Založenie podniku jednotlivca - živnosti

Na základe modelového príkladu charakterizujeme proces založenia podniku jednotlivca, pričom v tejto súvislosti dávame do pozornosti zmeny, ktoré nastali novelizáciou živnostenského zákona s účinnosťou od 1. júna 2010.

Modelový príklad


Ľuboš P. (ďalej „ĽP“), fyzická osoba s bydliskom v Bratislave, sa rozhodol založiť (ohlásiť) voľnú živnosť, pričom spĺňa všetky podmienky ustanovené príslušným zákonom . V prvom rade si musí vybrať predmety podnikania, ktorým sa bude v rámci svojej podnikateľskej činnosti venovať ako SZČO. V prílohe nájdete komplexný prehľad voľných živností aktualizovaný v októbri 2010 pochádzajúci z internetovej stránke www.civil.gov.sk.

Nasleduje návšteva obvodného úradu (odbor živnostenského podnikania), ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta (ďalej „JKM“), dovolíme si konštatovať, že založenie živnosti sa za posledné obdobie značne zjednodušilo predovšetkým vďaka vzniku JKM . Od 1. júna 2010 došlo k rozšíreniu služieb poskytovaných JKM, viac informácií nájdete na portáli www.podnikajte.sk. Na vybavenie živnostenského oprávnenia teda stačí, keď ĽP zájde na najbližší obvodný úrad - živnostenský odbor v mieste jeho bydliska, v tomto prípade sídli na Staromestskej 6, 814 40 v Bratislave, a donesie si so sebou:

  • občiansky preukaz,
  • kolky v takej hodnote, aby zodpovedali počtu predmetov podnikania, ktoré má živnostník záujem vykonávať (poplatok za 1 voľnú živnosť = 5,00 €),
  • vyplnený formulár pre FO ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti .

V prípade, ak by budúci živnostník mal záujem o vydanie živnostenského oprávnenia k remeselným alebo viazaným živnostiam, ku ktorým je potrebné odborné vzdelanie, respektíve iná odborná spôsobilosť, prax – musí predložiť doklady preukazujúce toto vzdelanie/spôsobilosť/prax; ak by sídlo podnikania bolo iné, ako je trvalý pobyt budúceho živnostníka – je potrebné doložiť oprávnenie užívať nehnuteľnosť na inej adrese, ako je trvalý pobyt žiadateľa, v prípade ak má živnostník zodpovedného zástupcu – musí ho uviesť vo vyššie spomenutom formulári, každopádne tieto skutočnosti sa netýkajú ĽP.

Článok pokračuje pod reklamou

Upozornenie:

Od 1.6.2010 došlo k preklasifikovaniu niektorých voľných živností (napr. činnosť: poskytovanie manikérskych a pedikérskych služieb atď.) do remeselných živností. Nasledovná príloha pozitívne a negatívne vymedzuje obsah jednotlivých remeselných živností.


JKM vybavuje celý proces založenia a tým odbremeňuje ĽP od ďalších „byrokratických“ návštev ostatných inštitúcii. Takže výpis z registra trestov vybaví JKM, tak isto aj registráciu do zdravotnej poisťovne a na daňovom úrade JKM vybaví bezodkladne po vydaní osvedčenia o živnostenskom podnikaní.


ĽP je povinný platiť poistné odvody na zdravotné poistenie od prvého dňa podnikania, a preto má povinnosť do 8 dní od vydania osvedčenia o živnostenskom oprávnení navštíviť svoju zdravotnú poisťovňu a oznámiť výšku mesačných preddavkov, ktoré bude platiť na verejné zdravotné poistenie. Vo všeobecnosti platí, že do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka je SZČO povinná platiť preddavok najmenej 14 % z minimálneho základu platného k 1. januáru kalendárneho roka, v ktorom začala SZČO podnikať (pre rok 2010 je výpočet minimálneho základu: 44,2 % z priemernej mesačnej mzdy za rok 2008 (723,03 €) = 319,57 €).

Prečítajte si tiež

Jedinú registráciu, ktorú JKM nevybaví za žiadateľa ĽP, je registrácia do Sociálnej poisťovne. V prípade ĽP, ktorý zakladá živnosť prvýkrát, nie je potrebné ísť do Sociálnej poisťovne nahlásiť začiatok podnikania. Do Sociálnej poisťovne príde až so svojím prvým daňovým priznaním k dani z príjmov najneskôr do konca júna v roku, v ktorom podáva daňové priznanie za predchádzajúce obdobie. Sociálne poistenie je v prvom roku len dobrovoľné, v ďalších rokoch závisí od dosiahnutých príjmov z podnikania, ktoré sú uvedené v daňovom priznaní. Povinnosť platiť (a teda sa aj zaregistrovať) vznikne ĽP od 1. júla kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom prekročil príjem z podnikania (hrubý príjem, obrat) 12 - násobok minimálneho vymeriavacieho základu (pre rok 2010 to predstavuje: 319,57 € * 12 = 3 834,96 €). Doklady potrebné pre prihlásenie sa v Sociálnej poisťovni sú kópia osvedčenia o živnostenskom podnikaní a originál na nahliadnutie a, samozrejme, občiansky preukaz. Vzor registračného listu FO do Sociálnej poisťovne nájdete na internetovej stránke www.socpoist.sk.

Dobrá rada: Viac informácií o odvodoch pre živnostníka je možné nájsť v článku Odvody SZČO (živnostníkov) na zdravotné a sociálne poistenie od 1.7.2010.


Hoci živnostník ĽP nie je povinný mať zriadený účet v banke, podnikať môže aj bez bankového účtu. V súčasnosti je nepredstaviteľné mať pri sebe neustále potrebnú hotovosť. Preto sa ĽP rozhodol otvoriť bežný účet pre súkromné osoby, ktorý bude určený výlučne na podnikanie (ide o lacnejší variant, lebo typické podnikateľské účty v komerčných bankách sú oveľa drahšie). Túto skutočnosť musí oznámiť správcovi dane. Časom uvidí, koľko pohybov a operácií bude mať na svojom účte na podnikanie, a potom sa môže rozhodnúť svoj účet zmeniť buď na podnikateľský, alebo zmeniť balík služieb na vyšší typ.

Dobrá rada: Viac o zriadení podnikateľského účtu pre živnostníka sa dozviete tu.


Živnostník ĽP nemá povinnosť sa registrovať ako platiteľ dane z motorových vozidiel, nakoľko v prvom roku nebude pri podnikateľskej činnosti používať motorové vozidlo. Taktiež sa nebude registrovať za platiteľa dane z pridanej hodnoty.

Živnostník ĽP dostane po ohlásení živnosti jedno osvedčenie o živnostenskom podnikaní, na ktorom budú rozpísané všetky predmety podnikania, a takisto mu bude pridelené identifikačného čísla organizácie. Od 1. júna 2010 je lehota na vydanie osvedčenia o živnostenskom podnikaní 5 dní. Do vydania osvedčenia o živnostenskom oprávnení je preukazom oprávnenia rovnopis ohlásenia s preukázaným doručením.

Dobrá rada: Aktuálny prehľad poplatkov k 1. júnu 2010, ktoré sú pre jednotlivé úkony živnostenského podnikania charakteristické, nájdete tu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.

Voľná živnosť – ako ju založiť v roku 2024?

Ako postupovať pri ohlásení živnosti, aké doklady sú potrebné, aká je výška poplatkov a ako si založiť živnosť on-line cez portál www.slovensko.sk.

Založenie živnosti v roku 2024

Kedy je potrebné mať živnosť, aké živnosti existujú, aj stručný návod, ako je možné si živnosť založiť svojpomocne a s akými poplatkami rátať v roku 2024, sa dočítate v článku.

Založenie živnosti v roku 2023

Ako si v roku 2023 svojpomocne založiť živnosť a aké povinnosti so založením živnosti súvisia? Prinášame postup spolu s praktickými radami a tipmi.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky