Transferové oceňovanie a daňové priznanie

Transferové oceňovanie a daňové priznanie

Ako sa v daňovom priznaní fyzickej osoby a právnickej osoby zobrazia transakcie so závislými osobami?

Závislé osoby majú povinnosť v daňovom priznaní upraviť základ dane o rozdiel, o ktorý sa ceny kontrolovaných transakcií líšia od cien nekontrolovaných transakcií. Základ dane musia upraviť len vtedy, ak cenové rozdiely znížili základ dane alebo zvýšili daňovú stratu. V opačnom prípade, t. j. ak tieto cenové rozdiely viedli k zvýšeniu základu dane alebo zníženiu daňovej straty, úpravu základu dane vykonať nemusia. Pri vyčíslení rozdielu sa vychádza z transferovej dokumentácie.

Ak sa ceny kontrolovaných transakcií a nekontrolovaných transakcií nerovnajú, nemusí to nutne znamenať, že ide o rozdiel, o ktorý sa upravuje základ dane. Závislosť osôb v obchodnom alebo finančnom vzťahu má za následok napríklad to, že sú eliminované alebo v určitej miere obmedzené niektoré trhové riziká. Dôsledkom môže byť napríklad nižší úrok, nižšia cena služby a pod. Východiskom pri preukázaní stanovenia konkrétnych transferových cien a následne rozdielov, ktoré ovplyvnia základ dane, je vždy transferová dokumentácia.

Pri vyčísľovaní základu dane sa vychádza z výsledku hospodárenia zisteného v účtovníctve, zjednodušene tiež možno povedať, že sa vychádza z rozdielu výnosov a nákladov alebo príjmov a výdavkov. Zároveň treba zohľadňovať aj skutočnosť, či cenové rozdiely sú súčasťou výsledku hospodárenia, resp. či už boli zohľadnené pri účtovaní, alebo nie.

V daňovom priznaní sa porovnáva cena kontrolovanej transakcie na účely dane z príjmov, ktorej výška je podložená transferovou dokumentáciou a cena zaúčtovaná v účtovníctve alebo zaevidovaná v daňovej evidencii. Cena kontrolovanej transakcie sa odvíja od ceny porovnateľnej nekontrolovanej transakcie. Pre účely dane z príjmov nie je rozhodujúci vzťah medzi cenou kontrolovanej transakcie v účtovníctve a cenou porovnateľnej nekontrolovanej transakcie.

Daňové priznanie právnickej osoby a transferové oceňovanie

Právnická osoba sa musí v daňovom priznaní identifikovať ako závislá osoba, a to tak, že na prvej strane daňového priznania túto skutočnosť vyznačí “x” pri “Ekonomické, personálne alebo iné prepojenie podľa § 2 písm. n) zákona so závislými osobami”.

Upozorňujeme, že nie každá právnická osoba sa považuje za závislú osobu, aj keď je s inou osobou prepojená. Viac informácií o tom, kto a za akých okolností sa považuje za závislú osobu nájdete v článku Transakcie so závislými osobami. Keď budeme ďalej hovoriť o právnickej osobe, budeme sa tým obmedzovať len na tie právnické osoby, na ktoré sa transferové oceňovanie vzťahuje.

Na povinnosť úpravy základu dane sa daňovník musí pozerať z pohľadu výnosov (príjmov) a z pohľadu nákladov (výdavkov). Základ dane je nižší, alebo daňová strata je vyššia vtedy, keď:

 • výnosy (príjmy) zahrnuté do výsledku hospodárenia (na riadku 100 daňového priznania) sú nižšie, ako majú byť zahrnuté na základe transferovej dokumentácie,
 • náklady (výdavky) zahrnuté do výsledku hospodárenia (na riadku 100 daňového priznania) sú vyššie, ako majú byť zahrnuté na základe transferovej dokumentácie.

V daňovom priznaní právnickej osoby sa základ dane zvyšuje o tieto rozdiely na riadku 110.

Podrobnosti o výške transakcií so závislými osobami (spolu za tuzemské aj cezhraničné transakcie), ktoré ovplyvnili výšku výsledku hospodárenia vykázaného na riadku 100 daňového priznania, sa uvádzajú v tabuľke I. V tejto tabuľke sa náklady a výnosy uvádzajú v členení na sumu:

 • výnosových úrokov z poskytnutých úverov alebo pôžičiek,
 • nákladových úrokov z prijatých úverov alebo pôžičiek,
 • výnosov z predaja služieb,
 • nákladov na nákup služieb,
 • výnosov z poskytnutých licenčných práv (z príjmu za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie),
 • nákladov z prijatých licenčných práv (z odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie),
 • výnosov z predaja nehmotného majetku,
 • obstarávacích cien nakúpeného nehmotného majetku počas zdaňovacieho obdobia,
 • výnosov z predaja hmotného majetku,
 • obstarávacích cien nakúpeného hmotného majetku počas zdaňovacieho obdobia,
 • výnosov z predaja finančného majetku,
 • obstarávacích cien nakúpeného finančného majetku počas zdaňovacieho obdobia,
 • výnosov z predaja materiálu, výrobku alebo tovaru,
 • obstarávacích cien nakúpených zásob materiálu, výrobkov alebo tovaru počas zdaňovacieho obdobia.

Poznámka: V prípade nehmotného majetku sa uvádza suma predaného alebo nakúpeného nehmotného majetku, pri ktorého predaji, resp. nákupe dochádza k prevodu všetkých majetkových a dispozičných práv k nehmotnému majetku.

Článok pokračuje pod reklamou

Daňové priznanie fyzickej osoby a transferové oceňovanie

Fyzická osoba sa musí, obdobne ako právnická osoba, identifikovať na prvej strane, že je závislou osobou, a to na riadku 13 daňového priznania fyzickej osoby - typ B. Aj pre fyzické osoby platí povinnosť úpravy základu dane, ak by cenové rozdiely medzi kontrolovanými a nekontrolovanými transakciami poviedli k zníženiu základu dane alebo zvýšeniu daňovej straty.

V prípade fyzických osôb je taktiež dôležité, akým spôsobom uplatňujú daňové výdavky. Fyzické osoby, ktoré vedú podvojné účtovníctvo sú povinné upraviť výsledok hospodárenia v daňovom priznaní, a to na riadku 41 alebo 63, v závislosti od toho, aké druhy príjmov dosiahli.

Fyzické osoby, ktoré vedú jednoduché účtovníctvo alebo daňovú evidenciu zvýšia príjmy alebo znížia výdavky zahrňované do základu dane v rámci nepeňažných operácií ku koncu zdaňovacieho obdobia. Rovnako postupuje aj fyzická osoba, ktorá uplatňuje paušálne výdavky, avšak len v prípade zdaniteľných príjmov (keďže paušálne výdavky sú fakticky fiktívne výdavky). Ak zdaniteľné príjmy majú byť na základe transferovej dokumentácie vyššie, ako suma príjmov skutočne prijatých, zvýšia sa v rámci nepeňažných operácií ku koncu zdaňovacieho obdobia.

U fyzických osôb, ktoré vedú jednoduché účtovníctvo, daňovú evidenciu alebo uplatňujú paušálne výdavky sa v daňovom priznaní úpravy základu dane v súvislosti s transferovým oceňovaním nevykonávajú.

Dodávame, že úprava v oblasti transferového oceňovania je v súčasnosti stále nejednotná a môžu existovať iné prístupy vyplnenia daňového priznania. Odlišnosti však nemajú vplyv na daňovú povinnosť.

Predloženie transferovej dokumentácie daňovému úradu (správcovi dane) v roku 2016

Daňový úrad je v odôvodnených prípadoch oprávnený vyzvať daňovníka na predloženie transferovej dokumentácie. Výzvu môže odoslať najskôr v prvý deň po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania - napríklad 1.4.2016. Daňovník musí predložiť transferovú dokumentáciu do 15 dní od doručenia výzvy. Ak si túto povinnosť nesplní, daňový úrad mu uloží pokutu vo výške od 60 do 3 000 eur, pričom pokutu môže uložiť aj opakovane (viackrát).

Daňovník (právnická osoba aj fyzická osoba) v daňovom priznaní vyznačí, že je závislou osobou. Daňový úrad už z daňového priznania vie, že daňovník je povinný mať vypracovanú transferovú dokumentáciu.

Právnická osoba má naviac povinnosť v daňovom priznaní informovať aj o sumách transakcií so závislými osobami. Sumy sú však rozdelené len podľa druhu (napr. úroky, služby) a charakteru (výnos, náklad). V daňovom priznaní sa nezverejňujú sumy za jednotlivé závislé osoby, ani kto tieto závislé osoby sú.

V prípade právnických osôb (napr. s.r.o.) môže daňový úrad na základe údajov z daňových priznaní sústrediť svoju vyhľadávaciu a kontrolnú činnosť na konkrétny druh transakcií - napr. výšku nákladov a výnosov pri licenčných poplatkoch. Z vyžiadanej transferovej dokumentácie je zároveň zrejmé, kto je ďalšia závislá osoba (aj fyzická osoba).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Veronika Solíková

Konateľka a spolumajiteľka spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o., daňová poradkyňa a renomovaná odborníčka na účtovníctvo, ktorá pravidelne publikuje odborné články a lektoruje vzdelávacie semináre. Je expertkou Združenia mladých podnikateľov Slovenska na účtovnú a daňovú problematiku.


Ako vyplniť daňové priznanie SZČO (živnostníka) s preukázateľnými výdavkami v jednoduchom účtovníctve za rok 2018

Postup a praktická ukážka vyplnenia daňového priznania živnostníka, ktorý uplatňuje preukázateľné výdavky v jednoduchom účtovníctve.

Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2018?

Ktoré osoby majú povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018? Kto naopak nemusí podať daňové priznanie za rok 2018?

Transferová dokumentácia za rok 2018

Obsah transferovej dokumentácie sa oproti minulému roku zmenil. Ako vyhotoviť transferovú dokumentáciu za rok 2018 a kto má povinnosť ju viesť?

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2019

Do kedy je daňovník povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2019? Je povinný podať priznanie alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2019? A ako vyplniť daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2019?