Registrácia na daň z pridanej hodnoty (DPH)

Redakcia Podnikajte.sk | 07.01.2010
Registrácia na daň z pridanej hodnoty (DPH)

Platiteľom DPH je osoba podliehajúca dani, ktorá je registrovaná ako platiteľ.

1. Povinná registrácia:

Povinnosť podať miestne príslušnému daňovému úradu žiadosť o registráciu pre DPH má:

 • zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má bydlisko v tuzemsku alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, a ktorá dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 eur. Zdaniteľná osoba je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahla tento obrat.
 • zdaniteľné osoby, ktoré majú sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku a ktoré spoločne podnikajú na základe zmluvy o združení) alebo inej obdobnej zmluvy (ďalej len „zmluva o združení“), sú povinné podať žiadosť o registráciu pre daň, ak za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov dosiahnu celkový obrat 49 790 eur. Do celkového obratu sa započítavajú obraty jednotlivých osôb a obrat z ich spoločného podnikania. Zdaniteľné osoby sú povinné podať jednotlivo žiadosť o registráciu pre daň do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dosiahli obrat 49 790 eur.
 • ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, uzavrie zmluvu o združení s platiteľom, je povinná sa zaregistrovať do 10 dní odo dňa uzavretia zmluvy.

Povinnosť zaregistrovať sa majú aj zahraničné osoby zadefinované v Zákone o DPH a tiež osoby, ktoré nadobudnú tovar z iného členského štátu EÚ a hodnota tohto tovaru bez dane dosiahne 49 790 eur za rok.


2. Dobrovoľná registrácia:

Zákon umožňuje aj dobrovoľnú registráciu na DPH, ktorá sa neviaže na dosiahnutie obratu a zdaniteľná osoba môže požiadať o registráciu platiteľa dane aj pre dosiahnutím obratu pre povinnú registráciu.

O dobrovoľnú registráciu môže požiadať aj osoba, ktorá ešte neuskutočnila žiadne zdaniteľné obchody, avšak z dôvodu jej budúcich ekonomických činností je nevyhnutné, aby mala postavenie platiteľa dane. Ide väčšinou o prípady, kedy by mal podnikateľ nevýhodné podstavenie na trhu z dôvodu, že obchoduje alebo bude obchodovať s platiteľmi dane (jeden stupeň v daňovom reťazci by bol narušený, čo môže mať dôsledky najmä na konečnú cenu pre spotrebiteľa), alebo podnikateľ kupuje tovar určený na ďalší predaj v nezmenenom stave z iného členského štátu.

Daňový úrad nemusí vyhovieť každej žiadosti o dobrovoľnú registráciu. Každý prípad sa posudzuje osobitne a počas doby dobrovoľnej registrácie sa zámer podnikateľa môže prehodnocovať aj niekoľkokrát.

Žiadosť o registráciu sa podáva na osobitnom tlačive, ktoré poskytne žiadateľovi daňový úrad. V prípade, že žiadosti o registráciu daňový úrad vyhovie, vydá žiadateľovi osvedčenie, v ktorom bude uvedené identifikačné číslo pre DPH a dátum, odkedy má žiadateľ postavenie platiteľa dane.

Na daňovom úrade budete musieť vyplniť aj tlačivo "Doplňujúce údaje k registrácii DPH".

Obratom sa rozumejú všetky výnosy a príjmy bez dane, ktoré zdaniteľná osoba dosiahla zo svojich dodávok tovarov a služieb v tuzemsku.

Faktúra v prípade platiteľa DPH musí obsahovať:

 • meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne platiteľa, ktorý dodáva tovar alebo službu, a jeho identifikačné číslo pre daň,
 • meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne
 • príjemcu tovaru alebo služby a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené,
 • poradové číslo faktúry,
 • dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
 • dátum vyhotovenia faktúry,
 • množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby
 • základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
 • sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,
 • výšku dane spolu v celých eurách.

Sadzba dane:


Sadzba dane z pridanej hodnoty je 20 % a 10 % na vybrané tovary.

Tlačivá:

Tu môžete nájsť vzory daňových priznaní, hlásení a ostatných tlačív pre komunikáciu s daňovým úradom.
Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky poskytuje vypĺňanie formulárov na internete, ktoré nájdete tu.

 

Daňové priznanie a splatnosť dane:

Platiteľ je povinný do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia podať daňové priznanie.

Ďalšie články:

Dobrovoľný platiteľ (platca) DPH.

Koncepcia boja proti daňovým podvodom na dani z pridanej hodnoty schválená v máji 2011


Najlepšie články do vášho mailu každý pondelok

Čítajte len to, čo vás naozaj zaujíma. Sumár vybraných článkov raz za týždeň, žiadny spam. Zasielanie newslettra si môžete kedykoľvek vypnúť.

Zvoľte si témy:

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.