Vízie nie sú len pre vizionárov

Tak ľudia ako i firmy potrebujú na dosiahnutie významného úspechu určitý strategický rámec. Ten sa skladá z vízie pre budúcnosť, misie, ktorá definuje, čo sa má robiť, z hodnôt, ktoré formulujú konanie, zo stratégií na dosiahnutie cieľov a zo samostatných cieľov a akčných plánov na dennej, týždennej a mesačnej báze.

Konkrétne to pre firmu znamená:
Vízia: „Vidíme svet, kde...“
Misia:  „V tomto svete máme v úmysle...“
Stratégia:  „Túto misiu splníme tak, že...“

Na čo je potrebná vízia

Vízia je dôležitým nástrojom vedenia každej firmy pre dosiahnutie nových hodnôt a kultúry v podnikateľskej politike. Vízia vytyčuje nové strategické smerovanie ako celého podniku, tak aj jeho jednotlivých organizačných jednotiek. Vízia priťahuje a motivuje pracovníkov.

Existujú rôzne výroky na víziu

Napríklad Antoine de Saint-Exupery povedal: „Ak chceš postaviť loď, nemáš začínať tým, že si začneš najímať chlapov, aby títo nanosili dostatok dreva na jej stavbu, ale tým, aby si týmto chlapom priblížil túžbu po nekonečnom oceáne.“ Steve Jobs, legendárny zakladateľ koncernu Apple Computers sa zase vyjadril: „Vízia je ako polárna hviezda pre karavanu v púšti. Ukazuje smer v piesočnej búrke, dáva orientáciu k oáze, ale zároveň drží karavanu pri zemi, aby sa neprepadla v piesočnej dune.“ K príkladom známych vizionárov môžeme zaradiť napríklad Martina Luthera Kinga, ktorý sníval o vzájomnom mierovom spolunažívaní čiernych a bielych ľudí, alebo Mahátmá Gandhí, ktorého snom bolo vzájomné rešpektovanie sa moslimov, hinduistov a kresťanov v nezávislej Indii. Veľa príkladov vizionárov nájdeme v priemyselných alebo štátnych organizáciách.
Uvedení legendárni vodcovia boli oddaní svojej vízii a presvedčení o jej potrebe a správnosti.

Ak chcete byť dobrý vodca, musíte osloviť hodnoty, motívy a sebapoňatie podriadených.

Okrem toho musíte mať vysokú sebadôveru a byť presvedčený, že dokážete svoju víziu uskutočniť. Treba si však uvedomiť, že takto vyžarované sebavedomie je často odmietané predovšetkým tými, ktorí nechcú meniť aktuálny stav. Avšak v takomto prípade musíte ako vodca dokázať využívať aj prostriedky, ktorými si zjednáte disciplínu.

Z čoho pozostáva vízia

Každá premyslene vypracovaná vízia vo firme by mala pozostávať z dvoch hlavných zložiek, a to kľúčovej ideológie – zložka emocionálne vnímaná (zložka, ktorá útočí na city) a z predvídavej budúcnosti, čo je zložka, ktorá je racionálna.

Mediálna spoločnosť Walt Disney napríklad vychádzala z týchto kľúčových hodnôt: bez cynizmu (inak povedané žiadna bezcitnosť), z tvorivosti, snov, predstavivosti, z fantastickej pozornosti, súladu a detailu a zo zachovania a rozvíjania charakteristického disneyovského čara.

Farmaceutický koncern Merck za kľúčové hodnoty považoval sociálnu zodpovednosť podniku, ďalej poctivosť a bezúhonnosť, nespochybniteľnú výnimočnosť všetkých strán firmy, vedecky podložené inovácie a zisk, ktorý plynie z práce v prospech ľudskosti.

Tabakový gigant Philip Morris International, známy hlavne značkou Marlboro, vyznáva ako kľúčové hodnoty právo na slobodný život a usilovne pracovať.

Kľúčové hodnoty firmy by mal doplniť hlavný účel existencie firmy.

Predvídavá budúcnosť vízie sa vyjadruje tiež tým, čím sa chceme stať, čo chceme dosiahnuť a vytvoriť vo firme, čo prinesie firme významnú zmenu a pokrok v prospech jej výnosnosti.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklady predvídavej budúcnosti

IT firma Hewlett Packard chce technickým rozvojom prispieť k pokroku a blahobytu celého ľudstva, Walt Disney chce urobiť ľudí šťastnými, kozmetická firma Mary Kay Cosmetics si želá poskytnúť ženám neobmedzenú príležitosť, výrobca športových potrieb Nike sprostredkúva zážitok z pocitu súťaže, výhry a porážky súperov, maloobchodný gigant Wal–Mart dáva šancu obyčajným ľuďom, aby kupovali rovnaké veci ako bohatí ľudia a už spomínaný Merck chce chrániť a zdokonaľovať ľudský život.

Každá budúca vízia firmy by mala odpovedať na jednu z týchto otázok:

 • Kam sa chceme alebo by sme sa chceli dostať?
 • Čo máme alebo by sme mali robiť?
 • Akí by sme mali alebo chceli byť?

V bežnom firemnom živote vízia nemusí vždy byť grandiózna či dokonca megalománska. Môže byť zacielená na také hodnoty, ako je majstrovská zručnosť, kvalita výrobkov alebo služieb, pracovné podmienky, rozvoj pracovníkov, vzdanie sa prísnej kontroly, úcta k spolupracovníkom a k zákazníkom, angažovanosť v ochrane prostredia a pod.

Keďže dosiahnutie spoločnej vízie manažmentu predstavuje proces vzájomnej konfrontácie a diskusie, je potrebné nájsť odpovede na otázky, ako napríklad:

 • Čo je na vízii dôležité pre mňa / pre nás všetkých?
 • Čo to všetko presne znamená?
 • Ako sa to dotýka našich skúseností a poznatkov?
 • Aké obrazy, predstavy, očakávania pri tom vznikajú?
 • Aké výzvy, požiadavky sú kladené na mňa?

Prečo by ste mali formulovať víziu

Dôvodov je viacero:

 • vedie vašu firmu, lebo spája najrôznejšie ciele a hodnoty,
 • pripomína vám, keďže dáva odpovede na najdôležitejšie otázky,
 • inšpiruje vás, lebo dáva zmysel všetkému, čo firma robí,
 • oslobodzuje vás, keďže uvoľňuje vašu tvorivosť.

Ako vytvoriť víziu

Existujú dve cesty, ako môžeme vytvoriť víziu: Ak ste malý podnikateľ, stačí, ak si víziu vytvoríte sám. Ak ste manažérom strednej alebo väčšej spoločnosti, je vhodnejšia kolektívna tvorba vízie. Výhodami zapojenia kolektívu do vytvorenia vízie sú väčšia angažovanosť, zapojenie sa do života firmy a väčšia rozmanitosť myslenia. Následne sa vízia stáva „našou víziou“.

Desať krokov ako vytvoriť víziu:

 1. Dajte dokopy správny tím. V niektorých prípadoch postačujú vlastní zamestnanci a manažéri, sociálne silne zakorenené podniky by si mali nechať poradiť aj od externých subjektov.
 2. Príprava času a miesta. Príprave venujte dostatočný čas. O čo bude príprava dôkladnejšia, o to potrvá proces tvorby vízie kratšie.
 3. Určite vhodné a reálne základy vízie. Oprite sa o kľúčové hodnoty vašej firmy a jej predvídavú budúcnosť, ktorá je reálna. Ak ste lokálny výrobca nealkoholických nápojov, neuvádzajte do vízie, že za päť rokov budete väčší ako Coca Cola. Vaša vízia má motivovať k jej naplneniu, nie byť vtipom pre všetkých navôkol.
 4. Naplánujte si program rokovania.
 5. Vytvorte a použite proces, ktorý zabezpečí sústredenie, otvorenosť, kreativitu a efektívnosť.
 6. Základnú prácu urobte pomimo. Čas celého tímu by nemal byť zabíjaný dôkladnou formuláciou vízie. To môže urobiť vedúci manažér sám neskôr, prípadne využiť obedovú prestávku na to, aby výsledok prezentoval poobede.
 7. Porozprávajte sa s tými, ktorí nesúhlasia. Ak sú medzi zúčastnenými takí členovia, ktorí absolútne nesúhlasia, treba si s nimi mimo hlavnej diskusie vyjasniť názor.
 8. Zvolajte krátky míting o návrhu vízie. Ak už je vízia takmer hotová, zvolajte viac zamestnancov na krátky míting, kde budú môcť vyjadriť svoj názor na navrhovanú víziu.
 9. Preskúmajte predložený návrh s kľúčovými hráčmi vo vašej firme, ktorí sa ešte nemohli vyjadriť. Vízia je zbytočná, ak s ňou nebude súhlasiť napríklad vlastník 40-percentného podielu na akciách spoločnosti. Bolo by totiž veľmi ťažké napĺňať víziu bez podpory vlastníka.
 10. Oznámte vašu novú víziu a začnite pracovať na jej zrealizovaní. Odsúhlasenú víziu oznámte zamestnancom i externému prostrediu firmy. Následne pracujte každý deň na tom, aby ste víziu splnili a mohli si vytýčiť novú.

Sedem tipov na tvorbu vízie

Kevin Kearns, prezident vlastnej poradenskej firmy, ponúka sedem tipov na tvorbu inšpirujúcej vízie:

 1. Vytvorte si víziu, pretože ju chcete, nie preto že ju má iná firma.
 2. Ak vaša existujúca vízia nefunguje alebo nepredstavuje pre vás inšpiráciu, vymeňte ju.
 3. Čím jednoduchšie, tým lepšie. Niekoľkostranové vízie nikoho nezaujmú a nikto si ich ani nezapamätá.
 4. Nepreháňajte. Vaša vízia by mala byť splniteľná.
 5. Verte svojmu nápadu. Buďte najlepším propagátorom vašej vízie.
 6. Ukážte, že tomu veríte. Činy sú lepšie ako slová, napĺňaním vízie inšpirujete ostatných.
 7. Môže to niečo stáť. Ak vidíte, že niekto sa aktívne podieľa na splnení vízie, finančne ho motivujte, aby pokračoval. Motivujete tak k činom aj ostatných.

Vízia má len vtedy šancu byť naplnená, pokiaľ je krytá potenciálom a zdrojmi firmy. Vízie, ktoré pripúšťajú utópiu alebo veľké sny, môžu byť dobré pre oddelenie Public Relations, avšak ich uskutočnenie bude pre manažment veľmi ťažké. To skôr či neskôr povedie k strate motivácie z vlastnej vízie.

Ako hodnotiť víziu

Ak už máte vytvorenú víziu, môžete si ju ohodnotiť pomocou nasledujúcich kritérií:

 1.  Predvídavosť – fantázia, predstavivosť, obrazotvornosť, časový horizont
 2.  Šírka – množstvo zmien, ktoré sa pravdepodobne uskutočnia, množstvo vplyvov, ktoré povedú k zmenám
 3.  Jedinečnosť  – originalita, prekvapivosť
 4.  Konsenzus – názorová zhoda vo vnútri podniku o budú com vývoji
 5.  Akcieschopnosť  –  vplyv na súčasné aktivity, súhlas k okamžitému konaniu, identifikácia nevyhnutných kompetencií a budúcich príležitosti

V súčasnej neistej ekonomickej klíme poznačenej globálnou recesiou je krásny pocit nádeje, že na konci tunela čaká svetlo. Takýmto svetlom môže byť vízia firmy, ktorá prežíva ťažké obdobie.

Príklady vízií

Vízia spoločnosti Coca Cola

Aby sme dosiahli udržateľný rozvoj, vytvorili sme si víziu s jasnými cieľmi.
Zisk: Maximalizácia návratnosti pre akcionárov, pričom si zostávame vedomí našej spoločenskej zodpovednosti.
Ľudia: Byť skvelým miestom pre prácu, kde sú ľudia inšpirovaní byť najlepší, ako len môžu byť.
Portfólio: Priniesť svetu portfólio značiek, ktoré dokážu uspokojiť ľudí, ich túžby a potreby.
Partneri: Rozvíjanie excelentnej siete partnerov a budovanie vzájomnej lojality.
Planéta: Byť zodpovednou globálnou spoločnosťou, ktorá robí veci v jej prospech.

Vízia reštauračnej spoločnosti McDonald‘s

Víziou McDonald‘s je byť najlepšou reštauráciou s rýchlym občerstvením na svete. Byť najlepší pre nás znamená poskytovať vynikajúcu kvalitu, servis, čistotu a hodnotu tak, aby sme každému zákazníkovi v každej našej reštaurácií vykúzlili úsmev na tvári.

Vízia automobilového koncernu General Motors

Víziou GM je byť svetovým lídrom v oblasti produktov pre transport a v pridružených službách. Nadšenie našich zákazníkov si získame prostredníctvom neustáleho zlepšovania vďaka integrite, tímovej práci a inováciám.

Vízia spoločnosti Avon

Byť spoločnosťou, ktorá svojimi produktmi a službami najlepšie chápe a uspokojuje potreby žien, a to globálne.

Vízia pivovarníckej spoločnosti Anheuser–Bush

Byť svetovou pivovarníckou spoločnosťou. Prostredníctvom všetkých našich výrobkov, služieb a vzťahov prispejeme k radosti zo života.

Vízia farmaceutickej spoločnosti Pfizer

Budeme najhodnotnejšou spoločnosťou na svete pre pacientov, zákazníkov, kolegov, investorov, obchodných partnerov a komunity, v ktorých pracujeme a žijeme.

 

Autori: Ing. Ivana Hudáková, PhD.,
Ing. Juraj Mišún, PhD.

 

 

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako efektívne komunikovať zmeny či inovácie vo firme

Komunikácia so zamestnancami pri väčšej zmene vo firme je kľúčová pre jej úspech – ako ju uchopiť, čo by malo byť súčasťou jednotlivých komunikačných fáz a na čo dať pozor?

Komunikačný plán: pomoc so zavedením a prijatím zmien vo firme

Základom úspechu zavedenia inovácie či inej zmeny vo firme je komunikácia. Dôležitú rolu má preto komunikačný plán a vhodný výber komunikátora. Ako na to?

Vonkajšie žalúzie možno pred kúpou naživo vyskúšať vďaka inovatívnym predajniam

Žilinská firma s tieniacou technikou Profirol ukazuje inovatívnosť aj v predajniach. V čom sa odlišujú od konkurencie a čo ich zaskočilo pri otváraní nových pobočiek?

Starostlivosť o zákazníka u lídra na trhu s vonkajšími žalúziami

Pozitívne recenzie privádzajú do firmy Profirol s tieniacou technikou viac ako polovicu nových zákazníkov. Ako docieliť zákaznícku spokojnosť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky