Optimalizácia kontaktných miest daňových úradov – zmeny od 1.12.2022

Elektronická komunikácia, pokles počtu spravovaných subjektov či menšia návštevnosť, viedli finančnú správu k prehodnoteniu fungovania kontaktných miest daňových úradov. K 1.12.2022 plánuje zmeny.

Ktorých kontaktných miest sa dotknú zmeny od 1.12.2022?

Po vzniku finančnej správy v roku 2012 boli zriadené kontaktné miesta daňových úradov s cieľom pokryť v tom čase chýbajúcu elektronickú komunikáciu. „Technologické napredovanie spoločnosti, zmeny v podnikateľskom prostredí, väčší dôraz na informatizáciu a zjednodušenie komunikácie občana so štátnou správou však v súčasnosti vedú finančnú správu k prehodnoteniu organizácie práce na týchto kontaktných miestach. Preto sme sa rozhodli pristúpiť k optimalizácii 13 vybraných a ich agendu presunúť na väčšie pobočky daňových úradov. V prípade dvoch (Kežmarok a Sabinov) dôjde k transformácii na pobočku,“ skonštatoval prezident finančnej správy Jiří Žežulka. Tieto zmeny sa týkajú Hurbanova, Kolárova, Hlohovca, Šamorína, Revúcej, Detvy, Sniny, Levoči, Stropkova, Moldavy nad Bodvou, Sobraniec, Veľkých Kapušian a Gelnice.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Kontaktné miesta, ktorých sa týka presunutie agendy na pobočky daňových úradov v rámci kraja
Detva
Gelnica
Hlohovec
Hurbanovo
Kolárovo
Levoča
Moldava nad Bodvou
Revúca
Snina
Sobrance
Stropkov
Šamorín
Veľké Kapušany
Zdroj: Vlastné spracovanie
Transformácia z kontaktného miesta na pobočku
Kežmarok
Sabinov

Kontaktné miesta sú minimálne navštevované, optimalizácia ušetrí aj financie

Podnikateľské subjekty navštevujú tieto kontaktné miesta v minimálnej miere, klesá aj počet spravovaných subjektov. Fyzické osoby ich vyhľadávajú najmä v čase podávania daňových priznaní k dani z príjmov, prípadne pri realizácii „darovania 2 %“. „Komunikácia s daňovými subjektmi a občanmi sa v rámci finančnej správy počas predchádzajúcich rokov výrazne zmenila. Povinná elektronická komunikácia daňových subjektov smerom k nám sa postupne rozšírila na všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri a od 1.7.2018 platí aj pre všetky fyzické osoby - podnikateľov. Od začiatku tohto roka sme naštartovali aj plnú obojsmernú komunikáciu z našej strany, čím výrazne došlo k zefektívneniu vzájomnej komunikácie medzi finančnou správou a jej klientami,“ doplnil Žežulka.

Presunutie agendy z vybraných 13 kontaktných miest na pobočky daňových úradov v rámci kraja umožní finančnej správe zlepšovať svoje služby pre klientov. Elektronizácia a automatizácia procesov umožní zamestnancom pracovať v jednom centre tak, aby ich výstupy boli jednotné, včasné a odborne profesionálne. Odstráni sa tiež problém so zastupiteľnosťou, rovnomernejšie bude rozdelená agenda, kvalitnejšie bude aj zaškoľovanie nových príslušníkov vzhľadom na generačnú výmenu.  

Cieľom finančnej správy je aj zefektívnenie hospodárenia, z čoho bude profitovať štát i daňoví poplatníci. „Len na prevádzku a nájom budov vybraných kontaktných mieste ročne minieme viac ako 247 tisíc eur,“ poznamenal Žežulka.

Spôsobov, ako komunikovať s finančnou správou je viacero

Daňové subjekty týmto krokom nestratia možnosť kontaktu s daňovým úradom, čoho sa obávajú najmä samosprávy. Klienti majú viaceré alternatívy komunikácie, pričom pracovníci daňového úradu sú na tieto situácie pripravení. „V záujme finančnej správy je, aby mali klienti potrebný servis a čo najväčší komfort. S cieľom zabezpečiť kvalitné a včasné služby v čase podávania daňových priznaní, resp. v čase najväčšieho náporu, sme pripravení, rovnako ako aj v minulosti, preberať daňové priznania v danom meste po dohode s jeho vedením. Tento zámer sme deklarovali aj primátorom dotknutých miest,“ doplnila generálna riaditeľka sekcie daňovej Iveta Grossová.

Finančná správa zároveň upozorňuje, že nejde o nový zámer, ale plán, ktorý bol stanovený už v roku 2012. „Vznik finančnej správy v roku 2012 viedol k zmene organizačnej štruktúry daňových úradov a ich organizačných zložiek, pričom dovtedy existujúce malé daňové úrady boli transformované na pobočky a kontaktné miesta, ktoré mali našim klientom pomôcť do času, kým nebude naplno fungovať elektronická komunikácia. Finančná správa od roku 2013 pristúpila k zrušeniu už 18 kontaktných miest daňových úradov, ohlásený zámer tak len nadväzuje na realizované kroky v predchádzajúcom období,“ dodala Grossová.

Zdroj: Finančná správa

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Platba daní a správnych poplatkov kartou: postup

Cez portál finančnej správy možno uhrádzať dane aj správne poplatky kartou. Aké sú možnosti platby a ako postupovať?

Archivácia účtovných dokladov v elektronickej podobe: problémy z praxe

V súvislosti s elektronizáciou účtovníctva sú časté otázky, napríklad či je potrebné uchovávať aj listinný originál dokladu. Odpovede na prípady z praxe prinieslo Finančné riaditeľstvo SR.

Zaručená konverzia dokumentov – zmeny od 1. 4. 2024

Zaručená konverzia umožňuje transformovať napr. listinný dokument do elektronického sveta so zachovaním jeho právnych účinkov. Od 1. 4. 2024 sa jej dotkli zmeny prijaté novelou vyhlášky.

Správne poplatky finančnej správe od 1.4.2024

Od 1.4.2024 sa okrem iných mení aj výška správnych poplatkov za vybrané služby poskytované Finančnou správou SR. O koľko stúpnu a ako ich uhrádzať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky