Čo je to cash flow a v čom sa líši od zisku

Čo je to cash flow a v čom sa líši od zisku
Zdroj: Pixabay.com
Matúš Porubský
Matúš Porubský CFO Advisory s.r.o.

Má viac ako 15-ročné skúsenosti z finančného riadenia, kontrolingu a podnikových financií. Pomáha malým a stredným podnikom s nastavením finančných procesov, riadením a plánovaním cash flow. Viac na www.cfoadvisory.sk

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Čo je to cash flow, ako sa odlišuje od účtovného zisku a prečo je pre podnikateľa dôležité sa ním zaoberať?

V článku budeme pracovať s pojmami „cash flow“, „peňažné toky“ a „hotovosť“. Zatiaľ čo cash flow a peňažné toky označujú to isté, pod výrazom „hotovosť“ tentokrát nebudeme myslieť len fyzické peniaze v pokladniach, ale tiež ceniny a peniaze na bankových účtoch.

Ako vypočítať cash flow a ako stav hotovosti?

Pod pojmom cash flow rozumieme peňažné toky – príjmy a výdavky, či už na vašom podnikateľskom bankovom účte, alebo v hotovosti v pokladni. Ak sčítate všetky tieto príjmy a odčítate od nich všetky výdavky, ktoré opustili váš podnikateľský účet a pokladnicu, dostanete čistý cash flow za sledované obdobie. Ten môže byť:

 1. kladný, ak príjmy prevýšili výdavky, alebo
 2. záporný, ak výdavky prevýšili príjmy.

Súčtom stavu hotovosti na začiatku obdobia a čistého cash flow za obdobie dostaneme stav hotovosti na konci obdobia:

Aj keď dosahujete zisk, nemusí vám rásť hotovosť: toto sú dôvody

Cash flow sa odlišuje od účtovného zisku a rozdiely bývajú často významné. Rovnako sa výkaz ziskov a strát (výsledovka) odlišuje od výkazu cash flow za to isté obdobie. Hlavné dôvody týchto rozdielov sú popísané nižšie. Nie je nutné, aby ste ich všetky dokonale ovládali, treba však chápať, že aj keď vaša firma generuje zisk, neznamená to, že automaticky rastie aj stav hotovosti na účtoch. Mali by ste rozumieť aspoň hlavným rozdielom, ktoré sú relevantné pre vašu firmu.

 • Časový posun: v (podvojnom) účtovníctve nie je pre zaúčtovanie výnosu a nákladu rozhodujúci moment ich zaplatenia, ale moment, v ktorom dôjde k ich dodaniu, plneniu alebo vzniku. Ak napr. tovar/službu dodáte a faktúru odberateľovi vystavíte v decembri, výnos sa v účtovníctve zaúčtuje do decembra, aj keď zákazník faktúru zaplatí na váš účet až v januári. Podobne ak v maloobchodnej prevádzke nakúpite tovar v decembri, dodávateľovi ho zaplatíte v januári a zákazníkom ho predáte až v marci, náklad na predaný tovar sa zaúčtuje v marci (tak funguje účtovanie zásob), hoci výdavok ste uhradili o dva mesiace skôr. Tento časový posun stojí za tzv. zmenami pracovného kapitálu, ktoré popisujeme nižšie a ktorých pochopenie je pre riadenie cash flow mimoriadne dôležité.
 • Nepeňažné náklady a výnosy: v účtovníctve nájdete zaúčtované tzv. nepeňažné náklady a výnosy, ktoré síce ovplyvnia výšku účtovného zisku, ale cash flow nemusia ovplyvniť vôbec alebo ho tiež ovplyvnia len s časovým posunom. Napríklad zaúčtované náklady na opravné položky k pohľadávkam alebo rezervy na súdne spory neovplyvnia cash flow, ak odberateľ pohľadávku nakoniec uhradí alebo ak súdny spor vyhráte. Medzi nepeňažné položky sa radia aj odpisy dlhodobého majetku, ktorý ste zaplatili pri obstaraní, ale do nákladov sa dostáva postupne niekoľko rokov vo forme odpisov. Ak napríklad v decembri kúpite auto za 40 tis. Eur, do nákladov tohto roka sa dostane formou odpisov iba zlomok kúpnej ceny a kúpa auta teda váš zisk takmer neovplyvní, hoci na vašom účte bude chýbať celých 40 tis. Eur.
 • Položky, ktoré vo výkaze ziskov a strát nie sú zachytené: sem patrí najmä čerpanie a splácanie úverov, výdavky na investície – obstaranie dlhodobého majetku alebo vyplatenie dividend. To znamená, že aj keď podľa účtovníctva vykážete v sledovanom období zisk, ak v ňom zároveň musíte splatiť bankový úver alebo zaplatiť za nákup stroja, váš cash flow môže byť výrazne záporný.
Článok pokračuje pod reklamou

Čo zapríčiňuje zníženie a zvýšenie cash flow?

Prečítajte si tiež

Ak ste prekvapení, že napriek dobrým predajom a vysokému zisku stav hotovosti na vašich účtoch na konci obdobia klesol, môžu sa za tým skrývať niektoré z týchto typických prípadov uvedených v prvom stĺpci, pričom položky, ktoré zvyšujú váš cash flow v porovnaní s účtovným ziskom, sú uvedené v druhom stĺpci:

*pre firmy účtujúce v sústave podvojného účtovníctva
Zníženie cash-flow v porovnaní s účtovným ziskom* Zvýšenie cash-flow v porovnaní s účtovným ziskom*
 • vystavenie odberateľských faktúr, ktoré zákazníci zaplatia až v nasledujúcom období, t. j. máte tržby (výnosy), ale ešte nie hotovosť na účte
 • úhrada dodávateľských faktúr, ktoré boli ako náklad zaúčtované v predchádzajúcom období (v ktorom boli dodané)
 • zaplatenie preddavkov dodávateľom
  (vôbec nie je zahrnuté v zisku)
 • výdavky na nákup tovaru a materiálu, ktorý ostal v zásobách (vôbec nie je zahrnuté v zisku)
 • splátka úverov a pôžičiek
 • výdavky na obstaranie investície
 • vyplatenie odmien zamestnancom (na ktoré boli zaúčtované
  v predchádzajúcom období rezervy)
 • úhrada dane z príjmov (daň platíte v marci resp. priebežne,
  ale náklad vykážete v decembri)
 • vyplatenie dividend
 • výnosy z rozpúšťania investičných dotácií, ktoré ste na účet prijali v minulosti (ide o čisto nepeňažný výnos)
 • výnosy z rozpúšťania účtovných opravných položiek a rezerv vytvorených v minulosti (nepeňažný výnos)
 • odberatelia uhradili faktúry, ktoré ste vystavili (a tržby ste mali)
  v predchádzajúcom období
 • zaplatenie preddavkov zo strany vašich odberateľov (vôbec nie je zahrnuté v zisku)
 • použitie (zníženie) zásob materiálu
  alebo nedokončenej výroby
 • nákupy zaúčtované do nákladov, ktoré ste dodávateľom ešte neuhradili
 • odpisy dlhodobého majetku
 • prijatie úveru alebo pôžičky od veriteľa
 • tvorba účtovných opravných
  položiek a rezerv
 • príjem investičnej dotácie na bankový účet
 • V článku Riadenie cash-flow popíšeme situácie, v ktorých je riadenie cash flow dôležité a čo je potrebné k tomu, aby ste s aktívnym riadením cash flow mohli v praxi začať.

  Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

  Matúš Porubský
  Matúš Porubský CFO Advisory s.r.o.

  Má viac ako 15-ročné skúsenosti z finančného riadenia, kontrolingu a podnikových financií. Pomáha malým a stredným podnikom s nastavením finančných procesov, riadením a plánovaním cash flow. Viac na www.cfoadvisory.sk


  Riadenie cash flow

  V ktorých situáciách je aktívne sledovanie cash flow obzvlášť dôležité, čo v praxi znamená riadiť cash flow, a ako začať.

  Nepriama a priama metóda výpočtu cash flow

  V čom je rozdiel medzi priamou a nepriamou metódou výpočtu cash-flow aj s názorným príkladom.

  Ako preveriť bonitu nového odberateľa

  Praktické informácie ako vo vlastnej réžii posúdiť platobnú schopnosť obchodného partnera.

  Plánovanie cash flow: ako sa vyhnúť najčastejším problémom?

  S plánovaním cash flow súvisia viaceré nástrahy a často opakované chyby. Viete ako sa im úspešne vyvarovať?
  To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky