Transferové oceňovanie a daňové priznanie

Ako sa v daňovom priznaní fyzickej osoby a právnickej osoby zobrazia transakcie so závislými osobami?

Závislé osoby majú povinnosť v daňovom priznaní upraviť základ dane o rozdiel, o ktorý sa ceny kontrolovaných transakcií líšia od cien nekontrolovaných transakcií. Základ dane musia upraviť len vtedy, ak cenové rozdiely znížili základ dane alebo zvýšili daňovú stratu. V opačnom prípade, t. j. ak tieto cenové rozdiely viedli k zvýšeniu základu dane alebo zníženiu daňovej straty, úpravu základu dane vykonať nemusia. Pri vyčíslení rozdielu sa vychádza z transferovej dokumentácie.

Ak sa ceny kontrolovaných transakcií a nekontrolovaných transakcií nerovnajú, nemusí to nutne znamenať, že ide o rozdiel, o ktorý sa upravuje základ dane. Závislosť osôb v obchodnom alebo finančnom vzťahu má za následok napríklad to, že sú eliminované alebo v určitej miere obmedzené niektoré trhové riziká. Dôsledkom môže byť napríklad nižší úrok, nižšia cena služby a pod. Východiskom pri preukázaní stanovenia konkrétnych transferových cien a následne rozdielov, ktoré ovplyvnia základ dane, je vždy transferová dokumentácia.

Pri vyčísľovaní základu dane sa vychádza z výsledku hospodárenia zisteného v účtovníctve, zjednodušene tiež možno povedať, že sa vychádza z rozdielu výnosov a nákladov alebo príjmov a výdavkov. Zároveň treba zohľadňovať aj skutočnosť, či cenové rozdiely sú súčasťou výsledku hospodárenia, resp. či už boli zohľadnené pri účtovaní, alebo nie.

V daňovom priznaní sa porovnáva cena kontrolovanej transakcie na účely dane z príjmov, ktorej výška je podložená transferovou dokumentáciou a cena zaúčtovaná v účtovníctve alebo zaevidovaná v daňovej evidencii. Cena kontrolovanej transakcie sa odvíja od ceny porovnateľnej nekontrolovanej transakcie. Pre účely dane z príjmov nie je rozhodujúci vzťah medzi cenou kontrolovanej transakcie v účtovníctve a cenou porovnateľnej nekontrolovanej transakcie.

Daňové priznanie právnickej osoby a transferové oceňovanie

Právnická osoba sa musí v daňovom priznaní identifikovať ako závislá osoba, a to tak, že na prvej strane daňového priznania túto skutočnosť vyznačí “x” pri “Ekonomické, personálne alebo iné prepojenie podľa § 2 písm. n) zákona so závislými osobami”.

Upozorňujeme, že nie každá právnická osoba sa považuje za závislú osobu, aj keď je s inou osobou prepojená. Viac informácií o tom, kto a za akých okolností sa považuje za závislú osobu nájdete v článku Transakcie so závislými osobami. Keď budeme ďalej hovoriť o právnickej osobe, budeme sa tým obmedzovať len na tie právnické osoby, na ktoré sa transferové oceňovanie vzťahuje.

Prečítajte si tiež

Na povinnosť úpravy základu dane sa daňovník musí pozerať z pohľadu výnosov (príjmov) a z pohľadu nákladov (výdavkov). Základ dane je nižší, alebo daňová strata je vyššia vtedy, keď:

 • výnosy (príjmy) zahrnuté do výsledku hospodárenia (na riadku 100 daňového priznania) sú nižšie, ako majú byť zahrnuté na základe transferovej dokumentácie,
 • náklady (výdavky) zahrnuté do výsledku hospodárenia (na riadku 100 daňového priznania) sú vyššie, ako majú byť zahrnuté na základe transferovej dokumentácie.

V daňovom priznaní právnickej osoby sa základ dane zvyšuje o tieto rozdiely na riadku 110.

Podrobnosti o výške transakcií so závislými osobami (spolu za tuzemské aj cezhraničné transakcie), ktoré ovplyvnili výšku výsledku hospodárenia vykázaného na riadku 100 daňového priznania, sa uvádzajú v tabuľke I. V tejto tabuľke sa náklady a výnosy uvádzajú v členení na sumu:

 • výnosových úrokov z poskytnutých úverov alebo pôžičiek,
 • nákladových úrokov z prijatých úverov alebo pôžičiek,
 • výnosov z predaja služieb,
 • nákladov na nákup služieb,
 • výnosov z poskytnutých licenčných práv (z príjmu za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie),
 • nákladov z prijatých licenčných práv (z odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie),
 • výnosov z predaja nehmotného majetku,
 • obstarávacích cien nakúpeného nehmotného majetku počas zdaňovacieho obdobia,
 • výnosov z predaja hmotného majetku,
 • obstarávacích cien nakúpeného hmotného majetku počas zdaňovacieho obdobia,
 • výnosov z predaja finančného majetku,
 • obstarávacích cien nakúpeného finančného majetku počas zdaňovacieho obdobia,
 • výnosov z predaja materiálu, výrobku alebo tovaru,
 • obstarávacích cien nakúpených zásob materiálu, výrobkov alebo tovaru počas zdaňovacieho obdobia.

Poznámka: V prípade nehmotného majetku sa uvádza suma predaného alebo nakúpeného nehmotného majetku, pri ktorého predaji, resp. nákupe dochádza k prevodu všetkých majetkových a dispozičných práv k nehmotnému majetku.

Ktorí podnikatelia sú povinní vyhotoviť transferovú dokumentáciu s praktickými príkladmi, ako sa v malej firme vysporiadať s transferovým oceňovaním nájdete v článku Transferové oceňovanie v praxi v malých firmách.

Článok pokračuje pod reklamou

Daňové priznanie fyzickej osoby a transferové oceňovanie

Fyzická osoba sa musí, obdobne ako právnická osoba, identifikovať na prvej strane, že je závislou osobou, a to na riadku 13 daňového priznania fyzickej osoby - typ B. Aj pre fyzické osoby platí povinnosť úpravy základu dane, ak by cenové rozdiely medzi kontrolovanými a nekontrolovanými transakciami poviedli k zníženiu základu dane alebo zvýšeniu daňovej straty.

V prípade fyzických osôb je taktiež dôležité, akým spôsobom uplatňujú daňové výdavky. Fyzické osoby, ktoré vedú podvojné účtovníctvo sú povinné upraviť výsledok hospodárenia v daňovom priznaní, a to na riadku 41 alebo 63, v závislosti od toho, aké druhy príjmov dosiahli.

Prečítajte si tiež

Fyzické osoby, ktoré vedú jednoduché účtovníctvo alebo daňovú evidenciu zvýšia príjmy alebo znížia výdavky zahrňované do základu dane v rámci nepeňažných operácií ku koncu zdaňovacieho obdobia. Rovnako postupuje aj fyzická osoba, ktorá uplatňuje paušálne výdavky, avšak len v prípade zdaniteľných príjmov (keďže paušálne výdavky sú fakticky fiktívne výdavky). Ak zdaniteľné príjmy majú byť na základe transferovej dokumentácie vyššie, ako suma príjmov skutočne prijatých, zvýšia sa v rámci nepeňažných operácií ku koncu zdaňovacieho obdobia.

U fyzických osôb, ktoré vedú jednoduché účtovníctvo, daňovú evidenciu alebo uplatňujú paušálne výdavky sa v daňovom priznaní úpravy základu dane v súvislosti s transferovým oceňovaním nevykonávajú.

Dodávame, že úprava v oblasti transferového oceňovania je v súčasnosti stále nejednotná a môžu existovať iné prístupy vyplnenia daňového priznania. Odlišnosti však nemajú vplyv na daňovú povinnosť.

Predloženie transferovej dokumentácie daňovému úradu (správcovi dane) v roku 2016

Daňový úrad je v odôvodnených prípadoch oprávnený vyzvať daňovníka na predloženie transferovej dokumentácie. Výzvu môže odoslať najskôr v prvý deň po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania - napríklad 1.4.2016. Daňovník musí predložiť transferovú dokumentáciu do 15 dní od doručenia výzvy. Ak si túto povinnosť nesplní, daňový úrad mu uloží pokutu vo výške od 60 do 3 000 eur, pričom pokutu môže uložiť aj opakovane (viackrát).

Daňovník (právnická osoba aj fyzická osoba) v daňovom priznaní vyznačí, že je závislou osobou. Daňový úrad už z daňového priznania vie, že daňovník je povinný mať vypracovanú transferovú dokumentáciu.

Prečítajte si tiež

Právnická osoba má naviac povinnosť v daňovom priznaní informovať aj o sumách transakcií so závislými osobami. Sumy sú však rozdelené len podľa druhu (napr. úroky, služby) a charakteru (výnos, náklad). V daňovom priznaní sa nezverejňujú sumy za jednotlivé závislé osoby, ani kto tieto závislé osoby sú.

V prípade právnických osôb (napr. s.r.o.) môže daňový úrad na základe údajov z daňových priznaní sústrediť svoju vyhľadávaciu a kontrolnú činnosť na konkrétny druh transakcií - napr. výšku nákladov a výnosov pri licenčných poplatkoch. Z vyžiadanej transferovej dokumentácie je zároveň zrejmé, kto je ďalšia závislá osoba (aj fyzická osoba).

Aktuálne informácie o transferovom oceňovaní a o tom, kedy vzniká povinnosť viesť transferovú dokumentáciu nájdete v článku Transferové oceňovanie a dokumentácia v roku 2021.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Daňové priznanie pri príjmoch zo zamestnania zo zahraničia za rok 2023 (v roku 2024)

Dosiahli ste v roku 2023 príjem zo zamestnania zo zahraničia? Máte povinnosť zdaniť takýto príjem na Slovensku? Ako vyplniť daňové priznanie?

Ako podať daňové priznanie online (elektronicky) v roku 2024

Podrobný postup, ako podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024) online cez portál finančnej správy pre fyzické aj pre právnické osoby.

10 tipov, ako na daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023

Užitočné rady pre podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023. Na čo nezabudnúť aj akým častým chybám sa vyhnúť, prinášame v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky