Daňová evidencia, účtovníctvo či paušálne výdavky

Daňová evidencia, účtovníctvo či paušálne výdavky
Katarína Varinská

Články autora
Zobraziť viac
Zobraziť menej

Jednou z povinností fyzickej osoby podnikateľa je rozhodnúť sa, akým spôsobom bude uplatňovať daňové výdavky vynaložené na zabezpečenie, dosiahnutie a udržanie zdaniteľných príjmov. Nasledujúci článok čitateľa oboznámi s jednou z možných alternatív preukazovania výdavkov pre účely výpočtu dane z príjmov – daňovou evidenciou.

Fyzická osoba - podnikateľ (ďalej len „podnikateľ“) má pri výkone podnikateľskej činnosti niekoľko základných povinností. Jednou z najdôležitejších povinností, ktoré musí podnikateľ splniť, je podanie daňového priznania dani z príjmov fyzických osôb za každé zdaňovacie obdobie, v ktorom vykonáva svoju podnikateľskú činnosť. Daňové priznanie podáva miestne príslušnému správcovi dane. Slúži najmä na vyčíslenie základu dane z príjmov a aj samotnej dane z príjmov. Okrem podania daňového priznania miestne príslušnému správcovi dane, je podnikateľ povinný zaplatiť daň z príjmov, a to do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Z uvedeného vyplýva, že daňové priznanie je povinný podnikateľ podať za zdaňovacie obdobie roku 2012 do 31. 3. 2013. Keďže 31. 3. 2013 pripadá na nedeľu a 1. 4. 2013 je štátny sviatok, lehota na podanie daňového priznania a zaplatenia dane z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2012, sa posúva na 2. 4. 2013. V minulosti existovali aj možnosti posunutia lehoty na podanie daňového priznania a zaplatenia dane z príjmov o ďalšie tri kalendárne mesiace. Avšak za zdaňovacie obdobie roku 2012, takáto možnosť pre podnikateľov nie je.

Daňové priznanie k dani z príjmov slúži podnikateľom najmä pre vyčíslenie základu dane z príjmov a aj následnej dane. Základ dane z príjmov je definovaný v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) v § 4. Zistí sa ako súčet čiastkových základov dane z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2, ktoré sa znižujú o nezdaniteľné časti základu dane a čiastkových základov dane podľa § 6 ods. 3 a 4 a § 7 a 8. Viac o spôsobe výpočtu základu dane z príjmov sa dočítate tu.

Príjmami z podnikania fyzických osôb sú:

  •  príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva;
  •  príjmy zo živnosti;
  •  príjmy z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov (ktoré nespĺňajú podmienky pre zaradenie do predchádzajúcich dvoch bodov);
  •  príjmy spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárov komanditnej spoločnosti.

Okrem príjmov z podnikania je potrebné vymedziť aj príjmy z inej samostatne zárobkovej činnosti, ak nepatria do príjmov zo závislej činnosti. Podnikatelia, ktorí dosahujú príjmy z podnikania alebo z inej samostatne zárobkovej činnosti majú možnosť sa rozhodnúť, akým spôsobom budú postupovať pri vyčíslení základu dane a dane z príjmov. Na výber je niekoľko možností uplatňovania výdavkov k dosiahnutým príjmom, a to vo forme:

Fyzická osoba podnikateľ stojí pred otázkou, či bude pri svojich zdaniteľných príjmoch uplatňovať skutočne vynaložené alebo paušálne výdavky. Viac o paušálnych výdavkoch a ich porovnaní so skutočnými nájdete  v nasledovnom článku.

V prípade, ak sa fyzická osoba – podnikateľ rozhodne uplatňovať preukázateľne vynaložené výdavky pri výpočte základu dane z príjmov, je potrebné vybrať spôsob evidencie uvedených výdavkov. Pri výbere spôsobu evidencie výdavkov je možnosť rozhodnúť  sa v prvom kroku medzi vedením účtovníctva a daňovou evidenciou.

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Články autora
Zobraziť viac
Zobraziť menej

Účtovanie zásob vlastnej výroby

Účtovať zásoby vlastnej výroby je možné dvomi spôsobmi, avšak iba niektoré účtovné jednotky majú na výber. Účtovanie zásob obomi spôsobmi v prehľadných tabuľkách.

Sklady a vedenie skladovej evidencie

Ak má podnikateľ zásoby, má okrem vedenia účtovníctva povinnosť viesť aj skladovú evidenciu. Čo všetko táto povinnosť zahŕňa a ako na vedenie skladu?

Jednoduché účtovníctvo alebo daňová evidencia?

Vedenie jednoduchého účtovníctva alebo daňovej evidencie? Čo je pre výhodnejšie pre fyzické osoby, ktoré sa rozhodli uplatniť si skutočné daňové výdavky?

Komu sa oplatia paušálne výdavky v roku 2021 (príklady)

V akých prípadoch sa oplatí podnikateľom uplatniť paušálne výdavky, a ušetriť tak na dani z príjmov? Prinášame riešenie na praktických príkladoch.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky