Fázy budovania tímu

Tak ako každý prvok či subjekt nezačne existovať a bezchybne fungovať zo dňa na deň ale potrebuje určitý čas na vývin, tak i taká jednotka akou je pracovný tím potrebuje čas na to aby sa postupne vyvíjala. Jej vývoj prechádza viacerými štádiami a vytvára cyklus, ktorý môže mať nasledovnú podobu:

1. Formovanie

Etapa, kedy sa pracovníci spojili do skupiny. Členovia prechádzajú obdobím spoznávania ostatných členov, snažia sa spoznať postoje a vlastnosti členov a stanoviť pravidlá v skupine. Snažia sa tiež presadiť svoje záujmy a urobiť dojem na ostatných. Cieľom tohto kroku je vytvoriť súdržnosť a angažovanosť pracovného tímu.

2. Nápor

Táto časť býva zložitým obdobím riešenia konfliktov. Členovia sa totiž navzájom dohadujú a ujasňujú si svoje individuálne záujmy i záujmy skupiny. Je pravdepodobné, že sa vytvoria nezhody a nepriateľstvo medzi osobami, ktorí poukazujú na svoje rozdielne osobné ciele, vlastnosti a charaktery. Tu sa môžu rozbiť vzťahy, ktoré sa predtým vytvorili vo fáze formovania. Najdôležitejšou otázkou tejto fázy sa stáva nasmerovanie skupiny a zvládnutie rozporov.

3. Kryštalizovanie skupiny

V tejto etape sa tvorí spôsob práce na rozvoj užších vzťahov a kamarátstva členov. Určujú sa pravidlá práce, teda čo bude kto robiť a ako to bude robiť. Takto sa vytvára štruktúra, do ktorej sa zaraďuje každý člen podľa vzťahov s ostanými. Ďalej sa riešia otázky ohľadne zosúladenia očakávaní a nesplnených predstáv členov.

Článok pokračuje pod reklamou

4. Pôsobenie


Toto je fáza produktivity a napĺňania vytýčených cieľov. Skupina je totiž už naplno vyvinutá a ustálená, a tak môže pracovať. Samozrejme, nie všetky skupiny sa dostanú až sem. Môžu sa rozpadnúť v skorších fázach. V tejto je najdôležitejšia individuálna výkonnosť a koordinácia.

5. Ukončenie


Záverečnou etapou vývinu skupiny je jej zánik. Môže to byť z dôvodu splnenia úlohy alebo z dôvodu odchodu členov. Pred tým je však vhodné zhodnotiť obdobie trvania skupiny a jej výsledky.

Metódy na upevnenie tímov

Slúžia na zlepšenie tímového ducha, rozbehnutie produktivity zamestnancov a tým aj celej firmy. Najznámejšími sú:

 • Team building - ide o systém metód, ktoré často ponúkajú externé spoločnosti. Jedná sa o akcie, na ktorých zamestnanci hravou formou riešia rôzne úlohy fyzického i psychického charakteru niekde v prírode, halách, a pri ktorých sú nútení pracovať jednotne ako celok, odkázaní jeden na druhého.
 • Team bonding - touto metódou sa tvoria a upevňujú neformálne vzťahy medzi členmi tímu
 • Stres-press technika - najnižšieho personálu cez začínajúcich manažérov až k vrcholovému manažmentu. Týmito metódami je možné zlepšiť tímového ducha, naštartovať produktivitu zamestnancov a tým aj celej firmy.

Spôsoby reorganizácie skupiny

Výmena členov – je vhodné ak konflikt vyvoláva jeden člen skupiny a ostatní ho odmietajú. Taktiež vtedy, ak má časť skupiny iné záujmy ako sú formálne záujmy celej skupiny.
Striedanie členov vo vnútri skupiny – je možné ak úlohy nie sú špecializované a adaptácia na novú prácu nepotrebuje významné osobné alebo finančné investície. Časté a odporúčané je to pre oblasť montážnych liniek
Striedanie členov medzi skupinami (podskupinami) patriacimi do jedného kolektívu – takýmto spôsobom sa môže reorganizovať skupina v prípade, že stagnuje alebo sa príliš podriaďuje. Rotovanie členov totiž oživí činnosť skupiny i jednotlivca
Striedanie skupín navzájom – ako reorganizovanie sa využíva tiež v predchádzajúcom prípade ale i vtedy, ak si samotné skupiny myslia, že iba zásadná zmena môže vyriešiť problém.
Rozloženie jednej skupiny a vytvorenie novej – môže sa uplatniť vtedy, ak sa skupina sformovala bez súhlasu jej členov, alebo vtedy ak je skupina neefektívna.

Ktorýkoľvek spôsob reorganizácie skupiny si žiada opatrnosť, dôkladnú analýzu skupiny a situácie, ako i zváženie iných možných riešení.

 

Ako vytvoriť, viesť a udržiavať súdržný tím

 • Dôležitá vhodná veľkosť tímu – nie príliš veľký. Vo veľkom tíme sa stráca intenzita vzájomného stretávania a spoznávania sa. Najsúdržnejšie tímy vznikajú pri počte členov 3 – 8.
 • Záujem o potreby a názory ostatných
 • Záujmom o ostatných, komunikáciou a empatiou dokážeme odhaliť príčiny zhoršenej výkonnosti (zdravotný stav, osobné problémy,...) a tiež napomôcť ich vyriešiť.
 • Zdôrazňovanie spoločného cieľ(-ov)
 • Spoločný cieľ pôsobí sám osobe stmeľujúco
 • Poukazovanie na vonkajšie hrozby a nebezpečenstvá
 • Členovia tímu si uvedomujú, že majú spoločné záujmy a že tieto sú ohrozené. Teda ich vnútorné rozpory sú voči týmto vonkajším hrozbám druhoradé, čo napomáha zjednocovať a odstraňovať vnútorné problémy.
 • Hľadanie predností iných a zároveň aj svojich nedostatkov
 • Podstata tímovej práce vyžaduje zdôrazňovať prínosy iných a zamýšľať sa nad vlastnými chybami.
 • Vyhnúť sa irónii či zosmiešňovania a vynechať emocionálne silné slová
 • Podstatné je sústrediť sa na prácu a napĺňanie cieľa, a teda hovoriť racionálne a vecne. Žiadnym spôsobom neurážať iných. Emócie plodia väčšie emócie, teda je lepšie vyhnúť sa slovám ako: „fantastický“, „šialený“ a pod.
 • Slabší členovia potrebujú pomoc a ochranu
 • Niektorí ľudia sa ťažšie presadzujú, hoci môžu byť veľmi produktívny, tak pocit neuznania či odstrčenia zapríčinený napríklad príliš výrazným vystupovaním dominantnejších členov môže na nich pôsobiť demotivačne. Treba ich preto viac zapájať do celého diania v tíme.

Tímy sú samostatné „živé organizmy“ preto treba pri ich zostavovaní a práci s nimi myslieť na mnoho vecí. Okrem odbornej stránky zastúpenia členov rôznych profesií, ktoré sú potrebné na splnenie cieľa sú dôležitým aj ich psychologické profily a organizačné aspekty práce. Tieto zásadne aspekty ako aj ďalšie iné je preto potrebné nezabudnúť pri tíme a tímovej práci brať na zreteľ, lebo len tak sa dosiahne synergický efekt pracovníkov pracujúcich v tíme.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako efektívne komunikovať zmeny či inovácie vo firme

Komunikácia so zamestnancami pri väčšej zmene vo firme je kľúčová pre jej úspech – ako ju uchopiť, čo by malo byť súčasťou jednotlivých komunikačných fáz a na čo dať pozor?

Komunikačný plán: pomoc so zavedením a prijatím zmien vo firme

Základom úspechu zavedenia inovácie či inej zmeny vo firme je komunikácia. Dôležitú rolu má preto komunikačný plán a vhodný výber komunikátora. Ako na to?

Hodnotiaci rozhovor: ako ho viesť a aké otázky sa (ne)pýtať?

Objektívna spätná väzba zamestnancov aj manažérov má pre firmu veľký význam. Aké benefity prináša a aké sú zásady správneho vedenia hodnotiaceho pohovoru?

Prepúšťanie počas krízy: ako komunikovať výpovede efektívne a ľudsky

Ako pristupovať k výpovediam ľudsky v čase, keď firmu zasiahla kríza a je nutné prepúšťať.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky