Charakteristika akcií

Redakcia Podnikajte.sk | 06.01.2010
Charakteristika akcií

Akcia je cenný papier, s ktorým sú spojené správa akcionára ako spoločníka akciovej spoločnosti. S vlastníctvom akcií sú spojené dva druhy práv:

 • Právo podieľať sa na riadení. Právo podieľať sa na riadení znamená možnosť zúčastniť sa na valnom zhromaždení akciovej spoločnosti, hlasovať na valnom zhromaždení, žiadať na valnom zhromaždení vysvetlenia a podávať návrhy.
 • Majetkové práva. Medzi majetkové práva zaraďujeme právo podieľať sa na výsledku hospodárenia alebo podieľať sa na likvidačnom zostatku.

Obsahové náležitosti akcie:

 • obchodné meno a sídlo spoločnosti,
 • číselné označenie akcie a jej menovitú hodnotu,
 • označenie, či je akcia na doručiteľa alebo na meno, pri akcii na meno aj meno akcionára,
 • výšku základného imania a počet akcií v čase vydania akcie,
 • dátum vydania a podpisy dvoch členov predstavenstva oprávnených podpisovať za spoločnosť.

Obchodný zákonník umožňuje vydávať okrem akcií, s ktorými sú spojené základné práva aj osobité druhy akcií:

 • Zamestnanecké akcie sú akcie, ktorých prevoditeľnosť je zákonom obmedzená. Ideou vytvárania zamestnaneckých akcií je snaha o vyššiu motiváciu zamestnancov. Majitelia zamestnaneckých akcií majú právo podieľať sa na riadení akciovej spoločnosti, na dividendu a podiel na likvidačnom zostatku ako ostatní akcionári.
 • Prioritné akcie musia mať vydanie upravené stanovami. Množstvo prioritných akcií nesmie presiahnuť 50% základného imania. Podstata prioritných akcií spočíva v osobitých právach spojených s týmito akciami. Majú prednostné právo na výplatu dividendy. Stanovy však môžu za výhodu prednostného práva na dividendu odňať majiteľom prioritných akcií hlasovacie právo na valnom zhromaždení.
 • Hromadné akcie sú akcie, ktoré nahrádzajú viac akcií toho istého druhu s rovnakou menovitou hodnotou. Sú s nimi spojené rovnaké práva ako s akciami, ktoré nahrádzajú.

Obchodný zákonník zakazuje akciovej spoločnosti nadobúdať vlastné akcie. Z tohto zákazu pripúšťa štyri výnimky:

 • ak akciová spoločnosť vystupuje ako právny nástupca osoby, ktorá tieto akcie vlastnila,
 • ak akciová spoločnosť odkupuje zamestnanecké akcie,
 • ak akciová spoločnosť zvyšuje alebo znižuje základné imanie,
 • ak akciová spoločnosť nadobudne vlastné akcie darom alebo dedičstvom.

Akciová spoločnosť je povinná predať svoje akcie zo svojho majetku do 3 rokov.

 

Najlepšie články do vášho mailu každý pondelok

Čítajte len to, čo vás naozaj zaujíma. Sumár vybraných článkov raz za týždeň, žiadny spam. Zasielanie newslettra si môžete kedykoľvek vypnúť.