. Stále sa učím a veľa sa pýtam. Zvedavosť mi pomáha pri písaní biznis príbehov, tlačových správ či marketingových textov. Základom rýchlych prstov na klávesnici sú aspoň 2 šálky kávy denne, pozitívni ľudia v mojom okolí a pohyb v prírode.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Startupy sú fenoménom súčasnosti a mnohé krajiny podporu ich vzniku vnímajú ako základný predpoklad pre rozvoj ekonomiky postavenej na inováciách. V sérii článkov o startupových ekosystémoch sa pozrieme na prostredia, v ktorých sa rodia úspešné startupy. Našou prvou zastávkou bude Estónsko.

Estónsko je malá krajina, ktorá sa nachádza na severovýchode Európy a je to najsevernejšia republika spomedzi pobaltských krajín. Susedí s Lotyšskom a Ruskom a od Fínska ho oddeľuje Fínsky záliv. V súčasnosti má Estónsko okolo 1,25 milióna obyvateľov a najvýznamnejšie sektory hospodárstva predstavujú najmä služby a priemysel. Z hľadiska štatistiky počtu začínajúcich podnikateľov pôsobí v krajine až okolo 350 startupov, čo v prepočte na obyvateľov znamená jeden existujúci startup na 3600 obyvateľov. Uvedená hodnota radí Estónsko v Európe na popredné priečky v tejto štatistike, čo je výsledkom najmä cielenej podpory vlády do oblastí ako verejná správa, školstvo, výskum a vývoj a pod.

Tí najlepší z najlepších alebo estónske „success stories“

Estónsko a výnimočné startupy je spojenie, ktoré v Európe funguje už niekoľko rokov. Medzi najznámejšie príklady úspešne realizovaných podnikateľských plánov patrí napr. príbeh spoločnosti Skype, ktorá sa stala lídrom v telekomunikačných technológiách a dnes je súčasťou spoločnosti Microsoft alebo príbeh spoločnosti TransferWise, ktorá priniesla na finančný trh nový spôsob požičiavania peňazí bez zbytočných poplatkov. Ďalší úspešný príklad estónskeho startupu predstavuje spoločnosť Testlio, ktorá sa presadila testovaním mobilných aplikácií. Za zmienku stojí taktiež úspešný startup Taxify, ktorý sa na trhu presadil aplikáciu zabezpečujúcou privolanie taxíka jedným kliknutím. Uvedené príklady predstavujú úspešné vzory pre ďalších mladých začínajúcich podnikateľov, ktorí sa rozhodli podnikať a pokúsiť sa tak realizovať svoje podnikateľské nápady.

Dôvody startupového úspechu Estónska

Úspech podnikateľského nápadu závisí od veľkého množstva podmienok. Okrem výnimočného nápadu, skúsených a vytrvalých ľudí zohráva v prípade úspechu významnú mieru aj fakt, v akom podnikateľskom prostrední sa nápad uskutočňuje. Estónsko v tejto oblasti nijako nezaostáva a dosiahnuté úspechy estónskych startupov vôbec nie sú náhodné. Naopak, sú výsledkom cielených vládnych opatrení, ktoré ponúkajú začínajúcim podnikateľom podporu vo viacerých ekonomicko-hospodárskych oblastiach.

Základne dôvody úspešného rozvoja podnikania v Estónsku môžeme zhrnúť v nasledujúcich bodoch:

  • Podpora zo strany vlády
  • Moderné školstvo prepojené s praxou a IT vzdelávanie
  • Financovanie ďalších prostredníctvom úspešných
  • Estónska húževnatosť a vytrvalosť

Podpora zo strany vlády v Estónsku

Estónska vláda na čele so svojim prezidentom Thomasom Hendrikom Ilvesom, označovaným aj ako „informatická kocka“, je otvorená technologickému pokroku a snaží sa danú oblasť plne podporovať pomocou cielených opatrení. Ich výsledky je možné vidieť najmä v plne fungujúcom eGovernmente, ktorým sa nemôže pochváliť príliš veľa krajín v Európe. Celkovú informatizáciu verejnej správy začalo Estónsko hneď po získaní nezávislosti v roku 1991. Výsledkom čoho je možné v tejto krajine od roku 2000 plne používať elektronický podpis a elektronické voľby boli zavedené vôbec ako prvé na svete už v roku 2005. Samozrejmosťou v súčasnosti je elektronické podávanie daňového priznania a mnoho iných podporných elektronických služieb.

Takto vytvorený reálne fungujúci eGovernment nielenže šetrí ľuďom čas a štátnej pokladnici peniaze, ale predovšetkým vytvára dobré podmienky pre startupový raj tak pre domácich ako aj zahraničných podnikateľov. Predpokladá sa, že do desiatich rokov by mohla krajina získať až 10 miliónov virtuálnych rezidentov, a to najmä vďaka plnej digitalizácií všetkých potrebných vládnych informácií.

Článok pokračuje pod reklamou

Premyslený startupový ekosystém založený na plnej elektronizácii služieb verejnej správy (napr. založiť firmu je možné elektronicky za jeden deň) významne podporujú aj rôzne opatrenia v oblasti podnikania a daní. Estónsko má jednoduchý a prehľadný daňový systém s rovnou daňou tak pre príjmy fyzických ako aj právnických osôb. Príjmy sú zdaňované 21 % sadzbou bez ohľadu na ich výšku.

Okrem rovnej dane významne podporuje podnikanie v Estónsku aj fakt, že zisk spoločností nie je zdaňovaný priamo pri vzniku v danom roku, ale až vtedy, keď je rozdelený resp. distribuovaný majiteľom napr. formou dividend. To zjednodušene povedané znamená, že ak sa spoločnosť rozhodne zisk vytvorený v danom roku nechať ako investíciu v podniku, tak táto čiastka nepodlieha zdaňovaniu. Vďaka tomuto opatreniu môžu podnikatelia zhromažďovať zisky viacero rokov, a následne ich neskôr použiť na štart nového projektu či vývoj nového produktu. Táto skutočnosť je výhodná najmä pri startupoch, ktoré sú v prvých rokoch financované najmä prostredníctvom investícií od investorovr resp. sú financované z prvého úspešného predaja svojho projektu.

Moderné školstvo prepojené s praxou a IT vzdelávanie

Ďalšou oblasťou, ktorá prispieva k tomu, že Estónsko je považované za krajinu významne podporujúcu startupy je premyslený systém školstva spolupracujúci s praxou. Známe sú informácie o veľkých investíciách do výskumu a vývoja, ktorých cieľom je vytvorenie dobre fungujúceho podnikateľského ekosystému spolupracujúceho s univerzitami a inými podpornými zariadeniami. Sieť inštitúcií podporujúcich začínajúcich podnikateľov tvorená akcelerátormi, inkubátormi, hubmi alebo coworkingovými centrami je v Estónsku taktiež veľmi obľúbená a rozšírená. Medzi najznámejšie patria napr. Töökoht co-working, Tehnopol Startup Incubator alebo tiež najstarší vedecký park v tejto oblasti Tartu - vedecký park. Tieto inštitúcie výrazne uľahčujú najmä začiatok podnikania, ponúkajú začínajúcim podnikateľom priestory, základné informácie o podnikaní, daniach, vytvárajú možnosti na networking s inými podnikateľmi alebo investormi.

Okrem samotnej štruktúry statupového ekosystému významne napomáha rozvoju podnikania v IT technológiách aj to, že vzdelanosť obyvateľstva v tejto oblasti je na vysokej úrovni. Túto skutočnosť potvrdzuje fakt, že informatika je v Estónsku povinný predmet už na najnižších stupňoch základných škôl. K celkovej veľmi vysokej vzdelanosti a informovanosti obyvateľstva prispieva aj skutočnosť, že takmer celá krajina má výborné pokrytie a prístup k vysoko rýchlostnému internetu.

Financovanie ďalších prostredníctvom úspešných

K ďalším determinantom úspechu Estónska môžeme zaradiť aj prístup a spôsob investovania Estóncov do začínajúcich startupov. Nakoľko vláda je naklonená technológiám, sama vytvára fondy na ich financovanie a ojedinelým nie je ani spôsob financovania začínajúcich podnikateľov prostredníctvom kapitálu, ktorý získali už úspešné startupy. Typickým príkladom sú investície napr. spoločnosti Skype, ktoré predstavujú významný zdroj investovania do začínajúcich startupov nielen v Estónsku.

Estónska húževnatosť a vytrvalosť

Ďalšia príčina úspechu Estónska ako statupového raja je ich vlastná kultúra a charakterové vlastnosti. Po získaní nezávislosti od bývalého Sovietskeho zväzu boli nútení začať prakticky od začiatku a pomaly sa učiť stáť na vlastných nohách. Fakt, že tam kde sú dnes, sa dostali sami bez pomoci iných ich charakterizuje ako odhodlaných, trpezlivých a vytrvalých ľudí, ktorí vedia, čo chcú a neboja sa to dosiahnuť.

Možný príklad pre Slovensko

Porovnaním Slovenska a Estónska je možné nájsť viacero paralel. Obidva štáty predstavujú malú krajinu s otvorenou ekonomikou, z pohľadu histórie patrili taktiež do tzv. východného bloku a v podobnom období aj získali samostatnosť. Obe prešli viacerými turbulentnými obdobiami, sú súčasťou Európskej únie a používajú spoločnú európsku menu. Napriek značnej podobe však v súčasnosti existujú významné oblasti, kde Slovensko za Estónskom výrazne zaostáva. Ide najmä o úroveň informatizácie verejnej správy, prehľadnosť a jednoduchosť daňového systému a úroveň prepojenia informácii medzi podnikateľským prostredím a univerzitami alebo inými vedeckými inštitúciami.

Smer, ktorý udáva Estónsko už niekoľko rokov naznačuje, kadiaľ vedie cesta aj pre takú malú krajinu ako je Slovensko. Je však potrebné najmä zo strany vlády a iných štátnych inštitúcií prijímať cielené opatrenia, ktoré zatraktívnia podnikateľské prostredie na Slovensku, a tak postavia základné piliere pre väčší rozvoj existujúceho statupového ekosystému. Prvú lastovičku tejto iniciatívy môžeme vidieť v snahách organizácie zameranej na podporu malého a stredného podnikania na Slovensku. Slovak Business Agency má v súčasnosti vo svojom portfóliu viacero programov, ktoré pomáhajú začínajúcim podnikateľom, a to najmä prostredníctvom odborného poradenstva alebo zabezpečením účasti na rôznych výstavách alebo veľtrhoch. Ak chceme nasledovať úspešný príklad Estónska je potrebné takéto iniciatívy rozvíjať a podporovať a hlavne pripájať k nim ďalšie opatrenia, ktoré budú cielene zlepšovať podnikateľské prostredie na Slovensku.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Veronika Rezáková
Veronika Rezáková

Som trochu workoholik s vášňou pre letné dovolenky, kvalitnú literatúru a dobré víno. Ako štúdiom poznačený slovenčinár som profesijné, ale aj osobné naplnenie našla v hre so slovami, kladením pestrých informácií na papier a ich šírení medzi ľudí. Stále sa učím a veľa sa pýtam. Zvedavosť mi pomáha pri písaní biznis príbehov, tlačových správ či marketingových textov. Základom rýchlych prstov na klávesnici sú aspoň 2 šálky kávy denne, pozitívni ľudia v mojom okolí a pohyb v prírode.


Startupový ekosystém Izraela

Na potulkách po zahraničných startupových ekosystémoch nie je možné vynechať takú veľmoc, akou je Izrael. Dôkaz o význame Izraelu na mape startupového ekosystému sveta najlepšie potvrdzujú rôzne ekonomické a hospodárske štatistiky, v ktorých Izrael pravidelne obsadzuje popredné priečky. Ako príklad môžeme uviesť umiestnenie Izraela v štatistike konkurencieschopnosti krajín sveta v roku 2014, kde obsadil 1. miesto na svete v počte startupov na obyvateľa a 1. miesto na svete v množstve investícií použitých do výskumu a vývoja na obyvateľa. Okrem iného sa v Izraeli nachádza aj 2. najinovatívnejšie miesto na svete (Tel Aviv) a taktiež je v tejto krajine koncentrovaná aj najväčšia kvalita vedeckých a výskumných inštitúcií.

Štátne programy podpory podnikania v Izraeli

V článku Izrael – krajina startupov sme sa venovali dôvodom, prečo Izrael v súčasnosti patrí medzi najvýznamnejšie startupové ekosystémy sveta. Nemalú úlohu pri tomto úspechu zohral štát a jeho podporné programy.

Startupisti pozor! Eshop Alza podporuje inovačné projekty, startupom dá 200 miliónov CZK

Alza podporuje startupy v Česku a na Slovensku. V rámci vlastného akcelerátora ponúka v druhom kole inovatívnym firmám na rozbeh 200 miliónov českých korún. Stačí iba poslať svoj projekt mailom.

Next Amsterdam

Spoločnosť Next Amsterdam investuje peniaze, čas, vedomosti a vášeň do firiem, ktorým verí a to výmenou za podiel v spoločnosti. Next sa špecializuje na Lean startup metodológiu a mentorovala viac než 100 spoločností.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky