Čo ste (ne)vedeli o občianskom preukaze

Aby ste sa v podnikaní vyhli nepríjemnostiam a zbytočným pokutám, je dobré poznať základné práva a povinnosti, spájané s občianskym preukazom.

„Nechajte mi tu občiansky preukaz a pri odchode Vám ho vrátim.“ Určite ste sa aj vy stretli s podobnou požiadavkou, napríklad vo fitnesscentre. Logická požiadavka prevádzkovateľa, aby sa všetky kľúče vrátili, ale z právnej stránky hodná pokuty 165 EUR. Riziko pokuty pre podnikateľa zákazníkovi nemusí prekážať, no sankcionovaný môžete byť aj zákazník, ktorý preukaz predloží.

O neprehľadnosti našej legislatívy a tisíckach povinností podnikateľov možno hovoriť donekonečna. Namiesto výčitiek voči legislatíve si poďme radšej v skratke prejsť základné práva a povinnosti, ktoré máme v súvislosti s občianskym preukazom. Môže nám to ušetriť veľa nepríjemných prekvapení a stratu času.

Občiansky preukaz je verejná listina

Keďže je občiansky preukaz oficiálne považovaný za verejnú listinu, údaje uvedené v ňom sa považujú za pravdivé, kým nie je preukázaný opak. Informácie z občianskeho preukazu netreba preto špeciálne dokazovať.

V rozsahu, v ktorom sú údaje v občianskom preukaze, nahrádzajú iné verejné listiny. Ak máte teda v občianskom preukaze uvedený napríklad titul JUDr., nie je potrebné špeciálne preukazovať tento fakt napríklad pri vydaní vodičského preukazu, keďže toto už bolo preukázané pri vydaní občianskeho preukazu.

Povinnosť mať občiansky preukaz

Od pätnásteho roku života je každý povinný mať občiansky preukaz, no nie je zákonnou povinnosťou nosiť ho vždy pri sebe. Ak teda z akéhokoľvek dôvodu prídete o občiansky preukaz alebo sa stane neplatným, je potrebné bezodkladne vybaviť si nový preukaz.

Občiansky preukaz netreba nosiť neustále pri sebe, môže to ale ušetriť nepríjemnosti.

Preukaz netreba mať  v čase medzi podaním žiadosti o vydanie občianskeho preukazu až do jeho vydania. Ale maximálne 90 dní od podania žiadosti.

Čo sa samotného nosenia občianskeho preukazu týka, zákon povinnosť nosiť preukaz nevyžaduje. Ak by sa ale stala situácia, že by vás bolo potrebné legitimovať napríklad ako svedka dopravnej nehody a nemali by ste občiansky preukaz, čiže by ste nevedeli preukázať svoju totožnosť, museli by ste strpieť úkony polície na zistenie našej totožnosti. Preto je dobré, keď doklady nosíte pri sebe.

Údaje zapisované v občianskom preukaze

Okrem základných povinných údajov, ktoré občiansky preukaz obsahuje, je možné na vlastnú žiadosť do preukazu zapísať aj údaje o závažných chorobách, údaje o krvnej skupine alebo akademický titul.  Ak by sa tieto dobrovoľne zapísané údaje na preukaz nezmestili, občan si musí určiť, ktoré údaje sa zapíšu.

Ak bol niekto pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo mu bola obmedzená, zapisuje sa tento údaj do občianskeho preukazu. Taktiež sa zapisuje informácia o zákaze pobytu.

Občiansky preukaz s čipom a bezpečnostný osobný kód

Občianske preukazy sa vydávajú s elektronickým čipom. Na elektronickom čipe sú zapísané všetky údaje, ktoré sú uvedené na občianskom preukaze.

Ku každému občianskemu preukazu prislúcha bezpečnostný osobný kód (BOK). Kód sa dá zmeniť na polícii alebo prostredníctvom softvéru z dielne Ministerstva vnútra.

Ak je kód päťkrát po sebe zle zadaný, občiansky preukaz sa zablokuje. Odblokovať ho môže iba okresné riaditeľstvo policajného zboru po osobnej návšteve.

Platnosť občianskeho preukazu

Občiansky preukaz má platnosť 10 rokov od vydania. Aj pred touto dobou stratí občiansky preukaz platnosť, ak:

 • občan zomrel, stratil občianstvo alebo ukončil trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
 • bol stratený alebo odcudzený a bolo to ohlásené polícii,
 • bol zničený alebo poškodený v takom rozsahu, že sa ním nedá preukázať totožnosť alebo iné zapísané údaje,
 • sa podľa fotografie nedá identifikovať majiteľ,
 • bol odovzdaný na polícii pri vydaní nového občianskeho preukazu,
 • bol občan pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo mu táto spôsobilosť bola obmedzená a nie je to v preukaze uvedené,
 • niektoré zapísané údaje sú neplatné, nesprávne alebo sa zmenili.
 • Občiansky preukaz nestráca platnosť v prípade zmeny dobrovoľne zapisovaných údajov. Napríklad, pri zmene titulu alebo vyliečení choroby zapísanej v preukaze.

Problémy pri skončení platnosti občianskeho preukazu

Treba mať na pamäti dve dôležité veci. Keď občiansky preukaz stratí platnosťnapríklad pri zmene zapísaných údajov, nemáme tým pádom platný doklad pre preukázanie svojej totožnosti nielen v osobnom styku (napríklad v banke), ale ani v elektronickom styku so štátom.

Preto si treba vopred premyslieť načasovanie zmeny údajov a vopred sa pripraviť. Ak napríklad plánujeme zmeniť miesto trvalého pobytu, zahlásime nový pobyt na miestnom alebo obecnom úrade a v tomto momente stráca platnosť občiansky preukaz. Keby sme s takýmto „neplatným“ preukazom išli napríklad do banky, nebol by to asi až taký problém, ibaže by sme sa priznali.

V každom prípade, ak na polícii požiadame o vydanie nového preukazu, preukaz ako neplatný hneď zostáva na polícii a k preukázaniu nám bude slúžiť iba potvrdenie od polície. Toto potvrdenie ale banky napríklad neuznávajú, keďže sa potvrdením nedá hodnoverne identifikovať konkrétna osoba.

Klasickým problémom je aj svadba. V momente, kedy si mladomanželia povedia svoje áno a podpíšu na matrike príslušné doklady, stráca platnosť aj občiansky preukaz manželky, ktorá si berie priezvisko manžela. Logicky stráca platnosť aj jej pas. Niektorí mladomanželia napriek tomu ihneď po svadbe cestujú na svadobnú cestu aj s takto neplatným dokladom. Ak by sa pri kontrole zistilo, že údaje v pase alebo občianskom preukaze sú neaktuálne, a preto sú tieto doklady neplatné, vstup do krajiny bude zamedzený a nepochybne dôjde k ďalším nákladom a strate času na vybavenie náhradného dokladu.

Je preto potrebné si vopred premyslieť a časovo naplánovať, kedy bude polícii oznámená zmena údajov a na čas do vydania dokladu si neplánovať zahraničné cesty alebo vybavovanie právnych záležitostí.

Keďže je v súčasnosti možné dostať sa do elektronickej schránky jedine prostredníctvom elektronického občianskeho, je potrebné zabezpečiť aspoň dočasný prístup do schránky splnomocnenej osobe. Štandardné vydanie nového preukazu do 30 dní môže podnikateľovi spôsobiť uplynutie lehôt napríklad na podanie odvolania alebo odporu voči trestnému rozkazu, ak by mu v čase vydávania nového preukazu bol takýto dokument do schránky doručený.

Článok pokračuje pod reklamou

Vydanie nového občianskeho preukazu

Žiadosť o vydanie nového občianskeho preukazu sa podáva osobne na polícii. Po predložení potrebných dokladov a preukázaní údajov, ktoré žiadame zapísať (napríklad diplom pri zapisovaní titulu), dôjde k odfotografovaniu tváre a nasnímaniu podpisu, ktorý je súčasťou občianskeho preukazu.

Počas vydávania nového občianskeho preukazu podnikateľ musí zabezpečiť preberanie elektronickej schránky.

Štandardne je nový občiansky preukaz vydaný do 30 dní. Je možné požiadať o urýchlené vydanie do dvoch pracovných dní za poplatok 20 EUR.

Nový preukaz si možno vyzdvihnúť na ktoromkoľvek policajnom oddelení, ktoré bolo v žiadosti o vydanie určené. Vyzdvihnúť ho pritom môže aj splnomocnená osoba (potrebné osvedčiť podpis na plnomocenstve).

Povinnosti v súvislosti s občianskym preukazom

V súvislosti s občianskym preukazom je povinnosťou:

 • chrániť občiansky preukaz pred stratou, poškodením, zničením aj zneužitím,
 • do 30 dní od kedy občiansky preukaz stratil platnosť požiadať o vydanie nového preukazu,
 • odovzdať neplatný preukaz,
 • ohlásiť stratu alebo krádež občianskeho preukazu,
 • ak bol niekto pozbavený alebo obmedzený na právne úkony, jeho opatrovník má povinnosť oznámiť to polícii,
 • a iné štandardné povinnosti, ako napríklad uviesť v žiadosti o vydanie nového preukazu pravdivé údaje.

Občiansky preukaz nemôže slúžiť ako záloh

V súvislosti s povinnosťou chrániť občiansky preukaz pred zneužitím, nikto ho nemôže prijať ani odovzdať ako predmet záložného práva. Tiež nesmie byť odovzdaný alebo odobratý pri vstupe do budovy alebo vstupe na pozemok, ani v súvislosti s poskytnutím služieb. Ako sme sa už zmienili, ten kto by prijal takýmto spôsobom občiansky preukaz, môže dostať pokutu do 165 EUR. A pokute do 33 EUR by sa nemusel vyhnúť ani ten, kto preukaz odovzdal.

Existujú aj výnimky, ako napríklad poskytovanie zdravotnej starostlivosti, kedy dáva pacient svoje osobné veci a doklady do úschovy.

Pokuty v súvislosti s občianskym preukazom

Všetky povinnosti v súvislosti s občianskym preukazom sú vyžadované pod hrozbou pokuty. Nejde o astronomické pokuty, maximálna možná výška je 331 EUR. Podľa závažnosti je rozpätie pokút odstupňované pre jednotlivé porušenia.

Pokuta v rozpätí od 165 EUR do 331 EUR bude uložená, ak dôjde k úmyselnému použitiu sfalšovaného občianskeho preukazu alebo cudzieho preukazu. Tiež ak preukaz niekto úmyselne zničí alebo poškodí alebo občiansky preukaz ukradne. Tiež tomu, kto svoj občiansky preukaz poskytne na účely jeho zneužitia.

Pokutu do 165 EUR môže polícia uložiť tomu, kto občiansky preukaz prijal ako záloh alebo tomu, kto sa nedostavil na výzvu polície na vybavenie žiadosti týkajúcej sa občianskeho preukazu.

Najmenej závažné previnenia sú, ak napríklad niekto v zákonnej lehote nepožiada o vydanie nového občianskeho preukazu, ak neodovzdá neplatný občiansky preukaz, ak neohlási zničenie, krádež či zneužitie, alebo ak si nový občiansky ani po opakovanej výzve neprevezme. Za tieto porušenia možno uložiť pokutu do 33 EUR.

Plánované novinky v súvislosti s občianskymi preukazmi

V súčasnosti je zo strany Európskej únie pripravovaná smernica, týkajúca sa zlepšenia systému zabezpečenia občianskych preukazov. Cieľom je zlepšenie bezpečnosti a prehľadnosti pohybu osôb v rámci únie.

Zamýšľaným vylepšením občianskych preukazov by mal byť čip, ktorý obsahuje napríklad odtlačok prsta alebo biometrickú podobu tváre, tak ako je to v súčasnosti pri vydávaných cestovných pasoch.

Keďže je občiansky preukaz hodný mať svoj vlastný zákon o občianskych preukazoch, zaslúži si tiež, aby každý držiteľ občianskeho preukazu vedel, aké práva a povinnosti voči nemu má. Dôležité je hlavne sledovať si platnosť preukazu a aktuálnosť údajov v ňom zapísaných. Najdôležitejším ale zostáva, chrániť ho ako oko v hlave. 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Martin Biskupič
Martin Biskupič

Mediačná kancelária BISKUPIČ & CO so sídlom v Bratislave sa špecializuje na mimosúdne urovnanie obchodných, majetkových, spotrebiteľských a rodinných sporov. Zároveň je registrovaným sprostredkovateľom kolektívnych sporov.


Letné detské tábory z hľadiska legislatívy

Ako organizovať detský tábor, aké povinnosti vyplývajú zo zákonov, v čom sa líšia pravidlá pre pobytové a denné tábory a čo musia dodržiavať organizátori?

Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?

Zákon o ochrane spotrebiteľa od 1.7.2024: koniec fiktívnych zliav

Ako musí obchodník postupovať pri poskytnutí zľavy z ceny tovaru podľa nového zákona o ochrane spotrebiteľa účinného od 1. 7. 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky