6 kľúčových otázok a odpovedí k daňovému priznaniu fyzických osôb v roku 2017

6 kľúčových otázok a odpovedí k daňovému priznaniu fyzických osôb v roku 2017
Gabriela Trpišová

vedúca oddelenia podpory programov ALFA plus, KROS a.s.

Články autora
Zobraziť viac
Zobraziť menej

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2017 čakajú opäť zmeny. Na nové tlačivá má vplyv novela zákona o dani z príjmov, ktorú v decembri schválila vláda SR. Zásadná zmena nastala pri výpočte základu dane, kde si podnikatelia a živnostníci môžu uplatniť paušálne výdavky až vo výške 60 % zo svojich príjmov.

1. Čo sa mení v tlačive daňového priznania typu B?

Daňové priznanie typ B za rok 2017 má 16 strán. V tlačive pribudli ďalšie dve strany. Tvorí ich príloha č. 2 Podiely na zisku (dividendy) a ostatné príjmy, ktoré sú súčasťou osobitného základu dane podľa § 51e zákona.

Pri paušálnych výdavkoch už nebudete uvádzať počet mesiacov podnikania. Ak ste teda v roku 2017 začali alebo prestali podnikať, paušálne výdavky si uplatníte v plnej výške (bez krátenia), maximálne však 20 000 eur ročne.

Od januára 2017 je zrušená nezdaniteľná časť základu dane na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier). To znamená, že základ dane si už nemôžete znížiť o sumu preukázateľne zaplatených príspevkov.

Výška minimálnej mzdy má vplyv na uplatnenie daňového bonusu. Keďže sa táto suma zmenila, mení sa aj výpočet nároku na daňový bonus.

2. Kto podáva daňové priznanie?

Daňové priznanie k dani z príjmov FO za rok 2017 máte povinnosť podať vtedy, ak vaše zdaniteľné príjmy boli v sume 1 901,67 eura a viac. Do zdaniteľných príjmov sa zahŕňa akýkoľvek príjem, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane z príjmov. Daňové priznanie ste povinný podať aj v tom prípade, ak zdaniteľné príjmy nepresiahli uvedenú sumu, ale vykazujete daňovú stratu.

Daňové priznanie typ B podávate vtedy, ak ste dosiahli príjem z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z kapitálového majetku alebo ostatný príjem.

Sadzba dane je 19 % z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane.

Sadzba dane je 25 % z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima.

Životné minimum platné k 1. 1. 2017 je 198,09 eur.

3. Dokedy mám podať daňové priznanie?

Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2017 a zaplatenie dane je do 31. marca 2018. Termín je tento rok predĺžený do utorka 3. apríla 2018, pretože posledný marcový deň pripadá na sobotu.

4. Môžem odložiť podanie daňového priznania?

Nestíhate podať daňové priznanie alebo máte iné dôvody na posunutie lehoty? Najneskôr do 3. apríla 2018 musíte správcovi dane doručiť „Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania“. Oznámenie podávate už na novom, predpísanom tlačive. Iné ako predpísané tlačivo finančná správa nebude akceptovať.

5. Môžem si odpočítať nezdaniteľné sumy?

Od svojich príjmov si okrem výdavkov a odvodov môžete odpočítať aj nezdaniteľné sumy. Nie každý má však nárok na tieto sumy. Rozhoduje druh príjmov a výška vášho základu dane.

Základ dane si môžete znížiť len z aktívnych príjmov, teda príjmov zo zamestnania, živnosti alebo inej samostatne zárobkovej činnosti (§ 5 a 6 zákona o dani z príjmov).

Ak máte pasívne príjmy, napr. príjmy z prenájmu, kapitálové príjmy alebo ostatné príležitostné príjmy, nemôžete si ich znížiť o nezdaniteľné sumy. Rovnako si pri týchto príjmoch nemôžete uplatniť daňový bonus ani vykázať stratu.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka za rok 2017 je maximálne vo výške 3 803,33 eur. Ak máte daňový základ (príjmy mínus výdavky) rovný alebo nižší ako 19 809 eur (100-násobok platného životného minima), môžete si ju uplatniť v plnej výške. Ak budete mať základ dane vyšší, nezdaniteľnú sumu musíte krátiť.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku či manžela je maximálne vo výške 3 803,33 eur. Výška sumy závisí od základu dane manžela a tiež od vlastných príjmov manželky. Ak budete mať základ dane vyšší ako 35 022,31 eur (176,8-násobok platného životného minima) alebo má manželka vlastné príjmy, nezdaniteľnú sumu musíte krátiť.

Ak si sporíte na dôchodok v III. pilieri, môžete si základ dane znížiť o nezdaniteľnú sumu na doplnkové dôchodkové sporenie, najviac do výšky 180 eur.

6. Mám nárok na oslobodenie príjmu?

Príjem z príležitostných činnosti alebo príjem z prenájmu nehnuteľností je oslobodený od dane do sumy 500 eur ročne. Ak máte takýto príjem a je vyšší ako 500 eur, do daňového priznania sa uvádza iba príjem nad túto sumu. V takomto prípade musíte pomerne krátiť aj daňové výdavky.

Príklad: Daňovník dosiahol v roku 2017 príjem z prenájmu nehnuteľnosti 12 000 eur. Preukázateľné výdavky mal vo výške 4 500 eur. Príjem z prenájmu nehnuteľností je oslobodený od dane do výšky 500 eur.

Do základu dane si daňovník zahrnie príjem z prenájmu vo výške 11 500 eur (12 000 € – 500 €). Výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov si môže uplatniť vo výške 4 312,50 eur (11 500 € : 12 000 €) x 4 500 €.

Tipy, ktoré vám uľahčia vyplnenie daňového priznania

Viete, čo všetko máte vyplniť v daňovom priznaní? Poradíme vám, pri akých výdavkoch najviac ušetríte, kedy a ako sa vám bude krátiť nezdaniteľná suma, ako započítate stratu z minulých rokov alebo ako zdaníte príjem zo zahraničia. Len v publikácií Daňové priznanie FO 2017 s praktickými príkladmi si môžete pozrieť najdôležitejší prehľad legislatívnych zmien v zákone o dani z príjmov, ako aj desiatky tipov na vyplnenia daňového priznania.

Ak uprednostňuje pozeranie videa pred čítaním, odporúčame vám videoškolenie Daňové priznanie FO 2017 v príkladoch.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Gabriela Trpišová
Gabriela Trpišová

vedúca oddelenia podpory programov ALFA plus, KROS a.s.

Články autora
Zobraziť viac
Zobraziť menej

Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2023

Predali ste v roku 2023 nehnuteľnosť? V článku nájdete, za akých podmienok nemusíte platiť daň z jej predaja a mnoho ďalších užitočných informácií týkajúcich sa zdaňovania tohto príjmu.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2022 – typ B (vzor)

Na vzorovom príklade uvedieme, ako správne vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby – typ B, ktorá v roku 2022 dosahovala rôzne druhy príjmov. Súčasťou článku je aj vyplnené daňové priznanie.

Preddavky na daň z príjmov fyzických osôb v roku 2023

Fyzická osoba je povinná platiť preddavky, ak jej posledná známa daňová povinnosť presiahne stanovenú sumu. O akú sumu ide a v akej výške a periodicite bude platiť fyzická osoba preddavky na daň v roku 2023?

Ako podať daňové priznanie online (elektronicky) v roku 2023

Podnikatelia podávajú daňové priznanie v roku 2023 výlučne elektronicky. Podrobný postup podania daňového priznania nájdete v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky