Obchodný register a zmeny, ktoré čakajú podnikateľov v roku 2012

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje týkajúce sa podnikateľov. Údaje sú prístupné na nahliadnutie každému a po zaplatení súdneho poplatku je možné dať si z nich vyhotoviť odpisy. Práve v súvislosti s obchodným registrom nastalo v roku 2012 pre podnikateľov niekoľko zmien. Časť z nich súvisí s vybavovaním agendy a informatizáciou spoločnosti, časť zasa so snahou štátu bojovať proti daňovým únikom.

Operačný program Informatizácia spoločnosti prináša pozitívne zmeny v dostupnosti služieb obchodného registra. Už fungujúcou, no stále sa rozvíjajúcou novinkou je zriadenie integrovaných obslužných miest, v ktorých je možné za polovičné poplatky a na počkanie vybaviť výpis z obchodného registra na právne účely. Momentálne ich funguje dvanásť.  Rozširuje sa tak okruh miest, kde možno získať výpis z obchodného registra. V minulosti to boli iba obchodné súdy, neskôr pribudla možnosť získať výpis z obchodného registra u notárov a od roku 2012 sú to aj integrované obslužné miesta na poštách. Táto možnosť pribudla na základe výnosu č. 53/2012 z. z. o integrovaných obslužných miestach a podmienkach ich zriaďovania, registrácie, označovania, prevádzky a o sadzobníku úhrad, ktorý prijalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky 14. februára 2012 na základe zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy.

Aké zmeny čakajú obchodný register od roku 2020 nájdete v článku Novela Obchodného zákonníka a obchodného registra od 2020 (návrh) alebo Novinky v obchodnom registri od 01.07.2020

Výpis z obchodného registra

Výpis z obchodného registra možno v roku 2012 získať:

 1. na registrovom súde (okresný súd v sídle kraja) – výpis v listinnej forme, ale vydávajú iba výpisy spoločností v danom regióne (napríklad na registrovom súde v Trenčíne nie je možné získať výpis z obchodného registra spoločnosti registrovanej v Bratislave), cena výpisu je 6,5 €;
 2. prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy - vyžaduje si existenciu zaručeného elektronického podpisu. Cena výpisu v elektronickej forme je 0,33 €;
 3. u notára – približne u 340 notárov v rámci SR. Cena za každú začatú stranu osvedčovanej listiny je 1,33 € bez DPH;
 4. na integrovanom obslužnom mieste (na pošte) – od 6.3.2012. Výpis je na počkanie v listinnej alebo elektronickej podobe. Cena 4 €.

Náš tip: viac informácií o prvých troch spôsoboch získania výpisu z obchodného registra nájdete na Podnikajte.sk v článku Ako získať výpis z obchodného registra.

Integrované obslužné miesta = prístupnejší výpis z obchodného registra

Integrované obslužné miesta je projekt, ktorý je súčasťou operačného programu Informatizácia spoločnosti (referenčný dokument, na základe ktorého bude poskytovaná podpora na všetky projekty informatizácie spoločnosti, podporované zo štrukturálnych fondov v rokoch 2007-2013). Cieľom integrovaných obslužných miest je sprostredkovať ľuďom asistované elektronické služby verejnej správy z jedného miesta. Ich prostredníctvom je možné na počkanie požiadať o výpis z obchodného registra akéhokoľvek súdu alebo požiadať o odpis z elektronického technického preukazu. Za pomocivyškoleného personálu sú tak občanovi z jedného miesta sprostredkované elektronické služby verejnej správy. Informatizácia spoločnosti je prínosom pre občanov i podnikateľov, pretože znižuje neproduktívny čas strávený vybavovaním úradných záležitostí a minimalizuje chybovosť.

Integrované obslužné miesta v súčasnosti prevádzkuje iba Slovenská pošta, ktorá ich nazýva vlastným  obchodným označením e.so (elektronické služby obyvateľstvu). Prvé integrované obslužné miesta otvorila 6.3.2012 v Bratislave a 7. 3.2012 v Trenčíne. V súčasnosti je na Slovensku dvanásť e.so pracovísk, ktoré sú väčšinou otvorené do večerných hodín (21:00). Slovenská pošta bude do konca roka 2012 poskytovať tieto služby na 100 poštách, v roku 2013 plánuje ich počet rozšíriť na 400 a v roku 2014 by služby štátnej a verejnej správy malo poskytovať 800 pôšt. Slovenská pošta zároveň plánuje rozšíriť  aj svoje portfólio služieb o výpis z Registra trestov, Živnostenského registra, matriky či podanie žiadosti na výpis z katastra.

Aktuálne je možné využiť služby na poštách: Banská Bystrica 8, Bratislava 4, Bratislava 216, Komárno 1, Košice 19, Liptovský Mikuláš 1, Lučenec 1, Nitra 3, Poprad 2, Prešov 10, Trenčín 1, Žilina 2.

Aktuálne ponúkané služby:

 • výpis z obchodného registra na právne účely (4 €);
 • overenie originality elektronického čipu z Osvedčenia o evidencii vozidla (OoEV I) - využijú to najmä občania, ktorí kupujú ojazdené auto a presvedčia sa tak, či sú doklady k nemu pravé (2,50 €) ;
 • overenie originality elektronického čipu a odpis elektronických údajov z OoEV I (3,00 €);

Ceny za poskytované služby integrovaných obslužných miest sú uvedené v sadzobníku úhrad, ktorý je dostupný na stránke Slovenskej pošty aj na každom pracovisku e.so.

Podmienky poskytovania výpisu z obchodného registra na právne účely:

 • výpis sa poskytuje na základe údajov získaných z informačného systému obchodného registra;
 • zamestnanec Slovenskej pošty vyhotoví dvojmo písomnú žiadosť žiadateľa na základe ústneho oznámenia údajov a predloženia dokladu totožnosti žiadateľa;
 • po overení totožnosti, podpise žiadosti a potvrdení zo strany Slovenskej pošty, odovzdá zamestnanec jeden rovnopis žiadosti žiadateľovi, ktorý potvrdí jeho prevzatie;
 • výpis z obchodného registra poskytne Slovenská pošta v listinnej podobe. Je opatrený osvedčovacou doložkou a označený dátumom vyhotovenia výpisu.

Po novom sa do projektu integrovaných obslužných miest môžu zapojiť už aj obce, dosiaľ tak mohli urobiť len Slovenská pošta, Notárska komora a inštitúcie verejnej správy. V budúcnosti teda budú tieto služby ešte dostupnejšie, no v súčasnosti integrované obslužné miesta prevádzkuje iba Slovenská pošta.

Poznámka: Ak potrebujete výpis z obchodného registra v cudzom jazyku tak nepochodíte. Nie je možné dostať výpis z Obchodného registra priamo napríklad v anglickom jazyku (aj napriek tomu, že na internetovom portáli orsr.sk je výpis aj v angličtine). Jediná možnosť je nechať si vyhotoviť úradne overený preklad. Preklad jednej normostrany stojí cca 30 €.

Súhlas správcu dane na zápis spoločnosti do obchodného registra

Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty prináša pre podnikateľov mnoho zmien, okrem iného aj nepriamo novelizuje Obchodný zákonník. Do Obchodného zákonníka pribúda §105b, podľa ktorého spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba, voči ktorej je evidovaný daňový nedoplatok v hodnote vyššej ako 170 eur. Registrový súd bude pri návrhu na zápis spoločnosti požadovať od zakladateľov súhlas správcu dane, ktorým preukážu, že nemajú daňový nedoplatok. Štandardná lehota jeho vydania bola do 30 dní. Novela však zmenila aj ustanovenie § 54 zákona 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok).  Doplnila ho o povinnosť správcu dane (ktorým je daňový úrad alebo colný úrad) vydať na žiadosť daňového subjektu písomný súhlas so zápisom do obchodného registra do troch pracovných dní od podania žiadosti. Zápis spoločnosti do obchodného registra a tým aj celý proces zakladania spoločnosti sa teda skomplikuje o jeden úkon naviac, ale predĺži sa iba o pár dní.

Prečítajte si tiež

Tieto povinnosti sa vzťahujú  na všetky návrhy do obchodného registra, ktoré budú podané po 1.10.2012, bez ohľadu na to, kedy došlo k založeniu spoločnosti.  Ak spoločnosť návrh nepodá pred 1.10.2012, bude povinná doložiť k nemu požadované súhlasy správcu dane.

Súhlas správcu dane bude od 1.10.2012 potrebný aj pri prevode väčšinového obchodného podielu spoločnosti s ručením obmedzeným. K návrhu na zápis zmeny spoločníka do obchodného registra tak treba doložiť súhlas správcu dane s prevodom o osobe prevodcu aj nadobúdateľa. Výnimka sa týka iba prípadov, kedy je prevodca alebo nadobúdateľ  zahraničnou osobou. Ak spoločnosť nemá povinnosť doložiť takýto súhlas (napríklad je prevodca alebo nadobúdateľ zahraničnou osobou alebo, podľa dôvodovej správy, aj ak sa neprevádza väčšinový podiel) bude povinná priložiť písomné vyhlásenie spoločníka a nadobúdateľa, že takúto povinnosť nemá.

Dôvodom týchto zmien je najmä snaha zamedziť daňovým únikom.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zápis s. r. o. do obchodného registra advokátom v praxi

Aký je proces v prípade zápisu firmy do obchodného registra, ak podnikateľ splnomocní advokáta? Aké sú poplatky, o čo všetko sa postará advokát, čo rieši firma a na čo myslieť?

Cena založenia s. r. o. u notára: s akými poplatkami počítať?

Koľko stojí zápis s. r. o.-čky do obchodného registra prostredníctvom notára, z akých položiek sa skladá a aký je rozdiel oproti súdnym poplatkom? Praktický prehľad cien.

Zvýšenie súdnych a správnych poplatkov pre podnikateľov od 1. 4. 2024

Za podanie návrhu na súd či do obchodného registra od 1. 4. 2024 podnikatelia zaplatia viac. Zmeny v súdnych a správnych poplatkoch sú súčasťou tzv. konsolidačného balíčka.

Zápis s. r. o. do obchodného registra notárom: odpovede na časté otázky

Bude zápisy vykonávať každý notár? Koľko bude zápis do obchodného registra cez notára stáť a ako dlho bude trvať? A môžu notári odmietnuť s. r. o. zapísať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky