Paušálne výdavky za rok 2011

Podnikateľ – fyzická osoba, sa môže pri výpočte svojho základu dane z príjmov z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti rozhodnúť, či pri uplatňovaní výdavkov použije preukázateľné (skutočné) výdavky alebo paušálne výdavky. Od zvoleného spôsobu uplatňovania výdavkov závisí výška dane, ktorú podnikateľ bude musieť zo svojich príjmov zaplatiť.

Základným kritériom pri rozhodovaní medzi uplatňovaním skutočných daňových výdavkov a paušálnych výdavkov je výška skutočných výdavkov. Podnikateľ pri tomto rozhodovaní:

  • porovnáva výšku svojich skutočne vynaložených výdavkov s výškou paušálnych výdavkov vypočítaných ako 40 % z príjmov (zvýšených o výdavky na sociálne a zdravotné poistenie) a
  • vyberie si tú možnosť, pri ktorej vyjdú výdavky vyššie, pretože tak si môže znížiť základ dane viac a platiť tak nižšiu daň.

Poznámka: Paušálne výdavky vo výške 60 % z príjmov pre remeselné živnosti boli od roku 2011 zrušené a všetci daňovníci môžu si môžu uplatniť paušálne výdavky iba vo výške 40 % z príjmov.

Paušálne výdavky za rok 2011 sa vypočítajú ako 40 % z príjmov podnikateľa, pričom sa k nim pripočítavajú skutočne zaplatené odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v danom roku. Paušálne výdavky sa oplatia najmä tým podnikateľom, ktorí nemajú vysoké výdavky na vstupy do podnikania a ich vlastná práca generuje väčšinu ich príjmov. Ide najmä o poskytovanie služieb, príkladom sú profesie ako novinár, informatik, tlmočník, programátor, účtovník, finančný poradca, advokát, umelec a pod. Paušálne výdavky však môže uplatniť iba ten podnikateľ, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty alebo je platiteľom DPH iba časť zdaňovacieho obdobia.

Článok pokračuje pod reklamou
Ďalším hľadiskom pri rozhodovaní je administratívna náročnosť, ktorá je spojená s vedením účtovníctva a zohľadniť treba aj výšku výdavkov za vedenie účtovníctva v prípade, že si ho necháte robiť externým účtovníkom. Pri uplatňovaní paušálnych výdavkov nie je potrebné viesť účtovníctvo, podnikateľ je však povinný viesť evidenciu o príjmoch v časovom slede, o zásobách a o pohľadávkach, odkladať by si teda mal vystavené faktúry, výpisy z bankového účtu a pod.


Ak sa rozhodne podnikateľ uplatňovať skutočné výdavky, musí si vybrať, či bude viesť účtovníctvo (živnostník môže viesť aj jednoduché účtovníctvo) alebo daňovú evidenciu. V nasledujúcej tabuľke uvádzame stručné porovnanie paušálnych výdavkov, daňovej evidencie a jednoduchého účtovníctva a podmienky, kedy je možné použiť tú ktorú možnosť.
 

Porovnanie paušálnych výdavkov, daňovej evidencie a jednoduchého účtovníctva
  Paušálne výdavky Daňová evidencia Jednoduché účtovníctvo
Uplatňovanie výdavkov paušálne výdavky 40 % z príjmov zvýšené o výdavky na poistné a príspevky skutočné daňové výdavky skutočné daňové výdavky
Účtovné knihy/evidencia evidencia o príjmoch v časovom slede, o zásobách a o pohľadávkach evidencia o príjmoch a daňových výdavkoch v časovom slede, evidencia o hmotnom a nehmotnom majetku, o zásobách, pohľadávkach a záväzkoch peňažný denník, kniha pohľadávok, kniha záväzkov, pomocné knihy
Podmienky pre možnosť použitia
Maximálna výška príjmov daňovníka nie je stanovená, nepriamo však vyplýva z obratu na povinnú registráciu pre DPH (49790 eur) 170 000 eur za predchádzajúce obdobie nie je stanovená
Daňovník môže zamestnávať zamestnancov áno nie áno
Daňovník môže byť platiteľom DPH nie (alebo len časť zdaňovacieho obdobia) áno áno

 

Skutočné daňové výdavky sú preukázateľné výdavky, ktoré súvisia s podnikaním a boli vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov podnikateľa, napr. výdavky na spotrebovaný materiál, na nákup tovaru, výdavky na telefón, internet, poštovné, nájomné, cestovné, stravné, odpisy auta a pod. Ak tieto skutočné výdavky prevýšia paušálne vo výške 40 % z príjmov, z hľadiska výšky dane sa oplatia viac. Preukázateľné výdavky zväčša využívajú obchodníci predávajúci tovar, ale aj majitelia výrobných podnikov alebo reštaurácií, pretože výdavky súvisiace s nákupom materiálu a tovaru sú vysoké a zvyčajne sú vyššie ako výdavky vo výške 40 % z príjmov.

Príklad na porovnanie paušálnych a skutočných výdavkov za rok 2011

Martina je účtovníčka a v roku 2011 dosiahla príjmy z podnikania vo výške 9 200 eur. Celý rok si platila odvody do Sociálnej aj zdravotnej poisťovne, spolu vo výške 1 861,56 eura. Skutočne vynaložené výdavky súvisiace s podnikaním v roku 2011 boli vo výške 2 500 eur a zahŕňajú napr. výdavky na telefón, na účtovný softvér, odbornú literatúru, školenia, stravné a pod. Ktorý spôsob uplatňovania výdavkov je pre Martinu výhodnejší?

Paušálne výdavky Preukázateľné výdavky
Príjmy zo živnosti 9 200 eur Príjmy zo živnosti 9 200 eur
Paušálne výdavky (40 % z 9 200) 3 680 eur Skutočné výdavky (okrem poistného) 2 500 eur
Zaplatené poistné 1 861,56 eura Zaplatené poistné 1 861,56 eura
Čiastkový základ dane (9 200 – 3 680 – 1 861,56) 3 658,44 eura Čiastkový základ dane (9 200 – 2 500 – 1 861,56) 4 838,44 eura
Nezdaniteľná časť na daňovníka (na aktívne príjmy) 3 559,30 eura Nezdaniteľná časť na daňovníka (na aktívne príjmy) 3 559,30 eura
Daň (19 % z 99,14) 18,83 eura Daň (19 % z 1 279,14) 243,03 eura

 

Martine sa oplatí v roku 2011 uplatňovať paušálne výdavky, pretože jej znížia základ dane viac, čo má za následok nižšiu daň.

Paušálne výdavky v daňovom priznaní za rok 2011

Výpočet čiastkového základu dane z príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu sa vykoná v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B), oddiel VI. Príjmy aj výdavky podnikateľ vypĺňa do tabuľky č. 1 (živnostník vypĺňa príjmy a výdavky na riadku 2). Výšku svojich príjmov uvedie podnikateľ v prvom stĺpci. Pri uplatňovaní paušálnych výdavkov sa v stĺpci 2 uvedie suma, ktorú tvorí  40 % z príjmov a preukázateľne zaplatené odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Pod tabuľkou sa vyznačí krížikom, že daňovník uplatňuje výdavky percentom z príjmov (v prípade živnostníka pôjde o druhú možnosť). Novinkou oproti roku 2010 je, že bez ohľadu na skutočnosť, akým spôsobom daňovník uplatňuje svoje výdavky, uvedie pod tabuľkou č. 1 sumu preukázateľne zaplateného poistného, a to samostatne na sociálne poistenie a samostatne na zdravotné poistenie.

O paušálnych výdavkoch za rok 2012 a 2013 sa dočítate v článku Paušálne výdavky v roku 2012 a 2013

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Daňové výdavky živnostníka v praxi

Aké výdavky možno u živnostníka považovať za daňovo uznateľné? V akej výške si môže uplatniť výdavky na stravné či znížiť svoj základ dane o výdavky prislúchajúce k automobilu?

Paušálne výdavky v roku 2023

Čo sú to paušálne výdavky? Aké podmienky musí fyzická osoba – podnikateľ splniť, aby si mohol v roku 2023 uplatniť paušálne výdavky? Aká je ich výška a komu sa oplatia?

Daňové priznanie a paušálne výdavky za rok 2022

Ako postupovať pri vyplnení daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B za rok 2022 pri uplatnení paušálnych výdavkov? Praktický postup nielen pre živnostníkov a vyplnené vzorové daňové priznanie.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky