Podmienky používania

Čl. I. Úvodné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom internetového portálu podnikajte.sk a jeho podstránok umiestnených na doménach druhej alebo tretej úrovne (ďalej a spoločne len ako “portál“) je obchodná spoločnosť Inventic, s.r.o., IČO: 45 519 978, so sídlom Plevník - Drienové 523, 018 26 Plevník - Drienové, telefonický kontakt: 0905687179, emailová adresa: info@podnikajte.sk (ďalej len ako “prevádzkovateľ)

2. Prevádzkovateľ vydáva nasledujúce podmienky používania, upravujúce vzájomné práva a povinnosti medzi prevádzkovateľom a návštevníkom portálu (ďalej len ako "používateľ").

3. Každý používateľ je povinný oboznámiť sa podmienkami používania. Používateľ svojou návštevou portálu a jeho ďalším používaním potvrdzuje, že bol s podmienkami používania oboznámený a súhlasí s nimi.

 

Čl. II. Obsah portálu a jeho použitie

1. Obsah portálu je tvorený predovšetkým textami, fotografiami alebo audiovizuálnymi záznamami (ďalej spoločne len ako „autorské diela“), ktoré sú chránené autorským právom 3. osôb - autorov. Prevádzkovateľ je nadobúdateľom výhradnej a neobmedzenej licencie k autorským dielam na základe samostatných dohôd s príslušnými autormi alebo má súhlas k uverejneniu tých autorských diel, pri ktorých k uzavretiu takejto dohody nedošlo.

2. Akékoľvek použitie celku alebo častí autorských diel uverejnených na portáli bez predošlého súhlasu prevádzkovateľa je až na výnimky stanovené zákonom zakázané.

3. Za aktuálnosť, pravdivosť a správnosť informácií obsiahnutých v autorských dielach zodpovedajú príslušní autori. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá môže používateľovi vzniknúť v dôsledku uverejnenia neaktuálnych, nepravdivých alebo nesprávnych informácií na portáli.

4. Používateľ je povinný neovplyvňovať funkčnosť portálu. Používateľ je ďalej povinný zdržať sa vulgárnych, urážlivých či inak nevhodných príspevkov do diskusií k jednotlivým autorským dielam uverejneným na portáli.

 

Čl. III. Registrácia používateľa

1. Každý používateľ, ktorý spĺňa podmienky registrácie na portáli, je oprávnený využívať rozšírenú ponuku služieb prevádzkovateľa, napríklad využívať prístup k neverejným autorským dielam a doplnkovú funkcionalitu portálu.

2. Podmienkou registrácie používateľa na portáli je odoslanie riadne vyplneného registračného formulára, tj. formulára obsahujúceho úplné, správne a pravdivé uvedenie údajov v zmysle ustanovenia čl. IV. ods. 4., ktoré prevádzkovateľ označí ako povinné. V prípade, že niektoré z poskytnutých údajov sa ukážu ako nepravdivé alebo nesprávne, je prevádzkovateľ oprávnený registráciu používateľa kedykoľvek zrušiť. Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť registráciu používateľa taktiež v prípade porušenia týchto podmienok používania.

3. Prístup registrovaného používateľa k službám v zmysle ods. 1 je podmienený zadaním používateľom zvoleného prihlasovacieho mena a hesla v príslušnej sekcii portálu. Používateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť svoje prístupové heslo, rovnako tak je oprávnený kedykoľvek zrušiť svoju registráciu. Prevádzkovateľ nezodpovedá za stratu hesla, jeho zneužitie 3. osobou ani za škodu, ktorá tým používateľovi môže vzniknúť.

 

Čl. IV. Podmienky ochrana osobných údajov

1. Používateľ pri svojej návšteve portálu a jeho ďalšom používaním môže prevádzkovateľovi poskytnúť osobné údaje podľa ods. 4. Používateľ preto výslovne súhlasí so:

 • spracovaním osobných údajov
 • použitím osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom pre dosiahnutie účelu podľa ods. 3
 • poskytnutím niektorých osobných údajov ďalším osobám vymedzeným v čl. IV. ods. 5

Súhlas neregistrovaného používateľa nadobúda platnosť okamihom dobrovoľného poskytnutia osobných údajov prostredníctvom elektronického formulára umiestneného na portáli a trvá po dobu dvoch rokov. Súhlas registrovaného používateľa nadobúda platnosť okamihom dokončenia registrácie na portáli a trvá po dobu platnosti tejto registrácie, ako aj po dobu dvoch rokov po jej ukončení.

2. Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov, prípadne dokončením registrácie, používateľ prehlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne, v opačnom prípade zodpovedá za prípadnú škodu, ktorú uvedením nesprávnych, nepravdivých alebo neaktuálnych údajov môže prevádzkovateľovi spôsobiť. Používateľ je povinný nahlásiť prevádzkovateľ akúkoľvek zmenu svojich osobných údajov.

3. Účelom spracovania osobných údajov podľa ods. 4 je umožnenie vzájomnej komunikácie medzi používateľom a prevádzkovateľom alebo používateľom a osobami vymedzenými v čl. IV. ods. 5, umožnenie registrácie používateľa na portáli a jeho následnej identifikácie a umožnenie zasielania reklamných ponúk prevádzkovateľa alebo osôb vymedzených v čl. IV. ods. 5.

4. Prevádzkovateľ môže spracúvať niektoré z osobných údajov alebo záznamov osobnej povahy vymedzených v nasledujúcom rozsahu:

 • meno a priezvisko,
 • bydlisko alebo sídlo,
 • emailová adresa,
 • telefonický kontakt,
 • profesia používateľa,

a to na dobu platnosti súhlasu používateľa.

5. Osobné údaje používateľa môžu byť prostredníctvom kontaktného formulára, resp. objednávkového formulára poskytnuté ďalším osobám, s ktorými má prevádzkovateľ sprostredkovateľský zmluvný vzťah, ktorými sú:

sprostredkovanie právnych služieb:

 • Fontionnel&Co s.r.o., IČO: 45 574 570, Ernestova bašta 2 , 940 01 Nové Zámky

 • Vindex – centrum právneho poradenstva, z.s., IČO: 22 739 718, so sídlom v Brne, Česká republika

sprostredkovanie tvorby webu:

 • WEBY GROUP, s.r.o. ,IČO: 36 046 884, so sídlom Nižovec 2a, 960 01 Zvolen
 • Webmax, s.r.o., IČO: 46 053 361, Jánošíkova 8494/15D, 010 01 Žilina

vypracovanie podnikateľských plánov a finančné poradenstvo:

 • CLOSER, s.r.o., IČO: 36 823 465, so sídlom Za mlynom 12, 831 07 Bratislava

sprostredkovanie služieb virtuálnej kancelárie a prenájmu kancelárskych priestorov:

 • ACSS, spol. s r.o., IČO: 31 370 268, Cukrová 14, 813 39 Bratislava

sprostredkovanie služieb pracovnej zdravotnej služby, BOZP a požiarnej ochrany:

 • POBEST, s.r.o., IČO: 36 679 879, Zavarská 10/H, 917 01 Trnava

sprostredkovanie nákupu odbornej literatúry prostredníctvom eshopu:

 • Eastone Group, a.s., IČO: 35 741 392, so sídlom Bulharská 70, 821 04 Bratislava

6. Oprávnenou osobou sa rozumie osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi používateľa v rámci svojho pracovnoprávneho vzťahu alebo na základe poverenia prevádzkovateľa. O oznámenie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje v mene prevádzkovateľa, môže používateľ požiadať na základe písomnej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi.

7. Práva používateľa v súvislosti s ochranou osobných údajov upravuje § 28 zákona č 122/2013 Z. z., v znení neskorších predpisov. Používateľ má najmä právo na základe písomnej žiadosti adresovanej prevádzkovateľ požadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona č. 122/2013 Z. z., v znení neskorších predpisov,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu tých osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti.

8. Práva používateľa môžu byť obmedzené iba ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana používateľa, alebo by boli porušené práva a slobody iných dotknutých osôb.

9. Používateľ má na základe písomnej žiadosti právo u prevádzkovateľa namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov na iný účel ako stanovený v ods. 3.

10. Používateľ môže pri prevádzke portálu využívať súbory cookies, teda krátke textové súbory, ktoré internetový prehliadač používateľa ukladá v zariadení, pomocou ktorého používateľ navštívi portál. Návštevou a ďalším používaním portálu používateľ súhlasí s tým, aby boli v jeho internetovom prehliadači uložené

 • dočasné cookies (slúžiace predovšetkým k identifikácii používateľa po dobu jeho prihlásenia na portáli. Dočasné cookies sa pri vypnutí internetového prehliadača používateľa automaticky vymažú)
 • dlhodobé cookies (slúžiace predovšetkým k dlhodobému zachovaniu osobných nastavení internetového prehliadača používateľa. Dlhodobé cookies zostávajú uchované v internetovom prehliadači používateľa aj po vypnutí zariadenia, pomocou ktorého používateľ navštívi portál)

a zároveň s tým, aby ich prevádzkovateľ využil na vlastné reklamné alebo štatistické účely.

Súhlas používateľa trvá po dobu zachovania nastavení jeho internetového prehliadača. Zmenou nastavení internetového prehliadača používateľa alebo zákazom používania súborov cookies súhlas používateľa zaniká.

 

Čl. V. Záverečné ustanovenia

1. Tieto podmienky používania nadobúdajú účinnosť dňom 1. 8. 2014. Akékoľvek zmeny nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na portáli.

2. Podmienky inzercie a ďalších reklamných služieb na portáli sú zaistené na základe samostatnej dohody medzi prevádzkovateľom a záujemcom o tieto služby. Návštevou portálu a jeho používaním používateľ prejavuje súhlas so zobrazovaním cielenej reklamy tretích osôb, a to na základe použitia súborov cookies, spracovaných prostredníctvom internetových stránkok týchto osôb. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za spracovanie súborov cookies na internetových stránkach tretích osôb.

3. Právne vzťahy týmito podmienkami neupravené sa riadia obecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto podmienok používania je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení. Prevádzkovateľ sa v takomto prípade zaväzuje bez zbytočného odkladu nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.