Porovnanie právnych foriem podnikania

Ak sa neviete rozhodnúť, ktorá právna forma podnikania je pre vás tá najlepšia voľba, uvádzame podrobný prehľad kľúčových charakteristík jednotlivých právnych foriem a porovnanie právnych foriem podnikania podľa hlavných znakov. Základné rozdiely v právnych formách podnikania na Slovensku sú prezentované v nasledujúcich tabuľkách. Článok je spracovaný podľa právnej úpravy platnej k 01.08.2010

Tabuľka (1): Porovnanie legislatívneho rámca, počtu zakladateľov, založenia a vzniku pri jednotlivých právnych formách

Právna forma podnikania Legislatíva Min. počet zakladateľov Založenie Vznik
Podnik jednotlivca - živnosť Zákon o živnosten- skom podnikaní § 1-81 Jeden vlastník, FO alebo PO Rozhodnutím fyzickej (FO) alebo právnickej (PO) osoby. Dňom ohlásenia na živnostenskom úrade.
Verejná obchodná spoločnosť Obchodný zákonník § 76-92 2 spoločníci (FO aj PO) Spoločenskou zmluvou podpísanou všetkými spoločníkmi. Zápisom do Obchodného registra.
Komanditná spoločnosť Obchodný zákonník § 93-104 2 spoločníci, min. 1 komplementár a 1 komanditista (FO aj PO) Spoločenskou zmluvou podpísanou všetkými spoločníkmi. Zápisom do Obchodného registra.
Spoločnosť s ručením obmedzeným Obchodný zákonník § 105-153 Min. 1 osoba (FO aj PO), max 50 spoločníkov Zakladateľskou listinou platí pre jednu osobu; Spoločenskou zmluvou, platí pre viac osôb. Zápisom do Obchodného registra.
Akciová spoločnosť Obchodný zákonník § 154-220 Minimálne 2 akcionári (FO) alebo 1 PO Zakladateľskou listinou ak je zakladateľom 1 PO; Zakladateľskou zmluvou, ak je viac osôb. Zápisom do Obchodného registra.
Družstvo Obchodný zákonník § 221-260 Minimálne 5 členov (FO) alebo 2 PO Ustanovujúcou členskou schôdzou (schválením stanov). Zápisom do Obchodného registra.

 Použité skratky: FO - fyzická osoba, PO - právnická osoba

V tabuľke (1) je uvedené prehľadné porovnanie jednotlivých právnych foriem podnikania z pohľadu legislatívy, definovania minimálneho počtu zakladateľov (spoločníkov) s určením, kto ním môže byť. V skratke je tiež charakterizovaný proces založenia a vzniku.

Dobrá rada: Prehľadné zobrazenie právnych foriem podnikania v SR nájdete v nasledovnej schéme

Tabuľka (2): Porovnanie jednotlivých právnych foriem podľa nutnosti vložiť vklad, povinnosti tvoriť základné imanie a rezervný fond

Právna forma podnikania Vklad spoločníka Základné imanie Rezervný fond
Podnik jednotlivca - živnosť Nepovinný. Nepovinné. Nepovinný.
Verejná obchodná spoločnosť Nepovinný, no v spoločenskej zmluve sa môže určiť povinnosť pre každého spoločníka vložiť vklad do spoločnosti. Nepovinné, ale ak sa spoločníci dohodli v spoločenskej zmluve na povinnosti vložiť vklad, tak potom predstavuje súčet vkladov jednotlivých spoločníkov. Nepovinný, avšak v spoločenskej zmluve sa môže stanoviť jeho tvorba.
Komanditná spoločnosť Komanditista má povinnosť vložiť minimálne 250 €, v prípade, ak sa v spoločenskej zmluve dohodnú, môže vložiť vklad aj komplementár. Nie je taxatívne vymedzené, tvoria ho však vklady komanditistov, resp., ak sa spoločníci dohodli, aj dobrovoľné vklady komplementárov. Nepovinný, ale v spoločenskej zmluve sa môže stanoviť jeho tvorba.
Spoločnosť s ručením obmedzeným Povinnosť vložiť vklad minimálne 750 € Minimálne vo výške 5 000 €. Povinný, jeho minimálna výška je stanovená zákonom.
Akciová spoločnosť Záleží od menovitej hodnoty akcie, ktorá musí byť vyjadrená kladným celým číslom. Minimálne vo výške 25 000 €. Povinný už pri vzniku, jeho minimálna výška je stanovená zákonom.
Družstvo Povinnosť vložiť členský vklad, jeho minimálna výška je predpísaná v stanovách. Minimálne vo výške 1 250 €. Povinný, nedeliteľný fond sa tvorí už pri vzniku. Jeho minimálna výška je stanovená zákonom.

 Tabuľka (2) zdôrazňuje ekonomickú náročnosť založenia a vzniku jednotlivých právnych foriem podnikania. Z uvedeného vyplýva, že minimálne kapitálové požiadavky (prakticky žiadne) sú pri živnosti a verejnej obchodnej spoločnosti, naopak, kapitálovo najnáročnejšia je akciová spoločnosť.

Tabuľka (3): Porovnanie spôsobu ručenia pri jednotlivých právnych formách

Právna forma podnikania Spôsob ručenia
Podnik jednotlivca (živnosť, slobodné povolanie, samostatne hospodáriaci roľník) Neobmedzené ručenie – podnikateľ ručí celým svojím majetkom.
Verejná obchodná spoločnosť Neobmedzené ručenie – spoločnosť aj spoločníci ručia za záväzky celým svojím majetkom.
Komanditná spoločnosť Neobmedzené ručenie – celým svojím majetkom ručí iba komplementár; Obmedzené ručenie – do výšky svojho nesplateného vkladu ručí komanditista.
Spoločnosť s ručením obmedzeným Spoločnosť ručí za záväzky celým svojím majetkom; Spoločníci ručia len do výšky svojich nesplatených vkladov
Akciová spoločnosť Spoločnosť ručí za záväzky celým svojím majetkom; Akcionári neručia za záväzky spoločnosti, majú však uhradzovaciu povinnosť splatiť upísané akcie.
Družstvo Družstvo ručí celým svojím majetkom; Členovia neručia za záväzky družstva, ale majú uhradzovaciu povinnosť splatiť členský vklad určený v stanovách.

 Tabuľka (3) charakterizuje, akým spôsobom ručia jednotlivé právne formy podnikania. Možno povedať, že najmenšie ťažkosti, čo sa týka ručenia, znášajú podnikatelia v družstve, akciovej spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným a komanditisti v komanditnej spoločnosti. Na druhej strane najväčšiu ťarchu ručenia majú živnostníci a spoločníci vo verejnej obchodnej spoločnosti.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Založenie živnosti v roku 2024

Kedy je potrebné mať živnosť, aké živnosti existujú, aj stručný návod, ako je možné si živnosť založiť svojpomocne a s akými poplatkami rátať v roku 2024, sa dočítate v článku.

Založenie živnosti v roku 2023

Ako si v roku 2023 svojpomocne založiť živnosť a aké povinnosti so založením živnosti súvisia? Prinášame postup spolu s praktickými radami a tipmi.

Živnosť alebo s. r. o. z hľadiska daní a odvodov v roku 2022

Je výhodnejšia živnosť alebo s.r.o. z pohľadu daní a odvodov? Ktorá právna forma sa kedy viac oplatí a kedy je možné využiť nižšiu sadzbu dane?

Porovnanie živnosti a s. r. o. v roku 2022

Neviete, či je pre vás lepšie zvoliť si živnosť alebo založiť spoločnosť s ručením obmedzeným (s. r. o.)? O výhodách, nevýhodách a kritériách pri rozhodovaní, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky