Konštantné symboly

Konštantné symboly

Konštantný symbol používaný v platobnom styku na Slovensku sa tvorí ako štvormiestne číslo. Prvé tri miesta čísla sú základnou časťou čísla vyjadrujúcou charakter platby, štvrté miesto čísla je premennou časťou čísla vyjadrujúcou spôsob platenia alebo zúčtovania.

Konštantné symboly sa zaraďujú do 10 tried, od 0 do 9, takto:

0 - platby za tovar a služby
1 - vzťahy k štátnemu rozpočtu a rozpočtom ostatných zložiek verejného rozpočtu
2 - platby za dodávky investičnej povahy
3 - mzdové a ostatné osobné náklady
4 - príjmy štátneho rozpočtu a rozpočtov ostatných zložiek verejného rozpočtu z daní a poplatkov
5 - ostatné finančné platby
6 - prevody medzi účtami toho istého klienta
7 - pokladničné príjmy
8 - rezerva
9 - vzťahy bánk alebo pobočiek zahraničných bánk (ďalej len „banka“) ku klientom

Premenná časť konštantného symbolu sa zaraďuje do 10 skupín, od 0 do 9:

0 - platby podľa osobitnej dispozície banky
1 - platby na základe právoplatného a vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu1) s označením "B"
2 - úverovateľné prepravné a úverovateľné platby dodávateľom
3 - výplaty hotovostí na zmluvnom základe v banke, ktorá nevedie účet klienta
4 - prednostné platby
5 - opravné zúčtovanie z podnetu banky s označením "B"
6 - dobropisy (vratky) na platby bežného roka
7 - dobropisy (vratky) na platby minulého roka
8 - ostatné bezhotovostné platby
9 - hotovostné platby

 

Konštantné symboly často používané v plaobnom styku

0008 platby za tovar (okrem platieb pod symbolmi 010X) - ostatné bezhotovostné platby
0308 platby za služby - ostatné bezhotovostné platby
1118 administratívne a iné poplatky a platby - ostatné bezhotovostné platby
3218 cestovné výdavky - ostatné bezhotovostné platby
3318 energie, voda a komunikácie - ostatné bezhotovostné platby
3418 materiál a služby - ostatné bezhotovostné platby
3518 dopravné - ostatné bezhotovostné platby
3718 nájomné za prenájom - ostatné bezhotovostné platby
4818 bežné transfery do tuzemských finančných inštitúcií - ostatné bezhotovostné platby
5118 splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi - ostatné bezhotovostné platby
0038 prostriedky na mzdy - ostatné bezhotovostné platby
0058 penále, poplatky z omeškania a iné majetkové sankcie, náhrady škôd (okrem platieb pod symbolom 0051) - ostatné bezhotovostné platby
2058 nákup cenných papierov (akcie, dlhopisy, zmenky) - ostatné bezhotovostné platby
3058 predaj cenných papierov - ostatné bezhotovostné platby
0558 finančné platby ostatné - ostatné bezhotovostné platby
3558 platby poistného poisťovniam - ostatné bezhotovostné platby
0858 prechodne poskytnuté pôžičky - ostatné bezhotovostné platby
0168 splátky úverov a pôžičiek - ostatné bezhotovostné platby
0968 ostatné prevody - ostatné bezhotovostné platby

Konštantné symboly používané v platobnom styku podľa jednotlivých tried možno nájsť vo Vestníku NBS (opatrenie NBS č. 9/2002)

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Google spustil Google Pay na Slovensku

Google predstavil Google pay - jednoduchý a bezpečný spôsob platby prostredníctvom mobilných telefónov a tabletov. Ide o pohodlné riešenie nielen na malé nákupy. Tento moderný spôsob platby môžete ponúkať vo svojom obchode aj vy.

Porovnanie platobných brán na Slovensku

Ako si vybrať vhodnú platobnú bránu pre eshop a nedávať zákazníkom zbytočný dôvod nedokončiť nákup. Implementácia vhodnej platobnej brány vám pomôže zlepšiť celý rad ukazovateľov od spokojnosti s nákupným procesom, cez väčšie percento dokončených objednávok až po rýchlejšie dodanie tovaru.

SEPA a zmeny v elektronickej komunikácii pri zasielaní platieb v súbore

Banky už nebudú akceptovať všetky v súčasnosti platné typy súborov pri zasielaní platieb v súbore. Štandardom bude XML.

Platobné karty a zmeny vyplývajúce zo SEPA

Spracovatelia kartových platieb z rôznych krajín si budú môcť plne konkurovať a vytvárať pre spotrebiteľov lepšie a výhodnejšie podmienky používania.