Možnosti uplatnenia daňových výdavkov pri prenájme nehnuteľnosti (bytu) bez živnostenského oprávnenia v roku 2015

Možnosti uplatnenia daňových výdavkov pri prenájme nehnuteľnosti (bytu) bez živnostenského oprávnenia v roku 2015
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Akým spôsobom môže fyzická osoba uplatniť daňové výdavky pri prenájme nehnuteľnosti (bytu) v daňovom priznaní? Dozviete sa aj to, od čoho závisí rozsah, resp. výška daňových výdavkov.

Ak fyzická osoba prenajíma nehnuteľnosť (byt) bez živnostenského oprávnenia, môže uplatniť len skutočne a preukázateľne vynaložené daňové výdavky. Pre tento účel musí viesť buď:

  • daňovú evidenciu alebo
  • účtovníctvo (jednoduché alebo podvojné).

Zároveň je ustanovený aj horný limit daňových výdavkov a to do výšky zdaniteľných príjmov. Uplatnené daňové výdavky tak nemôžu byť vyššie ako zdaniteľné príjmy a prenajímateľ nemôže dosiahnuť daňovú stratu.

Daňová evidencia pri príjmoch z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2015

Obsah daňovej evidencie je stanovený zákonom o dani z príjmov. Prenajímateľ vedie daňovú evidenciu o:

  • príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,
  • daňových výdavkov v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane vydaných dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,
  • hmotnom majetku a nehmotnom majetku zaradenom do obchodného majetku,
  • zásobách a pohľadávkach,
  • záväzkoch.

Daňovú evidenciu musí viesť počas celého zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka). Prenajímateľ neprikladá k daňovému priznaniu k dani z príjmov daňovú evidenciu ako prílohu. Daňová evidencia je dôkazovým prostriedkom prenajímateľa v prípade daňovej kontrolyVzor daňovej evidencie k príjmom z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2017 nájdete aj v našom eshope.

Vedenie účtovníctva pri príjmoch z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2015

Prenajímateľ sa môže rozhodnúť, že skutočné daňové výdavky uplatní vedením jednoduchého alebo podvojného účtovníctva. Pri vedení účtovníctva použije primerane predpisy upravujúce účtovníctvo, avšak nepovažuje sa za účtovnú jednotku. Nemá tak povinnosti, ktoré zákon o účtovníctve prikazuje účtovnej jednotke.

Zákon o dani z príjmov síce ukladá povinnosť daňovníkom zostaviť účtovnú závierku a uložiť ju do registra účtovných závierok spôsobom podľa zákona o účtovníctve, ale táto povinnosť sa týka len daňovníkov, ktorí sú účtovnou jednotkou.

Prenajímateľ, ktorý prenajíma nehnuteľnosť (byt) bez živnostenského oprávnenia, aj keď vedie účtovníctvo, nepovažuje sa za účtovnú jednotku a taknie je povinný zostaviť účtovnú závierku ani ju vložiť do registra účtovných závierok. Účtovníctvo v tomto prípade slúži výhradne na účel preukázania skutočnosti, že daňové výdavky boli vynaložené na dosiahnutie zdaniteľných príjmov z prenájmu nehnuteľnosti (bytu).

Článok pokračuje pod reklamou

Rozsah daňových výdavkov pri prenájme nehnuteľnosti (bytu) v roku 2015

Rozsah daňových výdavkov, teda tých, ktoré možno uplatniť v daňovom priznaní, závisí od skutočnosti, či sa prenajímateľ rozhodol zaradiť nehnuteľnosť (byt) do obchodného majetku. V prípade, že nehnuteľnosť bude zaradená do obchodného majetku, rozšíri sa rozsah uplatniteľných daňových výdavkov. Nehnuteľnosť (byt) sa zaradí do obchodného majetku tak, že prenajímateľ o nej začne účtovať alebo ju začne evidovať v daňovej evidencii.

Prehľad často sa vyskytujúcich daňových výdavkov pri prenájme nehnuteľnosti (bytu) uvádzame v nasledujúcej tabuľke.

Daňové výdavky - nehnuteľnosť (byt) nezaradená do obchodného majetku Daňové výdavky - nehnuteľnosť (byt) zaradená do obchodného majetku
energie (voda, teplo, plyn, elektrina)
služby platené správcovi nehnuteľnosti, resp. platby do fondu prevádzky (napr. odvoz/odvod odpadu, upratovanie spoločných priestorov, prevádzka výťahov, deratizácia)
odmena správcovi nehnuteľnosti za správu
ďalšie základné služby, napr. platby za internet, televíziu, telefón
odmena advokáta za vypracovanie nájomnej zmluvy a právne poradenstvo
- daňové odpisy nehnuteľností
- platby na opravu nehnuteľnosti
- úroky z hypotekárneho úveru, ktorý si prenajímateľ zobral na kúpu nehnuteľnosti
- platby na poistenie nehnuteľnosti
- platby dane z nehnuteľností
- platby na nákup zariadenia nehnuteľnosti

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Daňové priznanie fyzickej osoby z príjmov zo zamestnania a z prenájmu za rok 2018

Ako má vyplniť daňové priznanie zamestnanec, ktorý mal okrem príjmu zo závislej činnosti aj príjem z prenájmu v roku 2018? Kroky na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018 si popíšeme v tomto článku.

Ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov pri prenájme nehnuteľnosti za rok 2018

Ak fyzická osoba prenajímala v roku 2018 nehnuteľnosť, pravdepodobne sa jej bude týkať povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Aký je termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018? A ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov, ak mala fyzická osoba príjmy z prenájmu nehnuteľnosti za rok 2018?

Daňové výdavky pri prenájme nehnuteľnosti v roku 2018

Aké výdavky si môže fyzická osoba, ktorá prenajíma nehnuteľnosť, zahrnúť do daňových výdavkov v roku 2018? Čo vplýva na ich výšku? A v akom pomere si môžu rozdeliť daňové výdavky osoby v prípade spoluvlastníckeho podielu?

Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti za rok 2018

Fyzická osoba, ktorá chce prenajímať nehnuteľnosť, nemusí mať na to živnostenské oprávnenie. Aký je rozdiel medzi prenájmom nehnuteľnosti so živnosťou a bez živnosti? A ako postupovať pri zdanení príjmov z prenájmu nehnuteľnosti za rok 2018?