Miroslav Kunsch (IPESOFT spol. s r.o.): Robte veci lepšie ako ostatní

Miroslav Kunsch založil spoločnosť IPESOFT s tromi spoločníkmi v roku 1993. Odvtedy sa vo svojom odvetví vypracovala medzi najvýznamnejších stredoeurópskych hráčov. Medzi klientov spoločnosti patria najväčšie spoločnosti z oblasti energetiky, plynárenstva, dopravy a iných.

IPESOFT je významným dodávateľom komplexných IT riešení v energetike a priemyselných podnikoch. Vyvíja a nasadzuje zložité informačné systémy na báze softvérových technológií reálneho času. Základom riešení je vlastný aplikačný server reálneho času D2000®, ktorý umožňuje vybudovať výkonné informačné systémy, ktoré poskytujú aktuálne a presné informácie o stave výrobného alebo obchodného procesu a umožňujú tak skutočne efektívne riadenie.

Pojem reálny čas sa používa všeobecne, ale z hľadiska terminológie nie úplne správne.

Miroslav hneď na začiatku upresňuje, že príbeh spoločnosti nie je príbeh jednotlivca. „Pod hlavičkou IPESOFT robíme túto prácu dvadsať rokov a ľudia, ktorí ju rozbiehali ešte roky predtým robili na najvyšších poschodiach technických riešení v oblasti použitia informatických technológií.“ Vďaka tomu boli v bode, kedy v informačnom priemysle začínal obrovský rozvoj, odborne pripravení. „Ani nie rozvoj smerom dovnútra, ale skôr von. Výsledky, ktoré boli dosiahnuté v rámci rozvoja IT sa práve dostávali do života vo väčšom rozmere. Boli tu aj predtým, ale neboli public,“ opisuje Miroslav vonkajšie prostredie.

„Práve prostredie je dôležitý predpoklad na inovácie. Ťažko prídete s inováciou niekam, kde sa tisíc rokov robí všetko rovnako, pretože sa už našli najlepšie riešenia.“ Aby sa posúvali ďalej, museli mať v rámci svojho odboru, v ktorom sa snažili byť úspešní, vzdelanie a rozhľad. „Úspech príde až keď toto máte, robíte veci trpezlivo, dlhodobo lepšie a inak ako ostatní. Keď sme sa do toho púšťali, bol v tom cieľ robiť veci poriadne a podľa vlastných predstáv. Nikto z nás netušil, že sa púšťame do niečoho, čo sa nazýva podnikanie. V tej dobe sme nevedeli, do čoho ideme.“ Základom bola snaha robiť prácu, ktorá ich napĺňala pocitom, že robia niečo zaujímavé. „Vytvoriť niečo zaujímavé sa nám aj podarilo, ale trvalo to pätnásť rokov.“

Miroslav zdôrazňuje, že základom bolo vzdelanie a skúsenosti, ktoré získali v projektoch, v rámci ktorých pracovali na veľmi zložitých riešeniach pre priemysel a dokonca aj vojenské technológie. Už začiatkom deväťdesiatych rokov robili na prvých pokusoch s technológiami pre bezdrôtový prenos dát. „Prístup k odborným informáciám bol značne limitovaný a vďaka tomu, že sme pracovali na zložitých projektoch, boli naše možnosti väčšie. Ak sme chceli veci robiť dobre, museli sme si ich poriadne naštudovať a mnohé informácie prácne získať vlastným pričinením.“ Takto boli prinútení stať sa v odbornosti veľmi dobrými. „Keď sme chceli robiť veci za hranicami známeho poznania, z ktorého nám ešte polovica dokumentácie chýbala, museli sme sa naučiť orientovať sa v nich.“ V snahe pokračovať vo veciach, ktorým sa pracovne venovali a ktorými boli projekty pre riadenie technologických procesov v energetike a priemysle, začali interný vývoj systému D2000, ktorý je dnes nosným produktom spoločnosti. „Dizajnovali sme ho úplne z nuly.“

Spoločnosť IPESOFT bola založená až v roku 1993 v bode, keď dospeli k názoru, že ich aktivity v oblasti riadenia smerujú k zaujímavým aplikačným riešeniam a potrebujú systémové riešenie, ktoré by bolo použiteľné ako produkt aj pre ostatných. „Iba niečo, čo môže byť použiteľné všeobecne sa môže stať produktom.“ Povedali si, že predchádzajúce výstupy riešení idú redizajnovať. „V podstate sme vyhodili desaťročnú prácu a začali v roku 1993 na čistom stole. V asi polročnej definičnej práci sme nadizajnovali základy a princípy systému D2000.“ Systém D2000 je aplikačný server reálneho času určený pre biznis-kritické aplikácie. „Reálny čas znamená, že sledujete informácie, ktoré prichádzajú nezávisle od toho, či ich iniciujete. Objektívna realita sa deje, napríklad pozorujete počasie a nameraná hodnota je v danom okamihu unikátna a v zásade sa nikdy nezopakuje. Reálny čas znamená, že musíte v definovanom časovom intervale zareagovať na zmenu vonkajšej hodnoty tak, aby ste spravili adekvátne opatrenia. Keďže sa daná hodnota v danom intervale nikdy nezopakuje, ak nezareagujete v tom okamihu, je zle. Už nepríde šanca na opravu. Musíte spracovať to, čo prichádza spontánne a neviete to ovplyvniť.“

Aplikačné servery reálneho času sa používajú na spracovanie informácií z objektívnej reality. Príkladom z praxe je riadenie výroby a spotreby elektrickej energie, ktorá je neskladovateľná, pričom priebeh spotreby nevieme reálne ovplyvniť. V každom okamihu sa jej teda musí vyrobiť presne toľko, koľko sa spotrebuje. Spotreba energie sa v krátkych intervaloch v reálnom čase nepretržite vyhodnocuje a na základe toho sa buď pridá, alebo uberie jej výroba.

Inovácie úzko súvisia s možnosťou byť v podnikateľskom prostredí úspešný

Spočiatku pracovali pre zahraničného partnera, ktorému pomáhali zlepšovať produkty,a popri tom robili malé podnikateľské aktivity, pri ktorých dospeli k tomu, že je potrebné nadefinovať hlavnú vývojovú líniu IPESOFTU ako spoločnosti, ktorá bude robiť inovatívne produkty v oblasti softvérových technológií reálneho času. „Predchádzajúce aktivity boli skôr aplikačného charakteru.“ Veľmi rýchlo sa im podarilo dostať so svojimi softvérovými technológiami do stavu, kedy boli schopní ponúknuť veľmi výkonné riešenie pre spracovanie údajov v reálnom čase. „Predávali sme myšlienky, alebo zárodky technológie a naše riešenia boli akceptované partnermi, ktorých sme hľadali. Našli sme odozvu u ľudí, ktorí sa zaoberali aplikáciami takýchto technológií v najťažšej energetike.“ Za tri roky tak dostali produkt do prostredia reálneho priemyslu práve na miesta, v ktorých predtým neboli adekvátne technológie.

Už v roku 1994 ich oslovil Výskumný ústav jadrových elektrární a použil softvérové technológie od IPESOFTU pre vyvíjané aplikácie. „Technológia D2000 je produkt, ktorý je optimalizovaný pre rýchle spracovanie veľkého množstva údajov v reálnom čase. V tomto bol a dodnes je významne ďaleko. Použitý bol napríklad pri aplikácii rýchleho spracovania údajov v diagnostike primárnych okruhov jadrového reaktora. Podarilo sa nám vyriešiť efektívne spracovanie veľkého množstva údajov a dodnes to beží.“

V oblasti energetiky vyriešil IPESOFT niekoľko ďalších veľkých záležitostí a dostali príležitosti podieľať sa na ešte zložitejších projektoch v oblasti riadenia. „Hlavná príležitosť, ktorá nás dostala tam, kde sme, prišla s liberalizáciou trhu s elektrinou a s ňou súvisiacimi zmenami procesov. My sme sa tejto problematike však venovali dávno predtým, ako iní tušili, že je to potrebné. V IPESOFTe sme pripravili riešenia, ktoré boli vysoko v predstihu pred tým, čo bolo dostupné. Boli sme pripravení a dostali sme príležitosť u najväčších energetických hráčov a najvýznamnejších spoločností.“ Miroslav opisuje, že príležitosť sa naskytla z dôvodu zmien, ktoré sa diali na trhu. Tým, že sa na ne dlho pripravovali a myšlienky, ktoré sa vytvárali v zahraničí ako prví implementovali na slovenskom prostredí, hoci na Slovensku na ne ešte neexistoval trh, boli schopní chytiť sa príležitosti a keď sa riešenia stali potrebnými, už ich mali pripravené. „Pokiaľ nie ste pripravení, môžu ísť príležitosti popri vás, no vy ich neviete identifikovať.“ Zvládnutím tejto príležitosti sa IPESOFT dostal o ďalšie poschodie vyššie. Dnes sa naďalej venuje problematike liberalizovaného energetického trhu a ponúka inovatívne riešenia pre energetiku.

Článok pokračuje pod reklamou

Podnikanie do určitého bodu je o jednotlivcoch a od ďalšieho bodu aj o zodpovednosti za ostatných

Miroslav desať rokov pracoval viac ako šesťdesiat hodín týždenne. Aj keď dnes má už čas zorganizovaný inak, podotýka, že myšlienky, ktoré súvisia s novými riešeniami, si nosí so sebou a pracuje na nich v podstate stále. „Podnikateľ, ktorého činnosť sa odvíja od hľadania inovatívnych myšlienok a riešení, nie je človek, ktorý môže stáť vedľa.“ Napriek tomu, že Miroslav po nejakej dobe programoval menej, bol osobou, ktorá vytvárala architektúry a riešenia najväčších projektov. „Pracoval som na tom, aby sme s našou vysokokvalifikovanou skupinou ľudí vedeli riešiť záležitosti, ktoré boli naozaj na hrane vtedajších technických možností.“ Z hľadiska rozvoja spoločnosti sa počas rastu nachádza niekoľko bodov, kedy sa musia zmeniť postupy. „Súvisí to s potrebou uriadiť množstvo úloh, ktoré pre vami stoja. Sú to kontinuálne zmeny.

U nás sa dajú identifikovať dve alebo tri etapy zmien fungovania spoločnosti, ktoré súviseli s rastom. V istom období sme rástli medzipäťročným rastom rádovo tisíc percent, čo logicky prinieslo potrebu vnútornýchzmien. Naša úloha bola pripraviť ďalších ľudí, ktorí by dokázali uchopiť naše myšlienky a ďalej ich rozvíjať. Zameriavame sa na prípravu ľudí, pretože oni sú tí, ktorí nesú v sebe inovácie a premieňajú ich do reálneho prostredia. Súčasťou rozvoja je príprava a vzdelávanie mladých ľudí tak, aby boli pripravení hľadať inovácie.“

Druhou úlohou súvisiacou s rastom je zorganizovať riadenie spoločnosti tak, aby bolo pri meniacom sa počte ľudí stále efektívne. „Realizujeme to tak, že profesionalizujeme manažérske štruktúry a robíme zmeny s cieľom nastaviť fungovanie spoločnosti s výhľadom na ďalších päť rokov. Robíme také kroky, aby sa naša spoločnosť stala opäť silnejšou na trhu a aby sme dokázali inovácie exportovať mimo Slovenska. Riešime projekty v zahraničí, mnohokrát na východ od Slovenska, kde vidíme veľký potenciál z hľadiska umiestnenia inovatívnych myšlienok.“

Miroslav dnes robí rozhodnutia s väčšou mierou uvedomenia si zodpovednosti za celú skupinu ľudí. „Keď už máte zodpovednosť za viacerých ľudí, je potrebné venovať sa viac zvažovaniu rizík. Musíte pracovať tak, aby skupina, ktorú reprezentujete, mala podmienky, aby mohla dobre pracovať. V istej fáze musia ľudia, ktorí vedú spoločnosť, delegovať zodpovednosť a nastaviť podmienky tak, aby ju vedeli uchopiť aj ďalší ľudia v spoločnosti.“

Úspech nie je záležitosť piatich minút

IPESOFT robí v priemysle, ktorý je v zásade inovatívny, alebo by minimálne mal byť. „Keď sa otvárajú nové možnosti v našej oblasti, ľudia, ktorí ich chcú robiť, musia byť inovatívnejší ako inovatívni.“ Miroslav dodáva, že v zásade ide o to, robiť veci lepšie ako ostatní. Kvalitu popisuje ako komplexnú záležitosť. „Keď sa povie kvalita, už sa predpokladá, že je to v niečom lepšie. Keď sa povie inovatívny, musí to byť ešte lepšie.“

Ľuďom, ktorí majú záujem robiť biznis odporúča: „Keď robíte niečo, čo už niekto vymyslel, nejde o inováciu. Inovácia znamená spraviť niečo nové alebo nový výstup z riešení, ktoré sú možno známe, ale nikto ich ešte nespravil, alebo nevieme, že ich niekto tak už spravil. Musíte veci robiť najlepšie, ako sa dá. Keď sa do čohokoľvek púšťate, musíte vidieť hranice uskutočniteľnosti a hranice rizika a vedieť, ako to prefinancujete. Nemôžete byť zameraní na jedno číslo v podnikateľskom pláne, ale rozmýšľať v súvislostiach a vedieť, ako to číslo dosiahnuť. Musíte zároveň vidieť za hranice podnikateľského plánu, vedieť, čo príde a čo spravíte, keď to príde. Keď pôjdete na hranu a začnete niesť na trh svoju zodpovednosť, musíte byť pripravení. Ak by ste sami nerozumeli tomu, čo robíte, ťažko by ste uspeli. Keď začínate niečo robiť, musíte mať taktiež vytvorené také zázemie, že vaše okolie akceptuje, že to robíte.“

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Generačná výmena môže biznis posunúť vpred: príkladom je prešovská textilná firma

Zakladateľ OZEX Control System zveril firmu deťom, výsledkom je rozšírenie výroby a nová značka oblečenia. Čomu vďačia za hladký priebeh nástupníctva a prečo kladú dôraz na firemnú kultúru?

Za vznikom cukrárne DELIGHTILLI stojí diagnóza zakladateľky i láska k pečeniu

Našla dieru na trhu a založila bezlepkovú cukráreň, hoci polovicu zákazníkov tvoria ľudia bez alergií. Ako sa na úspechu firmy podieľa tím Petry Illeovej a čím v čase zdražovania potešila zákazníkov?

Konkurenčná výhoda firmy Profirol: inovácie a hodnoty v biznise

Vo firme s tieniacou technikou si zakladajú na férovosti a odbornosti. Ako zakladateľ Andrej Lehota firmu vedie, aby hodnotami žila a čím sa líšia od konkurencie?

Cukráreň Floril: súdržnosť rodiny sa odráža v ich fungovaní aj zákuskoch

Z pivnice do vlastných prevádzok, kaviarní či hotelov. Ako funguje 80-členný kolektív, ktorého štvrtinu tvoria príbuzní zakladateľov a čo by im uľahčilo podnikanie?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky