Podmienky používania

Copyright


Všetky materiály, ktoré sú na tejto stránke k dispozícii, sú predmetom autorského práva prevádzkovateľov portálu PODNIKAJTE.SK. Autorské práva tretích strán sú vyhradené. Uvedený materiál je voľne prístupný výhradne na prehliadanie a informačný účel. Akékoľvek šírenie, predaj, umiestnenie (elektronický mailing, alebo tlač pre akýkoľvek účel), reprodukovanie, prenos, alebo rozširovanie obsahu stránok je bez písomného (e-mailového) súhlasu prevádzkovateľa ZAKÁZANÉ.

Ochrana súkromia

Používateľ služby www.podnikajte.sk dáva poskytovateľovi, výslovný súhlas na spracovanie a uchovanie jeho osobných údajov uvedených v registračnom formulári na internetovej stránke www.podnikajte.sk, a to dovtedy, pokiaľ bude registrovaným užívateľom služby. Poskytovateľ stránky www.podnikajte.sk, sa zaväzuje nesprístupniť tretím osobám bez predchádzajúceho výslovného súhlasu užívateľa, okrem prípadu, ak by prevádzkovateľovi bola, zákonom alebo rozhodnutím príslušného štátneho orgánu alebo súdu uložená povinnosť takéto údaje sprístupniť.

 

Registračné podmienky

(podmienky prístupu na informačný portál www.podnikajte.sk a používania súvisiacich služieb)
Odovzdaním Vašej registrácie prostredníctvom elektronickej komunikácie akceptujete nasledovné podmienky.

Čl. 1
Vymedzenie pojmov

 

1.1 Služba - Službou sa rozumie prístup na informačný portál www.podnikajte.sk prevádzkovaný poskytovateľom a využívanie súvisiacich služieb poskytovaných prostredníctvom tohto informačného portálu (ďalej len "služba").

1.2 Registračné podmienky - Podmienky používania služby.

1.3 Poskytovateľ - Poskytovateľom služby je Inventic, s.r.o., Plevník - Drienové 523, 018 26, IČO: 45519978.

1.4 Používateľ - Používateľom služby je každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vyplní a odošle riadne vyplnený registračný formulár pod podmienkou, že odoslaný registračný formulár bude poskytovateľom akceptovaný tak, ako je uvedené v bode 2. 1 článku 2. Registračný formulár je používateľovi prístupný na adrese www.podnikaje.sk. Odoslaním registračného formulára poskytovateľovi vyslovuje používateľ bezpodmienečný súhlas s registračnými podmienkami a tieto sa zaväzuje riadne dodržiavať.

Čl. 2
Registrácia používateľa

 

2.1 Používateľ je povinný vyplniť a odoslať riadne vyplnený registračný formulár vrátane prístupového hesla, pričom sa zaväzuje uviesť do registračného formulára úplné a pravdivé údaje. Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo neakceptovať používateľom odoslaný formulár a nesprístupniť mu službu, resp. túto používateľovi kedykoľvek zrušiť v prípade, že používateľ uviedol do registračného formulára neúplné alebo nepravdivé údaje.

2.2 Prístup k službe je podmienený zadaním správneho prístupového hesla používateľa, zadanie správneho prístupového hesla používateľa je podmienkou každého ďalšieho sprístupnenia služby. Používateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť svoje prístupové heslo, rovnako tak je oprávnený kedykoľvek zrušiť svoju registráciu. Heslo používateľa je neprenosné, používateľ nie je oprávnený ho sprístupniť tretím osobám, v opačnom prípade v plnom rozsahu znáša škodu, ktorá mu vznikla ich zneužitím. V prípade, že zneužitím hesla vznikla škoda aj poskytovateľovi, prípadne tretej osobe, zodpovedá za ňu v plnom rozsahu používateľ.

2.3 Používateľ je povinný v prípade zmeny registračných údajov (napr. e-mailovej adresy), tieto aktualizovať v registračnom formulári, v prípade neaktuálnych údajov je poskytovateľ oprávnený registráciu zrušiť. Nepravdivé alebo neaktuálne registračné údaje sú hrubým porušením podmienok používania.

2.4. Používateľ na základe úspešnej registrácie udeľuje Poskytovateľovi súhlas na zasielanie reklamných emailov. Používateľ má možnosť toto zasielanie kedykoľvek zrušiť priamym preklikom zo zaslaných emailov.

Čl. 3
Ochrana osobných údajov

 

Používateľ týmto dáva poskytovateľovi výslovný súhlas na spracovanie a uchovanie jeho osobných údajov uvedených v registračnom formulári v informačnom systéme poskytovateľa a to dovtedy, pokiaľ bude používateľ registrovaným používateľom služby. Poskytovateľ sa zaväzuje nesprístupniť tretím osobám bez predchádzajúceho výslovného súhlasu používateľa jeho osobné údaje, okrem prípadu, ak by bola poskytovateľovi zákonom alebo rozhodnutím príslušného štátneho orgánu alebo súdu uložená povinnosť takéto údaje sprístupniť.

Čl. 4
Pravidlá používania služby www.podnikajte.sk

 

4.1 Používateľ je oprávnený používať službu výlučne v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, týmito registračnými podmienkami, pokynmi poskytovateľa, bezpečnostnými pravidlami siete Internet, dobrými mravmi a pravidlami etiky siete Internet a základnými pravidlami slušného správania sa.

4.2 Používateľ služby sa zaväzuje používať službu výlučne pre vlastné potreby, v žiadnom prípade nie je oprávnený túto v celku alebo v časti ďalej poskytovať tretím osobám.

4.3 Používateľ služby sa zaväzuje nezasahovať do prevádzky a funkčnosti služby, rovnako tak sa zaväzuje, že sa nepokúsi získať neautorizovaný prístup k nej.

4.4 Používateľ služby sa zaväzuje, že nebude prostredníctvom nej šíriť informácie a súbory, ktorých šírenie je v rozpore s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, pokynmi poskytovateľa, bezpečnostnými pravidlami siete Internet, dobrými mravmi a pravidlami etiky siete Internet a základnými pravidlami slušného správania sa. Za obsah svojich dát a údajov, prenášaných v rámci služby, vrátane informácii a súborov, ktorých prenos prostredníctvom tejto služby používateľ sprostredkoval, tento výlučne zodpovedá, uvedené sa vzťahuje aj na škody, ktorá vznikne prenosom takýchto informácií a súborov poskytovateľovi služby resp. iným osobám.

 

Čl. 5
Práva poskytovateľa

 

5.1 Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek jednostranne zmeniť registračné podmienky.

5.2 Nové podmienky nadobúdajú účinnosť nasledujúci deň po ich prvom zverejnení. Používanie portálu www.podnikajte.sk z Vašej strany znamená po tomto termíne akceptovanie zmenených podmienok.

5.3 Poskytovateľ si vyhradzuje pravo kedykoľvek zmeniť alebo pozastaviť službu, a to aj bez predchádzajúceho oznámenia používateľovi.

5.4 Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť prístup používateľa k službe.

5.5 Všetky autorské a iné práva súvisiace s funkcionalitou, vizuálnym stvárnením a informačným obsahom služby patria poskytovateľovi, prípadne tretím stranám s ktorými má poskytovateľ za týmto účelom uzatvorené príslušné dohody.

 

Čl. 6
Obmedzenie zodpovednosti za škodu

 

6.1 Informácie na týchto stránkach majú informatívny charakter a autori ani prevádzkovateľ nezodpovedajú za žiadne škody, ktoré by vznikli použitím týchto informácií.

6.2 Poskytovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za:

  • škodu spôsobenú informáciami alebo súbormi šírenými používateľom, vrátane škody spôsobenej informáciami alebo súbormi, ktorých šírenie používateľ sprostredkoval prostredníctvom služby,
  • škodu spôsobenú informáciami alebo súbormi šírenými tretími osobami, ako aj škodu spôsobenú nesprávnosťou alebo neúplnosťou informácií, získaných používateľom prostredníctvom služby,
  • škodu spôsobenú prezradením alebo zneužitím prístupového hesla,
  • škodu spôsobenú zmenou registračných podmienok, pozastavením alebo zmenou služby, stratou údajov, ako aj zrušením prístupu používateľovi zo strany poskytovateľa.
  • škodu spôsobenú stratou údajov zo strany poskytovateľa webhostingových služieb.

6.3 Nezaručujeme Vám v každom prípade neustály, nerušený, bezpečný prístup k portálu www.podnikajte.sk.

Čl. 7
Záverečné ustanovenia

 

7.1 Práva a povinnosti poskytovateľa a používateľa týmito registračnými podmienkami výslovne neupravené sa spravujú platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

7.2 Tieto registračné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1. 1. 2013 a platia do ich najbližšej zmeny, ktorú je poskytovateľ oprávnený vykonať v súlade s bodom 5. 1. článku 5.