Odvody zamestnanca a zamestnávateľa od 1.1.2022

Zamestnanec v roku 2022 zaplatí z hrubej mzdy odvody obvykle vo výške 13,4 %. Koľko za neho zaplatí na sociálnom a zdravotnom poistení zamestnávateľ?

Výšku odvodov, ktoré je povinný platiť zamestnanec a zamestnávateľa za svojho zamestnanca v roku 2022 upravuje:

  • § 128 až § 137 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“), ak ide o odvody do Sociálnej poisťovne,
  • § 12 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“), ak ide o odvody do zdravotnej poisťovne.

V tomto článku sa budeme venovať výške odvodov zamestnanca, ktorý pracuje na základe trvalého pracovného pomeru, t. j. na základe pracovnej zmluvy v roku 2022. V článku Odvody z dohody v roku 2021 si však môžete pozrieť aj to, akú výšku odvodov zaplatí tzv. dohodár a zamestnávateľa za tzv. dohodára v roku 2021, pričom výška odvodov ostáva v platnosti aj v roku 2022.

Tip: ak ste poberateľom starobného dôchodku, výsluhového dôchodku, invalidného dôchodku, či predčasného starobného dôchodku, prečítajte si článok Odvody zamestnanca dôchodcu a zamestnávateľa od 1.1.2022.

Odvody platí zamestnanec a zamestnávateľ v roku 2022 z vymeriavacieho základu – čo to znamená?

Zamestnanec a zamestnávateľ platia odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v určitej percentuálnej výške z vymeriavacieho základu. Vymeriavacím základom je spravidla hrubá mzda zamestnanca. Do vymeriavacieho základu vstupujú všetky príjmy zo závislej činnosti, ktoré sú predmetom dane a ktoré nie sú od dane oslobodené.

Odvody, ktoré platí zamestnanec a ktoré mu zamestnávateľ zráža z jeho mzdy podľa zákona, zamestnancovi znižujú jeho hrubú mzdu. Odpočítaním odvodov, ktoré platí zamestnanec od hrubej mzdy však ešte nezistíme výšku čistej mzdy, nakoľko je potrebné znížiť hrubú mzdu o preddavok na daň z príjmov, prípadne iné zrážky (napr. stravné, exekučné zrážky a pod.). Ako vypočítať čistú mzdu si môžete pozrieť napríklad v našom článku Hrubá a čistá minimálna mzda v roku 2022 (daň a odvody) alebo si pomôžte našou mzdovou kalkulačkou.

Odvody, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca, zamestnávateľovi zvyšujú celkovú cenu práce zamestnanca, a teda v konečnom dôsledku náklady zamestnávateľa na daného zamestnanca. Celkovú cenu práce zamestnanca vypočítame, ak k hrubej mzde zamestnanca pripočítame odvody, ktoré je povinný za zamestnanca zaplatiť zamestnávateľ (t. j. cena, ktorá stojí zamestnávateľa 1 zamestnanec). Odvody, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca nijako neovplyvňujú čistú mzdu zamestnanca.

Odvody zamestnanca a zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne od 1.1.2022

V roku 2022 zaplatí zamestnanec a zamestnávateľ za svojho zamestnanca nasledovnú výšku odvodov do Sociálnej poisťovne z vymeriavacieho základu:

Poznámka: odvody, ktoré zamestnanec a zamestnávateľ zaplatí do Sociálnej poisťovne sa vypočítajú osobitne za každé jedno poistenie z vymeriavacieho základu, ktoré sa zaokrúhli na najbližší eurocent nadol.
Zdroj: Vlastné spracovanie
Odvody zamestnanca a zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne od 1.1.2022
Názov poistenia Zamestnanec Zamestnávateľ
Sadzba poistného v %
Nemocenské poistenie 1,4 % 1,4 %
Starobné poistenie 4% 14%
Invalidné poistenie 3 % 3 %
Poistenie v nezamestnanosti 1 % 1 %
Úrazové poistenie x 0,80 %
Garančné poistenie x 0,25 %
Rezervný fond solidarity x 4,75 %
Spolu odvody do Sociálnej poisťovne 9,4 % 25,2 %

Z tabuľky teda vyplýva, že:

  • zamestnanec zaplatí odvody do Sociálnej poisťovne vo výške 9,4 % z vymeriavacieho základu, a 
  • zamestnávateľ zaplatí za zamestnanca odvody do Sociálnej poisťovne vo výške 25,2 % z vymeriavacieho základu.
Prečítajte si tiež

Upozorňujeme, že existujú aj výnimky zamestnancov, ktorí neplatia plnú výšku odvodov do Sociálnej poisťovne, ide napr. o starobných dôchodcov, invalidných dôchodcov a pod. Viac informácií nájdete v článku Odvody zamestnanca dôchodcu a zamestnávateľa od 1.1.2022.

Odvody zamestnanca a zamestnávateľa do zdravotnej poisťovne od 1.1.2022

V roku 2022 zaplatí zamestnanec a zamestnávateľ za svojho zamestnanca nasledovnú výšku preddavkov (odvodov) do zdravotnej poisťovne z vymeriavacieho základu:

Poznámka: odvody, ktoré zamestnanec a zamestnávateľ zaplatí do zdravotnej poisťovne sa vypočítajú z vymeriavacieho základu, ktoré sa zaokrúhli na najbližší eurocent nadol.
Zdroj: Vlastné spracovanie
Odvody zamestnanca a zamestnávateľa do zdravotnej poisťovne od 1.1.2022
Zamestnanec Zamestnávateľ
Sadzba poistného 4 % 10 %
Sadzba poistného pre zamestnanca, ktorý je zdravotne ťažko postihnutý 2 % 5 %

Z tabuľky teda vyplýva, že:

  • zamestnanec zaplatí preddavky (odvody) do zdravotnej poisťovne vo výške 4 % z vymeriavacieho základu, a
  • zamestnávateľ zaplatí za zamestnanca preddavky (odvody) do zdravotnej poisťovne vo výške 10 % z vymeriavacieho základu.

Upozorňujeme, že ako už aj v texte uvádzame, zamestnanec a zamestnávateľ zaplatia do zdravotnej poisťovne preddavky na zdravotné poistenie. To znamená, že po skončení kalendárneho roka vykoná príslušná zdravotná poisťovňa ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, ktorého výsledkom môže byť preplatok, nedoplatok, či vyrovnaná bilancia (nula).

Prečítajte si tiež

Výhodu pri výpočte odvodov do zdravotnej poisťovne môžu mať zamestnanci, ktorí pracujú na tzv. skrátený pracovný úväzok, nakoľko si v prípade nízkeho príjmu môžu uplatniť odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie. Ide o zamestnancov, ktorí vykonávajú závislú činnosť na základe pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného alebo obdobného pracovného pomeru a ktorých mesačný príjem (spravidla hrubá mzda) je nižší ako 570 €. U zamestnanca, ktorý si uplatní odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie sa vypočítajú odvody do zdravotnej poisťovne z vymeriavacieho základu zníženého práve o túto odpočítateľnú položku.

Odvody zamestnanca a zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne od 1.1.2022 – tabuľka

V roku 2022 zaplatí zamestnanec a zamestnávateľ za svojho zamestnanca nasledovnú výšku odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne z vymeriavacieho základu:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Odvody zamestnanca a zamestnávateľa do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1.1.2022
Názov poistenia Zamestnanec Zamestnávateľ
Sadzba poistného v %
Odvody do zdravotnej poisťovne
Zdravotné poistenie 4 % 10 %
Odvody do Sociálnej poisťovne
Nemocenské poistenie 1,4 % 1,4 %
Starobné poistenie 4% 14%
Invalidné poistenie 3 % 3 %
Poistenie v nezamestnanosti 1 % 1 %
Úrazové poistenie x 0,80 %
Garančné poistenie x 0,25 %
Rezervný fond solidarity x 4,75 %
Spolu odvody do Sociálnej poisťovne 9,4 % 25,2 %
Spolu odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne 13,4 % 35,2 %

Z tabuľky teda vyplýva, že:

  • zamestnanec zaplatí odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne vo výške 13,4 % z vymeriavacieho základu, a
  • zamestnávateľ zaplatí za zamestnanca odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne vo výške 35,2 % z vymeriavacieho základu.
Článok pokračuje pod reklamou

Minimálny a maximálny vymeriavací základ pre výpočet odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1.1.2022

Zákon o sociálnom poistení v § 138 ustanovuje, že vymeriavací základ, z ktorého sa platia odvody do Sociálnej poisťovne môže byť maximálne vo výške 7- násobku priemernej mesačnej mzdy za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí sociálne poistenie (odvody). To znamená, že nakoľko v roku 2020 bola priemerná mzda vo výške 1 133 €, maximálny vymeriavací základ, z ktorého sa platia odvody do Sociálnej poisťovne je vo výške 7 931 € a teda, ak hrubá mzda zamestnanca presiahne túto sumu, odvody do Sociálnej poisťovne zaplatí len zo sumy 7 931 €.

Upozorňujeme, že maximálny vymeriavací základ pre platenie odvodov do Sociálnej poisťovne sa nevzťahuje na úrazové poistenie (to znamená, že ak hrubá mzda bude vyššia ako 7 931 €, poistné sa vypočíta z hrubej mzdy).

Poznámka: Vláda však navrhuje zrušiť maximálne stropy v sociálnom poistení, viac si prečítajte v článku Novela zákona o sociálnom poistení od roku 2022 a 2023 – čo sa plánuje?

Prečítajte si tiež

Zákon o sociálnom a zdravotnom poistení však neustanovuje výšku minimálneho vymeriavacieho základu pre zamestnancov, avšak podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov mzda zamestnanca nesmie byť nižšia ako jeho minimálna mzda. To znamená, že minimálny vymeriavací základ pre zamestnanca pre určenie výšky odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne, ktorý pracuje na trvalý pracovný pomer na plný úväzok je vo výške minimálnej mzdy pre príslušný stupeň náročnosti práce (napr. ak je pracovné miesto zamestnanca zaradené do 1. stupňa náročnosti práce, tak minimálna mzda je vo výške 646 €).

Maximálny vymeriavací základ pre platenie preddavkov (odvodov) do zdravotnej poisťovne nie je zákonom určený.

V nasledujúcej tabuľke si môžete pozrieť maximálnu výšku odvodov, ktoré zaplatí zamestnanec v roku 2022:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Maximálne odvody zamestnanca do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1.1.2022
Názov poistenia Sadzba poistného Výška maximálneho vymeriavacieho základu Maximálna výška odvodov v €
Odvody do zdravotnej poisťovne
Zdravotné poistenie 4 % nie je ustanovená nie je ustanovená
Odvody do Sociálnej poisťovne
Nemocenské poistenie 1,4 % 7 931 € 111,03 €
Starobné poistenie 4 % 7 931 € 317,24 €
Invalidné poistenie 3 % 7 931 € 237,93 €
Poistenie v nezamestnanosti 1 % 7 931 € 79,31 €
Spolu odvody do Sociálnej poisťovne 9,4 % 7 931 € 745,51
Spolu odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne 13,4 % z vymeriavacieho základu, t. j. hrubej mzdy

V nasledujúcej tabuľke si môžete pozrieť maximálnu výšku odvodov, ktoré zaplatí zamestnávateľ za zamestnanca v roku 2022:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Maximálne odvody zamestnávateľa do Sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1.1.2022
Názov poistenia Sadzba poistného Výška maximálneho vymeriavacieho základu Maximálna výška odvodov v €
Odvody do zdravotnej poisťovne
Zdravotné poistenie 10 % nie je ustanovená nie je ustanovená
Odvody do Sociálnej poisťovne
Nemocenské poistenie 1,4 % 7 931 € 111,03 €
Starobné poistenie 14 % 7 931 € 1 110,34 €
Invalidné poistenie 3 % 7 931 € 237,93 €
Poistenie v nezamestnanosti 1 % 7 931 € 79,31 €
Úrazové poistenie 0,80 % nie je ustanovená nie je ustanovená
Garančné poistenie 0,25 % 7 931 € 19,82 €
Rezervný fond solidarity 4,75 % 7 931 € 376,72 €
Spolu odvody do Sociálnej poisťovne 25,2 % 7 931 € x
Spolu odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne 35,2 % z vymeriavacieho základu, t. j. hrubej mzdy

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Výpočet čistej mzdy zamestnanca v roku 2022

Ako vypočítať z hrubej mzdy zamestnanca čistú mzdu? Čo všetko čistú mzdu znižuje a aké sumy ju ovplyvnia v roku 2022? Pozrite si aj praktický príklad.

Maximálna dávka v nezamestnanosti od 1.7.2021 do 30.6.2022

Maximálna dávka v nezamestnanosti sa od 1. júla 2021 zvýšila a platiť bude aj polroka v roku 2022. O koľko a koho sa toto zvyšovanie týka, sa dozviete v článku.

Pandemická OČR: aké sú podmienky nároku pre rodičov školákov od septembra 2021?

Pandemické ošetrovné môžu naďalej poberať rodičia detí, ktoré sa učia online z dôvodu uzatvorenia triedy alebo školy. Aké sú špecifiká a čo v prípade zaočkovaných školákov?

Odvody zamestnanca dôchodcu a jeho zamestnávateľa od 1.1.2022

Platí zamestnanec, ktorý poberá napr. starobný dôchodok, či invalidný dôchodok plnú výšku odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne v roku 2022? Prinášame prehľadné tabuľky.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky