Účtová osnova pre rok 2019 na stiahnutie

Čo by ste mali vedieť o účtovej osnove, ak účtujete v sústave podvojného účtovníctva? V článku si môžete aj účtovú osnovu platnú pre rok 2019 stiahnuť.

Rámcovú účtovú osnovu upravuje § 13 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a jej obsah je upravovaný opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „opatrenie Ministerstva financií SR o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove“).

Čo je to účtová osnova a komu je určená?

Účtová osnova je určená pre podnikateľov, ktorí účtujú v sústave podvojného účtovníctva. V prípade, ak dôjde u podnikateľa k vzniku účtovného prípadu (napr. vystaví faktúru za predaj tovaru, či vyplatí preddavok na mzdu z pokladnice) je potrebné, aby v účtovníctve vykonal účtovný zápis. Na vykonanie účtovného zápisu podnikateľ použije jednotlivé účty z účtovej osnovy platnej pre dané zdaňovacie obdobie.

Môžeme teda povedať, že každý jednotlivý účet účtovej osnovy má zadefinovaný určitý obsah a môže ho podnikateľ využívať iba pri niektorých typoch účtovných prípadoch. Napr. pri obstaraní dlhodobého majetku, ktorý bude podnikateľ odpisovať, podnikateľ využije spravidla účet 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku.

Rozdiel medzi účtovou osnovou a rámcovou účtovou osnovou

Rámcová účtová osnova obsahuje usporiadanie:

  • účtových tried (napr. účtová trieda 1 – zásoby),
  • účtových skupín (napr. účtová skupina 13- tovar),
  • syntetických účtov (napr. syntetický účet 131 – obstaranie tovaru),
  • podsúvahových účtov (napr. 710 – účet ziskov a strát).

Všetky účtové triedy či skupiny a syntetické účty v rámcovej účtovej osnove sú číselne a slovne označené.

Usporiadanie rámcovej účtovej osnovy musí rešpektovať požiadavky na zostavenie účtovnej závierky. To znamená, že v prípade rámcovej účtovej osnovy, je možné dopĺňať túto osnovu o vlastné syntetické účty majetku, záväzkov a vlastného imania (je potrebné dať pozor na to, že syntetické účty nákladov a výnosov sa do účtovej osnovy dopĺňať nesmú). Pri doplnení nového syntetického účtu do rámcovej účtovej osnovy musí byť splnená podmienka, a to priradiť k novému účtu trojmiestny číselný znak a slovné označenie (napr. ako to je u syntetického účtu 211 – Pokladnica).

Rozdiel medzi účtovou osnovou a rámcovou účtovou osnovou je v tom, že účtová osnova predstavuje uzatvorený zoznam účtových tried, skupín, syntetických a podsúvahových účtov, ktorý nie je možné meniť.

V oboch prípadoch je však možné vytvárať k syntetickým účtom aj analytické účty a rozčleniť si tak podrobnejšie daný syntetický účet (napr. 211.100 – Tuzemská pokladnica v eurách, 211.200 Valutová pokladnica v USD a pod.)

Povinnosť zostaviť účtový rozvrh

Podľa § 13 zákona o účtovníctve je podnikateľ v súlade s rámcovou účtovou osnovou povinný zostaviť aj účtový rozvrh. V tomto účtovom rozvrhu budú uvedené všetky syntetické, analytické a podsúvahové účty, ktoré sú potrebné na zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov daného účtovného obdobia a na zostavenie účtovnej závierky.

Veľakrát sa však stane, že na začiatku účtovného obdobia podnikateľ nevie, aké účtovné prípady vzniknú v jeho podnikaní a preto syntetické účty, ktoré predtým nepoužíval sa na začiatku účtovného obdobia nemusia nachádzať v účtovom rozvrhu. Podnikateľ však môže počas účtovného roka tento účtový rozvrh podľa potreby dopĺňať.

Účtová osnova pre rok 2019

V roku 2018 sa aj opatrenie Ministerstva financií SR o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove menilo. Nové opatrenie Ministerstva financií SR z 21. novembra 2018 č. MF/017028/2018-74 nadobudlo účinnosť 1. januára 2019. Hlavným predmetom novelizácie tohto opatrenia je najmä úprava účtovania garantovanej energetickej služby (nový §30 e, s účinnosťou od 1. februára 2019), avšak príloha č. 1, ktorú tvorí účtová osnova novelizovaná nebola. Z uvedeného vyplýva, že v rámcovej účtovej osnove pre rok 2019 nedošlo k žiadnej zmene a preto je stále v platnosti rámcová účtová osnova z predchádzajúceho obdobia.

Rámcová účtová osnova pre podnikateľov pre rok 2019 na stiahnutie

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Externé vedenie účtovníctva

Kedy je lepšie externé vedenie účtovníctva (outsourcing účtovníctva) a kedy zabezpečiť účtovníctvo interne? Podľa čoho si vybrať externého účtovníka?

Kto musí viesť účtovníctvo

Účtovné jednotky sú povinné účtovať v sústave podvojného účtovníctva, niektoré z nich si však môžu vybrať aj účtovanie v jednoduchom účtovníctve. O ktoré účtovné jednotky ide?

Novela zákona o dani z príjmov od roku 2020 (návrh)

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa nachádza návrh novely zákona o dani z príjmov. Navrhované zmeny sú rozsiahle a väčšina z nich by mala začať platiť od roku 2020.

GDPR a externe vedené účtovníctvo

Veľa podnikateľov v súčasnej dobe rieši mzdovú agendu a účtovníctvo prostredníctvom špecializovaných externých firiem. Ako sa európske nariadenie o ochrane GDPR v praxi dotýka externých účtovníkov a ich vzťahu s klientami?
Videonávod na zápis konečného užívateľa výhod

Ako zvládnete zápis svojpomocne krok po kroku.

Zistiť viac
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky