Ako nájsť vhodného mediátora

Pri výbere vhodného mediátora je potrebné disponovať komplexnými informáciami. Kde a ako ich nájsť?

Čo zohľadňovať pri výbere mediátora

Ak ste sa rozhodli využiť služby mediátora na urovnanie či už obchodného, zamestnaneckého alebo spotrebiteľského sporu, ďalším krokom sa stáva výber vhodného mediátora. Pri hľadaní mediátora netreba zabudnúť na dva fakty. Nehľadáte kamaráta, hľadáte osobu, ktorá urobí prostredníka medzi sporovými stranami. Preto nie sú rozhodujúce ani tak osobné sympatie voči mediátorovi, ako ochota prejaviť mu plnú dôveru v jeho odborné schopnosti.

Druhým faktom je, že mediátora si vyberáte nielen vy, ale s výberom musí súhlasiť aj protistrana. A tým myslíme protistranu, s ktorou ste v reálnom spore so všetkým, čo k tomu patrí. Mediácia je dobrovoľná, preto ak protistrana nebude súhlasiť s výberom mediátora, je potrebné hľadať ďalej, inak hrozí, že k mediácii nikdy nedôjde. Nie nadarmo sa hovorí, že výber mediátora a privolenie k mediácii bývajú prvé čiastkové dohody rozhádaných strán.

Aké máte očakávania od mediačného konania?

Pred voľbou mediátora je nevyhnutné vedieť, čo môžem očakávať od mediačného konania. Prvým krokom je oboznámenie sa s podstatou mediácie.

Mediácia je flexibilné a neformálne konanie. Je nevyhnutné mať už na začiatku zodpovedané otázky. Chcem nestranného pozorovateľa, ktorý dohliadne iba na proces alebo potrebujem odborníka, ktorý vec zhodnotí aj obsahovo a vyjadrí svoj názor?

Potrebujem mediátora autoritatívneho, ktorý povedie proces striktne podľa stanovených pravidiel, alebo liberálneho, ktorý každý krok mediačného konania konzultuje so stranami? Tieto a ďalšie otázky si treba položiť a na všetky nájsť odpovede buď z dostupných zdrojov alebo priamym oslovením mediátora.

Dôležitejší, ako samotná nestrannosť mediátora, je pohľad strán na jeho nestrannosť.

Mediátor o spore nikdy sám nerozhoduje, ani nenúti strany prijať jeho riešenie. Nie je vylúčené, so súhlasom strán, že vyjadrí svoj odborný názor na vec. Dokonca môže navrhnúť aj čiastkové alebo konečné riešenie. Každým takýmto názorom alebo návrhom vždy riskuje dôveru klientov vo svoju nestrannosť. Napriek tomu, že mediátor zostane nestranný a vyjadrí názor na riešenie, toto môže niektorá strana zobrať ako úmyselné nadŕžanie protistrane. Dôležitejší, ako samotná nestrannosť mediátora, je pohľad strán na jeho nestrannosť.

Povedzme si príklad. Neviete sa so spoločníkom dohodnúť na rozdelení zrušenej obchodnej spoločnosti. Jeden do spoločnosti dal viac kapitálu, druhý spoločnosti venoval viac času. Komunikácia so spoločníkom absolútne zlyhala a jediným východiskom sa zdá byť súd. Môžete si nájsť mediátora, ktorý dohliadne na vašu komunikáciu a o probléme budete schopní rozhodnúť sami. Alebo si nájdete mediátora, ktorý má ekonomické vzdelanie a audítorské skúšky. Za takýmto mediátorom prídete s problémom a neusmerní iba vašu komunikáciu, ale dá pridanú hodnotu aj po obsahovej stránke.

Čo od mediátora očakávame je nevyhnutné ozrejmiť si vždy pred začatím mediačného konania. Mediátor má právo spolurozhodovať, za akých podmienok a akým štýlom bude konanie vedené.

Register mediátorov vedený Ministerstvom spravodlivosti

Mediátori sú podnikatelia, ale nezapisujú sa do obchodného registra, ani do živnostenského registra. Jediným relevantným registrom, kde možno nájsť kompletný zoznam všetkých registrovaných mediátorov, je Register mediátorov vedený Ministerstvom spravodlivosti SR.

Register má tri časti. Zoznam mediátorov, zoznam mediačných centier a zoznam mediačných vzdelávacích inštitúcii. Poslednému sa venovať nebudeme.

V zozname mediátorov sú zapísaní všetci mediátori. Tí ktorí sú aktívni, tí ktorí sú vyčiarknutí a činnosť už nevykonávajú, aj tí ktorí majú pozastavenú činnosť. Aktuálne je v registri zapísaných v stave “aktívny” cez 1000 mediátorov. Štandardne sa v zozname objavuje všetkých 1837 mediátorov, vrátane vyčiarknutých a pozastavených. Preto je ideálne použiť filter s voľbou “aktívny” a je vhodné, nie nevyhnutné, uviesť lokalitu, v ktorej by mal mediátor pôsobiť.

Mediátori majú v rámci svojho zápisu v registri uvedený aj príslušný okresný súd. Neznamená to, že mediátor je viazaný výlučne na túto lokalitu. Tiež klienti nemusia hľadať mediátora príslušného k súdu, na ktorom sa spor vedie. Jedná sa výlučne iba o orientačný údaj.

V zozname mediačných centier sú zapísané všetky registrované mediačné centrá. Mediačné centrá sú organizácie združujúce mediátorov a vytvárajú mediátorom vhodné podmienky pre ich činnosť a vzdelávanie. Mediátor má právo voľby, či činnosť bude vykonávať v rámci mediačného centra alebo ju bude vykonávať nezávisle. Výhodou mediačného centra je, že ak má protistrana pochybnosti o výbere mediátora, je možné vybrať si mediačné centrum. To pridelí mediátora náhodným spôsobom.

V zozname mediátorov sú teda všetci registrovaní mediátori a cez zoznam mediačných centier sa dostanete iba k mediátorom pôsobiacim v rámci mediačných centier. Netreba opomenúť fakt, že aj keď oslovím mediačné centrum a to mi mediátora pridelí, za mediačný proces bude vždy niesť zodpovednosť iba mediátor, ako fyzická osoba podnikateľ.

Je to odlišný režim, aký majú napríklad advokátske kancelárie, kedy si môžete najať buď advokáta ako fyzickú osobu, alebo advokátsku kanceláriu ako právnickú osobu. Dôvodom je dôraz na osobnú zodpovednosť mediátora a jeho osobný výkon.

V rámci Registra mediátorov na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti je k dispozícii tiež prehľadná mapa, pre lepší prehľad kancelárií mediátorov v rámci Slovenska. Nanešťastie, mapa obsahuje iba mediátorov zapísaných v mediačnom centre a nezobrazuje nezávislých mediátorov. Preto, pre možnosť širšieho výberu, neodporúčame hľadať výhradne podľa mapy.

Registračné povinnosti mediátora

Ako si zúžiť zoznam mediátorov po vyfiltrovaní? Zo začiatku bude najjednoduchšie odlíšiť tých, ktorí mediačnú činnosť reálne nevykonávajú alebo pri výkone mediácie nedodržiavajú zákon o mediácii.

Za uplynulý rok bolo z registra mediátorov vyčiarknutých viac ako 600 mediátorov. Dôvodom bolo najmä neplnenie si základných povinností. Napriek snahe o vyčistenie registra od mediátorov, ktorí si svoje povinnosti neplnia a činnosti sa nevenujú, je v registri stále mnoho neaktuálnych a neúplných záznamov.

Ako teda odlíšiť nečinných od tých, ktorí sa praxi venujú? Mediátor má voči ministerstvu oznamovaciu povinnosť pri zmene všetkých zapisovaných údajov. Preto, ak niektoré údaje pri mediátorovi nie sú, zmeny ministerstvu buď neoznámil, alebo čo je horšie, neplní si zákonné povinnosti.

Čo má mediátor spĺňať? Tým, že je zaregistrovaný, vzdelanie a príslušné osvedčenia dosiahol. Okrem samotnej registrácie musí mať nevyhnutne zriadenú mediačnú kanceláriu a webové sídlo. A ak ich má, majú byť uvedené aj v zápise v registri. Pokiaľ by sme išli cestou hľadania mediátora, ktorý si riadne plní oznamovacie povinnosti voči ministerstvu, má svoju internetovú stránku a má zriadenú mediačnú kanceláriu, okruh vyfiltrovaných mediátorov sa prudko zníži a nebude problém si mediátora vybrať.

Čo je druhou stránkou mince? Aj keď niektorým mediátorom možno oprávnene vyčítať neplnenie si formálnych povinností, ich profesijné kvality tieto nedostatky mnohonásobne prevyšujú a na ich schopnosti klienti nedajú dopustiť. Tým sme sa dostali k podstate, a to že najrozumnejším kritériom sú práve referencie od spokojných klientov. A tých je rozumné sa držať.

Reklama mediátora

Ďalšou možnosťou, ako sa dozvedieť o mediačných službách, je reklama. Mediátori a mediačné centrá nemajú obmedzenia v rámci prezentácie svojich služieb formou reklamy tak, ako napríklad advokáti.

Vo všeobecnosti je reklama mediátora dovolená a má byť v súlade so zákonom o reklame. Reklama ale nesmie znižovať vážnosť a dôstojnosť mediácie. Ďalším limitom môže byť kódex správania, ku ktorému sa hlási mediátor. Ten môže upravovať aj spôsob vlastnej prezentácie a špecifické obmedzenia.

Ako príklad možno uviesť Etický kódex Asociácie mediátorov Slovenska, ktorý svojich členov zaväzuje “pri reklame a získavaní klientov zachovávať primeranosť, pričom reklama musí vychádzať z pravdivých skutočností o sebe a výsledkoch práce mediátora.” Pri nedodržaní takýchto pravidiel by sa mediátor zodpovedal príslušnému združeniu.

Pozn.: K problematike kódexu správania predajcu a poskytovateľa služieb v spotrebiteľskom prostredí sa viaže zodpovednosť nielen voči tvorcovi kódexu, ale aj zodpovednosť voči štátu. V prípade mediátora (ako aj každého iného podnikateľa), ktorý by deklaroval konanie v súlade s kódexom správania a v skutočnosti by tieto povinnosti obchádzal, zákon o ochrane spotrebiteľa toto považuje za nekalú obchodnú praktiku. V prípade opakovaných zistení možno takéto konanie klasifikovať ako trestný čin nekalých obchodných praktík voči spotrebiteľovi.

Reklama nám môže, okrem všeobecného zviditeľnenia služby, tiež napovedať veľa o obchodných praktikách. Slogany ako “vyriešime každý problém”, alebo nereálne číslo vyriešených prípadov, dávajú všeobecný obraz nielen o spôsobe získavania klientov.

Stavovská komora mediátorov

Úplný zoznam všetkých mediátorov je iba v Registri mediátorov Ministerstva spravodlivosti. Je štandardom, že obdobné profesie ako advokáti, notári, exekútori, audítori, majú svoju zákonom zriadenú komoru, ktorá svojich členov zapisuje a vykonáva nad ich činnosťou dohľad. Mediátori, ani mediačné centrá, nemajú oficiálnu zákonom zriadenú komoru.

Existujú ale organizácie, spravidla občianske združenia, v ktorých sa mediátori a mediačné centrá združujú, poskytujú im odbornú podporu, organizujú konferencie a podobne. Na Slovensku sú nimi napríklad:

  • Komora mediátorov,
  • Slovenská komora mediátorov,
  • Asociácia mediátorov Slovenska,
  • Asociácia mediačných centier Slovenska,
  • Asociácia rodinných mediátorov Slovenska, a ďalšie.

Mediátor nemá povinnosť byť členom akéhokoľvek združenia. Členstvo v jednotlivých združeniach ale môže klientom napomôcť k výberu.

Priame oslovenie mediátora

Ideálnym spôsobom výberu mediátora je aj priame oslovenie mediátora. Tak ako pri výbere poskytovateľa akejkoľvek služby, aj pri výbere mediátora je vhodné vybrať si z viacerých možností. Preto, či už priame telefonické oslovenie alebo písomné oslovenie viacerých mediátorov s určitosťou pomôže nájsť vhodného kandidáta.

V tomto štádiu hľadania nám vstupujú do hry faktory, ako rýchlosť odozvy mediátora a ochota komunikovať s klientom. Nemenej podstatné je stručné ozrejmenie sporu a ochota mediátora riešiť konkrétny spor. Klient má právo, aby ho mediátor informoval o jeho vzdelaní a skúsenostiach. V neposlednom rade je dôležitá cena. Odmena mediátora je na individuálnej dohode.

Priame oslovenie považujeme za najpodstatnejší krok k správnemu výberu na základe úplných informácií.

Článok pokračuje pod reklamou

Čo v prípade zlého výberu mediátora

Samotná mediácia začína až uzatvorením písomnej dohody s mediátorom a oboma stranami sporu. Preto aj pri prvom kontakte treba myslieť na to, že ani v tomto štádiu nemusí byť voľba konečná. Mediátor má byť odborník na komunikáciu a riešenie konfliktov. Ani informácia o vzdelaní a skúsenostiach nenapovie toľko ako prvý dojem z mediátora. Je nevyhnutné všímať si neverbálnu komunikáciu, prístup ku klientom, nestrannosť, vyrovnanosť, rozhodnosť, schopnosť počúvať a klásť otázky, a ďalšie.

Ak by sme po začatí mediácie pocítili akúkoľvek nedôveru v schopnosti mediátora, netreba zabúdať, že mediačné konanie je postavené na báze dobrovoľnosti. V ktoromkoľvek momente možno mediáciu ukončiť bez vysvetlenia. Zo strany klientov, ako aj zo strany mediátora. Preto druhou malou dohodou s protistranou môže byť práve dohoda o výmene mediátora.

Iné formy výkonu mediácie

Popísali sme, kde možno mediátora nájsť a overiť si jeho kvalifikáciu. V praxi možno nájsť aj mediátorov, ktorí sa mediátormi nazývajú, ale v registri mediátorov vedení nie sú. Mediácia nie je len oficiálna profesia, je to v prvom rade uznávaná metóda riešenia sporov.

Mediátor - podnikateľ, vykonáva svoju činnosť súvisle, za účelom zisku a musí za svoju činnosť niesť zodpovednosť. Preto musí byť aj oficiálne registrovaný. Ako niekto môže robiť mediátora bez toho aby musel prejsť registračnou povinnosťou?

Jednou možnosťou je trestná oblasť. V trestných veciach napomáhajú riešeniu probační a mediační úradníci, súdni úradníci. Keď vás sudca pošle za takýmto úradníkom, ktorí bude mediovať medzi obvineným a poškodeným, v Registri mediátorov ho hľadať netreba. Je to zároveň oblasť, kde mediátor - podnikateľ má vylúčenú pôsobnosť.

Ďalším príkladom sú rovesnícki mediátori. Mnohé školy prijali program Školskej mediácie. Pár mediátorov, zapálených pre prácu s deťmi, rozšírili a naďalej na školách efektívne rozširujú svoje poznatky o mediácii, ako metóde riešenia konfliktov.

Po tom, ako vedenie školy uzná túto metódu, sú z radov rovesníkov vybraní a zaškolení do princípov mediácie vhodní kandidáti. Tí sú po takomto vzdelávaní schopní efektívne napomáhať rovesníkom so vzájomnými konfliktmi. Vytvorenie neohrozujúceho prostredia medzi rovesníkmi a rovesníckym mediátorom napomáha k náprave vzťahov. Rovesnícki mediátori nevykonávajú podnikateľskú činnosť, preto taktiež nie je nevyhnutné aby boli zapísaní v registri mediátorov.

Ako príklad, kedy sa môže pasovať do role mediátora niekto, kto nie je ako mediátor registrovaný, uvedieme tiež dva medializované spory v roku 2018.

Prvým je vládna kríza z marca, kedy sa predseda parlamentu pokúšal robiť mediátora medzi ústavnými činiteľmi. Malo ísť o využitie mediácie ako metódy. Predseda parlamentu túto službu nechcel ponúkať ako komerčnú a nechcel ako mediátor podnikať. Nie sú dostupné informácie, či takáto mediácia bola uskutočnená a aký bol výsledok. Netreba ale zabúdať na základné princípy mediácie, a to na potrebu nestrannosti a nezávislosti mediátora, o čom by bola v danom prípade odôvodnená pochybnosť.

Druhým príkladom je avizovaná mediácia medzi novinármi a RTVS, kedy chcel ako mediátor vystupovať Slovenský syndikát novinárov. Podľa medializovaných informácií novinári s takýmto samozvaným mediátorom nesúhlasili a žiadali vybrať profesionálneho mediátora. Najmä tento prípad poukazuje na potrebu dobrovoľnej voľby strán k mediácii a k výberu nezávislého a nestranného mediátora.

Aj pri využití mediácie ako metódy treba pamätať na to najdôležitejšie. Každý, kto chce ako mediátor vystupovať, musí byť nielen nestranný, ale aj pohľad strán na jeho nestrannosť musí byť bezvýhradný. V opačnom prípade nemožno hovoriť o mediácii, či už pri výkone profesie alebo využití mediácie ako metódy.

Či si už teda vyberáte mediátora alebo mediačné centrum, register mediátorov dáva komplexný prehľad aktívnych mediátorov. Pre výber vhodného mediátora bude účelné zozbieranie potrebných informácií z vlastnej prezentácie mediátora, z priameho oslovenia a najmä referencií. A ako bolo niekoľko krát zmienené, mediácia je v každom štádiu dobrovoľná a výber mediátora je možné kedykoľvek prehodnotiť.


Informácie o možnostiach riešenia sporov

Máte záujem o viac informácií ako využiť mediáciu pri riešení sporov alebo o mojich službách? Neváhajte sa na mňa obrátiť. 

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je prevádzkovateľ Martin Biskupič. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Martin Biskupič
Martin Biskupič

Mediačná kancelária BISKUPIČ & CO so sídlom v Bratislave sa špecializuje na mimosúdne urovnanie obchodných, majetkových, spotrebiteľských a rodinných sporov. Zároveň je registrovaným sprostredkovateľom kolektívnych sporov.


Zvýšenie súdnych a správnych poplatkov pre podnikateľov od 1. 4. 2024

Za podanie návrhu na súd či do obchodného registra od 1. 4. 2024 podnikatelia zaplatia viac. Zmeny v súdnych a správnych poplatkoch sú súčasťou tzv. konsolidačného balíčka.

Rozhodca vs sprostredkovateľ v kolektívnych sporoch: čo je ich úlohou?

Radka Sláviková Geržová je sprostredkovateľom a rozhodcom v kolektívnych sporoch. S čím firmám pomáha a ako riešenie kolektívneho sporu vyzerá v praxi?

Kolektívne spory: s riešením pomáha sprostredkovateľ aj rozhodca

Kedy ide vo firme o kolektívny spor a s čím pri jeho riešení pomáha sprostredkovateľ či rozhodca? V akých situáciách je ešte potrebná prítomnosť rozhodcu a prečo? Praktické informácie v článku.

Povinnosti pre online sprostredkovateľské služby a vyhľadávače

Aké povinnosti prinášajú pravidlá EÚ pre online sprostredkovateľské služby, ako sú internetové porovnávače, vyhľadávače, online trhoviská, online obchody s aplikáciami?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky