Možnosti uplatnenia daňových výdavkov pri prenájme nehnuteľnosti (bytu) bez živnostenského oprávnenia v roku 2015

Možnosti uplatnenia daňových výdavkov pri prenájme nehnuteľnosti (bytu) bez živnostenského oprávnenia v roku 2015
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Akým spôsobom môže fyzická osoba uplatniť daňové výdavky pri prenájme nehnuteľnosti (bytu) v daňovom priznaní? Dozviete sa aj to, od čoho závisí rozsah, resp. výška daňových výdavkov.

Ak fyzická osoba prenajíma nehnuteľnosť (byt) bez živnostenského oprávnenia, môže uplatniť len skutočne a preukázateľne vynaložené daňové výdavky. Pre tento účel musí viesť buď:

  • daňovú evidenciu alebo
  • účtovníctvo (jednoduché alebo podvojné).

Zároveň je ustanovený aj horný limit daňových výdavkov a to do výšky zdaniteľných príjmov. Uplatnené daňové výdavky tak nemôžu byť vyššie ako zdaniteľné príjmy a prenajímateľ nemôže dosiahnuť daňovú stratu.

Daňová evidencia pri príjmoch z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2015

Obsah daňovej evidencie je stanovený zákonom o dani z príjmov. Prenajímateľ vedie daňovú evidenciu o:

  • príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,
  • daňových výdavkov v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane vydaných dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,
  • hmotnom majetku a nehmotnom majetku zaradenom do obchodného majetku,
  • zásobách a pohľadávkach,
  • záväzkoch.

Daňovú evidenciu musí viesť počas celého zdaňovacieho obdobia (kalendárneho roka). Prenajímateľ neprikladá k daňovému priznaniu k dani z príjmov daňovú evidenciu ako prílohu. Daňová evidencia je dôkazovým prostriedkom prenajímateľa v prípade daňovej kontrolyVzor daňovej evidencie k príjmom z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2017 nájdete aj v našom eshope.

Vedenie účtovníctva pri príjmoch z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2015

Prenajímateľ sa môže rozhodnúť, že skutočné daňové výdavky uplatní vedením jednoduchého alebo podvojného účtovníctva. Pri vedení účtovníctva použije primerane predpisy upravujúce účtovníctvo, avšak nepovažuje sa za účtovnú jednotku. Nemá tak povinnosti, ktoré zákon o účtovníctve prikazuje účtovnej jednotke.

Zákon o dani z príjmov síce ukladá povinnosť daňovníkom zostaviť účtovnú závierku a uložiť ju do registra účtovných závierok spôsobom podľa zákona o účtovníctve, ale táto povinnosť sa týka len daňovníkov, ktorí sú účtovnou jednotkou.

Prenajímateľ, ktorý prenajíma nehnuteľnosť (byt) bez živnostenského oprávnenia, aj keď vedie účtovníctvo, nepovažuje sa za účtovnú jednotku a taknie je povinný zostaviť účtovnú závierku ani ju vložiť do registra účtovných závierok. Účtovníctvo v tomto prípade slúži výhradne na účel preukázania skutočnosti, že daňové výdavky boli vynaložené na dosiahnutie zdaniteľných príjmov z prenájmu nehnuteľnosti (bytu).

Článok pokračuje pod reklamou

Rozsah daňových výdavkov pri prenájme nehnuteľnosti (bytu) v roku 2015

Rozsah daňových výdavkov, teda tých, ktoré možno uplatniť v daňovom priznaní, závisí od skutočnosti, či sa prenajímateľ rozhodol zaradiť nehnuteľnosť (byt) do obchodného majetku. V prípade, že nehnuteľnosť bude zaradená do obchodného majetku, rozšíri sa rozsah uplatniteľných daňových výdavkov. Nehnuteľnosť (byt) sa zaradí do obchodného majetku tak, že prenajímateľ o nej začne účtovať alebo ju začne evidovať v daňovej evidencii.

Prehľad často sa vyskytujúcich daňových výdavkov pri prenájme nehnuteľnosti (bytu) uvádzame v nasledujúcej tabuľke.

Daňové výdavky - nehnuteľnosť (byt) nezaradená do obchodného majetku Daňové výdavky - nehnuteľnosť (byt) zaradená do obchodného majetku
energie (voda, teplo, plyn, elektrina)
služby platené správcovi nehnuteľnosti, resp. platby do fondu prevádzky (napr. odvoz/odvod odpadu, upratovanie spoločných priestorov, prevádzka výťahov, deratizácia)
odmena správcovi nehnuteľnosti za správu
ďalšie základné služby, napr. platby za internet, televíziu, telefón
odmena advokáta za vypracovanie nájomnej zmluvy a právne poradenstvo
- daňové odpisy nehnuteľností
- platby na opravu nehnuteľnosti
- úroky z hypotekárneho úveru, ktorý si prenajímateľ zobral na kúpu nehnuteľnosti
- platby na poistenie nehnuteľnosti
- platby dane z nehnuteľností
- platby na nákup zariadenia nehnuteľnosti

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Daň z príjmov z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2021 – výpočet

Ako sa vypočíta daň z príjmov z prenájmu nehnuteľnosti (bez živnosti) v roku 2021? Výpočet dane po uplatnení oslobodenia nájdete aj na praktickom príklade.

Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2021

Čo zdaniť pri prenájme nehnuteľnosti, ak fyzická osoba dosahuje tento príjem bez živnosti a aké výdavky si môže uplatniť? V akej výške je možné využiť oslobodenie od dane z príjmov?

Odpočet DPH pri kúpe nehnuteľnosti

Za akých podmienok je možné pri kúpe nehnuteľnosti odpočítať celú sumu DPH, kedy iba čiastočne a kedy vôbec? Prečo sa niekedy uplatňuje koeficient a kedy sa robí úprava odpočítanej DPH?

Kataster nehnuteľností

Aké informácie a údaje o nehnuteľnostiach možno nájsť vo verejne dostupných častiach katastra nehnuteľností on-line a kde ich hľadať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky