Príspevok na stravné a (prípadná) exekúcia

Môže byť príspevok na stravovanie predmetom exekúcie? Za akých okolností naň môže exekútor siahnuť?

Kedy sa poskytuje príspevok na stravné?

V zmysle Zákonníka práce platí, že zamestnávateľ, ktorý nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa (s určitými výnimkami), je povinný umožniť zamestnancom výber medzi zabezpečením stravovania formou stravovacej poukážky alebo poskytnutím finančného príspevku na stravovanie. Finančný príspevok je teda určitá alternatíva ku gastrolístkom (príp. k stravovacej karte). Výber sa ponecháva na rozhodnutí zamestnanca, avšak každý zamestnanec môže svoj výber zmeniť až po uplynutí 12 mesiacov, odkedy sa rozhodol pre konkrétnu možnosť. 

Príklad: Spoločnosť XY, s. r. o. nemá vlastné stravovacie zariadenie, a tak si zamestnanci môžu vybrať, či im zamestnávateľ bude poskytovať finančný príspevok na stravovanie alebo stravné lístky. Zamestnanec Jozef si na začiatku kalendárneho roka zvolil finančný príspevok na stravovanie. V polovici roka sa však rozhodol, že by preňho boli výhodnejšie stravné lístky, tak sa na zamestnávateľa obrátil so žiadosťou o zmenu. Ten ho však odmietol s odôvodnením, že takáto zmena je možná až po uplynutí 12 mesiacov, t. j. jedného roka od pôvodnej voľby. Postoj zamestnávateľa bol v tomto prípade správny, nakoľko o takomto postupe hovorí aj zákon.

V akej výške sa poskytuje príspevok na stravné v roku 2021

V prípade, že si zamestnanec zvolí finančný príspevok na stravovanie, musí zamestnávateľ postupovať v zmysle ustanovenia § 152 zákona č. 311/2011 Z. z. (Zákonník práce) a poskytnúť ho v sume najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, a to vtedy, ak:

  • nemôže zamestnancom zabezpečiť stravovanie tak, že poskytne jedno teplé hlavné jedlo vrátane vhodného nápoja v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo zabezpečí stravovanie pre zamestnancov prostredníctvom fyzickej či právnickej osoby, ktorá sprostredkúva stravovacie služby,
  • ide o zamestnanca vykonávajúceho domácku prácu alebo teleprácu a zamestnávateľ mu nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa,
  • zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom.
Zdroj: Vlastné spracovanie
Výška finančného príspevku na stravovanie pre rok 2021
minimálne
2,11 €
55 % z 3,83 €, t. j. minimálnej hodnoty stravovacej poukážky pre rok 2021
maximálne
2,81 €
55 % z 5,10 €, t. j. hodnoty stravného poskytovaného na pracovnej ceste v trvaní 5 – 12 hodín podľa osobitného predpisu
Článok pokračuje pod reklamou

Môže byť finančný príspevok na stravovanie predmetom exekúcie?

Mnohým ešte stále v súvislosti s novelou zákona týkajúcou sa finančného príspevku na stravovanie nie je jasné, či môže byť predmetom exekúcie, a ak áno, za akých okolností. Podľa Exekučného poriadku, ak poverený exekútor doručí zamestnávateľovi príkaz na začatie exekúcie zrážkami zo mzdy, zamestnávateľ je povinný takýto príkaz vykonať, t. j. musí odviesť zrážku zo mzdy zamestnanca na účet exekútora. Otázne však je, či sa príspevok na stravovanie považuje za mzdu. Ak by sme sa totiž riadili Zákonníkom práce, v ktorom bola definícia mzdy doplnená novelou tak, že za mzdu sa príspevok na stravovanie nepovažuje, tak by bola odpoveď jednoznačná a vyplývalo by z nej, že príspevok na stravovanie nemôže byť predmetom exekúcie, pokiaľ ide o zrážky zo mzdy a z iných príjmov.

Prečítajte si tiež

Pozn.: Exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu v banke je najčastejšou formou výkonu exekúcie, ktorou sa vymáha peňažné plnenie. Príkaz na začatie exekúcie funguje v praxi tak, že exekútor, ktorému bolo udelené poverenie na vykonanie exekúcie dá príkaz na zablokovanie konkrétnej dlžnej sumy banke, pričom v príkaze upresní účet, na ktorý má povinný vyplatiť pohľadávku a prípadne ďalšie náklady vzniknuté v súvislosti s exekučným konaním. Na komunikáciu s bankou musí exekútor využívať elektronické prostriedky, resp. elektronickú schránku.

Vykonávanie exekúcie zrážkami zo mzdy a možné siahnutie na príspevok na stravovanie

Vo všeobecnosti platí, že zrážky zo mzdy a z iných príjmov sa vykonávajú z čistej mzdy zamestnanca. Do tej však nepatrí náhrada nákladov spojených s pracovným výkonom, resp. s pracovnými cestami, kam podľa osobitných predpisov patrí aj stravné. Z toho vyplýva, že príspevok na stravné nebude podliehať exekúcii. Ale pozor! Ak exekúciu zamestnancovi vykonáva priamo exekútor na jeho účte v banke a nejde o zrážku zo mzdy, nie je zaručené, že nemôže siahnuť aj na príspevok na stravovanie. Inými slovami, pokiaľ dlžnú sumu na základe príkazu na začatie exekúcie nestrháva zamestnávateľ, ale priamo exekútor, stávajú sa všetky prostriedky na bankovom účte predmetom exekúcie, teda aj finančný príspevok na stravovanie, pokiaľ ho zamestnávateľ zamestnancovi vypláca na bankový účet.

Môže exekútor siahnuť na kredit na gastro karte?

Gastro karta, resp. stravovacia karta nahrádza papierové stravné lístky a funguje podobne ako banková karta, to znamená, že sa ňou dá platiť kontaktne aj bezkontaktne, jej platnosť je limitovaná a je zabezpečená PIN kódom. Gastro kartu je však možné použiť len na nákup jedla. Keďže v prípade stravných lístkov a stravovacích kariet nejde o prostriedky, ktoré by mohli byť predmetom exekúcie, preto exekútor nemá právo siahnuť na kredit na gastro karte, v čom spočíva jedna z jej odlišností oproti finančnému príspevku na stravovanie, ktorý je zamestnancovi vyplácaný na jeho bežný účet.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Centrálny register exekúcií – čo to je a ako v ňom vyhľadávať?

Ako funguje register exekúcií, čo sa v ňom dá nájsť a aké poplatky sú spojené s výpisom z registra exekúcií? Ako v ňom vyhľadať potrebné informácie?

Finančný príspevok na stravovanie: praktické problémy má vyriešiť novela

Praktické problémy s finančným príspevkom na stravovanie má vyriešiť „záplata" v Zákonníku práce. Čo prinesie, vysvetlil predseda výboru pre financie a rozpočet, Marián Viskupič.

Zatvorená jedáleň a finančný príspevok na stravovanie

Ak má zamestnávateľ vlastné, príp. zazmluvnené iné stravovacie zariadenie, jeho zamestnanci nemajú nárok na finančný príspevok na stravovanie. Čo ale robiť, ak je jedáleň zatvorená?

Prečo sú pre vašu mzdárku stravné lístky či karty to najlepšie riešenie?

Hoci zmeny v Zákonníku práce, ktoré zaviedli finančný príspevok na stravu, sú v platnosti už dva mesiace, stále nie je výklad zákona úplne jasný. Jedna z menej diskutovaných povinností je aj povinnosť vyplácať finančný príspevok najneskôr k 1. pracovnému dňu v mesiaci.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky