Daňová evidencia, účtovníctvo či paušálne výdavky

Daňová evidencia, účtovníctvo či paušálne výdavky
Katarína Varinská

Články autora
Zobraziť viac
Zobraziť menej

Jednou z povinností fyzickej osoby podnikateľa je rozhodnúť sa, akým spôsobom bude uplatňovať daňové výdavky vynaložené na zabezpečenie, dosiahnutie a udržanie zdaniteľných príjmov. Nasledujúci článok čitateľa oboznámi s jednou z možných alternatív preukazovania výdavkov pre účely výpočtu dane z príjmov – daňovou evidenciou.

Fyzická osoba - podnikateľ (ďalej len „podnikateľ“) má pri výkone podnikateľskej činnosti niekoľko základných povinností. Jednou z najdôležitejších povinností, ktoré musí podnikateľ splniť, je podanie daňového priznania dani z príjmov fyzických osôb za každé zdaňovacie obdobie, v ktorom vykonáva svoju podnikateľskú činnosť. Daňové priznanie podáva miestne príslušnému správcovi dane. Slúži najmä na vyčíslenie základu dane z príjmov a aj samotnej dane z príjmov. Okrem podania daňového priznania miestne príslušnému správcovi dane, je podnikateľ povinný zaplatiť daň z príjmov, a to do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Z uvedeného vyplýva, že daňové priznanie je povinný podnikateľ podať za zdaňovacie obdobie roku 2012 do 31. 3. 2013. Keďže 31. 3. 2013 pripadá na nedeľu a 1. 4. 2013 je štátny sviatok, lehota na podanie daňového priznania a zaplatenia dane z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2012, sa posúva na 2. 4. 2013. V minulosti existovali aj možnosti posunutia lehoty na podanie daňového priznania a zaplatenia dane z príjmov o ďalšie tri kalendárne mesiace. Avšak za zdaňovacie obdobie roku 2012, takáto možnosť pre podnikateľov nie je.

Daňové priznanie k dani z príjmov slúži podnikateľom najmä pre vyčíslenie základu dane z príjmov a aj následnej dane. Základ dane z príjmov je definovaný v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) v § 4. Zistí sa ako súčet čiastkových základov dane z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2, ktoré sa znižujú o nezdaniteľné časti základu dane a čiastkových základov dane podľa § 6 ods. 3 a 4 a § 7 a 8. Viac o spôsobe výpočtu základu dane z príjmov sa dočítate tu.

Príjmami z podnikania fyzických osôb sú:

  •  príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva;
  •  príjmy zo živnosti;
  •  príjmy z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov (ktoré nespĺňajú podmienky pre zaradenie do predchádzajúcich dvoch bodov);
  •  príjmy spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárov komanditnej spoločnosti.

Okrem príjmov z podnikania je potrebné vymedziť aj príjmy z inej samostatne zárobkovej činnosti, ak nepatria do príjmov zo závislej činnosti. Podnikatelia, ktorí dosahujú príjmy z podnikania alebo z inej samostatne zárobkovej činnosti majú možnosť sa rozhodnúť, akým spôsobom budú postupovať pri vyčíslení základu dane a dane z príjmov. Na výber je niekoľko možností uplatňovania výdavkov k dosiahnutým príjmom, a to vo forme:

Fyzická osoba podnikateľ stojí pred otázkou, či bude pri svojich zdaniteľných príjmoch uplatňovať skutočne vynaložené alebo paušálne výdavky. Viac o paušálnych výdavkoch a ich porovnaní so skutočnými nájdete  v nasledovnom článku.

V prípade, ak sa fyzická osoba – podnikateľ rozhodne uplatňovať preukázateľne vynaložené výdavky pri výpočte základu dane z príjmov, je potrebné vybrať spôsob evidencie uvedených výdavkov. Pri výbere spôsobu evidencie výdavkov je možnosť rozhodnúť  sa v prvom kroku medzi vedením účtovníctva a daňovou evidenciou.

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Články autora
Zobraziť viac
Zobraziť menej

Daňové výdavky živnostníka v praxi

Aké výdavky možno u živnostníka považovať za daňovo uznateľné? V akej výške si môže uplatniť výdavky na stravné či znížiť svoj základ dane o výdavky prislúchajúce k automobilu?

Paušálne výdavky v roku 2023

Čo sú to paušálne výdavky? Aké podmienky musí fyzická osoba – podnikateľ splniť, aby si mohol v roku 2023 uplatniť paušálne výdavky? Aká je ich výška a komu sa oplatia?

Daňové priznanie a paušálne výdavky za rok 2022

Ako postupovať pri vyplnení daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B za rok 2022 pri uplatnení paušálnych výdavkov? Praktický postup nielen pre živnostníkov a vyplnené vzorové daňové priznanie.

Kedy sa oplatia paušálne výdavky (príklady)

Môže si každý podnikateľ uplatniť paušálne výdavky? Čo by mal podnikateľ zvážiť pri voľbe spôsobu uplatnenia výdavkov (paušálnych, skutočných) v daňovom priznaní?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky