Neskoré splnenie vlaňajších daňových povinností bez sankcií

Za neskoré plnenie daňových povinností v minulom roku vláda zrušila sankcie. Koho sa zmena týka a dokedy je náhradný termín?

Vláda dňa 24. februára 2021 schválila, že upustí od vyrubenia úroku z omeškania za nezaplatenie dane a uloženia sankcie za nesplnenie viacerých daňových povinností, medzi tým aj nepodanie daňového priznania. Už druhé nariadenie týkajúce sa upúštania od sankcií rieši pretrvávajúce problémy v súvislosti so šírením koronavírusu a jeho cieľom je zmierniť ekonomické dopady pre daňové subjekty. Účinnosť nariadenia je dňom vyhlásenia, teda 26.2.2021. Aké bolo prvé nariadenie a aké kompetencie v tejto oblasti vláda má, nájdete v článku Daňové sankcie môže vláda podnikateľom po novom odpustiť

Upozorňujeme, že nové nariadenie nerieši daňové priznanie k dani z príjmov (a zaplatenie dane) za rok 2020 bez sankcií s novým termínom 30. jún 2021. Pre tieto povinnosti termín zatiaľ ostáva pôvodný, s rovnakými sankciami. Akých situácií sa teda týka?

Upustenie od úrokov z omeškania za nezaplatenie dane 

Vláda schválila, že upustí od vyrubenia úroku z omeškania za porušenie povinnosti zaplatiť alebo odviesť v ustanovenej lehote alebo v ustanovenej výške daň alebo rozdiel dane, preddavok na daň, splátku dane alebo vybraný preddavok na daň, ktoré sa stali splatnými v období od 12. marca 2020 do 31. decembra 2020. Ako sa uvádza vo vlastnom materiáli, platí to v prípade, že daňový subjekt splní povinnosť najneskôr do 30. júna 2021 alebo ak mu je do tohto dátumu povolený odklad platenia dane či platenia dane v splátkach.

Novinka sa nevzťahuje na miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Nariadenie teda uvádza, že ide o úroky z omeškania pri daniach, ktoré sa stali splatnými, čiže termín na ich zaplatenie bol medzi 12. marcom 2020 a 31. decembrom 2020. Rieši tým napríklad spätne daň, ktorá vám vyšla v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2019, preddavky na daň splatné v tomto období či DPH (od februárovej DPH do novembrovej). Ak ste napríklad podali daňové priznanie k dani z príjmov v zákonnom termíne 31.10. 2020, ale dodnes ste daň nezaplatili, úrok z omeškania vám finančná správa nevyrubí, ak zaplatíte do 30. júna 2021. Finančná správa uvádza, že takto upustí od daňových sankcií vo výške 33 000 000 eur.

Bez pokuty je aj nepodanie daňového priznania a ďalšie povinnosti

Taktiež nebude pokutovaný ten, kto poruší povinnosť podať daňové priznanie, prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, no taktiež kto nepodá hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti v stanovenej lehote, pokiaľ jej posledný deň uplynul v období od 12. marca 2020 do 31. decembra 2020. Opäť platí, že daňovník musí túto povinnosť splniť do konca júna. Ani tento prípad sa nevzťahuje na miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady či drobné stavebné odpady.

Ako príklad možno uviesť prípad, ak ste daňové priznanie za rok 2019 ešte vôbec nepodali, sankcia sa neuplatní, ak tak spravíte do 30. júna 2020.

Upustí sa aj od uloženia pokuty za uvedenie vyššieho daňového preplatku na dani z príjmov v daňovom priznaní k dani z príjmov, ktoré bolo podané od 1. januára 2020 do 30. septembra 2020, ako daňový preplatok, ktorý mal daňový subjekt v tomto daňovom priznaní uviesť. Pokiaľ daňový preplatok daňovníkovi vrátili, pokutu nedostane, ak vráti rozdiel, o ktorý bol uplatnený daňový preplatok znížený. 

V tomto prípade vláda by mala vláda reagovať aj na vlastné ustanovenie, ktoré uzákonila do lex korona a ktorým zvýšila pokuty pri neoprávnene vyplatenom preplatku (pokuta je až 100 % z rozdielu). Nie je celkom zrejmé, prečo ide práve o termíny daňových priznaní podaných od 1. januára do 30. septembra 2020, keďže termín na podávanie daňových priznaní bol do 31. októbra 2020. Nariadenie však ustanovuje dátumy takto.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Evidencia a správa registratúry

Čo znamená pre podnikateľov povinnosť evidovať registratúrne záznamy a ako si túto povinnosť splniť? Ako následne ukladať a ochraňovať už zaevidované registratúrne záznamy?

Registratúra – kto je pôvodca registratúry a aké má povinnosti

Registratúra sa spája so všetkými záznamami, ktoré z činnosti určitého subjektu vznikli a ktoré je potrebné podľa pravidiel evidovať, uchovávať a vyraďovať. Koho sa tieto povinnosti týkajú?

Opatrenia platné od 18.10.2021: sumár pravidiel a rozdelenie okresov

Horšia pandemická situácia sa odzrkadlí aj na činnosti prevádzok najmä v bordových a čiernych okresoch. Za akých podmienok môžu fungovať reštaurácie, hotely či taxislužby?

Vyraďovanie a likvidácia firemných dokumentov

Akým spôsobom môže podnikateľ vyradiť a zlikvidovať firemné dokumenty a aké podmienky musia byť splnené v zmysle legislatívy?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky