Centrálny depozitár cenných papierov bude na Slovensku už len jeden

Čo to znamená pre existujúcich klientov Národného centrálneho depozitára cenných papierov a ako sa zmení cena poskytovaných služieb?

V máji 2021 sme v článku Nové registre pre jednoduché spoločnosti na akcie informovali o tom, že j.s.a., ktoré si dovtedy mohli svoje akcie zaregistrovať v Národnom centrálnom depozitári cenných papierov (NCDCP), majú takúto možnosť už aj v Centrálnom depozitári cenných papierov (CDCP). Teraz prichádza ďalšia novinka.

CDCP a Národný centrálny depozitár cenných papierov, a.s. (NCDCP) spolu uzatvorili zmluvu o prevode aktív klientov z NCDCP na CDCP. Uzatvorenie zmluvy je pokračovaním procesu vytvorenia jedného centrálneho depozitára na Slovensku. NCDCP v tejto súvislosti predložil koncom minulého roka Národnej banke Slovenska oznámenie o úmysle vzdať sa povolenia na činnosť centrálneho depozitára. Cieľom transakcie je vytvorenie jedného moderného centrálneho depozitára cenných papierov, ktorý bude poskytovať služby efektívne a na vysoko profesionálnej úrovni. Na Slovensku bude teda pôsobiť a poskytovať služby jeden centrálny depozitár cenných papierov - CDCP - s ambíciou aj naďalej napĺňať požiadavky európskej legislatívy a medzinárodných štandardov.

Zmeny sa dotknú aktív, tie budú migrovať

Pojem „aktíva“ znamená všetky a akékoľvek aktíva, ktoré nie sú vlastnými aktívami NCDCP a ktoré NCDCP spravuje, eviduje, uschováva pre svojich klientov, a to vrátane archívu poskytnutých služieb, aktív na účtoch, vrátane registrov a evidencií.

Migráciu aktív zasa Centrálny depozitár cenných papierov na svojej webovej stránke vysvetľuje ako technickú realizáciu prevodu aktív z hlavného informačného systému NCDCP do informačného systému CDCP, vrátane účtov, na ktorých sú evidované aktíva klientov, súvisiacich evidencií, registrov a zmlúv (vrátane historických zápisov).

CDCP prevezme aktíva všetkých klientov NCDCP

Na základe uzatvorenej zmluvy prevedie NCDCP všetky klientske aktíva na CDCP, ktorý tak prevezme všetkých klientov národného depozitára. „Prevod aktív klientov NCDCP nebude mať žiadny dopad na existujúcich klientov CDCP, či už hovoríme o účastníkoch, emitentoch alebo majiteľoch účtov,“ hovorí Martin Wiedermann, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. „Rovnako sa to nijako nedotkne ani služieb, ktoré im náš centrálny depozitár poskytuje.“

„Urobili sme ďalší zásadný krok k tomu, aby sa sfinalizoval projekt vytvorenia jediného centrálneho depozitára na Slovensku,“ hovorí Peter Dávid, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. ktorá je jediným akcionárom NCDCP.

Ako sa zmena dotkne existujúcich klientov NCDCP?

O plánovanom prevode aktív klientov na CDCP bude NCDCP informovať všetkých svojich klientov, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní služieb centrálneho depozitára. „NCDCP si bude aj naďalej, do okamihu migrácie aktív, plniť všetky svoje záväzky a poskytovať profesionálny servis tak, ako tomu bolo doposiaľ. Od klientov NCDCP sa v súvislosti s touto transakciou nebudú vyžadovať žiadne aktívne kroky,“ hovorí Ľubor Jenis, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Národného centrálneho depozitára cenných papierov, a.s.

V súvislosti s prevodom aktív sa CDCP, ako preberajúci centrálny depozitár, odo dňa prevodu aktív zaväzuje plniť povinnosti centrálneho depozitára vo vzťahu ku klientom NCDCP, ktorých aktíva budú prevedené na CDCP. „Po dni prevodu aktív budeme poskytovať klientom NCDCP služby v rozsahu a za podmienok stanovených v predpisoch Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.,“ hovorí Martin Wiedermann. „Chceme upraviť aj náš prevádzkový poriadok tak, aby zabezpečil kontinuálne poskytovanie služieb klientom, ktorých aktíva budú prevedené z NCDCP na CDCP.“

Špecifické informácie a podmienky, ktoré sa vzťahujú na poskytovanie služieb po prevode aktív bude CDCP komunikovať priamo s klientmi NCDCP v dostatočnom časovom predstihu pred realizáciou prevodu aktív. Samotní klienti nemusia urobiť nič, prevod sa udeje bez ich účasti.

Čo robiť v prípade, že klient nesúhlasí s prevodom?

CDCP na svojej webovej stránke uvádza, že v takom prípade môže klient ukončiť využívanie služieb NCDCP ku dňu migrácie aktív na CDCP, alebo po dni migrácie aktív môže ukončiť využívanie služieb CDCP. „Konkrétny spôsob ukončenia využívania služieb bude po dni migrácie aktív závisieť od druhu poskytovanej služby a bude sa riadiť predpismi CDCP, najmä Prevádzkovým poriadkom.“

Ako sa zmení cena poskytnutých služieb?

„Do dňa migrácie aktív do CDCP sa cena za poskytnutie služieb nemení,“ uvádza CDCP. Po dni migrácie aktív sa poskytované služby budú spoplatňovať podľa aktuálneho cenníka CDCP, ktorý je možné nájsť na jeho stránke.

Termín prevodu aktív klientov

Aktualizácia k 27.10.2021: Rada guvernérov Európskej centrálnej banky oficiálne schválila ukončenie účasti Národného centrálneho depozitára cenných papierov, a.s. (NCDCP) v Target 2-Securities, ktorý obidvom depozitárom poskytuje služby vyrovnania transakcií s cennými papiermi. Podľa plánu schváleného Európskou centrálnou bankou sa tento exit uskutoční v termíne od 12. do 14. novembra 2021. Od 15. novembra 2021, po úspešnej migrácii klientskych aktív, začne CDCP obsluhovať aj klientov, ktorí sú v súčasnosti klientmi NCDCP a to v rozsahu a za podmienok stanovených v predpisoch CDCP.

Oba depozitáre začali v súčasnosti intenzívne pracovať na technickej príprave migrácie aktív klientov. Konkrétny termín realizácie prevodu aktív by mal byť dohodnutý do troch mesiacov od uzatvorenia zmluvy. Depozitáre predpokladajú, že to bude vo štvrtom štvrťroku tohto roka. Konkrétny termín verejne oznámia v dostatočnom časovom predstihu. Pri stanovení plánovaného termínu prevodu aktív budú depozitáre spolupracovať s Európskou centrálnou bankou, ktorá obidvom depozitárom poskytuje služby vyrovnania transakcií s cennými papiermi v rámci platformy Target 2-Securities. Na celý proces prevodu aktív klientov NCDCP dohliada Národná banka Slovenska a vzťahujú sa na neho ustanovenia Zákona o cenných papieroch a investičných službách, ako aj ustanovenia Nariadenia Európskej únie o centrálnych depozitároch.

Zdroj: CDCP

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Vydanie akcií ako spôsob získania kapitálu

Pre aké firmy má zmysel uvažovať nad vydaním akcií a ako postupovať?

Nové registre pre jednoduché spoločnosti na akcie

Register akcionárov j.s.a. bude verejne prístupný a poskytne prehľad o spoluvlastníkoch spoločnosti napríklad investorom. Čo ešte prinesú nové registre od Centrálneho depozitára cenných papierov?

Základné imanie v s.r.o., a.s., j.s.a a družstvách

Čo je základné imanie? Ktoré spoločnosti ho musia povinne vytvárať a v akej výške? Prinášame stručný prehľad o základnom imaní v kapitálových spoločnostiach a v družstve.

Na čo si dávať pozor pri výkone funkcie štatutára obchodnej spoločnosti?

Každý konateľ s.r.o., člen predstavenstva a.s., spoločník v.o.s. a komplementár k.s. by si mal pri výkone svojej funkcie plniť množstvo povinností voči spoločnosti, jej obchodným partnerom, zamestnancom i úradom. Porušenie týchto povinností môže mať pre štatutára nepriaznivé následky.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky