Zoznam viazaných živností podľa prílohy č. 2 zákona č. 455/1991 Zb.

Redakcia Podnikajte.sk | 15.12.2009
Zoznam viazaných živností podľa prílohy č. 2 zákona č. 455/1991 Zb.

Zoznam viazaných živností a podmienok nutných na ich vykonávanie podľa prílohy č. 2 zákona č. 455/1991 Zb. (živnostenský zákon) aktualizovaný k 1.1.2009

P.
č.
Živnosť
Preukaz spôsobilosti
Poznámka
Zoznam

SKUPINA 201 - Výroba kovov a kovových výrobkov

1.

Zlievanie drahých kovov

odborná spôsobilosť podľa § 21 a
22 živnostenského zákona a osvedčenie o splnení ďalších podmienok
odbornej spôsobilosti

§ 52 ods. 1 zákona č. 10/2004 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon)

I - platí pre odbornú spôsobilosť podľa § 21 a 22 živnostenského zákona

SKUPINA 202 - Výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia

2.

Opravy, odborné pre-
hliadky a odborné skúš-
ky vyhradených technických zariadení

1. oprávnenie alebo
2. doklad o odbornej spôsobilosti

§ 15 ods. 1 a 9 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 

3.

Montáž, oprava, vykonávanie
revízií a skúšok vyhradených
technických zariadení*)

oprávnenie

§ 8a ods. 3 písm. b) zákona č. 51/1988 Zb.
o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
v znení zákona č. 577/2007 Z. z.
*) len v oblasti pôsobnosti dozoru štátnej banskej správy
 

4.

Zrušená od 1. 1. 2008.
 
 
 

SKUPINA 204 - Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín

5.

Opravy a montáž určených meradiel

osvedčenie o skúške

§ 29 ods. 2 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona č. 431/2004 Z. z.
 

6.

Overovanie určených
meradiel alebo
Úradné meranie

rozhodnutie o autorizácii

§ 24 zákona č. 142/2000 Z. z.
 

7.

Očná optika

vyššie odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore diplomovaný optometrista alebo
úplné stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole
v študijnom odbore očný optik a päťročná odborná prax

§ 33 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravot-
níctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 

8.

Zubná technika

vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaný zubný
technik alebo úplné stredné odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole
v odbore zubná technika a päťročná odborná prax

§ 33 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z.
 

SKUPINA 213 - Stavebníctvo

9.

Vypracovanie dokumentácie a projektu
jednoduchých stavieb,
drobných stavieb a
zmien týchto stavieb

vysokoškolské alebo úplné stredoškolské odborné vzdelanie príslušného technického smeru

§ 45 ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 

10.

Obstarávanie územno-
plánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie

preukaz odbornej spôsobilosti

§ 2a ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona
č. 237/2000 Z. z.
 

11.

Vyhotovovanie doku-
mentácie ochrany prí-
rody a krajiny

potvrdenie o zápise do zoznamu odborne spôsobilých osôb

§ 55 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
 

12.

Výkon činnosti vedenia
uskutočňovania stavieb
na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich za-
stavaná plocha nepre-
sahuje 300 m2 a výšku
15 m, drobných stavieb
a ich zmien

vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru alebo architektonického
smeru alebo odborné stredoškolské vzdelanie stavebného smeru a tri roky praxe
v odbore

§ 44 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb.
 

13.

Výkon činnosti stavby-
vedúceho alebo Výkon činnosti stavebného dozoru alebo
Energetická certifikácia

osvedčenie

§ 31 ods. 2 písm. j) a k) zákona Slovenskej národnej
rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
 

14.

Vykonávanie trhacích
prác

1. oprávnenie strelmajstra, vek 21
rokov alebo
2. oprávnenie technického vedúce-
ho odstrelu, vek 24 rokov

§ 35 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988
Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej
banskej správe v znení neskorších predpisov
 

15.

Uskutočňovanie krajin-
noarchitektonických
sadovníckych diel

1. vysokoškolské vzdelanie záhradníckeho, poľnohospodárskeho
alebo lesníckeho smeru alebo
2. odborné stredoškolské vzdelanie
záhradníckeho, poľnohospodárskeho alebo lesníckeho smeru a dva roky praxe v odbore
 
 

16.

Technické osvedčovanie stavebných výrobkov

oprávnenie

§ 4 ods. 4 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov
 

17.

Vykonávanie činnosti
koordinátora bezpečnosti

1. osvedčenie o vykonaní skúšky
odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho alebo
stavebného dozoru alebo
2. osvedčenie autorizovaného bez-
pečnostného technika

§ 6 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných
a zdravotných požiadavkách na stavenisko
 

SKUPINA 214 - Ostatné

18.

Prevádzkovanie autoškoly

osvedčenie o registrácii autoškoly

§ 3 ods. 8 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 

19.

Inštruktor autoškoly

inštruktorský preukaz

§ 10 zákona č. 93/2005 Z. z.
 

20.

Vyučovanie v odbore
cudzích jazykov, pre-
kladateľské a tlmočníc-
ke služby*)

dokončené štúdium príslušných
jazykov na vysokej škole alebo vy-
svedčenie o zložení štátnej jazykovej skúšky, alebo preukázanie aspoň desaťročného pobytu v štáte s úradným jazykom, ktorý sa má
vyučovať, prekladať alebo tlmočiť

*nevzťahuje sa na výkon činnosti tlmočníkov a pre-
kladateľov podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 93/2006 Z. z.
 

21.

Vyučovanie v odbore
umenia

dokončené štúdium na príslušnej
umeleckej škole alebo spôsobilosť preukázaná desaťročnou praktickou činnosťou v odbore
 
 

22.

Poradenstvo, výchova
a vzdelávanie v oblasti
ochrany práce*)

oprávnenie

§ 5 ods. 7 zákona č. 51/1988 Zb.*) len v oblasti pôsobnosti dozoru štátnej banskej
správy
 

23.

Výchova a vzdelávanie
v oblasti ochrany práce

oprávnenie

§ 27 zákona č. 124/2006 Z. z.
 

24.

Odborné poradenské
služby pre uchádzačov
a záujemcov o zamestnanie

vysokoškolské vzdelanie druhého
stupňa

§ 43 ods. 9 zákona č. 5/2004 Z. z.
 

24a

Poskytovanie sociálnych služieb

výpis z registra

§ 65 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 

24b

Ďalšie vzdelávanie v oblasti sociálnych služieb

rozhodnutie o udelení akreditácie vzdelávacieho programu

§ 87 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z.
 

25.

Prevádzkovanie vzdelá-
vacích zariadení na prí-
pravu vykonávania špecializovaných činností
v oblasti telesnej kultúry

potvrdenie o akreditácii

§ 11 ods. 4 zákona č. 288/1997 Z. z. o telesnej kul-
túre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších predpisov
 

26.

Výkon špecializovaných
činností v oblasti telesnej kultúry okrem horskej vodcovskej činnosti

doklad o odbornej spôsobilosti

§ 2 ods. 1 a 5 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 257/1998 Z. z. o podmienkach
získavania odbornej spôsobilosti na vykonávanie
špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry
v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej
republiky č. 300/2000 Z. z.
 

27.

Horská vodcovská činnosť vrátane vedenia a
sprevádzania osôb po
turistických chodníkoch a trasách

osvedčenie o odbornej spôsobilosti horského vodcu vydané alebo
uznané Národnou asociáciou horských vodcov alebo zahraničnou
právnickou osobou, ktorá je členom Medzinárodného združenia asociácií horských vodcov
(UIAGM/IFMGA)

§ 2d ods. 2 zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej zá-
chrannej službe v znení zákona č. 567/2005 Z. z.
 

28.

Vykonávanie odbornej
prípravy na úseku
ochrany pred požiarmi

oprávnenie

§ 12 ods. 1 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
požiarmi v znení neskorších predpisov
 

29.

Preskúšavanie komínov

osvedčenie

§ 3 písm. c) zákona č. 161/1998 Z. z. o Komore kominárov Slovenska a o zmene a doplnení zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
v znení neskorších predpisov
 

30.

Technik požiarnej
ochrany
alebo
Špecialista požiarnej
ochrany

osvedčenie

§ 11 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z.
 

31.

Geodetické a kartogra-
fické činnosti

odborná spôsobilosť podľa osobit-
ného predpisu*)

*) § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení zákona č. 423/2003 Z. z.
 

32.

Vyhotovovanie lesných
hospodárskych plánov

osvedčenie o odbornej a technickej
spôsobilosti

§ 42 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch
 

33.

Činnosť odborného lesného hospodára

osvedčenie o odbornej spôsobilosti

§ 47 ods. 4 zákona č. 326/2005 Z. z.
 

34.

Zber, spracúvanie,
skladovanie, pestovanie a uvádzanie do obehu reprodukčného materiálu lesných drevín

osvedčenie o odbornej spôsobilosti

§ 24 zákona č. 217/2004 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 545/2004 Z. z.
 

35.

Činnosť vykonávaná
banským spôsobom*) aleboProjektovanie a navrhovanie
objektov, zariadení a prác, ktoré sú súčasťou banskej činnosti) a činnosti vykonávanej banským spôsobom*) alebo Projektovanie trhacích prác veľkého rozsahu

osvedčenie o odbornej spôsobilosti

§ 5 ods. 3 zákona č. 51/1988 Zb. v znení
zákona č. 577/2007 Z. z.§ 5 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej
republiky č. 208/1993 Z. z. o požiadavkách na
kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti
pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti
vykonávanej banským spôsobom

*) v rozsahu § 3 písm. c) až i) zákona č. 51/1988 Zb. ) v rozsahu § 2 písm. b) až h) zákona č. 51/1988 Zb. v znení zákona č. 577/2007 Z. z. *) v rozsahu § 3 písm. a) zákona č. 51/1988 Zb. v znení zákona č. 577/2007 Z. z.
 

35a.

Výroba a spracovanie
výbušnín vrátane
pyrotechnických výrobkov
alebo vykonávanie
výskumu, vývoja alebo
pokusnej výroby výbušnín

vysokoškolské alebo postgraduálne
vzdelanie
s vyučovacím
predmetom výroba
výbušnín v rozsahu
najmenej dvoch
semestrov alebo
štyroch trimestrov

§ 23 ods. 1 písm. d) a § 36b ods. 1 zákona
č. 51/1988 Zb. v znení zákona č. 577/2007 Z. z.

I

36.

Ničenie a zneškodňovanie
výbušnín pri výskume,
vývoji, výrobe a spracovaní

preukaz pyrotechnika skupiny C,
vek 21 rokov

§ 35 ods. 3 zákona č. 51/1988 Zb.
 

37.
Vykonávanie ohňostrojných prác
preukaz odpaľovača ohňostrojov
§ 4 vyhlášky Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky č. 79/1993 Z. z. o získaní
odbornej spôsobilosti odpaľovačov ohňostrojov
a pyrotechnikov
 

38.

Predaj pyrotechnických
predmetov tried II a III a
podtriedy T1

1. oprávnenie- pyrotechnika alebo
- strelmajstra alebo
- odpaľovača ohňostrojovalebo
2. potvrdenie o kvalifikácii predavača
pyrotechnických výrobkov

§ 36d ods. 12 zákona č. 51/1988 Zb. v znení
zákona č. 577/2007 Z. z.

III

39.

Prevádzkovanie cestovnej kancelárie

1. vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo právnického smeru a dva roky praxe v odbore alebo
2. vyššie odborné vzdelanie v od
bore a tri roky praxe v odbore
alebo
3. úplné stredné vzdelanie v odbore alebo v ekonomickom odbore a päť rokov praxe v odbore
 

II

40.

Prevádzkovanie cestovnej agentúry

1. vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo právnického smeru a jeden rok praxe v odbore alebo
2. vyššie odborné vzdelanie v odbore a dva roky praxe v odbore
alebo
3. úplné stredné vzdelanie v odbore alebo v ekonomickom odbore a tri roky praxe v odbore
 

II

41.

Sprievodca cestovného
ruchu

osvedčenie

§ 8 zákona č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní
a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 387/1996Z. z. o zamestnanosti v znení
zákonač. 70/1997 Z. z. v znení zákona
č. 567/2001 Z. z.
 

42.

Masérske služby

1. absolvovanie strednej zdravotníckej školy alebo
2. absolvovanie masérskeho kurzu zakončeného skúškou, organizovaného inštitúciou akreditovanou príslušným ústredným orgánom štátnej správy alebo
3. absolvovanie lekárskej fakulty alebo
4. absolvovanie vysokej školy telovýchovného smeru
 
 

43.

Ubytovacie služby v uby-
tovacích zariadeniach
s prevádzkovaním po-
hostinských činností
v týchto zariadeniach
a v chatovej osade trie-
dy 3, v kempingoch tried
3a4

1. vysokoškolské vzdelanie v odbore alebo v ekonomickom odbore a dva roky praxe v odbore
alebo
2. vyššie odborné vzdelanie v odbore a tri roky praxe v odbore alebo
3. úplné stredné vzdelanie v odbore alebo v ekonomickom odbore a päť rokov praxe v odbore
 

III

44.

Reštaurovanie s výnim-
kou kultúrnych pamia-
tok a zbierkových pred-
metov, ktoré sú dielami
výtvarného umenia (§ 3
ods. 1 písm. d) desiaty
bod)

1. stredoškolské vzdelanie reštaurátorského zamerania a tri roky praxe v odbore reštaurovania
alebo
2. úplné stredné vzdelanie príbuzného odboru a päť rokov praxe v odbore reštaurovania
alebo
3. vysokoškolské umelecké vzdelanie reštaurátorského zamerania alebo príbuzného odboru a jeden rok praxe v odbore reštaurovania
 

I

45.

Činnosť vodohospodára

1. vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore technických vied alebo prírodných vied a najmenej
trojročná odborná prax alebo
2. úplné stredné odborné vzdelanie technického smeru a najmenej šesťročná odborná prax,
prípadne
3. vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v odbore technických vied
alebo prírodných vied a najmenej štvorročná odborná prax

§ 70 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vod-
ný zákon) v znení neskorších predpisovOdborná prax je prax vodohospodárskeho smeru,
chemickotechnologického smeru alebo iného prí-
buzného smeru
 

46.

Činnosť bezpečnostného poradcu

osvedčenie

§ 20 ods. 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov§ 29a ods. 5 a 6 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zá-
kona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
v znení neskorších predpisov§ 5 ods. 4 zákona č. 338/2000 Z. z.
 

47.

Vykonávanie školení
a skúšok žiadateľov
o vydanie osvedčenia
o odbornej spôsobilosti
bezpečnostného porad-
cu

poverenie

§ 5a ods. 7 zákona č. 338/2000 Z. z.§ 20 ods. 11 zákona Národnej rady Slovenskej
re-
publiky č. 168/1996 Z. z.
 

48.

Činnosť autorizovanej
osoby

rozhodnutie o autorizácii

§ 11 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov§ 15 zákona č. 90/1998 Z. z.
 

49.

Verejné obstarávanie

preukaz o odbornej spôsobilosti

§ 126 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 282/2006 Z. z.
 

50.

Inseminácia

1. vysokoškolské vzdelanie v odbore veterinárnej medicíny alebo zootechniky alebo
2. osvedčenie o odbornej spôsobilosti

§ 25 ods. 1 písm. d) a § 25 ods. 2 zákona
č. 194/1998 Z. z. o plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších predpisov
 

51.

Pedikúra

osvedčenie

§ 8 ods. 1 zákona č. 386/1997 Z. z.
 

52.

Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom

odborná spôsobilosť podľa osobitných predpisov

§ 40 ods. 9 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch
v znení neskorších predpisov
 

53.

Sprostredkovanie pre-
daja, prenájmu a kúpy
nehnuteľností (realitná
činnosť)

1. vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo právnického,
alebo stavebného, alebo architektonického smeru alebo
2. úplné stredné vzdelanie s maturitnou skúškou a päť rokov
praxe v odbore
 
 

54.

Havarijný technik
alebo
Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií

osvedčenie

§ 12 ods. 6 zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 

55.

Vykonávanie odbornej
prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií

oprávnenie

§ 13 zákona č. 261/2002 Z. z.
 

56.

Bezpečnostnotechnické
služby

1. oprávnenie alebo
2. osvedčenie bezpečnostného
technika alebo
3. osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika

§ 21, 23, 24 zákona č. 124/2006 Z. z.
 

57.

Bezpečnostný technik

osvedčenie bezpečnostného technika

§ 23 zákona č. 124/2006 Z. z.
 

58.

Autorizovaný bezpečnostný technik

osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika

§ 24 zákona č. 124/2006 Z. z.
 

59.

Pracovná zdravotná
služba

oprávnenie

§ 21 zákona č. 124/2006 Z. z.
 

60.

Prevádzkovanie verejných vodovodov I. až III.
kategórie a prevádzkovanie verejných kanalizácií I. až III. kategórie

osvedčenie o odbornej spôsobilosti
na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií

§ 6 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 230/2005 Z. z.
 

61.

Správa registratúry

úplné stredné vzdelanie a tri roky
praxe v odbore

§ 23 ods. 2 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a
registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
 

62.

Odborné poradenstvo
v oblasti integrovanej
prevencie a kontroly
znečisťovania životného
prostredia

osvedčenie

§ 7 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
 

63.

Činnosť environmentálneho overovateľa

osvedčenie o akreditácii

§ 12 zákona č. 491/2005 Z. z. o environmentálnom
overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 

64.

Kontrola kotlov a vykurovacích sústav, kontrola klimatizačných systémov

osvedčenie

§ 7 ods. 3 zákona č. 17/2007 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 

65.

Odborná príprava v ob-
lasti environmentálneho manažérstva a auditu

oprávnenie

§ 18 ods. 1 zákona č. 491/2005 Z. z.
 

66.

Kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného
prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie

osvedčenie o odbornej spôsobilosti

§ 9 ods. 4 písm. a) zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 

67.

Hodnotenie zdravotných
rizík zo životného prostredia

osvedčenie o odbornej spôsobilosti

§ 9 ods. 4 písm. b) zákona č. 126/2006 Z. z.
 

68.

Oprávnené meranie emisií na stacionárnych zdrojoch a meranie úrovne znečistenia ovzdušia

oprávnenie na vykonávanie oprávneného merania

§ 25 zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia
a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších
predpisov
 

69.

Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie
a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská
činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií

autorizácia

§ 14 zákona č. 261/2002 Z. z.
 

70.

Posudzovanie vplyvov
na životné prostredie

osvedčenie
§ 61 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 

 

Témy: