Platenie a označovanie platby preddavkov na daň z príjmov fyzickej a právnickej osoby v roku 2017

Platenie a označovanie platby preddavkov na daň z príjmov fyzickej a právnickej osoby v roku 2017
Veronika Solíková
Veronika Solíková Účtovná jednotka, s.r.o.

Konateľka a spolumajiteľka spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o., daňová poradkyňa a renomovaná odborníčka na účtovníctvo, ktorá pravidelne publikuje odborné články a lektoruje vzdelávacie semináre. Je expertkou Združenia mladých podnikateľov Slovenska na účtovnú a daňovú problematiku.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Zaplatiť preddavky na daň z príjmov fyzickej a právnickej osoby je potrebné nielen na správne číslo účtu, ale taktiež označiť správnym variabilným symbolom. Kam uhrádzať preddavky v roku 2017 a ako označiť tieto platby, sa dozviete v nasledovnom článku.

Osobný účet daňovníka – na aký účet zaplatiť preddavky na daň z príjmov v roku 2017

Číslo účtu pre úhradu príslušnej dane obsahuje 16 číslic a sa skladá z predčíslia označujúceho druh dane, zo základného čísla účtu označujúceho daňový subjekt a z identifikačného kódu Štátnej pokladnice:

Upozornenie: Od 1. 2. 2014 sa číslo účtu uvádza vo formáte medzinárodného bankového účtu – IBAN. Previesť číslo účtu do formátu IBAN môžete na tejto stránke.

Zoznam predčíslí účtov pre platbu dane z príjmov (t. j. aj preddavkov na daň z príjmov) v roku 2017

Názov účtu Predčíslie účtu
Daň z príjmov fyzických osôb nerezidentov zo zdrojov na území SR 500216
Daň z príjmov fyzických osôb z podnikania a prenájmu 500208
Daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti 500259
Daň z príjmov právnických osôb so sídlom v tuzemsku 500224
Daň z príjmov právnických osôb so sídlom v zahraničí 500232

Každému daňovému subjektu správca dane pridelí jeho osobné číslo účtu – tzv. základné číslo účtu, ktoré používa na úhradu všetkých daní, t. j. aj na úhradu preddavkov na daň z príjmov fyzickej alebo právnickej osoby v roku 2017.

Príklad

V prípade platenia preddavkov na daň z príjmov právnických osôb (so sídlom v tuzemsku) je tvorba čísla účtu, na ktorý sa preddavok uhradí, nasledovná:

  • predčíslie pre daň z príjmov právnických osôb so sídlom v tuzemsku je 500224,
  • osobný účet daňovníka (číslo účtu vedeného pre daňovníka oznámi daňovníkovi správca dane),
  • kód banky je 8180.

Číslo účtu je v tomto prípade 500224- základné číslo účtu /8180

Toto číslo účtu následne prevedieme do formátu IBAN.

Označenie platby dane - variabilný symbol pri úhrade preddavkov na daň z príjmov fyzickej a právnickej osoby v roku 2017

Daňový subjekt povinný platbu dane poukazovanú daňovému úradu označiť v zmysle vyhlášky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane. Pri variabilnom symbole je potrebné rozlišovať, či ide o platbu mesačných alebo štvrťročných preddavkov na daň.

Článok pokračuje pod reklamou

Prvé štyri číslice označujú druh platby dane, pričom 1100 sa používa pre preddavok na daň (napr. preddavok na daň z príjmov fyzickej osoby, právnickej osoby, preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti) a daň z pridanej hodnoty na úhradu.

Ďalších šesť číslic označuje obdobie, za ktoré sa platba dane vykonáva a ktoré sa označí číselnými hodnotami v tvare:

1. MMRRRR, kde MM označuje kalendárny mesiac a RRRR označuje kalendárny rok, ak ide o mesačné obdobie; príslušný kalendárny mesiac sa označí nasledujúcou hodnotou:

01 január
02 február
03 marec
04 apríl
05 máj
06 jún
07 júl
08 august
09 september
10 október
11 november
12 december

2. QQRRRR, kde QQ označuje kalendárny štvrťrok a RRRR označuje kalendárny rok, ak ide o štvrťročné obdobie; príslušný kalendárny štvrťrok sa označí nasledujúcou hodnotou:

41 1. štvrťrok
42 2. štvrťrok
43 3. štvrťrok
44 4. štvrťrok

Trvalý príkaz pri preddavkoch na daň (jednotný variabilný symbol)

Od roku 2015 je možnosť označiť platbu variabilným symbolom, ktorý slúži na označovanie pravidelne sa opakujúcich platieb, ktorých výška sa nemení. Daňové subjekty tak môžu v bezhotovostnom platobnom styku zadať trvalý príkaz na úhradu preddavkov tak, že platbu preddavku na daň označia variabilným symbolom 1100+00+príslušné zdaňovacie obdobie.

Ak si podnikateľ chce na platbu preddavkov na daň (právnickej alebo fyzickej osoby) zadať trvalý príkaz, v roku 2017 bude variabilný symbol jednotný v tvare 1100002017 pre mesačné aj štvrťročné preddavky. Doterajšie označovanie platby preddavkov na daň variabilným symbolom ostáva zachované, to znamená, že je iba na rozhodnutí daňovníka, či použije jednotný variabilný symbol alebo označí každý preddavok zvlášť (napr. v prípade štvrťročných preddavkov 1100412017, 1100422017, 1100432017 a 1100442017).

Príklady:

1. Ak ide o platiteľa mesačných preddavkov na daň z príjmov, platba preddavku za mesiac február 2017 vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie splatná 28. 2. 2017 bude označená variabilným symbolom 1100022017:

Pozn.: Tento variabilný symbol sa použije napríklad aj pri úhrade preddavku na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti (za zamestnancov) za mesiac február 2017.

2. Ak ide o platiteľa štvrťročných preddavkov na daň z príjmov, platba preddavku za 1. kalendárny štvrťrok roku 2017 vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie splatná 31. 3. 2017 bude označená variabilným symbolom 1100412017:

Alternatíva je, že sa preddavky označia variabilným symbolom 1100002017.

Konštantný symbol pri úhrade preddavkov na daň z príjmov fyzickej a právnickej osoby v roku 2017

Vyhláška neustanovuje povinnosť pri platbe používať konštantný symbol, platba je dostatočne identifikovaná na základe predčíslia účtu, čísla účtu aj variabilného symbolu. Stále však môžete použiť konštantný symbol 1144 - platba bežná, preddavok na daň.

Viac o platení daní, označovaní platieb dane v roku 2017 sa dočítate v nasledovných článkoch:

Platenie daní a označovanie platieb dane v roku 2017

Platenie a označovanie platby dane z príjmov fyzickej a právnickej osoby v roku 2017 (za rok 2016)

Platenie a označovanie platby dane z pridanej hodnoty (DPH) v roku 2017

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Veronika Solíková
Veronika Solíková Účtovná jednotka, s.r.o.

Konateľka a spolumajiteľka spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o., daňová poradkyňa a renomovaná odborníčka na účtovníctvo, ktorá pravidelne publikuje odborné články a lektoruje vzdelávacie semináre. Je expertkou Združenia mladých podnikateľov Slovenska na účtovnú a daňovú problematiku.


Povinnosti zamestnávateľa voči daňovému úradu

Prehľad povinností zamestnávateľa počas aj po skončení roka, ktoré si musí plniť vo vzťahu k daňovému úradu.

Preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby v roku 2019

Ak posledná známa daňová povinnosť fyzickej osoby presiahne sumu 2 500 eur, vznikne jej povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov. To, ako vyrátať výšku preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby v roku 2019, si môžete prečítať v tomto článku.

Preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby v roku 2018

Kto je povinný platiť preddavky na daň z príjmov fyzickej osoby v roku 2018? A ako vyrátať ich výšku?

Odložené daňové priznanie a preddavky fyzickej osoby

Ako ovplyvní odklad daňového priznania platenie preddavkov na daň z príjmov u živnostníkov a iných samostatne zárobkovo činných osôb.
Videonávod na zápis konečného užívateľa výhod

Ako zvládnete zápis svojpomocne krok po kroku.

Zistiť viac
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky