Odklad daňového priznania v roku 2014

V roku 2014 majú daňovníci možnosť oznámiť daňovému úradu predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, ako tomu bolo v roku 2012.

Ustanovenia zákona, ktoré upravujú možnosť odkladu daňového priznania, sú v tomto roku opäť aktuálne. Minulý rok bolo táto možnosť prechodným ustanovením zrušená. Ak lehota na podanie daňového priznania pripadla na rok 2013, nebolo možné odložiť si podanie daňového priznania. V roku 2014 sa postupuje bez prechodného ustanovenia, takže daňové priznanie je možné si odložiť o tri, resp. šesť mesiacov.

Ako si predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania?

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2013 sa podáva do 31. marca 2014. V tejto lehote je daň aj splatná. Ak si chce daňovník lehotu na podanie, a teda aj na zaplatenie dane predĺžiť, je potrebné oznámiť túto skutočnosť príslušnému správcovi dane do 31. marca 2014. Nie je potrebná žiadosť ani súhlas daňového úradu, lehota sa predlžuje len na základe oznámenia automaticky, ak sú splnené podmienky stanovené zákonom:

  1. oznámenie je podané najneskôr do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 2 zákona o dani z príjmov, t. j. najneskôr do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia  (do 31. marca 2014);
  2. daňovník v oznámení uvedie novú lehotu na podanie daňového priznania za príslušné zdaňovacie obdobie v súlade so zákonom, v ktorej bude daň aj splatná. Nová lehota musí pripadnúť na koniec kalendárneho mesiaca. Daňovník teda môže uviesť dátumy 30. 4. 2014 alebo 2. 6. 2014 (namiesto 31. 5., pretože tento deň pripadá na sobotu), alebo 30. 6. 2014. Maximálny možný odklad je do 30. júna 2014;

Poznámka: Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

  1. daňovník uvedie skutočnosť, že súčasťou jeho príjmov sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí; v takomto prípade je možné si lehotu predĺžiť až o 6 mesiacov. Títo daňovníci teda môžu mať odklad na podanie daňového priznania až do 30. septembra 2014. Tiež sú povinní do oznámenia uviesť novú lehotu na podanie daňového priznania a splatnosti dane. V tomto prípade je možné uviesť aj dátumy 31. 7.  2014  alebo 2. 9 2014, alebo 30. 9. 2014.

Upozorňujeme, že nejde o daňovníkov, ktorí majú príjmy aj zo zahraničia (napríklad ak predávate tovar alebo poskytujete služby odberateľom do zahraničia), ale musí ísť o daňovníkov, ktorí majú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí.

Čo sú príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí?

Prečítajte si tiež

Zákon o dani z príjmov priamo pojem „príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí“ nevymedzuje, treba však vychádzať analogicky z ustanovenia § 16 ods. 1 zákona o dani z príjmov. Finančné riaditeľstvo v januári 2013 vydalo informáciu k problematike príjmov plynúcich zo zdrojov v zahraničí.

Podľa tejto informácie je v prípade príjmov z činnosti (t. j. aktívnych príjmov) rozhodujúcou skutočnosťou pre posúdenie zdroja príjmov štátne územie, na ktorom sa činnosť fyzicky vykonáva. Príjmy z činnosti plynúce zo zdrojov v zahraničí sú príjmy plynúce z činnosti vykonávanej v zahraničí, napríklad prostredníctvom stálej prevádzkarne umiestnenej v zahraničí.

Článok pokračuje pod reklamou

V prípade príjmov z nakladania s majetkom (t. j. pasívnych príjmov) je rozhodujúcou skutočnosťou pre posúdenie zdroja príjmov rezidencia osoby, ktorá tento príjem vypláca, resp. umiestnenie nehnuteľnosti. Príjmy z nakladania s majetkom plynúce zo zdrojov v zahraničí sú príjmy plynúce od platiteľa, ktorý je rezidentom iného štátu (napr. licenčné poplatky vyplácané rezidentom Českej republiky), resp. príjmy z nakladania s nehnuteľnosťou umiestnenou v zahraničí (napr. príjmy z prenájmu nehnuteľnosti umiestnenej v zahraničí).

Odklad pre daňovníkov v konkurze alebo likvidácii

Daňovníkovi v konkurze alebo likvidácii môže byť lehota na podanie daňového priznania predĺžená len na základe rozhodnutia správcu dane, vydaného k žiadosti daňovníka.

Vzor oznámenia daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania v roku 2014

Vzor oznámenia o odklade daňového priznania nie je záväzný.

Pre odklad daňového priznania sme pre vás pripravili nasledovné vzory oznámení, ktoré môžete použiť pri predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za rok 2013:

Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby v roku 2014

Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby v roku 2014

Ako podať žiadosť o odklad daňového priznania a jej aktuálny vzor platný pre rok 2020 nájdete v článku Odklad daňového priznania v roku 2020 – vzor.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

10 tipov, ako na daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023

Užitočné rady pre podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023. Na čo nezabudnúť aj akým častým chybám sa vyhnúť, prinášame v článku.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ A

Praktické kroky, ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 pri príjmoch zo závislej činnosti, najmä zo zamestnania či dohody. V článku nájdete aj vzor vyplneného priznania.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ B

Praktický príklad ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb – typ B za rok 2023, vrátane vzoru vyplneného daňového priznania.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky