Nové variabilné symboly pre platby daní v roku 2015

Podnikatelia si môžu od roku 2015 nastaviť pri opakujúcich sa platbách preddavkov trvalý príkaz s jednotným variabilným symbolom. Zmena nastala aj pri variabilnom symbole pri platbe dane vyberanej zrážkou.

Od roku 2012 je daňový subjekt povinný platbu dane poukazovanú daňovému úradu označiť v zmysle vyhlášky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v z. n. p., teda je potrebné správne si „vyskladať“ číslo účtu a variabilný symbol pre príslušnú platbu. Viac informácií o platení daní a označovaní platieb daní sa dočítate v tomto článku.

Trvalý príkaz pri preddavkoch na daň (jednotný variabilný symbol) od roku 2015

Novinkou od roku 2015 je možnosť označiť platbu variabilným symbolom, ktorý slúži na označovanie pravidelne sa opakujúcich platieb, ktorých výška sa nemení. Daňové subjekty tak môžu v bezhotovostnom platobnom styku zadať trvalý príkaz na úhradu preddavkov tak, že platbu preddavku na daň označia variabilným symbolom 110000+príslušné zdaňovacie obdobie.

Ak si podnikateľ chce na platbu preddavkov na daň (právnickej alebo fyzickej osoby) zadať trvalý príkaz, v roku 2015 bude variabilný symbol jednotný v tvare 1100002015 pre mesačné aj štvrťročné preddavky. Doterajšie označovanie platby preddavkov na daň variabilným symbolom ostáva zachované, to znamená, že je iba na rozhodnutí daňovníka, či použije jednotný variabilný symbol alebo označí každý preddavok zvlášť.

Alternatívy označenia preddavku na daň (príklad pre 2. štvrťrok alebo za mesiac jún 2015)

Preddavok na daň z príjmov za 2. štvrťrok 2015 (štvrťroční platitelia) splatný 30.6.2015 1100422015 alebo 1100002015
Preddavok na daň z príjmov za jún 2015 (mesační platitelia) splatný 30.6.2015 1100062015 alebo 1100002015

Zmena variabilného symbolu pri platbe zrážkovej dane od roku 2015

Od marca 2015 je upravený variabilný symbol, ktorý sa má používať pri platbe dane vyberanej zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov. Dovtedy sa používalo označenie s prvými štyrmi číslicami 8100MMRRRR (pozn.: prvé štyri číslice označujú druh platby dane: 1100 – preddavok na daň a daň z pridanej hodnoty na úhradu, 1700 – daň na úhradu okrem dane z pridanej hodnoty, 8100 – iná platba dane; MM – kalendárny mesiac a RRRR – kalendárny rok). Napríklad daň vyberaná zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov uhradená vo februári 2015 za príjmy vyplatené v januári 2015 sa označila variabilným symbolom 8100012015.

Od 5.3.2015 bola zverejnená informácia, že platba dane vyberanej zrážkou uhradená v marci 2015 za príjmy vyplatené vo februári 2015 sa označí variabilným symbolom 1700022015. Po novom sa teda vo variabilnom symbole pri úhrade zrážkovej dane používajú prvé 4 číslice ako pri dani na úhradu, teda 1700.

Zároveň sa začal používať variabilný symbol v súvislosti s novými pravidlami zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytnutých poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi od držiteľa. Pri nepeňažnom plnení daň zrazí a odvedie platiteľ dane, ktorým je príjemca nepeňažného plnenia (poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnanec alebo zdravotnícky pracovník). Tento platiteľ dane je povinný daň odviesť správcovi dane do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí kalendárneho štvrťroka, v ktorom bolo nepeňažné plnenie prijaté. V tomto prípade je teda obdobie, za ktoré sa platba vykonáva, štvrťročné a označí sa ako 1700QQRRRR (pozn.: QQ označuje kalendárny štvrťrok a RRRR označuje kalendárny rok).

Článok pokračuje pod reklamou

Variabilné symboly pri úhrade zrážkovej dane (príklad pre 2. štvrťrok pre nepeňažné plnenia a pre jún 2015 pre ostatné platby zrážkovej dane)

Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 17 písm. a) zákona o dani z príjmov z nepeňažných plnení podľa § 43 ods. 3 písm. o) zákona o dani z príjmov prijatých v 2. štvrťroku 2015 splatná 31.7.2015 1700422015
Daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov splatná do 15.7.2015 z príjmov vyplatených v júni 2015 1700062015

Špecifické variabilné symboly – dodatočné daňové priznanie a hospodársky rok

Pri platbe dane na základe dodatočného daňového priznania sa použije rovnaký variabilný symbol ako pri platbe dane na základe riadneho daňového priznania.

Pri platení dane z príjmov právnickej osoby na základe podaného daňového priznania za hospodársky rok končiaci v roku 2015 sa použije variabilný symbol 1700992015.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie a odvody z príjmov autorov v roku 2024

Akými spôsobmi si môžu vysporiadať daň z príjmov autori? Aké si môžu uplatniť výdavky? Môže z tohto príjmu vzniknúť povinnosť uhrádzať mesačne odvody na sociálne a zdravotné poistenie?

Zdaňovanie dividend v roku 2024 (rozdelenie zisku za rok 2023)

Právnická osoba, ktorá za rok 2023 dosiahla zisk po zdanení, môže po skončení účtovného obdobia rozhodnúť, že tento zisk vyplatí spoločníkom vo forme podielov na zisku (dividend). Aké povinnosti má v súvislosti s vyplatením dividend v roku 2024 a koľko sa z nich platí štátu?

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2024

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť platenia preddavkov na daň z príjmov? Kedy je potrebné preddavky dorovnávať a kedy nie?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky