Ako pripomienkovať zákony (právne predpisy) na portáli Slov-Lex

Ako pripomienkovať zákony (právne predpisy) na portáli Slov-Lex
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Na internetovej stránke Slov-Lex je od apríla 2016 spustený modul e-Legislatíva, v ktorom sa môže každý zapojiť do legislatívneho procesu a pripomienkovať pripravovanú legislatívu.

Mnohých trápia nedokonalé zákony či ďalšie právne predpisy. V procese tvorby legislatívy záujmy verejnosti (napr. podnikateľov) obvykle obhajujú podnikateľské a zamestnávateľské organizácie. Nemusia však vedieť o všetkých problémoch, s ktorými sa podnikateľ stretne. K tvorbe kvalitnej a vyváženej legislatívy môže prispieť každý (podnikateľ aj nepodnikateľ) prostredníctvom portálu Slov-Lex. Predkladateľ legislatívy (napr. ministerstvo predloží novelu zákona) sa musí zaoberať každou pripomienkou a vyhodnotiť, či ju akceptuje úplne, čiastočne alebo ju nezapracuje vôbec.

Akú silu má pripomienka občana v porovnaní s pripomienkou podnikateľskej alebo zamestnávateľskej organizácie? Má individuálne pripomienkovanie zákonov na portáli Slov-Lex zmysel? Áno aj nie. Z právneho hľadiska majú všetky pripomienky rovnakú váhu. Ak však vezmeme do úvahy minimálne mienkotvornu silu podnikateľských a zamestnávateľských organizácií, ich pripomienky majú vyššiu váhu.

Pred vytvorením a odoslaním pripomienky je potrebná registrácia na portáli Slov-Lex. Až následne je možné jednotlivé predpisy pripomienkovať. Je potrebné dbať aj na čas odoslania pripomienky. Pridať pripomienku je možné len v dobe, keď je konkrétny predpis v štádiu pripomienkového konania.

Vyjadrenia (pripomienky) k predbežným informáciám

Podľa § 9 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o tvorbe právnych predpisov a Zbierke zákonov”) sa pred spustením tvorby návrhu právneho predpisu (napr. novely zákona), v záujme informovania verejnosti a orgánov verejnej správy, zverejní na portáli Slov-Lex predbežná informácia o pripravovanom návrhu právneho predpisu.

V predbežnej informácii predkladateľ (čo môže byť napríklad ministerstvo) najmä, resp. minimálne:

  • stručne uvedie základné ciele a tézy pripravovaného návrhu právneho predpisu,
  • zhodnotí súčasný stav a
  • uvedie predpokladaný termín začatia pripomienkového konania (už konkrétneho návrhu právneho predpisu).

V praxi predkladatelia zároveň vyzývajú verejnosť, aby sa zapojila do prípravy právneho predpisu. Odborná i laická verejnosť tak môžeformou zaslania podnetov či návrhov v súlade s cieľmi návrhu právneho predpisu (napr. novely zákona) prispieť k tvorbe legislatívy.

Pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania

V štádiu medzirezortného pripomienkového konania môže ktokoľvek (napr. ako verejnosť) odoslať pripomienku k pripravovanému právnemu predpisu (napr. novele zákona). Pripomienka musí byť v zmysle § 10 zákona o tvorbe právnych predpisov a Zbierke zákonov jednoznačne formulovaná a zdôvodnená. Odoslanie pripomienky v čase trvania medzirezortného pripomienkového konania je zabezpečené funkcionalitou portálu Slov-Lex.

Pripomienkou možno navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu.

Príklad k návrhu novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.: V čl. I sa za prvý bod vkladá nový bod č. 2, ktorý znie: V § 6 ods. 10 sa v prvej vete a druhej vete vypúšťajú slová “najviac do výšky 5 040 eur ročne” a vypúšťa sa tretia a štvrtá veta. Zdôvodnenie: Navrhujeme zrušenie ročného aj mesačného limitu pre výšku paušálnych výdavkov.

Za pripomienku sa považujú aj odôvodnené návrhy, ktorých predmetom nie je navrhnutie nového textu alebo odporúčanie úpravy textu, ak obsahujú konkrétne výhrady k navrhovanému textu a spôsob odstránenia namietaných nedostatkov navrhovaného textu.

Príklad nesúhlasného stanoviska k zvýšeniu sadzieb úhrady za služby verejnosti (koncesionárskych poplatkov) pre podnikateľov: Nesúhlasíme s navrhovanou výškou sadzieb uvedenou v § 13a ods. 3 písm. a) až e) a požadujeme ponechať pôvodné sadzby platné v súčasnosti. Odôvodnenie: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky je názoru, že zvýšenie sadzieb úhrady pre podnikateľské subjekty je v rozpore s princípom znižovania zaťaženia podnikateľského prostredia (uvedené napríklad aj v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky na roky 2016 až 2020, str. 12). Doložka vplyvov na podnikateľské subjekty jasne hovorí o negatívnom vplyve (zvýšení nákladov) pre podnikateľské subjekty, a to najmä MSP. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako rezort zodpovedný za podnikateľské prostredie nemôže z vyššie uvedeného dôvodu súhlasiť s predmetným návrhom uvedeným v čl. I bod 9. návrhu.

Na podnety, ktoré nespĺňajú náležitosti požadované zákonom, predkladateľ nie je povinný (avšak môže) prihliadať.

Ako pridať pripomienku k návrhu právneho predpisu (napr. zákonu, novele zákona) v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Po prihlásení na portál Slov-Lex vyberieme v hornom navigačnom menu v časti “e-Legislatíva” možnosť “Vyhľadávanie legislatívneho procesu” .

Zobrazí sa okno pre vyhľadávanie legislatívnych procesov. Kliknutím na aktuálny spôsob vyhľadávania “Jednoduché vyhľadávanie” sa vyhľadávanie zmení na “Rozšírené vyhľadávanie”. Rozšírené vyhľadávanie má viac filtrov, čo zabezpečí relevantnejšie výsledky vyhľadávania. Vo vyhľadávaní zvolíme “Štádium procesu - Medzirezortné pripomienkové konanie” a “Typ materiálu - Zákon”. Pre zobrazenie výsledkov vyhľadávania klikneme na “Vyhľadať”.

Zobrazia sa aktuálne prebiehajúce medzirezortné pripomienkové konania k zákonom (resp. novelám zákonov). Kliknutím na názov vyberieme prvý zákon zo zoznamu.

V dolnej časti prvého boxu sa nachádza odkaz na stránku pre zadávanie pripomienok. Pre jej zobrazenie klikneme na “Pridať pripomienku”.

V hornej časti tejto stránky sa v tabuľke nachádza zoznam existujúcich pripomienok. Pre vytvorenie pripomienky sa posunieme smerom nadol, kde môžeme pomocou tlačidiel “+” pridať pripomienku:

  • nepriradenú ku konkrétnemu ustanoveniu, prípadne môžeme konkrétne ustanovenie doplniť,
  • priamo ku konkrétnemu článku, paragrafu, písmenu a pod.

Zadáme text pripomienky a pripomienku odošleme kliknutím na “Uložiť”.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Kandidáti do europarlamentu 2024: čo sú priority pre podnikateľské prostredie?

Kto z kandidátok parlamentných strán bude v prípade zvolenia do europarlamentu hájiť záujmy slovenských podnikateľov a v čom vidia priestor na zlepšenie?

Programové vyhlásenie vlády z pohľadu biznisu

Vyššie dane, zmena minimálnej mzdy či predvídateľné legislatívne prostredie. Aké priority má štvrtá vláda Róberta Fica v oblastiach týkajúcich sa podnikania?

Opatrenia na konsolidáciu štátneho dlhu: inšpirácia pre novú vládu

Úradnícka vláda vypracovala materiál s opatreniami na záchranu nášho rozpočtu. Rátať treba so škrtmi v dotáciách, zdvihnutím daní aj zmenami v dôchodkoch. Čo ďalšie navrhuje?

Ako často sa menili top zákony ovplyvňujúce podnikanie v roku 2022?

Takmer 4 novely kľúčových zákonov ovplyvňujúcich podnikateľské prostredie bolo priemerne mesačne účinných v roku 2022. Ktoré zákony podliehali zmenám najviac?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky