Projektové plánovanie

Projektový plán je základný nástroj pre riadenie projektu. Je nevyhnutný pre stanovenie harmonogramu projektových prác, potreby nasadenia ľudských zdrojov, pre odhad a riadenie rizík spojených s projektom a tiež pre odhad nákladov.

Úlohou projektového plánu je poskytnúť:

 • zoznam konkrétnych úloh, ktoré majú byť v rámci projektu splnené - zahŕňa všetky činnosti vykonávané v súvislosti s projektom. Po vyhotovení zoznamu aktivít je možné ich zoradiť do vyšších celkov (tzv. míľnikov) a zobraziť v časovom harmonograme
 • prehľad očakávaní, obmedzení a rizík projektu - každý projekt má určité výstupy a očakávania kvôli ktorým sa realizuje. Je tiež vystavený rôznym rizikovým faktorom, ktoré ho môžu predĺžiť, predražiť alebo zmariť výstupy projektu. Eliminovať tieto riziká je úlohou risk manažmentu projektu, ktorého úlohou je identifikácia rizikových faktorov, ich analýza, kvantifikácia, definovanie priorít a vytvorenie plánu opatrení na zmiernenie rizika. Takýto plán sa vypracúva na 5 najvážnejších rizík.
 • rozpočet projektu - pri tvorbe rozpočtu je potrebné zakomponovať všetky náklady, ktoré priamo aj nepriamo súvisia s realizáciou projektu.
 • odhad celkovej náročnosti na ľudské a ostatné prostriedky - optimálna realizácia aktivít projektu závisí od zručností, koordinácie a komunikácie členov projektového tímu.
 • časový harmonogram projektu - poskytuje informácie o dobe realizácie projektu, dĺžke trvania jednotlivých aktivít, určuje logickú nadväznosť jednotlivých aktivít a poukazuje na ich vzájomné vzťahy.
Článok pokračuje pod reklamou

Projektový plán odpovedá na nasledujúce otázky:

 • Čo (cieľ projektu)
 • Ako (jednotlivé aktivity projektu)
 • Kto (ľudské zdroje a ich organizačné začlenenie)
 • Kedy (časový harmonogram a nadväznosť)
 • Kde (priestory potrebné na realizáciu aktivít)

Štádiá projektu

 • Návrh
 • Plánovanie – prvým krokom plánovania musí byť jasné zadefinovanie cieľa
 • Uskutočnenie plánu – úspech projektu závisí od ľudí, ktorí na ňom pracujú no najmä od Vášho vedenia
 • Monitoring – po odštartovaní projektu neustále dohliadajte na dodržiavanie vytýčených cieľov a stanovených časových limitov

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako efektívne komunikovať zmeny či inovácie vo firme

Komunikácia so zamestnancami pri väčšej zmene vo firme je kľúčová pre jej úspech – ako ju uchopiť, čo by malo byť súčasťou jednotlivých komunikačných fáz a na čo dať pozor?

Zamestnanecká rezistencia (odpor) voči zmene: ako jej predísť?

Až 6 z 10 zmien vo firmách nekončí podľa očakávaní. Častým dôvodom je ignorovanie prirodzených reakcií a potrieb zamestnancov. Ako predchádzať odporu zamestnancov k zmenám alebo ho minimalizovať?

Projektový manažment vs manažment zmien: v čom je rozdiel?

Obe oblasti zahŕňajú riadenie ľudí i procesov a pre úspešný priebeh väčších projektov sú kľúčové. V čom sa líšia, ako sa navzájom dopĺňajú, a akú úlohu hrajú projektový manažment a manažment zmien pri efektívnom riadení inovácií a zmien vo firme?

Projektový manažment vo firme: predchádza problémom a šetrí financie

Venovať pozornosť projektovému manažmentu by mala každá firma – bez ohľadu na veľkosť. Prečo je dôležitý, ako efektívne projekty riadiť a na čo dať pozor, aby sa ich realizácia nepredlžovala a nepredražovala?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky