Štatút spotrebiteľskej súťaže

Čl. I. Úvodné ustanovenia

 1. Spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o., IČO: 50255444, so sídlom Odborov 2554, 017 01 Považská Bystrica, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 32934/R, emailový kontakt: [email protected] (ďalej len „Vyhlasovateľ“), vydáva nasledujúci štatút (ďalej len „Štatút“) upravujúci priebeh a pravidlá spotrebiteľskej súťaže, ktorej bližší popis je uvedený v čl. II. (ďalej len „Súťaž“).
 2. Zapojením sa do Súťaže účastníci potvrdzujú, že sa s týmto Štatútom vopred oboznámili a súhlasia s podmienkami Súťaže, ktoré sú v ňom upravené.

Čl. II. Bližšie informácie o hlavných podmienkach Súťaže

Vyhlasovateľ týmto informuje o hlavných podmienkach Súťaže:

 1. Súťaž bude prebiehať od 15.9.2021 do 17.9.2021. 
 2. Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto do komentára na stránke sociálnej siete Vyhlasovateľa Facebook uvedie, koho by výhra potešila. 
 3. Výhercovia Súťaže budú vybraní najneskôr 17.9.2021, pričom výber Výhercov bude náhodný. 
 4. Výsledky Súťaže budú jednotlivým výhercom oznámené prostredníctvom sociálne siete Facebook. Pokiaľ ostatní účastníci vo vyššie uvedenom termíne nebudú upovedomení o výhre v Súťaži, znamená to, že neboli vybraní. 
 5. Výhercom Súťaže budú odovzdané nasledovné výhry – vstup na podujatie Trendy v online marketingu, ktoré v usporadúva spoločnosť SmartTalk a KC Dunaj. 
 6. Výhry budú výhercom odovzdané najneskôr v deň uskutočnenia podujatia. 
 7. Pokiaľ výherca nebude reagovať na oznámenie výhry do 5 dní, stráca nárok na výhru.

Čl. III. Doplňujúce podmienky účasti v Súťaži

 1. Účastníkom Súťaže môže byť výhradne fyzická osoba – Spotrebiteľ (ďalej len „Súťažiaci“ alebo „účastník Súťaže“).
 2. Súťažiacim sa môže stať len taká osoba, ktorá splní podmienky účasti v Súťaži v zmysle tohto Štatútu.
 3. Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom alebo inom obdobnom pomere k Vyhlasovateľovi či k Partnerovi Súťaže, ani osoby blízke k týmto osobám v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb., občianskeho zákonníka. V prípade, že sa niektorá z takýchto osôb stane výhercom v Súťaži, výhra jej nebude odovzdaná. Rovnako tak sa Výhra neodovzdá v prípade, že Vyhlasovateľ zistí alebo bude mať dôvodné podozrenie zo spáchania podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého zo Súťažiacich či inej osoby, ktorá dopomohla danému Súťažiacemu k získaniu výhry.
 4. Jeden Súťažiaci sa môže Súťaže zúčastniť iba raz, pokiaľ čl. II. nestanovuje niečo iné.
 5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyradiť zo Súťaže tých Súťažiacich, ktorí porušia podmienky Súťaže.
 6. Ak je podmienkou účasti v Súťaži poskytnutie komentára, recenzie, fotografie či iného výsledku tvorivej duševnej činnosti Súťažiacich (ďalej len „Dielo“), potom odovzdaním takéhoto Diela Vyhlasovateľovi Súťažiaci udeľuje Organizátorovi a Partnerovi bezodplatný súhlas na použitie Diela pre ich komerčné i nekomerčné účely, a to všetkými možnými spôsobmi. Dielo môže byť najmä rozmnožované, akýmkoľvek spôsobom sprístupňované verejnosti, zaznamenávané na akýkoľvek technický nosič, upravované či spájaný s inými autorskými dielami. Tento súhlas sa udeľuje ako výhradný a územne neobmedzený, a to na dobu trvania majetkových autorských práv Súťažiaceho, pričom Organizátor aj Partner sú oprávnení udeliť na použitie Diela sublicenciu alebo môže súhlas na použitie tohto Diela ďalej postúpiť, a to podľa vlastného uváženia bez akýchkoľvek obmedzení.

Čl. IV. Priebeh Súťaže

 1. Súťaž bude prebiehať v termíne uvedenom v čl. II., a to v čase od 12:00:00 hod. prvého dňa Súťaže do 11:59:59 hod. posledného dňa Súťaže.    
 2. Súťažiaci, ktorí splnia všetky podmienky účasti v Súťaži, budú automaticky zaradení do žrebovania o výhry, ktoré sú bližšie špecifikované v čl. II. 
 3. Výhry budú Súťažiacim odovzdané Vyhlasovateľom alebo niektorým z Partnerov Súťaže (ak je takýto Partner uvedený v čl. II), a to v termínoch stanovených týmto Štatútom. 
 4. V prípade, že si výherca výhru neprevezme na svojej doručovacej adrese oznámenej Vyhlasovateľovi a/alebo Partnerovi alebo v súlade s inak dohodnutým spôsobom odovzdania, stráca na ňu nárok a výhra prepadne v prospech Vyhlasovateľa a/alebo Partnera, ktorý môže rozhodnúť o výbere náhradného výhercu. V tejto situácii výhercovi nevzniká nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany Vyhlasovateľa alebo Partnera. 
 5. Vyhlasovateľ ani Partner nezodpovedajú za prípadné vady výhier, ani nenesú žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené Súťažiacim v súvislosti s užívaním (realizáciou) výhier. Reklamácia výhier ako bezodplatne získaných plnení je vylúčená. Vyhlasovateľ ani Partner neposkytujú záruku na výhry, ani neposkytujú žiadne náhradné plnenie za výhry alebo ich časti, ani ich hodnotu nepreplácajú v peniazoch.

Čl. V. Ochrana osobných údajov

 1. Dobrovoľne odovzdané osobné údaje účastníkov Súťaže budú Vyhlasovateľom spracované primárne za účelom účasti v Súťaži, vyhodnotenia Súťaže, odovzdania Výhier, výkonu a obhajoby práv a právnych nárokov Vyhlasovateľa a Partnera, a prípadne budú použité aj na ďalšie účely, ak k nim Vyhlasovateľ a/alebo Partner získa zodpovedajúci právny titul pre spracovanie, o čom bude daný účastník Súťaže vždy informovaný.
 2. Spracovanie osobných údajov na uvedené účely je založené na právnom titule oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1. písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES ( „GDPR“), ktorým je záujem o naplnenie účelov podľa predošlého odseku, čo by bez poskytnutia osobných údajov účastníkov Súťaže nebolo možné.
 3. Ak účastník Súťaže udelí aj samostatný súhlas so spracovaním osobných údajov, jeho kontaktné údaje budú spracované za účelom marketingovej komunikácie, t. j. za účelom ponúkania obchodu, služieb a prieskumov trhu, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách Vyhlasovateľa či Partnera (podľa toho, komu sa tento súhlas udeľuje), a to po dobu záujmu účastníka Súťaže o zasielanie takýchto správ. Právnym titulom v takomto prípade je súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.
 4. Osobné údaje budú za vyššie špecifikovanými účelmi spracovávané iba Vyhlasovateľom a Partnerom (v prípade, že Partner odovzdáva výhry).
 5. Spracovávané budú nasledujúce osobné údaje:
  a) Pre účasť a vyhodnotenie Súťaže vykonáva spracovanie v postavení prevádzkovateľa Vyhlasovateľ a spracováva: meno a priezvisko a kontaktné údaje Súťažiaceho.
  b) Pre odovzdanie výhier vykonáva spracovanie v postavení prevádzkovateľa Vyhlasovateľ alebo Partner, prípadne Vyhlasovateľ v postavení sprostredkovateľa, v závislosti od toho, kto bol v podmienkach Súťaže určený ako osoba odovzdávajúca výhry, pričom daná osoba spracováva: meno a priezvisko a kontaktné údaje Súťažiaceho.
  c) Pre marketingovú komunikáciu vykonáva spracovanie Vyhlasovateľ a/alebo Partner (podľa toho, komu sa udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov), pričom tieto osoby spracúvajú nasledovné údaje: emailová adresa účastníka Súťaže.
 6. Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín, ani nebudú poskytnuté medzinárodným organizáciám.
 7. Kategórie možných príjemcov osobných údajov: Vyhlasovateľ, Partner Súťaže, osoby v postavení sprostredkovateľov (doručovatelia, poskytovatelia účtovných služieb, služieb newslettera, správcovia CRM systémov, poskytovatelia webhostingových služieb atď.).
 8. Účastník Súťaže berie na vedomie, že má práva vyplývajúce z GDPR, právo požadovať od príslušného prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie („právo byť zabudnutý“), právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov (ak sa spracúvajú na základe súhlasu), právo na obmedzenie spracovania, právo na prenos týchto údajov a právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov. Účastník Súťaže má právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sú spracovávané na základe oprávneného záujmu.
 9. Pri spracovaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu.
 10. Osobné údaje budú spracovávané vždy po dobu nevyhnutne nutnú k dosiahnutiu uvedených účelov spracovania, s prihliadnutím na požiadavky na archivačné lehoty na uchovávanie údajov stanovené právnymi predpismi. T. j. po dobu trvania Súťaže, po dobu stanovenú zákonom o dani z príjmov (či ďalšími právnymi predpismi) a po dobu, v ktorej je možné podľa príslušných právnych predpisov uplatniť práva a nároky vyplývajúce z účasti v Súťaži a z odovzdania a realizácie Výhier, s prihliadnutím na premlčacie lehoty podľa zákona č. 40/1964 Zb.

Čl. VI. Záverečné ustanovenia

 1. Vyhlasovateľ vyhlasuje, že prevádzkovatelia Sociálnych sietí Facebook, Instagram a LinkedIN nie sú do Súťaže nijak zapojení a voči Súťažiacim nemajú žiadne záväzky.
 2. Vyhlasovateľ oznamuje, že orgánom dozoru, na ktorý sa Súťažiaci môžu obrátiť v súvislosti s priebehom súťaže, je Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Trenčiansky kraj, so sídlom Hurbanova 59, 911 01 Trenčín.
 3. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na úplné zrušenie Súťaže ako aj na zmenu podmienok Súťaže zverejnením aktualizovaného znenia tohto Štatútu alebo doplňujúcich informácií o Súťaži na internetových stránkach Vyhlasovateľa. Súťažiaci, ktorý s takouto zmenou nebude súhlasiť, má právo na odstúpenie od Súťaže do troch (3) dní od zverejnenia tejto zmeny na internetových stránkach Vyhlasovateľa, v opačnom prípade sa ma za to, že danú zmenu podmienok Súťaže akceptuje.
 4. Vyhlasovateľ týmto informuje, že výherca, ktorý je daňovým rezidentom Slovenskej republiky, je povinný odviesť daň z príjmov a poistné na zdravotné poistenie z hodnoty nepeňažnej výhry, pokiaľ táto hodnota presiahne sumu 350 EUR. Vyhlasovateľ je v takomto prípade povinný vystaviť výhercovi osvedčenie o výhre, ktoré výherca použije pri plnení vyššie uvedených povinností.
 5. Právne vzťahy týmto Štatútom neupravené sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 6. Tento Štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňa 15.09.2021.

Podnikajte.sk, s.r.o.

To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky