Jozef Orgonáš: Franchising ako moderná, ale osvedčená forma má v krajinách V4 perspektívu

Jozef Šétaffy | 21.03.2018
Jozef Orgonáš: Franchising ako moderná, ale osvedčená forma má v krajinách V4 perspektívu

V akej situácii sa momentálne nachádza franchising na Slovensku sme sa rozprávali s Jozefom Orgonášom, ktorý sa franchisingom zaoberá už takmer 30 rokov a práve on vytvoril v období Československa prvý franchisingový koncept.

Po dvojnásobnom pôsobení ako prezident SFA je Jozef v súčasnosti jej čestným členom. Zúčastňuje sa prednášok v Bruseli, Prahe, Budapešti, Varšave, Viedni, Krakove, Paríži, Frankfurte a jeho príspevky odzneli aj na medzinárodných vedeckých konferenciách v Portlande, Kanazawe.

Ako hodnotíte situáciu franchisingu v krajinách V4?

Situácia sa postupne stabilizuje a franchising sa stáva významnou súčasťou podnikateľských aktivít v jednotlivých krajinách. A to po turbulentnom vývoji, keď na konci 80. rokov sa zjavujú prvé lastovičky, reálny rozmach však začína až na začiatku 90. rokov. Napríklad v Československu bola prvá zmluva na úrovni masterfranchisingu (t. j. kúpa franchisingového systému zo zahraničia) v januári 1990. Trvalo však relatívne dlho, pokiaľ sa táto koncepcia podnikania dostala do povedomia podnikateľskej verejnosti. Najlepšie to zvládli podnikatelia v Českej republike. Dynamizujúcim prvkom bol prechod storočiami a dnes môžeme konštatovať, že franchisingový systém podnikania je normálnou súčasťou aktivít vo všetkých štyroch krajinách.

Mohli by ste porovnať stav a perspektívu rozvoja franchisingu v jednotlivých krajinách V4 so Slovenskou republikou?

Súčasný stav poukazuje na to, že franchising sa stal pevnou súčasťou podnikateľských aktivít. Najlepší rozvoj zaznamenávame v Českej republike, menej v Poľsku, Maďarsku a na Slovensku. Perspektíva však vo všetkých štyroch krajinách je pozitívna, rastie podiel na HDP, rastie podiel domácich konceptov, predovšetkým v Čechách a zvyšuje sa počet zamestnaných vo franchisingových systémoch. Máme ešte ďaleko k európskej, či svetovej úrovni, avšak ekonomické determinanty jasne dokazujú, že podnikanie vo franchisingu je perspektívne. Veď podiel preživších po piatich rokoch podnikania je viac ako 80 %, v porovnaní s asi 12 % pri bežných typoch podnikania.

Franchising je typ podnikateľských aktivít, ktoré predstavujú modernú, ale pritom osvedčenú formu. Je dostatočne moderná a osvedčená na to, aby predstavovala možný efektívny spôsob podnikania v 21. storočí. Franchising podporuje tiež politiku strednej vrstvy, pretože vytvára nové malé a stredné podniky, ktoré si však svoj status nielenže vo franchisingovom podnikaní dokážu udržať, ale ho i zlepšovať. Prispieva tiež k transformácii, modernizácii a profesionalizácii tradičných obchodných formátov a generuje nové tovary uspokojujúce potreby spotrebiteľov, ako i nové služby.

Aké faktory umožnili intenzívny a úspešný kvantitatívny rozvoj franchisingu v Čechách, Poľsku, Maďarsku a na Slovensku po r. 1989?

Faktorov bolo viac, niektoré mali väčší podiel na dynamike rozvoja, iné menej. V každom prípade sa podnikanie stalo slobodným, s primeranou legislatívnou bázou. Hoci je potrebné uviesť, že špecializovaná franchisingová legislatíva (lex specialis) v žiadnej z krajín V4 neexistuje a zmluvy fungujú ako innominátne na úrovni sui generis. Jedným z ďalších faktorov bol rastúci záujem zahraničných reťazcov o expanziu na tomto území, veď viac ako 65 miliónov obyvateľov je už zaujímavý potenciál, ktorý umožňuje multiplikovať existujúcu franchisingovú silu. Vo všetkých štyroch krajinách vznikli národné asociácie, ktoré napomohli pri šírení povedomia o franchisingu. Priebežne sa rozširovali formy franchisingu (výroba, predaj, služby atď.), čím akcelerovalo podnikanie takouto formou.

Prečo je stav a rozvoj franchisingu na Slovensku v porovnaní s uvedenými krajinami "oneskorený" (najmä v oblasti nízkeho počtu pôvodných domácich konceptov)?

Jednoznačná odpoveď neexistuje, faktorov je viac. Už len východisková pozícia súkromného a slobodného podnikania bola v jednotlivých krajinách rôzna, najzaostalejšie povedomie o podnikaní vôbec bolo v terajšej Slovenskej republike. Navyše po rozdelení Československa sa Slovensko stalo pre franchisingové aktivity nezaujímavou, resp. menej zaujímavou krajinou, vzhľadom na svoju veľkosť a počet obyvateľov. A Slováci ako keby sa báli ísť do nejakého rizika; trvalo teda určitý čas, pokiaľ aj vo franchisingu sa objavili reálne podnikateľské aktivity. Žiaľ, viac ich je na internacionálnej báze (približne 75 %, na rozdiel od Čiech, kde je asi 75 % národných reťazcov). Predpokladám však, že počet nových, doma vytvorených, reťazcov bude rásť.

Ako sa podieľali a ako ovplyvnili rozvoj franchisingu v jednotlivých krajinách V4 národné franchisingové asociácie?

Vplyv národných asociácií bol a je eminentný. Primárne každá asociácia plní základný cieľ a tým je budovanie povedomia o franchisingu. Okrem toho združuje subjekty, ktoré pôsobia vo franchisingu a rastie tak synergický efekt. Navyše iba asociácia môže byť partnerom pre vládu a parlament. Iba asociácia je schopná vybudovať základňu pre dobrý styk s financujúcimi inštitúciami. Vo svete sú asociácie dokonca garantom kvality konceptu pre banky. Kvalitne fungujúca asociácia, čo je prípad najmä Českej republiky a Maďarska, generuje kvalitu už existujúcich reťazcov cez prísne prijímacie konanie a podporou nových systémov rozširuje silu samotného franchisingu v jednotlivých krajinách. Asociácie sú tiež členom EFF (Európska franchisingová federácia), čo garantuje aplikáciu európskych hodnôt do podnikateľských aktivít na úrovni franchisingu.

Ako hodnotíte (ne)činnosť SFA v poslednom období a ktoré konkrétne aktivity a činnosti SFA v poslednom roku (2017), okrem výstavy "Podnikajte s franchisingom"?

Aktivita SFA od jej založenia v r. 1994 má kolísavú úroveň. Rozvoj, zlepšovanie kvality, rozširovanie počtu členov a rast sily franchisingu závisí od kvality predstavenstva, prezidenta a ochoty jednotlivých členov pracovať v prospech celku, čo nie je vždy prípad na Slovensku. Všetci si však musíme uvedomiť, že bez kvalitnej asociácie to nepôjde. SFA už na svojom začiatku ako hlavný cieľ a náplň činnosti si stanovila poskytovanie informácií podnikateľom, uskutočňovanie seminárov, publikovanie článkov o franchisingu. Nadšenie členov asociácie pre myšlienku franchisingu priťahovalo vždy nejakú pozornosť. Každý z prezidentov SFA spolu so zástupcami členov vynaložil veľké úsilie, aby asociácia rástla a skvalitňovala svoju činnosť. Podnikateľský subjekt však existuje v rámci určitého prostredia. Hospodárstvo na Slovensku sa nezmenilo počas jedného dňa ani jedného roka, ale vyvíjalo sa tak, ako prebiehala privatizácia, reštitúcie, ako vznikali aj zanikali nové živnosti a väčšie podniky. Aj členovia franchisingovej asociácie sa teda menili – niektorí svoju podnikateľskú činnosť ukončili, iní zmenili, ďalší noví podnikatelia sa stali členmi. Počet a štruktúra členov SFA boli prirodzeným dôsledkom zmien, ktoré sa odohrávali v hospodárstve.

Súčasná ekonomická a politická situácia enormne zvyšuje náročnosť podnikateľského prostredia, stúpajú všestranné požiadavky na podnikateľov aj firmy. Trhový priestor sa zahusťuje takmer vo všetkých segmentoch podnikania. Priebežne vzniká a zaniká množstvo podnikateľských subjektov. Primerane tomuto vývoju sa zvyšujú aj požiadavky na rozsah a kvalitu činnosti SFA tak, aby bola schopná poskytovať očakávané a potrebné výstupy. Pre zvládnutie vytýčených úloh už v krátkom čase nepostačí dobrovoľnícke nadšenie niekoľkých súčasných protagonistov asociácie, vznikne potreba profesionalizácie jej činnosti. SFA musí preto získať nové zdroje financovania pre zabezpečenie vlastnej realizácie a ďalšieho rozvoja, jednou z možností, je zvýšenie počtu členov. Profesionalizáciou jej manažovania by sa tiež vytvorili podmienky pre vykonávanie priebežných komerčných aktivít.

SFA vždy bola a bude taká ako jej členovia. Od ich aktivity záležalo a bude záležať, aké výstupy sa jej podarí zabezpečiť a zrealizovať. Ak sa v krátkej budúcnosti nepodarí výrazne zvýšiť počet a aktivita členskej základne a zároveň nájsť dostatočné zdroje financovania, nebude už stačiť na zabezpečenie jej zámerov dobrovoľnícka dobročinná aktivita niekoľkých jej funkcionárov. Ani povedomie o franchisingu, ako podnikateľskej metóde, nie je na Slovensku ešte na potrebnej úrovni, takže bude potrebné ju naďalej propagovať a podporovať jej rozvoj. A tu musí byť dominantná aktivita SFA. Aktuálnou úlohou je preto praktická podpora vzniku a rozvoja pôvodných slovenských franchisingových konceptov.


O autorovi

Ing. Jozef Šétaffy

Spolumajiteľ konceptu Pizza Mizza, franchisingový poradca a odborný garant projektu Franchising servis na Podnikajte.sk Ak máte otázky k téme franchising, kontaktujte ma na franchising.servis@podnikajte.sk

Najlepšie články do vášho mailu každý pondelok

Čítajte len to, čo vás naozaj zaujíma. Sumár vybraných článkov raz za týždeň, žiadny spam. Zasielanie newslettra si môžete kedykoľvek vypnúť.

Zvoľte si témy:

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.