Rozvod manželstva dohodou

Kedy je možné manželstvo rozviesť na základe dohody manželov, aké podmienky musia byť splnené a na ktorých bodoch sa manželia môžu dohodnúť v procese rozvodu?

Dohoda o rozvode

Na úvod je potrebné zdôrazniť, že slovenský právny poriadok nepozná právny inštitút, akým je „rozvodová dohoda“ alebo „dohoda o rozvode“. Naša legislatíva teda neumožňuje manželom spísať dohodu alebo zmluvu, ktorou sa rozvedie ich manželstvo, vrátane dohody spísanej u mediátora alebo notára. A to ani v prípade, ak by si túto dohodu dali schváliť súdom alebo ak by podali spoločný návrh na rozvod, ktorým by sa v podstate na rozvode manželstva dohodli a žiadali by súd o spečatenie tohto rozhodnutia. 

Zákon o rodine v § 23 hovorí, že: „Súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.“

Manželstvo teda môže byť zrušené rozvodom výlučne súdnym rozhodnutím o rozvode manželstva.  Všetko o formálnom rozvodom konaní zhrnuté už bolo. Čo ale možno rozumieť pod „rozvodom manželstva dohodou“?

Zhoda manželov pri rozvode

To, že manželom zákon neumožňuje rozviesť manželstvo dohodou (zmluvou/dvojstranným právnym úkonom) neznamená, že sa manželia na rozvode manželstva nemôžu dohodnúť. Správnejšie by sme mohli povedať, že ich vôľa ukončiť manželské spolužitie sa môže zhodnúť. Takáto dohoda má dve roviny:

  1. obsahovú a 
  2. procesnú.

Obsahová rovina je zhoda vo vôli manželov, že manželstvo už neplní svoju funkciu, že majú narušené a rozvrátené vzťahy a že už obaja nechcú, aby manželstvo trvalo. A pre tento účel jednej z nich požiada súd, aby ich manželstvo rozviedol a druhý s týmto návrhom súhlasí a potvrdí rozvrátenie vzťahu.

Procesná rovina ich dohody spočíva v tom, aký postup zvolia pre ukončenie manželstva. Napríklad, kto z nich podá návrh na rozvod, v akom časovom horizonte bude návrh na rozvod podaný, či využijú pred podaním návrhu služby terapeuta na pokus nápravu vzťahu, a podobne.

Rovina procesná a rovina obsahová nie sú od seba vzájomne závislé. Manželia sa napríklad môžu zhodnúť (obsahovo), že manželstvo ďalej trvať nemôže, ale nezhodnú sa v postupe. Napríklad jeden chce pred podaním návrhu využiť odborné párové psychologické poradenstvo, nezhodnúť sa môžu v termíne podania návrhu na rozvod alebo vo využití služieb mediátora.

Na druhej strane, ak sa jeden z manželov rozvádzať nechce, môžu sa dohodnúť, že návrh na rozvod bude podaný a ponechajú posúdenie narušenia ich vzťahu na súde. Zhodnú sa teda v procese, ale nie v obsahu.

Je potrebné upozorniť, že takáto dohoda medzi manželmi nie je právne vykonateľná. A teda aj napriek ich dohode, že sa chcú rozviesť, si toto rozhodnutie druhý manžel môže rozmyslieť a odmietne podať návrh na rozvod alebo sa súdu vyjadrí, že s návrhom na rozvod nesúhlasí. Dôvodmi, pre ktoré sa manželia na rozvode dohodnúť chcú a chcú túto dohodu dodržať je, že obaja chcú predísť konfliktnému rozvodu, chcú rozvod urýchliť, chcú sa vyhnúť zvýšeným nákladom ktoré vznikajú pri konfliktnom rozvode, nechcú prehlbovať ich konflikt, a v neposlednom rade chcú situáciu uľahčiť svojim deťom a blízkym, na ktorých má rozvod manželstva negatívny vplyv. Dohoda o vôli rozviesť sa má teda morálny, nie právny základ.

Iné dohody v rámci konania o rozvode manželstva

Napriek tomu, že manželstvo nemožno ukončiť dohodou manželov, v súvislosti s rozvodom manželstva sú spojené oblasti, o ktorý sa je možné a vhodné dohodnúť. Zákon takéto dohody priam podporuje a poskytuje manželom výhody v prípade, ak k ich dohode dôjde.

Prečítajte si tiež

Zákon s konaním o rozvode manželstva spája aj konania o úprave výkonu rodičovských práv a povinností vo vzťahu k ich spoločným maloletým deťom (ak ich majú) a o výške výživného na deti. V týchto bodoch majú manželia možnosť uzavrieť rodičovskú dohodu, ktorú súd posúdi a schváli.

Následne sa manželia majú možnosť dohodnúť na rozdelení majetku, prípadne uzavrieť dohodu o výške príspevku na rozvedeného manžela.

Článok pokračuje pod reklamou

Najdôležitejšie výhody dohody manželov

Ak sa manželia na dôvodoch rozvodu zhodnú, súd spravidla nemá potrebu hlbšieho dokazovania narušenia vzťahov (napr. svedkami). Je potrebné mať na pamäti, že súdne konania sú verejné a zverejňované (anonymizovane) sú aj súdne rozhodnutia s detailným odôvodnením. Pri spolupráci manželov sa môžu vyhnúť hĺbkovému skúmaniu narušenia ich vzťahov a skúmaniu príčin rozvratu. Zároveň, ak s rozhodnutím súdu budú súhlasiť a pri vyhlásení rozsudku sa vzdajú práva na odvolania, súdne rozhodnutie nemusí obsahovať odôvodnenie rozhodnutia, čím sa urýchli aj jeho samotné vyhotovenie a správoplatnenie rozvodu.

Ak je v rámci rozvodového konania predložená súdu rodičovská dohoda, súd túto dohodu bude hodnotiť, či je v najlepšom záujme dieťaťa a či neodporuje zákonu. Ak ju zhodnotí pozitívne, spravidla nebude potrebné ďalšie dokazovanie znaleckými posudkami, svedkami a pod., čím dôjde k časovej a finančnej úspore, no najmä čím sa minimalizuje zapojenie detí do rozvodového konania.

Prečítajte si tiež

Ak sa manželia zhodnú na procese rozvodu, ale jeden z nich s rozvodom nesúhlasí, je možné podať návrh rozvod na súd a vyjadrenie k návrhu (s nesúhlasom s rozvodom) s tým, že sa na sekundárnych otázkach o deťoch a výživnom dohodli. A teda, ak by sudca uznal dôvody na rozvod, mal by aj podklad pre rozhodnutie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností. Samotné uzavretie rodičovskej dohody neznamená uznanie dôvodov na rozvod oboma manželmi. 

Dohoda manželov síce nemusí automaticky znamenať bezproblémové rozvodové konanie. Spravidla ale rozvodové konanie, v ktorom nemajú manželia rozpory v dôvodoch na rozvod, v nastavení starostlivosti o deti a vo výške výživného, sa vyznačujú efektivitou, rýchlosťou a značnou finančnou úsporou.

Nemožnosť dohodnúť sa

V prípade blížiaceho sa rozvodu je potrebné, aby obaja manželia poznali svoje práva a povinnosti v súvislosti s rozvodom, a zároveň svoje rodičovské práva a povinností. A to aj v prípade, ak majú záujem uzavrieť dohody súvisiace s rozvodom. Pre tento účel je vhodné využiť služby advokáta alebo Centra právnej pomoci (pre osoby v materiálnej núdzi).

Ak k dohodám medzi manželmi pred podaním návrhu na rozvod alebo po podaní návrhu na rozvod nedošlo, je možné využiť mediačné služby registrovaným mediátorom, ktorého úlohou je z nestrannej a nezávislej pozície vytvoriť vhodné podmienky pre dosiahnutie zmierlivého riešenia.

Zhrnutie

Rozvod manželstva dohodou z právneho hľadiska na Slovensku neexistuje. Spolupráca, zhoda, alebo dohoda manželov v rámci rozvodu je ale reálna a celé konanie uľahčuje. Zároveň napomáha k pozitívnemu nastaveniu ďalšie porozvodového fungovania rozvedených rodičov a ich spoločných detí.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Martin Biskupič
Martin Biskupič

Mediačná kancelária BISKUPIČ & CO so sídlom v Bratislave sa špecializuje na mimosúdne urovnanie obchodných, majetkových, spotrebiteľských a rodinných sporov. Zároveň je registrovaným sprostredkovateľom kolektívnych sporov.


Spoločná osobná starostlivosť

Pri rozvode možno využiť nový inštitút spoločnej osobnej starostlivosti o dieťa. O čo ide, ako sa na nej dohodnúť a kto vtedy platí výživné či dostáva prídavok na dieťa?

Dohoda o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva

Akým spôsobom sa možno dohodnúť na zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva a na čo spoluvlastníci nemôžu zabudnúť? Je možné trvať na zachovaní spoluvlastníctva aj proti vôli spoluvlastníka?

Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Čo je to podielové spoluvlastníctvo, ako sa ruší a delí? Aký je postup v prípade sporov spoluvlastníkov o spôsobe užívania veci alebo o spôsobe vyporiadania podielového spoluvlastníctva?

Rozvod či smrť podnikateľa – ako zúženie BSM ovplyvní nárok na majetok?

Aké riziká pre firmu predstavuje rozvod alebo smrť jej zakladateľa a ako sa im vyvarovať, priblížil odborník na rodinné firmy, Michal Šubín.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky