Dane a účtovníctvo

Efektívna sadzba dane z príjmov
Norbert Seneši | 16.09.2014

Efektívna sadzba dane z príjmov

Myslíte si, že z vášho zisku platíte naozaj len 22 %-nú daň z príjmov? Prečítajte si tento článok a vypočítajte si sami, akou sadzbou dane z príjmov sa vaše zisky skutočne zdaňujú.

Daňové aspekty finančného lízingu
Norbert Seneši | 12.09.2014

Daňové aspekty finančného lízingu

Obstaranie majetku formou finančného lízingu nesie v sebe niekoľko osobitostí z hľadiska zákona o dani z príjmov a zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorým je venovaný tento článok.

Finančná výhra vo firme a jej zdaňovanie
Norbert Seneši | 12.09.2014

Finančná výhra vo firme a jej zdaňovanie

Ako sa postupuje pri zdaňovaní finančných výhier u právnických osôb, aká sadzba dane sa uplatňuje a ako sa o nich účtuje?

Nepeňažná výhra vo firme a jej zdaňovanie
Norbert Seneši | 11.09.2014

Nepeňažná výhra vo firme a jej zdaňovanie

Akým spôsobom sú zdaňované vecné výhry, ktoré prijala právnická osoba? Podliehajú vôbec zdaneniu a ako sa o nich bude účtovať?

Daňová evidencia od 01. 01. 2014
Zuzana Varmusová | 11.09.2014

Daňová evidencia od 01. 01. 2014

Podnikatelia, ktorí dosahujú príjmy z podnikania, resp. z inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo z prenájmu či z použitia diela a umeleckého výkonu, majú možnosť sa rozhodnúť, akým spôsobom budú preukazovať svoje výdavky na daňové účely. Jedným zo spôsobov je vedenie daňovej evidencie.

Transakcie medzi závislými osobami
Norbert Seneši | 10.09.2014

Transakcie medzi závislými osobami

Transakcie medzi závislými osobami sa nie vždy uskutočňujú za bežných trhových podmienok. Aj to je jedným z dôvodov, prečo sú centrom pozornosti správcov daní jednotlivých krajín.

Metódy transferového oceňovania
Norbert Seneši | 10.09.2014

Metódy transferového oceňovania

Na vyčíslenie rozdielu, o ktorý sa upravuje základ dane alebo daňová strata zahraničnej závislej osoby sa používajú rôzne metódy transferového oceňovania, ktorým je venovaný tento článok.

Transferové ceny
Norbert Seneši | 10.09.2014

Transferové ceny

Transferové ceny sú ceny, za ktoré zahraničné závislé osoby uskutočňujú vzájomné transakcie. Ak nezodpovedajú princípu nezávislého vzťahu, musí sa vykonávať úprava základu dane.