Budujte bohatstvo cestou, ktorá Vám je prirodzená (Wealth Dynamics )

Po obľúbených metodikách typu MBTI alebo DISC určujúcich osobnostné charakteristiky podnikateľov, bola na americkom trhu predstavená nová typológia orientujúca sa nielen na osobnostné charakteristiky podnikateľa, ale hlavne na stratégie, ktorými môže podnikateľ dlhodobo budovať bohatstvo. Tento revolučný pohľad kombinácie osobnostnej typológie a spôsobe pretransformovania informácie o type osobnosti do konkrétnej stratégie podnikania, predstavil pred niekoľkými rokmi Roger James Hamilton pod názvom Wealth Dynamics. Ako sám uvádza: „Wealth Dynamics je osobnostný test, ktorý Vám povie presne, ktorú stratégiu zvoliť k vybudovaniu bohatstva.”

MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) je jeden z populárnych osobnostných testov založený na teórií Carla Junga, ktorého základy vznikli v roku 1944. Ide o test, ktorého cieľom je identifikácia osobnosti a následná demonštrácia na jednom zo 16 rôznych osobnostných profilov, detailne rozpracovaných a charakterizovaných od pracovných návykov, slabých a silných stránkach, spôsobe výchovy detí až po najvhodnejšie pracovné pozície. Test a jeho interpretácia sa často využívajú pri pohovoroch, hľadaní vhodných ľudí do tímu, v manželských poradniach a je súčasťou osobnostného rozvoja jednotlivcov, ktorí chcú porozumieť dôvodom a spôsobe svojho uvažovania, spracúvania informácií, komunikácie a správania svojho okolia.

DISC (Dominance Influence Steadiness Compliance) je štvor-dymenzionálna metrika osobnostných štýlov, ktorá skúma správanie jednotlivca. Táto metodika je založená na tvrdení, že každý jedinec má isté percento zo všetkých osobnostných štýlov, no tá dymenzia, ktorá najviac prevláda, je pre danú osobnosť najviac charakteristická a odzrkadluje jej reakcie a správanie v každodenných situáciach. V súčasnej dobe množstvo HR manažerov nahrádza metodiku MBTI práve metodikou DICS. Je časovo menej náročná a to nielen v počte testových otázok, ale aj v počte výsledných profilov.

Článok pokračuje pod reklamou

Podstata Wealth Dynamics

Metodika Wealth Dynamics je založená na predpoklade, že existuje osem rôznych typov osobností, z ktorých každá iným spôsobom dokážu budovať bohatstvo. Tento revolučný prístup poukazuje na fakt, že každý môže byť úspešný ak pochopí, v ktorej oblasti Wealth Dynamics je prirodzene aktívny. R. J. Hamilton tvrdí, že najjednoduchší spôsob, ako byť úspešným je identifikovať svoj typ osobnosti a využiť svoje prirodzené tendencie v prospech svojho podnikania. Osem profilov Wealth Dynamics má spoločné korene v teórií Carla Junga, kedže aj táto metrika skúma psychologické črty ako extroverziu / introverziu, intuitívne / zmyslové myslenie alebo kreativitu / systémovosť.

To, čo Wealth Dynamics prostredníctvom identifikácie jedného z ôsmych profilov garantuje je:

  • Zvýšenie profitability;
  • Prácu ako prirodzenú zábavu;
  • Zabezpečenie prirodzenej spokojnosti zamestnancov, a to prácou, ktorá ich baví a napĺňa;
  • Pochopenie, že outsourcing je jedna z možností, ako sa koncentrovať na to v čom ste dobrý, nie na to, čo Vám ide ťažko a nebaví Vás;
  • Viac voľného času.

Ako identifikovať svoj profil?

Ako hovorí R. J. Hamilton: "Akonáhle robíte niečo, čo vnútorne pociťujete ako náročný úkon, v tom momente robíte zlú vec." Svoj profil určíte jednoducho, odpoveďou na 25 jednoduchých online otázok, ktoré vyvinul zakladateľ tejto metodiky R.J. Hamilton. Keďže ide o know-how konkrétnej osobnosti, ktorá vybudovala svoj úspešný podnik pochopením svojich silných stránok a začala podnikať v tom, v čom sa cítila prirodzene dobre, online test je spoplatnený. Svoj profil však môžete čiastočne identifikovať aj na základe vlastných osobnostných charakteristík, ktoré vychádzajú z MBTI alebo DISC, kedže jednotlivé profily Wealth Dynamics sú voľne dostupné a extenzívne zadefinované. Svoj profil si viete určiť aj sami, ak viete v akých situáciach sa cítite prirodzene dobre, v čom ste excelentný, čo Vám ide jednoducho (máte dar reči ľudí presviedčať, milujete generovať nové nápady, radi veci vylepšujete, robí Vám radosť ľudí spájať).

Krátky popis jednotlivých profilov podľa Wealth Dynamics

1. CREATOR

"Keď nemôžete zohnať prácu, začnite podnikať." ("When you can’t get a job, you start your own business.") – Walt Disney

Tvorcovia majú úžasnú schopnosť generovať nápady a myšlienky pretavovať do reálnych začiatkov, no často sa potýkajú s neschopnosťou nápady dokončiť. Pre tvorcov je prirodzené skákať z jedného rozrobeného projektu do druhého a zároveň príjmať nové výzvy bez toho, aby videli výsledky zo svojho úsilia z predchádzajúcich projektov.

2. STAR

"Skromnosť nie je slovo, ktoré pre mňa niečo znamená v žiadnom ohľade - dúfam, že ani nikdy nebude." ("Modesty is not a word that applies to me in any way – I hope it never will. ") – Arnold Schwarzenegger

Hviezdy sú silní extroverti. Kladú veľký dôraz na svoju osobnosť, budujú svoju značku. Milujú pozornosť a najlepšie sa cítia v centre pozornosti. Dokážu nadchnúť ľudí pre produkt alebo myšlienku, ktorú prezentujú. Hviezda je charakteristická tým, že jej záleží viac na imidži ako na detailoch.

3. SUPPORTER

"Získať správnych ľudí na správne pracovné miesta je oveľa dôležitejšie, než vytvorenie stratégie."("Getting the right people in the right jobs is a lot more important than developing a strategy.") – Jack Welch

Podporovateľ má výborné interpersonálne zručnosti, dokáže budovať a nadväzovať vzťahy, je lojálny, spoľahlivý s veľkým množstvom kontaktov. Obyčajne výborný líder, schopný vybudovať vysokovýkonný tím a motivovať svojich ľudí dosahovať skutočne nadpriemerné výsledky.


4. DEAL MAKER

"Nerobím obchody pre peniaze. Mám ich dosť, omnoho viac, než budem kedy potrebovať. Robím ich, aby boli. " ("I don’t make deals for the money. I’ve got enough, much more than I’ll ever need. I do it to do it.") – Donald Trump

Spojovateľ trpezlivo sleduje príležitosti na trhu a robí obchody, vytvára hodnotu pre seba a ostatných. Je prirodzený extrovert s výbornými komunikačnými schopnosťami, veľmi silný vyjednáč a presvedčovateľ. Obyčajne je neustále s niekým v kontakte. Má prirodzený dar v načasovaní vecí, takže dokáže spojiť správnych ľudí v pravý čas v správnej veci.

5. TRADER

"Cítili sme to po svojom." ("We were just feeling our way.") – George Soros

Obchodník, najlepšie ho vystihuje stratégia kúpiť lacno a predať za dvojnásobok. Vie vyťažiť maximum zo situácie. Reaguje priamo a pohotovo, dokáže vo svoj prospech naplno využiť spoločenské udalosti, a preto nevytvára stratégie na niekoľko rokov, ale mení ich podľa okolností.


6. ACCUMULATOR

"Náš investičný zámer trvá večne." ("Our favorite holding period is forever.") – Warren Buffett

Akumulátor, ako už prezrádza tento názov, dokáže dlhodobo zhromažďovať cenné aktíva. Akumulátor nerád vstupuje do rizika, radšej sa spolieha sa na zaručené systémy. Je zodpovedný, trpezlivý, závislý. Mal by sa vyvarovať zakladaniu spoločností a vytváraniu produktov. Z málo vstupov vie vygenerovať dvojnásobok výstupov.

7. LORD

"Recept na úspech: Vstávaj skoro, tvrdo pracuj, štrajkuj proti rope." ("Formula for success: Rise early, work hard, strike oil.") – Jean Paul Getty

Lord má veľký záujem o detaily, známy je svojou šporovlivosťou. Trpezlivý, usilovný, zvyšuje hodnotu, kontroluje. Radšej rieši jednoduché fakty ako komplikovaných ľudí. Miluje istotu, nenávidí riziko.

8. MECHANIC

"Všetko je možno robiť lepšie, ako sa to robí teraz." ("Everything can always be done better than it is being done.") – Henry Ford

Mechanik je charakteristický nastavovaním a zlepšovaním systémov. Orientovaný na detaily, perfekcionista, ktorý si rád zašpiní ruky prácou, aby niečo vylepšil. Najlepšie ukončuje úlohy, je systematický. Najmenej zo všetkých profilov sa spolieha na ľudí.

Zdroj: WELATH DYNAMICS.[online].[cit. 2011-13-09].
Dostupné na internete: .

Ako si zvoliť partnerov do podnikania podľa tejto metodiky?

Metodika Wealth Dynamics hovorí, že ak sa chcete zaradiť medzi úspešných podnikateľov, do tímu potrebujete vždy každý druhý profil, teda ideálne 4 ľudí, každého s iným profilom. Metodika totiž predpokladá, že každý z profilov je čiastočne ovplyvnený vedľajším, preto tvorca, sa čiastočne správa ako hviezda a mechanik. Predstavte si, že ste si do tímu zvolili nasledujúce profily: Tvorca, Podporovateľ, Obchodník, Lord. Tvorca, charakteristický svojou kreativitou, vymyslí nové produkty, služby, aktivity a zároveň sa pre ne bude snažiť nadchnúť majiteľa firmy a zákazníkov a presvedčiť ich, že ide o geniálny nápad. Podporovateľ spojí a motivuje tých správnych ľudí, ktorí budú schopní služby a produkty pripraviť v požadovanej kvalite. Obchodník v pravý čas zoženie a presvedčí kupcov, aby skúsili nový produkt. Lord bude konštatne monitorovať a zabezpečovať kontrolu kvality, zefektívňovať procesy, šetriť náklady. Každý z týchto jednotlivcov bude spokojný, lebo bude zodpovedný za to, v čom je prirodzene dobrý a firma bude pozitívne napredovať. Ak si myslíte, že Vaša firma nenapreduje a rozhodente sa svoju situáciu analyzovať aj prostredníctvom tejto metodiky, už pre Vás nebude prekvapením, ak zistíte, že dôvodom neúspechu je, že väčšina Vašich partnerov, zamestnancov má rovnaké profily.

 

 

Mgr. Natália Poliaková

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Inovovať vo firmách pomáhajú univerzity: ako využiť ich výskumný potenciál?

Ako môžu podnikatelia spolupracovať so slovenskými univerzitami, čo všetko môžu získať a ako postupovať v prípade záujmu? Súhrn základných informácií.

Komunikačný plán: pomoc so zavedením a prijatím zmien vo firme

Základom úspechu zavedenia inovácie či inej zmeny vo firme je komunikácia. Dôležitú rolu má preto komunikačný plán a vhodný výber komunikátora. Ako na to?

Vonkajšie žalúzie možno pred kúpou naživo vyskúšať vďaka inovatívnym predajniam

Žilinská firma s tieniacou technikou Profirol ukazuje inovatívnosť aj v predajniach. V čom sa odlišujú od konkurencie a čo ich zaskočilo pri otváraní nových pobočiek?

Starostlivosť o zákazníka u lídra na trhu s vonkajšími žalúziami

Pozitívne recenzie privádzajú do firmy Profirol s tieniacou technikou viac ako polovicu nových zákazníkov. Ako docieliť zákaznícku spokojnosť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky