Ako uplatniť nárok na odpustenie zmeškanej lehoty na podanie daňového priznania, odvolania, či námietky?

Ak zmeškáte lehotu na splnenie daňových povinností (napr. podanie daňového priznania, podanie odvolania, podanie námietok, zaplatenie dane), môžete daňový úrad požiadať o odpustenie zmeškania lehoty. Dôvod však musí byť vážny a musíte ho preukázať. Prinášame informácie ako na to.

Kedy je možné požiadať o odpustenie zmeškanej lehoty

Za nepodanie daňového priznania v zákonom ustanovenej lehote uloží daňový úrad pokutu od 30 do 16 000 eur. Daňový úrad neskúma, prečo došlo k zmeškaniu lehoty. Máte však právo požiadať daňový úrad o odpustenie zmeškania lehoty a daňový úrad je povinný toto zmeškanie odpustiť. Súčasne s podaním žiadosti o odpustenie zmeškania lehoty je potrebné zaplatiť správny poplatok vo výške 9,50 eura.

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (Daňový poriadok) v znení neskorších predpisov ustanovuje tri podmienky, ktoré musia byť súčasne splnené, aby daňový úrad zmeškanú lehotu odpustil. Ide o tieto tri podmienky:

  • existencia závažného dôvodu, pre ktorý došlo k zmeškaniu lehoty, a preto sa žiada o odpustenie zmeškania lehoty,
  • podanie žiadosti o odpustenie zmeškania lehoty do 30 dní odo dňa odpadnutia dôvodov zmeškania pôvodnej lehoty,
  • vykonanie zmeškaného úkonu (napr. podanie daňového priznania) v už uvedenej 30-dňovej lehote.

Ak budú splnené všetky tri podmienky, daňový úrad má povinnosť rozhodnúť o žiadosti kladne a pokutu za zmeškanie lehoty neuloží.

Ak by však závažné dôvody trvali viac ako jeden rok, dôjde k zmeškaniu lehoty. Zmeškanie lehoty totiž nemožno odpustiť, ak uplynul od posledného dňa pôvodnej lehoty jeden rok. Zároveň nie je možné odpustiť zmeškanie už predĺženej lehoty (ak už daňový subjekt požiadal o predĺženie lehoty).

Ako postupovať, ak zmeškáte lehotu na splnenie daňových povinností v roku 2020, nájdete v článku Odpustenie zmeškanej lehoty pri daňových povinnostiach.

Čo je závažný dôvod pre odpustenie zmeškania lehoty?

Daňový poriadok závažný dôvod nedefinuje. Daňový úrad posúdi dôvody zmeškania lehoty na základe dôkazov poskytnutých daňovým subjektom. Závažnosť dôvodov sa určí podľa okolností konkrétnych prípadov, pričom by sa rozhodovacia činnosť jednotlivých daňových úradov nemala odlišovať.

Ako príklady závažných dôvodov uvádzame nasledovné:

  • nehoda,
  • úraz,
  • živelná pohroma,
  • hospitalizácia,
  • zahraničná pracovná cesta.

Je dôležité, aby žiadosť o odpustenie zmeškania lehoty obsahovala presné vymedzenie, kedy dôvody zmeškania lehoty pominuli. Napríklad deň prepustenia daňového subjektu z ústavného liečenia, ukončenie zahraničnej pracovnej cesty.

Prečítajte si tiež

Príklad: Do dňa 21. februára 2017 živnostník nepodal daňové priznanie k DPH za január a DPH nezaplatil z dôvodu, že bol hospitalizovaný. Lehota na podanie daňového priznania je do 25. februára 2017. Dňa 13. marca 2017 bol z nemocnice prepustený. Dňa 17. marca 2017 podal daňové priznanie k DPH za január 2017 a DPH zaplatil. Súčasne podal daňovému úradu žiadosť o odpustenie zmeškania lehoty a zaplatil správny poplatok. Daňový úrad zmeškanie lehoty rozhodnutím odpustil. Keďže dôvody zmeškania lehoty odpadli dňa 13. marca 2017 (deň prepustenia z nemocnice), zákonná lehota na podanie žiadosti o odpustenie zmeškania lehoty a splnenie zmeškaných povinností uplynie 12. apríla 2017. Objektívna lehota uplynie 27. februára 2018.

Ako využívajú odpustenie zmeškania lehoty daňovým úradom daňové subjekty?

V období od 01.01.2015 do 30.04.2017 rozhodovali daňové úrady celkovo o 109 žiadostiach o odpustenie zmeškania lehoty. V 50 prípadoch (z celkových 109) rozhodli kladne a daňovému subjektu bolo zmeškanie lehoty odpustené. V ostatných prípadoch, t. j. v 59 prípadoch, daňové úrady žiadosti nevyhoveli.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Odklad daňového priznania a vplyv na odvody a preddavky na daň

Kedy sa oplatí podať odklad daňového priznania s dopadom na platenie sociálnych a zdravotných odvodov a platenie preddavkov na daň z príjmov?

Benefity a obmedzenia pre (ne)spoľahlivé daňové subjekty

Od roku 2022 je zavedený verejný index daňovej spoľahlivosti, ktorý hodnotí subjekty a zároveň umožňuje čerpať benefity či uplatňovať určité obmedzenia. Aké to sú?

Ako podať daňové priznanie v roku 2022 online (elektronicky)

Praktický postup na online podanie daňového priznania k dani z príjmov v roku 2022 s názornými ukážkami v prípade podania daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby.

Ako vyplniť daňové priznanie SZČO (živnostníka) za rok 2021

Postup pre živnostníkov s preukázateľnými výdavkami na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B za rok 2021 a vyplnené vzorové daňové priznanie.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky