Otec na materskej – podmienky a postup

Aké podmienky musí splniť otec, ak chce poberať materské? V článku prinášame postup, ako požiadať o materské u otca, ako aj tipy, ako si môže otec udržať príjem počas materskej.

Čo je to materské, resp. materská dávka?

Materské, resp. ako to mnohí nazývajú materská dávka vypláca Sociálna poisťovňa ako jednu z nemocenských dávok matke dieťaťa, inému poistencovi, ktorý je ustanovený zákonom (do tejto kategórie patrí otec dieťaťa) alebo fyzickej osobe starajúcej sa o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

Na materské však vyššie uvedené osoby nemajú nárok automaticky, nakoľko musia splniť zákonom stanovené podmienky, ktoré upravuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“).

V tomto článku nájdete odpovede na tieto otázky:

 • Aké podmienky musí splniť otec pre priznanie nároku na materské?
 • Kedy je otec nemocensky poistený, resp. je v ochrannej lehote po skončení nemocenského poistenia?
 • Aká je výška materského u otca dieťaťa?
 • Ako požiadať o materské – postup?
 • Ako dlho poberá materské otec?
 • Môže počas poberania materského pracovať?
 • Kto platí za matku zdravotné poistenie, počas obdobia poberania materského otcom?

Aké podmienky musí splniť otec pre priznanie nároku na materské?

Otec, ktorý chce získať nárok na materské, musí splniť nasledovné podmienky:

 1. v deň nástupu na materské byť nemocensky poistený alebo byť v ochrannej lehote po skončení nemocenského poistenia,
 2. v období dvoch rokov ku dňu nástupu na materské musí byť nemocensky poistený najmenej 270 kalendárnych dní,
 3. dieťa, na ktoré žiada otec nárok na materské, musí mať vek najmenej 6 týždňov,
 4. matka nemôže poberať materské na to isté dieťa, na ktoré si chce otec uplatniť nárok na materské (na iné dieťa matka môže poberať materské, a to znamená, že ak majú napr. dieťa novonarodené a dieťa dvojročné, môžu obaja rodičia poberať materské),
 5. ani jeden z rodičov si neuplatňuje nárok na rodičovský príspevok (matka musí požiadať o pozastavenie vyplácania rodičovského príspevku, ak jej je vyplácaný),
 6. ak je otec SZČO alebo dobrovoľne nemocensky poistená osoba, nesmie mať za posledných 5 rokov nedoplatky v Sociálnej poisťovni (vyššie ako 5 eur),
 7. predloží pobočke Sociálnej poisťovne žiadosť o materské a povinné doklady.

Upozornenie: otec, ktorý je zamestnancom, je povinný oznámiť zamestnávateľovi deň nástupu na rodičovský dovolenku, t. j. deň, od kedy začína poberať materské, najmenej jeden mesiac vopred. Rovnaká lehota – najmenej jeden mesiac vopred platí aj pre oznámenie skončenia rodičovskej dovolenky (t. j. deň, od kedy zanikne nárok na materské).

Čo to znamená byť nemocensky poistený?

Ako uvádzame vyššie prvou podmienkou pre získanie nároku na materské je, aby bol otec nemocensky poistený, resp. bol v ochrannej lehote po skončení nemocenského poistenia. Nemocensky poistený je otec, ak je:

 • zamestnancom, a to znamená, že je aktívne nemocensky poistený z dôvodu, že je napr. zamestnaný v trvalom pracovnom pomere (t. j. na pracovnú zmluvu), resp. je zamestnaný na dohodu o pracovnej činnosti a pod.
 • SZČO, a to znamená, že je napr. živnostníkom, tlmočníkom, daňovým poradcom a je aktívne nemocensky poistený (t. j. platí povinné odvody do Sociálnej poisťovne), alebo
 • dobrovoľne nemocensky poistenou osobou a zároveň dobrovoľne dôchodkovo poistenou osobou.

Ochranná lehota po skončení nemocenské poistenia a doba nemocenského poistenia

V prípade, ak otec, ktorý žiada na materskej nie je aktívne nemocensky poistený, platí pre neho ochranná lehota, ktorá je 7 kalendárnych dní po skončení nemocenského poistenia, avšak, ak by nemocenské poistenie trvalo menej ako 7 kalendárnych dní, ochranná lehota je toľko dní, koľko trvalo nemocenské poistenia.

Príklad na trvanie ochrannej lehoty u otca:

Ján ukončil dlhodobý pracovný pomer k 31.12.2020, to znamená, že od 1.1.2021 nie je zamestnaný a nemá aktívne nemocenské poistenie. Ochranná lehota po skončení nemocenského poistenia trvá u Jána 7 kalendárnych dní, t. j. do 7.1.2021 (vrátane).

V prípade, ak sa Ján rozhodne po ukončení pracovného pomeru do 7.1.2021 požiadať o nárok na materské, pričom bude spĺňať aj ostatné zákonom stanovené podmienky, bude mať nárok na materské.

Pre priznanie nároku na materské však otec musí splniť aj podmienku získania 270 dní nemocenského poistenia, a to v období dvoch rokov ku dňu nástupu na materské. Do tejto doby sa započítava doba aktuálneho nemocenského poistenia , ako aj doba už ukončeného nemocenského poistenia, resp. viacerých nemocenských poistení, ktoré skončilo najneskôr deň pre pred dňom začiatku poberania materského.

Do počtu 270 dní sa:

 • započítavajú aj dni nemocenského poistenia, za ktoré sa neplatí poistenie, napr. dni materskej, dni počas PN, prvých 10 dní OČR a iné uvedené v § 140 zákona o sociálnom poistení,
 • nezapočítavajú dni prerušenia nemocenského poistenia, napr. 11-ty deň OČR, neplatené voľno a iné uvedené v § 26 zákona o sociálnom poistení.

Upozorňujeme, že do doby 270 dní nemocenského poistenia sa započítavajú aj dni, počas ktorých otec čerpal rodičovskú dovolenku (v prípade, ak je zamestnancom), alebo mu bol priznaný rodičovský príspevok (v prípade, ak je SZČO a ak v tom čase nevykonával podnikateľskú činnosť).

Výška materského u otca dieťaťa a maximálne materské

Materské sa vypláca za kalendárne dni a výška materského predstavuje rovnako u matky, ako i u otca 75 % denného vymeriavacieho základu (DVZ) alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu (PDVZ).

Vypočítaný denný vymeriavací základ však nesmie presiahnuť 75 % zákonom stanoveného maximálneho denného vymeriavacieho základu, to znamená, že:

 • v roku 2020 nesmie presiahnuť 75 % z 66,6083 €, t. j. 49,9563 €, a
 • v roku 2021 nesmie presiahnuť 75 % z 71,8028 €, t. j. 53,8521 €.

Viac informácií o maximálnom dennom vymeriavacom základe a maximálnom materskom si môžete prečítať v článku Maximálne materské v roku 2020 alebo Maximálne materské v roku 2021.

Naopak v zákone o sociálnom poistení však nie je určený minimálny denný vymeriavací základ pre výpočet materského, avšak v prípade, ak sa otcovi vypláca materské v sume nižšej ako je suma rodičovského príspevku, otcovi bude vyplatený doplatok do sumy rodičovského príspevku, t. j. u rodiča, ktorý pracuje a poberá materské do sumy 370 € (suma platná pre rok 2020) alebo do sumy 378,10 € (suma platná pre rok 2021).

Tip: v článku Materské u otca – výpočet nájdete:

 • informácie o výške materského u otca, v prípade existencie viacerých nemocenských poistení súčasne,
 • informácie o určení rozhodujúceho obdobia pre výpočet DVZ, v prípade, ak je otec zamestnancom,
 • informácie o určení rozhodujúceho obdobia pre výpočet DVZ, v prípade, ak je otec SZČO, resp. dobrovoľne nemocensky poistená osoba,
 • príklady na výpočet denného vymeriavacieho základu a materského.

Žiadosť o materské a doklady, ktoré musí otec predložiť k žiadosti o materské

Otec, ktorý si chce uplatniť nárok na materské, urobí tak prostredníctvom žiadosti o materské, ktoré mu poskytne pobočka Sociálnej poisťovne, pričom je potrebné predložiť aj:

 • dohodu o prevzatí dieťaťa do starostlivosti, ktorú uzatvoril s matkou dieťaťa,
 • potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o tom, že ani jeden z rodičov nepoberá rodičovský príspevok odo dňa, od kedy otec žiada nárok o materské,
 • rodný list dieťaťa (neoverená kópia) – len v prípade, ak dieťa nie je zapísané v matrike na území SR.

Upozorňujeme, že ak si chce otec uplatniť nárok na materské z viacerých nemocenských poistení, musí pobočke Sociálnej poisťovne predložiť žiadosť o materské osobitne pre každé z nich.

Dohoda o prevzatí dieťaťa do starostlivosti

Dohoda o prevzatí dieťaťa do starostlivosti je vyhlásenie, v ktorom sa uvádza, že sa otec s matkou dieťaťa dohodli, že otec prevezme dieťa, na ktoré si chce uplatniť nárok na materské do starostlivosti. Pojem „prevzatie dieťaťa do starostlivosti“ však zákon o sociálnom poistení nijako nedefinuje, avšak na základe informácií Sociálnej poisťovne ide o prevzatie tej časti starostlivosti, ktorú do okamihu prevzatia poskytovala dieťaťu matka.

Dohodu o prevzatí dieťaťa do starostlivosti poskytne otcovi pobočka Sociálnej poisťovne, pričom obsahuje nasledovné údaje:

 • mená a priezviská rodičov,
 • identifikačné údaje rodičov (napr. dátum narodenia),
 • meno a priezvisko dieťaťa, ktoré otec prevzal do svojej starostlivosti,
 • dátum narodenia dieťaťa, resp. rodné číslo,
 • dátum, od kedy prevezme starostlivosť o dieťa otec.

Chceme hlavne upozorniť na vyplnenie dátumu, od kedy otec prevezme starostlivosť o dieťa, nakoľko od tohto dátumu bude žiadať otec o priznanie nároku o materské. Na tomto dátume sa rodiča dohodnú, tak ako im to vyhovuje a ako uznajú za vhodné, to znamená, že nemusí ísť o prvý deň v mesiaci.

Prečítajte si tiež

Je potrebné uviesť, že rodičovský príspevok je vyplácaný za kalendárny mesiac, a to znamená, že suma rodičovského príspevku sa nepočíta za dni, za ktoré je nárok na rodičovský príspevok ale posudzuje sa, či v danom kalendárnom mesiaci je nárok na rodičovský príspevok, a to k 1. dňu v kalendárnom mesiaci. V prípade teda, ak otec prevezme dieťa do starostlivosti od 1. dňa v mesiaci, matka stratí nárok na rodičovský príspevok, ak sa však dohodnú na prevzatí dieťaťa do starostlivosti napr. od 2. dňa v kalendárnom mesiaci, v danom mesiaci bude mať matka nárok na rodičovský príspevok (na celú, mesačnú sumu rodičovského príspevku), ako aj otec na materské od 2. dňa.

Aktualizácia k 31.3.2021: Schválená novela zákona o sociálnom poistení s účinnosťou od 1. mája 2021 vypúšťa podmienku prevzatia dieťaťa do starostlivosti pri priznaní nároku na materské u iného poistenca. Iným poistencom je aj otec dieťaťa, ktorý môže (za splnenia ďalších podmienok, ktoré sa nemenili) poberať materské (vypúšťa sa „po dohode s matkou dieťaťa“) najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu, a matka nepoberá materské na to isté dieťa alebo rodičovský príspevok. Dôvodová správa k tejto zmene uvádza, že inštitút dohody o prevzatí dieťaťa do starostlivosti sa vypúšťa, nakoľko je de facto ustanovená iba na účel formálneho vzniku nároku na materské otca dieťaťa. Predstavuje iba formálny úkon a vo svojej povahe je to nadbytočná administratívna záťaž pre rodičov dieťaťa (Sociálna poisťovňa požaduje v konaní jej predloženie). V zmysle zákona o rodine je starostlivosť o dieťa od jeho narodenia povinnosťou rodiča a z tohto dôvodu ju nemožno ohraničiť formálnym deklaratórnym úkonom. Iný poistenec bude mať aj po odstránení tejto formálnej podmienky nárok na materské v rovnakom rozsahu a období a za rovnakých podmienok ako podľa doterajšej právnej úpravy. Na vznik nároku na materské sa aj naďalej bude vyžadovať starostlivosť o dieťa v takom rozsahu, ktorý si reflektujúc všeobecné podmienky nároku na nemocenské dávky (absencia príjmu zamestnanca z právneho vzťahu v súvislosti s ktorým si uplatnil nárok na materské) vyžaduje prerušenie/obmedzenie zárobkovej činnosti.

Čo platí od 1. mája sa dozviete v článku Materské otca (otec na materskej) od 1.5.2021.

Aká je dĺžka poberania materského u otca?

Otec dieťaťa má nárok na materské po dobu 28 týždňov od vzniku nároku na materské, avšak maximálne do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa, výnimkou je:

 • osamelý otec, ktorý poberá materské po dobu 31 týždňov, a
 • otec, ktorý sa stará o dve alebo viac detí, ktorý poberá materské po dobu 37 týždňov.

Nakoľko môže otec poberať materské najdlhšie do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa, platí, že by mal nastúpiť na materské najneskôr 28 týždňov pred týmto dátumom.

Článok pokračuje pod reklamou

Môže otec počas poberania materského pracovať, resp. podnikať?

Platí základná podmienka u matky i otca a tou je, že matka, ako aj otec počas poberania materského nesmú mať príjem z toho zamestnania, z ktorého si uplatnili nárok na materské.

Prečítajte si tiež

V prípade, ak je otec SZČO môže naďalej počas poberania materského podnikať, nakoľko Sociálna poisťovňa nesleduje príjem SZČO. Výhodou je pre otca – SZČO aj to, že počas materského neplatí odvody do Sociálnej poisťovne a pri platení odvodov do zdravotnej poisťovne neplatí pre otca – SZČO minimálny vymeriavací základ pre platenie odvodov, čo má vplyv na to, že otec nemusí platiť odvody do zdravotnej poisťovne v minimálnej výške, ale vo výške, ktorú si sám zvolí (upozorňujeme však na ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, ktorého výsledkom pri dosahovaní príjmov počas poberania materského a nízkych odvodoch, môže byť nedoplatok).

Prinášame vám však zopár tipov, ako by mohol otec poberať materské a zároveň si aj niečo privyrobiť, bez toho, aby mu Sociálna poisťovňa odňala nárok na materské. Upozorňujeme však, že Sociálna poisťovňa každú žiadosť otca o materské starostlivo prehodnocuje a na každý prípad prihliada osobitne, preto tieto tipy, ako pracovať, resp. dosahovať príjem a poberať materské, nemusia platiť pre každého otca. Ide o tieto tipy:

 • otec môže pracovať u toho istého zamestnávateľa a mať príjem z novo uzatvoreného pracovného pomeru (maximálne na polovičný úväzok so zodpovedajúcou mzdou úväzku, dôvod vysvetľujeme nižšie), resp. dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, avšak musí ísť o iný druh práce,
 • otec môže pracovať u iného, nového zamestnávateľa (maximálne na polovičný úväzok, dôvod vysvetľujeme nižšie),
 • otec môže vykonávať domácku prácu,
 • otec môže dosahovať príjem na autorskú zmluvu,
 • otec si môže založiť živnosť a podnikať počas poberania materského z pracovného pomeru,
 • otec môže poberať príjem ako napr. konateľ, s. r. o. alebo spoločník s. r. o. (príjem, ktorý nepodlieha nemocenskému poisteniu).

Upozorňujeme však, že je možné, že otcovi dieťaťa nebude priznaný nárok na materské v prípade, ak začne pracovať na ďalšiu pracovnú zmluvu na plný úväzok, nakoľko v tomto prípade, podľa vyjadrení Sociálnej poisťovne, otec nespĺňa podmienku starostlivosti o dieťa, tým, že pracuje na plný úväzok.

Čo však prípade, ak je otec na materskej a dieťa v škôlke alebo v jasliach? Otcovi dieťaťa sa zväčša neprizná nárok na materské vtedy, ak dieťa navštevuje predškolské zariadenie, t. j. škôlku alebo jasle.

Zdravotné poistenie matky počas poberania materského otcom

Za obdobie poberania materského platí zdravotné poistenie za otca, štát. V prípade, ak však matka a otec nemajú iné dieťa do 6 rokov, okrem dieťaťa, na ktoré otec poberá materské a matka zostane doma, t. j. nevráti sa do práce, štát za túto matku už neplatí zdravotné poistenie.

V prípade, ak sa teda matka nevráti do zamestnania, zostane doma a nemá iné dieťa do 6 rokov musí si platiť zdravotné poistenie sama ako samoplatiteľ (dobrovoľne nezamestnaná). V roku 2020 táto suma predstavuje 70,91 € na celý kalendárny mesiac a v roku 2021 ide o sumu 76,44 €. Inou možnosťou je však , že sa matka dohodne so súčasným zamestnávateľom na ukončení pracovného pomeru a zaeviduje sa na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzač o zamestnania – v tom prípade bude za matku platiť zdravotné poistenie štát. Poslednou možnosťou u matky je, že sa zamestná napr. na dohodu o pracovnej činnosti, a tak za ňu zdravotné poistenie zaplatí zamestnávateľ.

Ak matka ostáva doma, pričom má ešte dieťa do 6 rokov, ktoré nechodí do škôlky, alebo chodí do škôlky len na pol dňa, zdravotné poistenie platí za matku naďalej štát.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dobrovoľné sociálne poistenie

Občan sa môže zabezpečiť v prípade neočakávaných situácií platením dobrovoľného sociálneho poistenia. Aká je jeho výška a ktoré z balíkov si občania môžu vybrať, sa dočítate v článku.

OČR cez prázdniny 2024: aké sú podmienky a kto má nárok?

Ktorí rodičia môžu o ošetrovné požiadať, na ako dlho a čo to znamená z hľadiska ich príjmu? Podstatné informácie aj žiadosť na stiahnutie.

Dávka (podpora) v nezamestnanosti pre majiteľa firmy

Podnikanie a poberanie dávky v nezamestnanosti. Je možné, aby sa tieto dva pojmy kryli? Môže spoločník, príp. konateľ s.r.o. či SZČO obdobie bez príjmu preklenúť dávkou v nezamestnanosti?

Maximálna dávka v nezamestnanosti a dávka garančného poistenia od 1.7.2024

Od 1. júla 2024 platí nová maximálna suma dávky v nezamestnanosti. Týkať sa bude len nových žiadateľov, ktorí splnili podmienky a dosahujú maximálny vymeriavací základ. Mení sa aj maximálna dávka garančného poistenia.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky