Poistenie zodpovednosti za škodu: aký význam má pre firmu?

Niektoré profesie ho musia mať, iné firmy sa môžu poistiť dobrovoľne. V akých situáciách môže poistenie zodpovednosti za škodu pomôcť a ako konkrétne?

Mať uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím stranám musia mať zo zákona niektoré povolania, ale možnosť chrániť sa poistením má v podstate každý občan a každý podnikateľ. Pre koho ide o zákonnú povinnosť a v akých situáciách môže toto poistenie podnikateľom pomôcť, približuje Alena Kováčiková z neživotnej poisťovne PREMIUM IC.

Ktoré profesie majú zmluvné poistenie zodpovednosti dané zákonom?

V prípade poistenia profesijnej zodpovednosti za škodu ide v prevažnej miere o povinné zmluvné poistenie zodpovednosti tých subjektov, ktorým táto povinnosť vyplýva z legislatívy. „Patria sem napríklad znalci, tlmočníci, advokáti, audítori, daňoví poradcovia a pod. Povinnosť uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu majú napríklad aj poskytovatelia zdravotnej starostlivosti či cestní dopravcovia,“ vyratúva Alena Kováčiková a dodáva: „Právnická alebo fyzická osoba - podnikateľ si môže zvoliť poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu a poistenie zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z vlastníctva nehnuteľnosti. Takto má vyriešené poistné krytie pre škody, ktoré môže spôsobiť pri svojom podnikaní tretím stranám."

Akých situácií sa poistenie všeobecnej zodpovednosti za škody netýka?

  • Škoda spôsobená v dôsledku činnosti poisteného, na ktorú nemá príslušné zákonné oprávnenie,
  • škoda spôsobená úmyselne alebo vedomou nedbanlivosťou poisteného alebo inými osobami takto konajúcimi z podnetu poisteného,
  • škoda spôsobená dlhodobým pôsobením či vplyvom prevádzky alebo inej činnosti poisteného na okolie, kedy nie je možné objektívne určiť čas náhodnej udalosti, ktorá bola príčinou vzniku škody, alebo nie je možné objektívne zistiť čas vzniku škody,
  • škody, ktoré priamo nevyplývajú z hmotného poškodenia veci, či škody na zdraví (čistá finančná škoda),
  • škody spôsobené vykonávaním inšpekčných, dozorných, poradenských, vyšetrovacích, ohodnocovacích, konzultačných, projekčných alebo právno-poradenských služieb alebo činností.

Poistná zmluva však môže zahŕňať aj ďalšie druhy zodpovednostných poistení ako napr. poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti, prípadne poistenie ochrany dát.

Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu

„Pri poistení zodpovednosti za environmentálnu škodu má poistený právo, aby poisťovňa za neho vyplatila náhradu škody, ktorá vznikla na životnom prostredí v dôsledku jeho činnosti. Kryjú sa náklady týkajúce sa vzniku alebo bezprostrednej hrozby vzniku environmentálnej škody v súvislosti s poistenou činnosťou alebo výrobkom poisteného,“ vysvetľuje odborníčka.

Príklad environmentálnej škody

Neodborným skladovaním pohonných látok a motorových olejov príde v prevádzke opravovne motorových vozidiel k úniku týchto látok, ich nasiaknutiu do pôdy a k vytečeniu do blízkeho rybníka. Poisťovňa by kryla náklady na tzv. zmierňujúce opatrenia – t. j. náklady na primerané a urgentné opatrenia na zmiernenie následkov vznikajúcej environmentálnej škody (napr. zásah hasičov proti rozšíreniu naftovej škvrny v rybníku), náklady na tzv. nápravné opatrenia – t .j. náklady na opatrenia na odstránenie spôsobenej environmentálnej škody (napr. vyčistenie pôdy a vody, výkopové práce, vývoz kontaminovanej zeminy a pod.) prípadne, ak ich poisťovňa vopred odsúhlasí, aj tzv. technické náklady – náklady na znalecké posudky, vykonanie chemických rozborov a pod. alebo náklady právneho zastupovania.

Článok pokračuje pod reklamou

Aká škoda spôsobená členom orgánov spoločnosti je krytá poistením zodpovednosti za škodu?

Tento druh poistenia kryje riziko osobnej zodpovednosti za výkon funkcie manažérov spoločnosti. „Poistenie sa vzťahuje na všetkých minulých, súčasných a budúcich konateľov, členov predstavenstva, dozornej rady, kontrolnej komisie, prokuristov spoločnosti a tiež aj na vedúcich zamestnancov,“ upresňuje A. Kováčiková. Škoda môže byť spôsobená samotnej spoločnosti, ale aj tretím osobám, ako napr. akcionár alebo veriteľ, štátna inštitúcia, organizácia a iné. Poistenie kryje aj náklady právnej obhajoby poisteného a jeho územná platnosť je celý svet okrem USA a Kanady.

Prečítajte si tiež

Príklady krytých škôd spôsobených členom orgánov spoločnosti

  • Neoprávnená výpoveď daná zamestnancovi.
  • Úrad pre verejné obstarávanie uloží spoločnosti pokutu z dôvodu pochybení pri verejnom obstarávaní.
  • Pochybenie konateľa spoločnosti pri uzatváraní obchodnej zmluvy, ktorá bola pre spoločnosť v konečnom dôsledku nevýhodná.

Aké majú firmy možnosti pri zodpovednosti za škody spôsobené pri ochrane dát?

Ochrana dát, osobných či firemných, je citlivá vec. Dbať na ňu musia drobní živnostníci, malé aj veľké podniky. Ak si chcú byť konatelia istí, že ich vlastné podnikateľské kroky alebo konanie ich zamestnancov bezpečne chráni dáta a citlivé informácie, poistenie zodpovednosti za škody je v tomto prípade na mieste.

Ak podnikatelia zodpovedajú za majetkovú ujmu (škodu) alebo sú povinní nahradiť nemajetkovú ujmu v peniazoch v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov v súvislosti s narušením ochrany osobných údajov, pri tomto druhu poistenia majú právo, aby poisťovňa za nich nahradila majetkovú ujmu (škodu), nemajetkovú ujmu a náklady právneho zastúpenia. To isté platí v prípade, ak narušili bezpečnosť dát alebo spôsobili škodu svojim mediálnym konaním.

„Naša poisťovňa poskytuje poistenie ochrany dát všetkým poisteným, ktorí majú dojednané poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu v rámci poistných zmlúv poistného produktu - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu živnostníkov a malých podnikov. Takýto poistený si teda tento druh poistenia nemusí poisťovať zvlášť, ale má ho dojednané automaticky,“ upresňuje Alena Kováčiková.

Zdroj: Trumpeter

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Národný program reforiem: na čo sa pripraviť?

Návrat k eFaktúre, efektívnejšie plnenie daňových povinností, podpora inovácií či jednoduchšie zamestnávanie cudzincov. Súhrn opatrení, ktoré reagujú na odporúčania EÚ.

Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?

Aplikovať botox nemôže hocikto: aké sú pravidlá v estetickej medicíne?

Kedy môže zväčšovať pery alebo vyhladzovať vrásky kozmetička a kedy to musí robiť lekár? Môže botox aplikovať zdravotná sestra? Čo hovorí zákon a kto kontroluje jeho dodržiavanie?

Vylúčenie povinnosti platiť poistné od 1. 1. 2024

Od 1. 1. 2024 platí vylúčenie povinnosti platiť poistné počas obdobia dávky materské. Koho sa to (ne)týka a čo treba urobiť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky