Podmienky používania

Čl. I. Úvodné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom internetových stránok umiestnených na doméne podnikajte.sk ako i príslušných doménach 3. úrovne (ďalej spoločne len „webové stránky podnikajte.sk“) je obchodná spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o., IČO: 50 255 444, DIČ: 21 20 262 210, so sídlom: Odborov 2554, 017 01 Považská Bystrica, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 32934/R, emailová adresa: info  (zavináč) podnikajte.sk (ďalej len ako  „prevádzkovateľ“).
 2. Prevádzkovateľ vydáva nasledujúce podmienky používania webových stránok podnikajte.sk upravujúce vzájomné práva a povinnosti medzi ním a návštevníkmi týchto stránok (ďalej jednotlivo len „používateľ“).
 3. Každý používateľ je povinný oboznámiť sa s podmienkami používania webových stránok podnikajte.sk. Používateľ svojou návštevou a ďalším používaním webových stránok podnikajte.sk potvrdzuje, že bol týmito s podmienkami používania oboznámený a súhlasí s nimi.

Čl. II. Obsah a použitie webových stránok podnikajte.sk

 1. Prístup k webovým stránkam podnikajte.sk a ich používanie používateľom je bezplatné. Používateľ nesie náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s realizáciou prístupu na tieto stránky, teda náklady na prevádzku elektronického zariadenia, pomocou ktorého k stránkam pristupuje, a náklady na internetové pripojenie.
 2. Obsah webových stránok podnikajte.sk je tvorený predovšetkým textami, fotografiami alebo obrázkami, audio alebo audiovizuálnymi záznamami, ktoré na tieto stránky umiestnil prevádzkovateľ (ďalej spoločne len „obsah“).
 3. Obsah je chránený autorským právom prevádzkovateľa alebo tretích osôb a akékoľvek jeho použitie podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu prevádzkovateľa, s výnimkou prípadov stanovených zákonom, napríklad ak ide o použitie autorsky chránených diel pre súkromnú potrebu, pre účely citácie alebo na výchovno-vzdelávacie účely.
 4. Za aktuálnosť, pravdivosť a správnosť informácií tvoriacich obsah webových stránok podnikajte.sk zodpovedajú príslušní autori. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá môže používateľovi vzniknúť v dôsledku uverejnenia alebo použitia neaktuálnych, nepravdivých či nesprávnych informácií tvoriacich obsah webových stránok podnikajte.sk.
 5. Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že obsah webových stránok podnikajte.sk nemusí byť dostupný nepretržite. Prístupnosť obsahu môže byť obmedzená predovšetkým v dôsledku technickej chyby alebo rozhodnutia prevádzkovateľa, ktorý si vyhradzuje právo na zneprístupnenie ním určenej časti obsahu.
 6. Kliknutím na niektoré odkazy na webových stránkach podnikajte.sk môže dôjsť k opusteniu portálu a presmerovaniu používateľa na internetové stránky 3. osôb. Prepojené internetové stránky nie sú prevádzkovateľom kontrolované a prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsah žiadnej takto prepojenej internetovej stránky, ani za škodu, ktorá môže používateľovi vzniknúť v dôsledku jeho presmerovania.

Čl. III. Podmienky ochrany osobných údajov a používanie cookies

 1. Používateľ pri svojej návšteve a ďalšom používaní webových stránok podnikajte.sk môže prevádzkovateľovi poskytnúť svoje osobné údaje. K poskytnutiu osobných údajov používateľa môže dôjsť pri dobrovoľnej registrácii k odberu newsletteru za pomoci takej emailovej adresy, z ktorej možno určiť jeho totožnosť, alebo pri dobrovoľnom vyplnení kontaktného formulára spojeného s vybraným obsahom webových stránok podnikajte.sk. Osobné údaje, ktoré môže používateľ poskytnúť prevádzkovateľovi, sú:
  • meno a priezvisko
  • emailový kontakt
  • telefonický kontakt
  • adresa bydliska alebo dodacia adresa používateľa.
  Používateľ pre takéto prípady výslovne súhlasí so:
  • spracovaním získaných osobných údajov,
  • použitím získaných osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom pre dosiahnutie účelu stanoveného v tomto článku.
 2. Súhlas používateľa podľa predošlého odseku nadobúda platnosť okamihom dobrovoľného poskytnutia osobných údajov a trvá po dobu dvoch rokov. V prípade registrácie používateľa k odberu newsletteru tento súhlas platí po dobu trvania registrácie ako i po dobu dvoch rokov od jej skončenia.
 3. Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov používateľ prehlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne, v opačnom prípade zodpovedá za prípadnú škodu, ktorú uvedením nesprávnych, nepravdivých alebo neaktuálnych údajov môže prevádzkovateľovi spôsobiť. Používateľ je povinný nahlásiť prevádzkovateľovi akúkoľvek zmenu svojich osobných údajov.
 4. Účelom spracovania osobných údajov používateľa je umožnenie odberu ním vyžiadaného newsletteru a umožnenie vzájomnej komunikácie medzi používateľom a 3. osobami, ktorým môžu byť osobné údaje používateľa poskytnuté.
 5. Osobné údaje používateľa nebudú zverejnené ani poskytnuté do 3. krajín.
 6. Oprávnenou osobou sa rozumie osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi používateľa v rámci svojho pracovnoprávneho vzťahu alebo na základe poverenia prevádzkovateľa. Oznámenie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje v mene prevádzkovateľa, môže používateľ požiadať na základe písomnej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi.
 7. Osobné údaje používateľa môžu byť poskytnuté nasledujúcim 3. osobám, a to pre účely umožnenia komunikácie medzi takouto osobou a používateľom:
  1. Ladislav Smoroň, IČO: 43 06 77 19, registračné číslo v NBS 148421, 065 11 Nová Ľubovňa 461,
  2. Inventic, s.r.o., IČO: 45 519 978, Plevník - Drienové 523, 018 26 Plevník – Drienové
  3. ACSS, spol. s r.o., IČO: 31 370 268, Cukrová 14, 813 39 Bratislava
  4. POBEST, s.r.o., IČO: 36 679 879, Zavarská 10/H, 917 01 Trnava
  5. Fontionnel&Co s.r.o., IČO: 45 574 570, Ernestova bašta 2, 940 01 Nové Zámky
  6. Mgr. Norbert Gyürüsi, IČO: 50416383, Cyrilometódska 971/10, 940 02 Nové Zámky, 
  7. Mgr. Emese Suba, advokátka zapísaná v zozname advokátov SAK pod č. 5265, advokátska kancelária so sídlom: Cintorínska 91, 925 71 Trnovec nad Váhom, pracovisko: Ernestova bašta 2, 940 02 Nové Zámky
 8. Práva používateľa v súvislosti s ochranou osobných údajov upravuje § 28 zákona č. 122/2013 Z. z., v znení neskorších predpisov (ďalej len “ZOOÚ“). Používateľ má najmä právo na základe písomnej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi požadovať:
  1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
  2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod ZOOÚ; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 ods. 5 ZOOÚ je používateľ oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
  3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
  4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  5. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  6. likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
  7. likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  8. blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu používateľa.
 9. Práva používateľa môžu byť obmedzené iba ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana používateľa, alebo by boli porušené práva a slobody iných dotknutých osôb.
 10. Používateľ má na základe písomnej žiadosti právo u prevádzkovateľa namietať voči:
  1. spracúvaniu jeho osobných údajov na iný účel ako je účel stanovený v týchto podmienkach,
  2. spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
  3. využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZOOÚ na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
  4. poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) ZOOÚ na účely priameho marketingu,
  5. spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené.
 11. Používateľ na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo preňho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Používateľ má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti používateľa vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba.
 12. Používateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak používateľ nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak používateľ nežije, jeho práva, ktoré mal podľa ZOOÚ, môže uplatniť blízka osoba.
 13. Informačný systém prevádzkovateľa bol oznámený Úradu na ochranu osobných údajov a bolo mu pridelené identifikačné číslo: 3702
 14. Používateľ berie na vedomie, že pri použití webových stránok podnikajte.sk, môže dochádzať k ukladaniu súborov cookies na elektronickom zariadení, pomocou ktorého používateľ k týmto stránkam pristupuje. Požívateľ má vždy možnosť vyjadriť svoj súhlas alebo odmietnuť ukladanie súborov cookies.

  V prípade udelenia súhlasu môžu byť na elektronickom zariadení používateľa ukladané:

  a) dočasné súbory cookies, ktoré sa pri vypnutí internetového prehliadača používateľa automaticky vymažú,

  b) dlhodobé súbory cookies, ktoré v internetovom prehliadači používateľa zostávajú zachované aj po vypnutí zariadenia, pomocou ktorého používateľ pristupuje k webovým stránkam podnikajte.sk.

  Svojím súhlasom používateľ zároveň povoľuje, aby prevádzkovateľ súbory cookies využil na vlastné reklamné alebo štatistické účely. Súhlas používateľa trvá po dobu zachovania nastavení jeho internetového prehliadača. Zmenou nastavení internetového prehliadača používateľa alebo zákazom používania súborov cookies súhlas používateľa zaniká.

  Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za ukladanie súborov cookies na internetových stránkach 3. osôb.

Čl. IV. Záverečné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ a používateľ sa dohodli, že písomnosti doručované poštou alebo emailom sa považujú za doručené dňom prebratia poštovej zásielky alebo dňom potvrdenia prijatia emailu, najneskôr však v 10. deň po odoslaní.
 2. Právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a používateľom ako i vzťahy týmito podmienkami neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 3. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto podmienok používanie je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení. Prevádzkovateľ sa v takomto prípade zaväzuje bez zbytočného odkladu nahradiť dotknuté ustanovenie novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.
 4. Podmienky inzercie a ďalších reklamných služieb na webových stránkach podnikajte.sk sú zaistené na základe samostatnej dohody medzi prevádzkovateľom a záujemcom o tieto služby. Návštevou portálu a jeho používaním používateľ prejavuje svoj súhlas so zobrazovaním cielenej reklamy tretích osôb, a to na základe použitia súborov cookies, spracovaných prostredníctvom internetových stránok týchto osôb.
 5. Tieto podmienky používania nadobúdajú účinnosť dňom 14. 07. 2016.