Platenie a označovanie platby preddavkov na daň z príjmov fyzickej a právnickej osoby v roku 2017

Zaplatiť preddavky na daň z príjmov fyzickej a právnickej osoby je potrebné nielen na správne číslo účtu, ale taktiež označiť správnym variabilným symbolom. Kam uhrádzať preddavky v roku 2017 a ako označiť tieto platby, sa dozviete v nasledovnom článku.

Osobný účet daňovníka – na aký účet zaplatiť preddavky na daň z príjmov v roku 2017

Číslo účtu pre úhradu príslušnej dane obsahuje 16 číslic a sa skladá z predčíslia označujúceho druh dane, zo základného čísla účtu označujúceho daňový subjekt a z identifikačného kódu Štátnej pokladnice:

Upozornenie: Od 1. 2. 2014 sa číslo účtu uvádza vo formáte medzinárodného bankového účtu – IBAN. Previesť číslo účtu do formátu IBAN môžete na tejto stránke.

Zoznam predčíslí účtov pre platbu dane z príjmov (t. j. aj preddavkov na daň z príjmov) v roku 2017

Názov účtu Predčíslie účtu
Daň z príjmov fyzických osôb nerezidentov zo zdrojov na území SR 500216
Daň z príjmov fyzických osôb z podnikania a prenájmu 500208
Daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti 500259
Daň z príjmov právnických osôb so sídlom v tuzemsku 500224
Daň z príjmov právnických osôb so sídlom v zahraničí 500232

Každému daňovému subjektu správca dane pridelí jeho osobné číslo účtu – tzv. základné číslo účtu, ktoré používa na úhradu všetkých daní, t. j. aj na úhradu preddavkov na daň z príjmov fyzickej alebo právnickej osoby v roku 2017.

Príklad

V prípade platenia preddavkov na daň z príjmov právnických osôb (so sídlom v tuzemsku) je tvorba čísla účtu, na ktorý sa preddavok uhradí, nasledovná:

  • predčíslie pre daň z príjmov právnických osôb so sídlom v tuzemsku je 500224,
  • osobný účet daňovníka (číslo účtu vedeného pre daňovníka oznámi daňovníkovi správca dane),
  • kód banky je 8180.

Číslo účtu je v tomto prípade 500224- základné číslo účtu /8180

Toto číslo účtu následne prevedieme do formátu IBAN.

Označenie platby dane - variabilný symbol pri úhrade preddavkov na daň z príjmov fyzickej a právnickej osoby v roku 2017

Daňový subjekt povinný platbu dane poukazovanú daňovému úradu označiť v zmysle vyhlášky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane. Pri variabilnom symbole je potrebné rozlišovať, či ide o platbu mesačných alebo štvrťročných preddavkov na daň.

Článok pokračuje pod reklamou

Prvé štyri číslice označujú druh platby dane, pričom 1100 sa používa pre preddavok na daň (napr. preddavok na daň z príjmov fyzickej osoby, právnickej osoby, preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti) a daň z pridanej hodnoty na úhradu.

Ďalších šesť číslic označuje obdobie, za ktoré sa platba dane vykonáva a ktoré sa označí číselnými hodnotami v tvare:

1. MMRRRR, kde MM označuje kalendárny mesiac a RRRR označuje kalendárny rok, ak ide o mesačné obdobie; príslušný kalendárny mesiac sa označí nasledujúcou hodnotou:

01 január
02 február
03 marec
04 apríl
05 máj
06 jún
07 júl
08 august
09 september
10 október
11 november
12 december

2. QQRRRR, kde QQ označuje kalendárny štvrťrok a RRRR označuje kalendárny rok, ak ide o štvrťročné obdobie; príslušný kalendárny štvrťrok sa označí nasledujúcou hodnotou:

41 1. štvrťrok
42 2. štvrťrok
43 3. štvrťrok
44 4. štvrťrok

Trvalý príkaz pri preddavkoch na daň (jednotný variabilný symbol)

Od roku 2015 je možnosť označiť platbu variabilným symbolom, ktorý slúži na označovanie pravidelne sa opakujúcich platieb, ktorých výška sa nemení. Daňové subjekty tak môžu v bezhotovostnom platobnom styku zadať trvalý príkaz na úhradu preddavkov tak, že platbu preddavku na daň označia variabilným symbolom 1100+00+príslušné zdaňovacie obdobie.

Prečítajte si tiež

Ak si podnikateľ chce na platbu preddavkov na daň (právnickej alebo fyzickej osoby) zadať trvalý príkaz, v roku 2017 bude variabilný symbol jednotný v tvare 1100002017 pre mesačné aj štvrťročné preddavky. Doterajšie označovanie platby preddavkov na daň variabilným symbolom ostáva zachované, to znamená, že je iba na rozhodnutí daňovníka, či použije jednotný variabilný symbol alebo označí každý preddavok zvlášť (napr. v prípade štvrťročných preddavkov 1100412017, 1100422017, 1100432017 a 1100442017).

Príklady:

1. Ak ide o platiteľa mesačných preddavkov na daň z príjmov, platba preddavku za mesiac február 2017 vo výške 1/12 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie splatná 28. 2. 2017 bude označená variabilným symbolom 1100022017:

Pozn.: Tento variabilný symbol sa použije napríklad aj pri úhrade preddavku na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti (za zamestnancov) za mesiac február 2017.

2. Ak ide o platiteľa štvrťročných preddavkov na daň z príjmov, platba preddavku za 1. kalendárny štvrťrok roku 2017 vo výške 1/4 dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie splatná 31. 3. 2017 bude označená variabilným symbolom 1100412017:

Alternatíva je, že sa preddavky označia variabilným symbolom 1100002017.

Konštantný symbol pri úhrade preddavkov na daň z príjmov fyzickej a právnickej osoby v roku 2017

Vyhláška neustanovuje povinnosť pri platbe používať konštantný symbol, platba je dostatočne identifikovaná na základe predčíslia účtu, čísla účtu aj variabilného symbolu. Stále však môžete použiť konštantný symbol 1144 - platba bežná, preddavok na daň.

Na aký účet musíte zaplatiť daň z príjmov v roku 2020 a aké použiť predčíslie nájdete v článku Kam zaplatiť daň z príjmov a ako označiť platbu dane za rok 2019 (v roku 2020).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Vzory tlačív pre ročné zúčtovanie dane za rok 2023 (v roku 2024)

V roku 2024 je potrebné použiť nové tlačivá týkajúce sa ročného zúčtovania dane za rok 2023. Pozrite si prehľad zmien a vzory v článku.

Preddavky na daň z príjmov fyzických osôb v roku 2023

Fyzická osoba je povinná platiť preddavky, ak jej posledná známa daňová povinnosť presiahne stanovenú sumu. O akú sumu ide a v akej výške a periodicite bude platiť fyzická osoba preddavky na daň v roku 2023?

Vzory tlačív pre ročné zúčtovanie dane za rok 2022 (v roku 2023)

Vykonanie ročného zúčtovania dane z príjmov fyzickej osoby bude v roku 2023 uskutočniť na novom tlačive. K akým zmenám dochádza v tlačivách pre ročné zúčtovanie dane za rok 2022? Vzory tlačív platné pre rok 2023 na stiahnutie v článku.

Preddavky na daň z príjmov fyzických osôb v roku 2022

Kedy vzniká fyzickej osobe povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov v roku 2022? V akej výške a dokedy je povinná zaplatiť preddavky na daň? Dozviete sa v článku aj na príkladoch.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky