Elektronická komunikácia zo strany správcu dane od 1.1.2016

Povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky majú niektoré daňové subjekty, napríklad platitelia DPH, od 1. januára 2014. Počnúc 1. januárom 2016 sa spustí obojstranná elektronická komunikácia a vymedzeným daňovým subjektom bude správca dane doručovať písomnosti tiež elektronicky. Sprístupnená bude tiež osobná internetová zóna a výpis z osobného účtu daňovníka.

Komu bude správca dane zasielať písomnosti elektronicky?

Správca dane bude doručovať písomnosti elektronickými prostriedkami (elektronické dokumenty) vymedzeným osobám, ktoré majú povinnosť komunikovať elektronicky podľa § 14 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňového poriadku) v znení neskorších predpisov a daňovým subjektom, ktoré o to požiadajú.

Podľa § 14 ods. 1 daňového poriadku je povinný doručovať podania elektronickými prostriedkami finančnej správe:

 1. daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH),
 2. daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
 3. advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
 4. zástupca neuvedený v písmenách b) a c) za daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ktorého zastupuje pri správe daní.

Viac o elektronickej komunikácii daňových subjektov s finančnou správou, ktorá platí od 1. januára 2014, si prečítajte v článku Elektronická komunikácia s daňovými úradmi povinne od 1. 1. 2014.

Ako budú elektronické dokumenty doručované a kedy sa budú považovať za doručené?

Elektronické dokumenty bude správca dane doručovať do elektronickej osobnej schránky daňového subjektu, napríklad platiteľa DPH, daňového poradcu, ale aj inej osoby, ak o to požiada. Tieto dokumenty budú podpísané zaručeným elektronickým podpisom.

Elektronický dokument zaslaný do elektronickej osobnej schránky je doručený okamihom, keď daňový subjekt s prístupom do elektronickej osobnej schránky prijme uvedený dokument. Ak daňový subjekt neprijme elektronický dokument do 15 dní odo dňa jeho zaslania do elektronickej osobnej schránky, považuje sa tento elektronický dokument za doručený posledným dňom tejto lehoty, aj keď sa daňový subjekt o doručení nedozvedel. Elektronické doručovanie sa považuje za doručenie do vlastných rúk. Doručovanie elektronickými prostriedkami sa vzťahuje aj na finančné riaditeľstvo.

Zatiaľ nie je známe, či bude daňový subjekt upovedomený o prijatí dokumentu do svojej osobnej schránky napríklad mailom alebo prostredníctvom SMS, ale predpokladá sa, že áno.

Sprístupnenie osobnej internetovej zóny po 1.1.2016

  Daňový poriadok upravuje, čo všetko bude obsahovať osobná internetová zóna daňového subjektu od 1.1.2016, ide najmä o:

 • spis daňového subjektu v elektronickej forme,
 • elektronický výpis z osobného účtu daňového subjektu,
 • prístup na elektronickú podateľňu,
 • elektronickú osobnú schránku (určenú na komunikáciu s finančnou správou),
 • katalóg služieb.

Podmienky a podrobnosti o elektronickej komunikácii a poskytovaní elektronických služieb uverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle. V súčasnosti nie sú tieto informácie dostupné. Novinkou budú najmä spis daňového subjektu a osobný účet daňového subjektu.

Článok pokračuje pod reklamou

Sprístupnenie osobného účtu daňového subjektu po 1.1.2016

Daňovému subjektu bude po 1. januári 2016 sprístupnený elektronický výpis z osobného účtu, ako aj potvrdenie o stave osobného účtu. Po novom bude môcť daňový subjekt kontrolovať predpisy platieb a pripísané platby, ktoré posiela správcovi dane. Fungovanie by malo byť podobné ako je to napríklad pri elektronickej komunikácii so Sociálnou poisťovňou, kde si môže zamestnávateľ pozrieť predpisy, splatnosť a úhrady poistného.

Finančné riaditeľstvo sprístupní daňovému subjektu elektronický výpis z jeho osobného účtu v jeho osobnej internetovej zóne.  Potvrdenie o stave osobného účtu získané na základe autorizovaného prístupu k elektronickému výpisu z osobného účtu je k dátumu uvedenému na potvrdení použiteľné na právne úkony, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Ide však len o výpis generovaný systémom, takže mnohými inštitúciami pravdepodobne nebude akceptovaný. Navyše tento výpis pravdepodobne nebude k aktuálnemu dátumu, ale platby budú do systému pribúdať s určitým časovým oneskorením. Dalo by sa povedať, že tento výpis bude slúžiť najmä pre osobnú potrebu podnikateľa, aby si vedel odkontrolovať prípadné nedoplatky. Daňový subjekt má právo podať finančnému riaditeľstvu námietku k nezrovnalostiam zisteným v elektronickom výpise z jeho osobného účtu. Takýto výpis nebude podliehať správnemu poplatku.

Naďalej platí, že ak bude podnikateľ potrebovať „oficiálne“ potvrdenie o stave jeho osobného účtu, tzv. potvrdenie o nedoplatkoch (napr. pre účely verejného obstarávania a pod.), je potrebné o takéto potvrdenie správcu dane požiadať a zaplatiť aj správny poplatok. Miestne príslušný správca dane na žiadosť daňového subjektu vydá potvrdenie o stave jeho osobného účtu; na tento účel sa za daňový nedoplatok považuje aj daňový nedoplatok postúpený podľa § 86 daňového poriadku, ktorý v čase vydania potvrdenia nezanikol.

Odkedy sa začne obojstranná elektronická komunikácia?

Spustenie spätnej elektronickej komunikácie, teda doručovanie písomností elektronickými prostriedkami zo strany správcu dane smerom k daňovým subjektom, sa plánovalo už skôr, bolo však odložené a v praxi sa začne uplatňovať najskôr od 1. januára 2016 vo vzťahu k jednotlivým druhom daní podľa oznámenia finančného riaditeľstva uverejneného na jeho webovom sídle . To platí aj pre osobnú internetovú zónu a elektronický výpis z osobného účtu daňového subjektu.

Znamená to, že aj ak ste napríklad platiteľom DPH, teda patríte medzi subjekty, ktorých sa zmeny týkajú, nemusia sa vás tieto zmeny dotknúť hneď od 1. januára 2016. Finančná správa bude postupne zapájať jednotlivé subjekty, začať by mali od tých daňových subjektov, ktoré sú registrované pre spotrebné dane. Informácie bude potrebné sledovať na portáli finančnej správy.

Úpravu prechodného ustanovenia, teda začiatok obojstrannej elektronickej komunikácie najskôr od 1.1.2016, nie presne od 1.1.2016, priniesla aktuálna novela daňového poriadku. Od 1.1.2016 nastanú v správe daní aj ďalšie zmeny, napríklad:

 • možnosť podať dodatočné daňové priznanie aj po začatí daňovej kontroly,
 • povinnosť poskytovateľa webhostingu či registrátora domén poskytovať informácie o totožnosti a adrese svojho klienta,
 • zmeny v pokutách.

Viac o novinkách v daňovom poriadku od 1. januára 2016 sa dočítate v článku Novela zákona o správe daní (daňového poriadku) od 1.1.2016.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Spätný leasing a DPH: zmeny od 1. 1. 2024

Od 1.1.2024 je spätný leasing oslobodený od DPH. Čo to v praxi znamená a aké sú výnimky? Prezradil Juraj Ďuratný, predseda Výboru pre dane a účtovníctvo pri Asociácii leasingových spoločností.

KVÍZ – Vyznáte sa v daniach? Otestujte sa

V daňovej oblasti sa neustále niečo mení. Ako ste na tom so znalosťou daňových zákonov vy? Overte si svoje vedomosti v našom kvíze a zistite, či sa v daniach vyznáte.

Sadzby DPH v roku 2024

Na Slovensku je platná základná sadzba DPH vo výške 20 %. Na vybrané tovary a služby sa uplatňujú dve znížené sadzby, a to 10 % a 5 %. Kedy ktorú sadzbu použiť a čo sa mení od roku 2024?

Zvýšenie obratu pre povinnú registráciu za platiteľa DPH (návrh)

Do parlamentu bola predložená poslanecká novela zákona o DPH, ktorá má zvýšiť obrat pre povinnú registráciu za platiteľa DPH. V prípade jej schválenia by nadobudla účinnosť budúci rok.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky