„Čierna listina“ a ručenie za DPH (zoznam potenciálne rizikových daňových subjektov)

Na internetovej stránke Finančného riaditeľstva SR si môžu podnikatelia od februára 2013 overiť dôveryhodnosť svojich obchodných partnerov, pokiaľ ide o plnenie povinností z titulu dane z pridanej hodnoty. Tí podnikatelia, ktorí sú na zozname (tzv. čiernej listine) zverejnení, sa považujú za potenciálne rizikové daňové subjekty a pri obchodovaní s nimi by ste mali byť opatrní. Ak váš dodávateľ – rizikový subjekt, uvedie na faktúre DPH, ktorú následne neuhradí, povinnosť uhradiť túto DPH sa prenáša na vás.

Novinky v boji proti daňovým únikom a podvodom priniesla novela zákona o DPH (zákon č. 246/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony) účinná od 1. októbra 2012. V nadväznosti na ustanovenia tejto novely bolo upravené zverejňovanie rizikových subjektov v zákone č. 563/2009 Z. z. (v daňovom poriadku). Na zozname potenciálne rizikových daňových subjektov sa nachádzajú tí platitelia DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie.

Podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov daňový úrad môže zrušiť registráciu pre daň, ak nie sú dôvody na registráciu, a to v prípadoch, ak platiteľ:

 • opakovane v kalendárnom roku nesplní povinnosť podať daňové priznanie,
 • opakovane v kalendárnom roku nezaplatí vlastnú daňovú povinnosť,
 • opakovane nie je zastihnuteľný na adrese sídla, miesta podnikania a ani na adrese prevádzkarne alebo
 • opakovane porušuje povinnosti pri daňovej kontrole.

Ak u platiteľa DPH nastanú dôvody na zrušenie registrácie z vyššie uvedených dôvodov,  takýto subjekt bude zverejnený v zozname na internetovej stránke Finančného riaditeľstva SR. Zoznam potenciálne rizikových daňových subjektov bol prvýkrát zverejnený 4. februára 2013 a obsahoval približne 1 400 daňových subjektov. Čierna listina by mala byť priebežne aktualizovaná, zatiaľ sa tak stalo 9. apríla 2013, kedy na zoznam pribudlo približne 600 ďalších rizikových subjektov. Z uvedených termínov možno teda predpokladať, že ďalšia aktualizácia by mohla byť v júni.

V zozname sa uvádzajú tieto údaje:

 • identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty (tento zoznam neslúži na overenie IČ DPH),
 • dátum zverejnenia v zozname, ktorý je generovaný automaticky systémom v deň zverejnenia,
 • kalendárny rok, v ktorom nastali dôvody na zrušenie registrácie,
 • meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo.

Zoznam potenciálne rizikových daňových subjektov („čiernu listinu“) si môžete pozrieť na stránke Finančného riaditeľstva (www.drsr.sk) vo formáte pdf alebo xls.

Na čiernu listinu sa môžete dostať napríklad aj v prípade, ak ste v reštrukturalizácii. Zákon o DPH na tento fakt neprihliada. Ak ste napríklad opakovane v roku nezaplatili daň, na zozname budete zverejnení, hoci sa snažíte o oživenie svojej firmy. Týmto zverejnením však môžete prísť o ďalších zákazníkov, ktorí vás budú považovať za rizikového obchodného partnera a nebudú od vás z tohto dôvodu nakupovať, čo môže prispieť k ďalším problémom firmy v reštrukturalizácii.

Ďalším nedostatkom je, že v zákone o DPH, ani v daňovom poriadku nie je v súčasnosti nijakým spôsobom riešené, ako sa firma zo zoznamu môže dostať preč. Zákon o DPH sa zaoberá iba situáciou, kedy sa na zozname ocitnete (t. j. kedy ste splnili podmienky na zrušenie registrácie). Túto medzeru v zákone bude potrebné v blízkej dobe odstrániť. Ak nastane prípad, že sa na zozname ocitnete neprávom, ani takúto situáciu zákon neupravuje. Možnosťou je podať na daňový úrad sťažnosť.

Novela zákona o správe daní (daňového poriadku) od 1. 1. 2014 upravila podmienky pre výmaz zo zoznamu platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH (z tzv. čiernej listiny).

Ručenie za DPH – dôvod, prečo neobchodovať s rizikovými subjektmi

Súvisiacou novinkou v zákone o DPH od 1. októbra 2012 je ručenie príjemcu plnenia za nezaplatenú daň na výstupe u dodávateľa, ak príjemca plnenia vedel alebo vedieť mohol alebo mal, že dodávateľ splatnú daň nezaplatí. V prípade, že dodávateľ DPH nezaplatí, presúva sa táto povinnosť na odberateľa.

Ručenie za DPH vyplýva z prijatia smernice Rady 2006/112/ES o dani z pridanej hodnoty. Ide o ručenie odberateľa za neodvedenú DPH na predchádzajúcom stupni, ak dôjde ku kumulatívnemu naplneniu podmienok – u dodávateľa nedôjde k zaplateniu DPH do štátneho rozpočtu a súčasne odberateľ v čase vzniku daňovej povinnosti vedel alebo na základe dostatočných dôvodov vedieť mal alebo vedieť mohol, že celá daň alebo časť dane z tovaru alebo služby nebude zaplatená. Dostatočným dôvodom na to, že platiteľ vedieť mal alebo vedieť mohol, že celá daň alebo časť dane z tovaru alebo služby nebude zaplatená, je skutočnosť, že:

 • protihodnota za plnenie uvedená na faktúre je bez ekonomického opodstatnenia neprimerane vysoká alebo neprimerane nízka,
 • platiteľ pokračoval v uskutočňovaní  zdaniteľných obchodov s platiteľom, u ktorého nastali dôvody na zrušenie registrácie aj po dni jeho zverejnenia v príslušnom zozname osôb vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky, alebo
 • v čase vzniku daňovej povinnosti bol jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho  orgánu alebo spoločníkom štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu alebo spoločník platiteľa, ktorý dodáva tovar alebo službu.

Z tohto dôvodu je potrebné si overovať vašich dodávateľov, aby sa vám nestalo, že daň budete musieť namiesto dodávateľa odviesť vy ako ručiteľ. Ak by k takejto skutočnosti došlo, daňový úrad miestne príslušný dodávateľovi uloží povinnosť ručiteľovi uhradiť nezaplatenú daň. V rozhodnutí uvedie daňový úrad dodávateľa výšku nezaplatenej dane. Ručiteľ je povinný uhradiť nezaplatenú daň v lehote ôsmich dní od doručenia rozhodnutia. Proti rozhodnutiu môže ručiteľ podať odvolanie do ôsmich dní od doručenia rozhodnutia, ktoré nemá odkladný účinok.

Ak ručiteľ uplatňuje nadmerný odpočet, ktorý má byť vrátený, daňový úrad dodávateľa použije na úhradu nezaplatenej dane alebo jej časti nadmerný odpočet alebo jeho časť. O použití nadmerného odpočtu alebo jeho časti daňový úrad dodávateľa vydá rozhodnutie. Proti rozhodnutiu môže ručiteľ podať odvolanie, ktoré nemá odkladný účinok.

Ak ručiteľ uhradil nezaplatenú daň a daňový úrad použil nadmerný odpočet na úhradu nezaplatenej dane, daňový úrad bezodkladne vráti ručiteľovi sumu dane, ktorá prevyšuje výšku nezaplatenej dane. Ak ručiteľ nezaplatenú daň alebo jej časť uhradil a došlo k úhrade nezaplatenej dane alebo jej časti aj dodávateľom a výsledná suma dane uhradená ručiteľom a dodávateľom je vyššia ako nezaplatená daň, daňový úrad sumu uhradenú ručiteľom, ktorá prevyšuje nezaplatenú daň, vráti bezodkladne ručiteľovi.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Novela zákona o DPH od 1.1.2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?

Spätný leasing a DPH: zmeny od 1. 1. 2024

Od 1.1.2024 je spätný leasing oslobodený od DPH. Čo to v praxi znamená a aké sú výnimky? Prezradil Juraj Ďuratný, predseda Výboru pre dane a účtovníctvo pri Asociácii leasingových spoločností.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky