Daňoví poradcovia ocenili najlepšie záverečné práce študentov

Zástupcovia Slovenskej komory daňových poradcov (SKDP) dnes po prvý krát odovzdali ocenenie Tax Advisers Award 2017 za prínos v oblasti daňovej teórie a praxe pre záverečnú prácu študentov vysokých škôl.

S Ing. Danou Droppovou, PhD., členkou prezídia SKDP a vedúcou komisie pre PR a rozvoj daňového poradenstva sme sa rozprávali o tomto projekte.

Ako vznikla súťaž Tax Advisers Award 2017?

Daňovým poradcom sa v Slovenskej republike môže stať absolvent fakulty s právnickým alebo ekonomickým zameraním. Práve táto skutočnosť nás, daňových poradcov, viedla k tomu, že sme sa rozhodli zorganizovať prehliadku najlepších záverečných prác zameraných na dane alebo účtovníctvo.

Ako tento projekt prebiehal?

Oslovili sme vybrané katedry, na ktorých práce práve takto zamerané vznikajú, a požiadali sme ich, aby nominovali dve zo záverečných prác (bakalársku, diplomovú alebo dizertačnú), ktoré boli na ich pôde úspešne obhájené v uplynulých 12 mesiacoch. Z celkovo oslovených deviatich fakúlt sa do súťaže zapojilo päť a zaslali nám celkom 9 prác – 7 diplomových a dve dizertačné. Našou ambíciou nebolo práce hodnotiť, kvalitu výberu sme plne nechali v kompetencii katedier vysokých škôl, ktoré sa do projektu zapojili. Tieto katedry vo svojej nominácii uviedli, v čom spočíva prínos každej nominovanej práce pre daňovú teóriu a prax. Nominovaní autori záverečných prác získajú od nás okrem ocenenia aj príležitosť zúčastniť sa jedného z našich podujatí.

Prečo Slovenská komora daňových poradcov iniciovala takúto aktivitu?

Cieľom Tax Advisers Awards je na jednej strane spropagovať medzi našimi členmi prácu absolventov vysokých škôl a na druhej strane ponúknuť účastníkom prehliadky možnosť prezentovať svoje práce pred daňovými poradcami a prípadne nadviazať profesionálne kontakty do budúcnosti a zároveň inšpirovať študentov k čo najvyššej kvalite záverečných prác. Práve preto budú všetci účastníci nielen slávnostne ocenení, ale aj pozvaní na vzdelávacie podujatie organizované našou komorou – Metodické dni pre daň z príjmov, ktoré sa uskutočnia 4. a 5. decembra 2017 vo Vyhniach, kde dostanú príležitosť v krátkej prezentácii predstaviť svoju prácu a budú mať aj možnosť nahliadnuť do neformálnej časti toho podujatia.

Veríme, že sa im takáto odmena bude páčiť viac, ako finančný príspevok alebo nejaké materiálne ocenenie. Keďže všetky zaslané práce boli prečítané niektorým z našich členov, mám veľmi dobrú spätnú reakciu na vysokú kvalitu jednotlivých prác. Zdá sa nám zmysluplné dať tým najlepším možnosť využiť výsledky svojej práce aj mimo pôdy svojej školy. Ich záverečná práca tým dostáva nový rozmer, keď reálne existuje šanca, že sa s ňou oboznámi odborná verejnosť.

Verím, že aj vďaka osobnej účasti zástupcov niektorých katedier na odovzdávaní ocenenia, sa nám podarí prehliadku organizovať každoročne.

Laureáti ocenenia Tax advisers awards 2017

Názov záverečnej práce Autor Fakulta
Obchodné transakcie medzi závislými osobami a ich zobrazenie v účtovníctve účtovných jednotiek Ing. Norbert Seneši, PhD. Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave
Právne, účtovné a daňové aspekty zákazkovej výroby u zhotoviteľa Ing.  Milan Gedeon Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave
Rating daňových subjektov Ing. Katarína Kubánová Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
Vplyv dane z príjmov právnickej osoby na podnikateľské prostredie Ing. Jaroslava Šepeľová Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
Komparácia daňového zaťaženia právnických osôb v SR s vybranými krajinami EÚ Ing. Gabriela Žecová Podnikovohospodárska fakulta Košice Ekonomickej univerzity v Bratislave
Aktuálne problémy zdaňovania elektronického obchodu Ing. Nicoleta Hricovová Podnikovohospodárska fakulta Košice Ekonomickej univerzity v Bratislave
Zdaňovanie finančných transakcií a osobitné odvody vybraných finančných inštitúcií a ich právne východiská Bc. Et Bc. Maroš Katkovčin Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Právne aspekty zamedzenia dvojitého zdanenia a dvojitého nezdanenia v EÚ Mgr. Andrea Koroncziová, PhD. Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Transferové oceňovanie v činnosti podnikateľských subjektov Ing. Andrea Ferencová Ekonomická fakulta Technickej univerzity v  Košiciach

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Platenie daní kartou od roku 2023

Dane možno po novom platiť komfortnejšie. Finančná správa v spolupráci so Štátnou pokladnicou spustila online úhradu 15 druhov daní aj daňových nedoplatkov.

Preprava tovarov podliehajúcich spotrebnej dani od 13.2.2023

Podnikateľov čakajú nové povinnosti pri preprave tovarov podliehajúcich spotrebnej dani v systéme EMCS. Koho sa týkajú a ako získať prístup do systému?

Povinnosti podnikateľa/účtovníka v januári 2023

Termín 31. január je lehotou pre množstvo povinností, napríklad pre daň z nehnuteľností či daň z motorových vozidiel. Nezabudnite ani na ďalšie. Prinášame ich prehľad v roku 2023.

Dôležité čísla v podnikaní v roku 2023

V článku sa dočítate o najdôležitejších sadzbách, hraniciach či veličinách v súvislosti s podnikaním fyzických i právnických osôb v roku 2023. Praktická pomôcka aj pre účtovníkov a mzdárov.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky