Porovnanie právnych foriem podnikania

Ak sa neviete rozhodnúť, ktorá právna forma podnikania je pre vás tá najlepšia voľba, uvádzame podrobný prehľad kľúčových charakteristík jednotlivých právnych foriem a porovnanie právnych foriem podnikania podľa hlavných znakov. Základné rozdiely v právnych formách podnikania na Slovensku sú prezentované v nasledujúcich tabuľkách. Článok je spracovaný podľa právnej úpravy platnej k 01.08.2010

Tabuľka (1): Porovnanie legislatívneho rámca, počtu zakladateľov, založenia a vzniku pri jednotlivých právnych formách

Právna forma podnikania Legislatíva Min. počet zakladateľov Založenie Vznik
Podnik jednotlivca - živnosť Zákon o živnosten- skom podnikaní § 1-81 Jeden vlastník, FO alebo PO Rozhodnutím fyzickej (FO) alebo právnickej (PO) osoby. Dňom ohlásenia na živnostenskom úrade.
Verejná obchodná spoločnosť Obchodný zákonník § 76-92 2 spoločníci (FO aj PO) Spoločenskou zmluvou podpísanou všetkými spoločníkmi. Zápisom do Obchodného registra.
Komanditná spoločnosť Obchodný zákonník § 93-104 2 spoločníci, min. 1 komplementár a 1 komanditista (FO aj PO) Spoločenskou zmluvou podpísanou všetkými spoločníkmi. Zápisom do Obchodného registra.
Spoločnosť s ručením obmedzeným Obchodný zákonník § 105-153 Min. 1 osoba (FO aj PO), max 50 spoločníkov Zakladateľskou listinou platí pre jednu osobu; Spoločenskou zmluvou, platí pre viac osôb. Zápisom do Obchodného registra.
Akciová spoločnosť Obchodný zákonník § 154-220 Minimálne 2 akcionári (FO) alebo 1 PO Zakladateľskou listinou ak je zakladateľom 1 PO; Zakladateľskou zmluvou, ak je viac osôb. Zápisom do Obchodného registra.
Družstvo Obchodný zákonník § 221-260 Minimálne 5 členov (FO) alebo 2 PO Ustanovujúcou členskou schôdzou (schválením stanov). Zápisom do Obchodného registra.

 Použité skratky: FO - fyzická osoba, PO - právnická osoba

V tabuľke (1) je uvedené prehľadné porovnanie jednotlivých právnych foriem podnikania z pohľadu legislatívy, definovania minimálneho počtu zakladateľov (spoločníkov) s určením, kto ním môže byť. V skratke je tiež charakterizovaný proces založenia a vzniku.

Dobrá rada: Prehľadné zobrazenie právnych foriem podnikania v SR nájdete v nasledovnej schéme

Tabuľka (2): Porovnanie jednotlivých právnych foriem podľa nutnosti vložiť vklad, povinnosti tvoriť základné imanie a rezervný fond

Právna forma podnikania Vklad spoločníka Základné imanie Rezervný fond
Podnik jednotlivca - živnosť Nepovinný. Nepovinné. Nepovinný.
Verejná obchodná spoločnosť Nepovinný, no v spoločenskej zmluve sa môže určiť povinnosť pre každého spoločníka vložiť vklad do spoločnosti. Nepovinné, ale ak sa spoločníci dohodli v spoločenskej zmluve na povinnosti vložiť vklad, tak potom predstavuje súčet vkladov jednotlivých spoločníkov. Nepovinný, avšak v spoločenskej zmluve sa môže stanoviť jeho tvorba.
Komanditná spoločnosť Komanditista má povinnosť vložiť minimálne 250 €, v prípade, ak sa v spoločenskej zmluve dohodnú, môže vložiť vklad aj komplementár. Nie je taxatívne vymedzené, tvoria ho však vklady komanditistov, resp., ak sa spoločníci dohodli, aj dobrovoľné vklady komplementárov. Nepovinný, ale v spoločenskej zmluve sa môže stanoviť jeho tvorba.
Spoločnosť s ručením obmedzeným Povinnosť vložiť vklad minimálne 750 € Minimálne vo výške 5 000 €. Povinný, jeho minimálna výška je stanovená zákonom.
Akciová spoločnosť Záleží od menovitej hodnoty akcie, ktorá musí byť vyjadrená kladným celým číslom. Minimálne vo výške 25 000 €. Povinný už pri vzniku, jeho minimálna výška je stanovená zákonom.
Družstvo Povinnosť vložiť členský vklad, jeho minimálna výška je predpísaná v stanovách. Minimálne vo výške 1 250 €. Povinný, nedeliteľný fond sa tvorí už pri vzniku. Jeho minimálna výška je stanovená zákonom.

 Tabuľka (2) zdôrazňuje ekonomickú náročnosť založenia a vzniku jednotlivých právnych foriem podnikania. Z uvedeného vyplýva, že minimálne kapitálové požiadavky (prakticky žiadne) sú pri živnosti a verejnej obchodnej spoločnosti, naopak, kapitálovo najnáročnejšia je akciová spoločnosť.

Tabuľka (3): Porovnanie spôsobu ručenia pri jednotlivých právnych formách

Právna forma podnikania Spôsob ručenia
Podnik jednotlivca (živnosť, slobodné povolanie, samostatne hospodáriaci roľník) Neobmedzené ručenie – podnikateľ ručí celým svojím majetkom.
Verejná obchodná spoločnosť Neobmedzené ručenie – spoločnosť aj spoločníci ručia za záväzky celým svojím majetkom.
Komanditná spoločnosť Neobmedzené ručenie – celým svojím majetkom ručí iba komplementár; Obmedzené ručenie – do výšky svojho nesplateného vkladu ručí komanditista.
Spoločnosť s ručením obmedzeným Spoločnosť ručí za záväzky celým svojím majetkom; Spoločníci ručia len do výšky svojich nesplatených vkladov
Akciová spoločnosť Spoločnosť ručí za záväzky celým svojím majetkom; Akcionári neručia za záväzky spoločnosti, majú však uhradzovaciu povinnosť splatiť upísané akcie.
Družstvo Družstvo ručí celým svojím majetkom; Členovia neručia za záväzky družstva, ale majú uhradzovaciu povinnosť splatiť členský vklad určený v stanovách.

 Tabuľka (3) charakterizuje, akým spôsobom ručia jednotlivé právne formy podnikania. Možno povedať, že najmenšie ťažkosti, čo sa týka ručenia, znášajú podnikatelia v družstve, akciovej spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným a komanditisti v komanditnej spoločnosti. Na druhej strane najväčšiu ťarchu ručenia majú živnostníci a spoločníci vo verejnej obchodnej spoločnosti.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Agentúra dočasného zamestnávania

Aké podmienky musí podnikateľ splniť, ak si chce založiť agentúru dočasného zamestnávania? Ako získať povolenie na túto činnosť a aké podmienky je potrebné dodržiavať počas prevádzkovania agentúry dočasného zamestnávania?

Jednoduchá akciová spoločnosť (návrh)

Na Slovensku by mala vzniknúť nová právna forma – jednoduchá akciová spoločnosť. Mala by byť ideálna pre startupy tak z pohľadu zakladateľov ako i investorov. Založiť si ju budú môcť aj ostatní.

Založenie s.r.o. v roku 2015

Spoločnosť s ručením obmedzeným je najrozšírenejšia forma podnikania právnických osôb na Slovensku. Postup založenia s.r.o. v roku 2015 je popísaný v nasledovnom článku.

Aké faktory zvažovať pri výbere právnej formy podnikania?

Jedným z najdôležitejších právnych rozhodnutí pri štarte podnikania je výber právnej formy. Podľa akých kritérií sa orientovať, aby ste si vybrali správne?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky