Nové podmienky správy trhových miest od roku 2014

Ministerstvo hospodárstva SR plánuje zaviesť nové podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach. Účinnosť novely je po jej schválení navrhovaná na 1. júla 2014.

Cieľom novelizácie zákona o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach je údajne aktualizácia sporných ustanovení zákona a tiež zvýšenie efektivity činnosti kontrolných orgánov. Zmeny by sa mali týkať najmä predaja húb, potravín a lesných plodov, niektorých hračiek alebo rozsahu ambulantného predaja a povinnosti používania registračnej pokladne.

Nová definícia stánkov a trhových miest

Navrhovaná novela upravuje niektoré základné pojmy. Stánok s trvalým stanovišťom by tak mal byť považovaný za stavbu spojenú so zemou pevným základom. Zároveň by mala byť vylúčená možnosť zakladania stánkov s trvalým stanovišťom v priestoroch trhoviska. Založenie uvedeného stánku na verejnom priestranstve by zostalo zachované aj po novele.

Pojem „trhové miesto“ by mal byť rozšírený aj na prípady výkonu ambulantného predaja na iných ako verejných priestranstvách alebo v nebytových priestoroch bez viazanosti výkonu tohto predaja výhradne na existenciu nájomnej zmluvy k týmto priestranstvám a priestorom. To znamená, že po novom by nájomná zmluva v tomto prípade nebola potrebná, postačovalo by, že sa na uvedených miestach uskutočňuje ambulantný predaj. Výnimku by tvoril predaj vystavovatelov na veľtrhu alebo výstave alebo predaj na predajných akciách.

Pri opakovanom porušení povinností môže obec zrušiť povolenie na predaj

V prípade schválenia novely sa obci prizná právo zrušiť povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste, ak predávajúci opakovane alebo hrubo porušuje povinnosti.

Správu trhoviska, tržnice a príležitostného trhu bude po novele povinný vykonávať ich zriaďovateľ. Má sa tým zabezpečiť plnenie povinností vyplývajúcich zo správy trhového miesta výhradne vlastníkom týchto nehnuteľností.

Novinky pri predaji húb a lesných plodín

Zmena by sa dotkla aj predaja húb. Po novom by bol predávajúci povinný pri kontrole predložiť doklad o odbornej spôsobilosti namiesto súčasnej povinnosti predložiť doklad o znalosti húb. Zároveň by bol zakázaný predaj húb v inej podobe ako čerstvej a zdraviu neškodnej.

Novela okrem uvedeného ruší povinnosť preukazovať pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí.

Zákaz predaja niektorých výrobkov by bol okrem húb rozšírený aj na hračky so strelami, ktorých kinetickú energiu určuje hračka a tiežna výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak alebo invázne druhy živočíchov.

Zmeny v predávanom sortimente

Ministerstvo navrhuje taktiež rozšírenie obmedzenia predaja elektronických výrobkov, ktoré sú určené na napájanie z elektrickej siete a na športové výrobky. Po novom by sa mohli elektrotechnické výrobky predávať iba v prevádzkarniach tržníc a v stánkoch s trvalým stanovišťom, v ktorých sú vytvorené podmienky pre bezpečné vyskúšanie ich funkčnosti. Športové potreby by sa mohli predávať iba v prevádzkarniach tržníc, v prevádzkarniach trhovísk a v pojazdných predajniach.

Rezort hospodárstva navrhuje rozšírenie ambulantného predaja o predaj spotrebných výrobkov, najmä textilných, odevných, papierenských výrobkov, obuvi, domácich potrieb, drogériového a drobného tovaru či hračiek.

Článok pokračuje pod reklamou

Rozšírenie okruhu orgánov dozoru

Novelou zákona by sa v prípade predaja potravín rozšíril okruh orgánov dozoru nad dodržiavaním zákona o orgány úradnej kontroly potravín. Okrem toho by boli upravené procesné podmienky úpravy ukladania opatrenia orgánom dozoru, ktorým na mieste zakáže predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia zriadila trhové miesto alebo bez povolenia predáva výrobky alebo poskytuje služby na trhovom mieste alebo porušuje povinnosti predávajúcich na trhových miestach. navrhuje postihnúť osobu, ktorá zriadila trhové miesto bez povolenia, alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia, alebo predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný, alebo ktoré nie sú určené obcou na predaj. Osobitne je postihnuté aj porušenie zákazu ambulantného predaja pri cestách mimo obce a pri diaľniciach. Ustanovujú sa správne delikty, za ktoré orgány dozoru uložia pokutu. Novela zákona v takomto prípade umožňuje orgánu dozoru uložiť podnikateľovi pokutu až do 17 000 Eur.

Zákon je po schválení v prvom čítaní v stave prerokovania príslušnými výbornými NR SR. Jeho účinnosť je plánovaná od 1.7.2014.

Zdroj: http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=4785

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1.1.2021

SZČO (živnostníkom) sa od 1.1.2021 zvýšia povinné odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Akú výšku odvodov zaplatia SZČO v roku 2021?

Zmeny pre cestovné kancelárie a agentúry od 21.7.2020

Od 21. júla 2020 sa rušia viaceré byrokratické povinnosti pre cestovné kancelárie a cestovné agentúry. Ktoré to sú, sa dozviete v tomto článku.

Vstup so psom do reštaurácie či kaviarne - zrušenie zákazu od 21. 7. 2020

Psy, mačky a iné spoločenské zvieratá budú môcť od 21. júla navštíviť reštaurácie so svojimi pánmi. Za akých podmienok a čo na to hovoria majitelia gastro zariadení?

Zmeny v zákone o ochrane spotrebiteľa a v reklamáciách od 21.7.2020

Novela zákona o ochrane spotrebiteľa má podnikateľov administratívne odľahčiť. Prináša zmeny v reklamáciách či reklamačnom poriadku, ale aj možnosť vyhnúť sa pokute od SOI.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky