Novela zákona o účtovníctve od 1. januára 2014 (návrh)

Ján Benko | 07.06.2013
Novela zákona o účtovníctve od 1. januára 2014 (návrh)

Ministerstvo financií Slovenskej republika (ďalej len „ministerstvo“) v rámci znižovania administratívnej záťaže podnikateľov predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela zákona o účtovníctve“). Cieľom predkladanej novely zákona o účtovníctve je odbremeniť malých podnikateľov od nadbytočnej byrokracie.

Mikro účtovná jednotka a zostavenie účtovnej závierky v skrátenej forme

Predkladanou novelou zákona o účtovníctve bola definovaná mikro účtovná jednotka (resp. malý podnikateľ). Účtovná jednotka, ktorá účtuje v sústave podvojného účtovníctva (napr. obchodná spoločnosť, družstvo, fyzická osoba – podnikateľ účtujúca v sústave podvojného účtovníctva) sa považuje za mikro účtovnú jednotku, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie neprekročí dve z uvedených kritérií:

  • suma jej majetku zisteného zo súvahy v brutto ocenení (bez zohľadnenia odpisov a opravných položiek) nepresiahne 350 000 eur,
  • čistý obrat (výnosy z predaja výrobkov, tovarov, poskytnutých služieb a iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou) nepresiahne 700 000 eur,
  • priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia neprekročí 10.

Pri zostavovaní účtovnej závierky za prvé účtovné obdobie (odo dňa vzniku, k dátumu zostavenia prvej účtovnej závierky) sa môže účtovná jednotka rozhodnúť, či sa bude považovať za mikro účtovnú jednotku. Podľa analýzy ministerstva približne 60 % slovenských podnikateľov spĺňa kritériá pre mikro účtovné jednotky.

Malí podnikatelia, ktorí sa stanú mikro účtovnou jednotkou budú v prípade schválenia novely zákona o účtovníctve zostavovať „skrátenú účtovná závierku“. Rozsah účtovnej závierky sa zúži len na 8 strán (namiesto 45 strán). Podrobnosti o obsahu jednotlivých súčastí (súvahe, výkaze ziskov a strát a poznámkach) „skrátenej účtovnej závierky“ budú upravené osobitným predpisom, ktorým je opatrenie MF SR č. MF/15464/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky.

Mikro účtovná jednotka nebude oceňovať cenné papiere na obchodovanie reálnou hodnotou

Podľa predkladaného návrhu novely zákona o účtovníctve mikro účtovná jednotka, účtovná jednotka, ktorá nie je založená alebo zriadená na účel podnikania a účtovná jednotka, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva:

  • Neoceňuje ku dňu obstarania cenné papiere určené na obchodovanie reálnou hodnotou. Ocení ich obstarávacou cenou.
  • Neoceňuje ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka majetok a záväzky metódou vlastného imania a reálnou hodnotou okrem prípadu, ak zaniká bez likvidácie (zlúčením, splynutí alebo rozdelením). Oslobodenie od precenenia majetku a záväzkov k súvahovému dňu na reálnu hodnotu prinesie úsporu v nákladoch vynaložených na získanie informácií pre správne ocenenie a rovnako zníži administratívnu záťaž podnikateľov.

Zrušenie povinnosti ukladať do registra priebežné účtovné závierky a zavedenie ukladania výročných správ

Ministerstvo v novele zákona o účtovníctve navrhuje zrušiť povinnosť ukladať do registra účtovných závierok priebežné individuálne a konsolidované účtovné závierky. Tieto účtovné závierky sa obvykle neschvaľujú a mohli by ich užívateľov uvádzať do omylu, a preto sa budú vyhotovovať a predkladať iba na miesta určené zákonom (napr. dohľadu). Zároveň sa navrhuje aby do registra účtovných závierok boli ukladané všetky výročné správy. Teda okrem výročných správ obcí a vyšších územných celkov aj výročné správy ostatných účtovných jednotiek, ktoré majú povinnosť výročnú správu vyhotovovať.

Účtovanie odpisov podľa zákona o dani z príjmov a predĺženie intervalov inventarizácie

Účtovná jednotka účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva (napr. fyzická osoba – podnikateľ) a účtovná jednotka, ktorá nie je založená alebo zriadená na podnikanie (napr. nadácia, neinvestičný fond) si môže podľa navrhovanej novely zákona o účtovníctve  určiť v odpisovom pláne účtovné odpisy podľa ustanovení zákona o dani z príjmov (§ 22 až 29 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov). Po novom by sa mala inventarizácia dlhodobého hmotného majetku vykonávať jedenkrát za 4 roky a inventarizácia peňažných prostriedkov v hotovosti len ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Možnosť vykonávať inventarizáciu častejšie je ponechaná na rozhodnutí účtovnej jednotky (prostredníctvom vnútorného predpisu účtovnej jednotky).

Zrušenie povinnosti tvoriť opravné položky a rezervy v účtovnej jednotke, ktorá nie je založená alebo zriadená na účel podnikania

Podľa navrhovanej novely zákona o účtovníctve účtovné jednotky nezaložené alebo nezriadené na podnikanie majú možnosť voľby, či budú alebo nebudú účtovať o opravných položkách a rezervách. Účtovná jednotka je povinná zohľadniť významnosť vplyvu na vykázaný výsledok hospodárenia.

Novela zákona o účtovníctve nadobúda účinnosť od 1. januára 2014.

Zákon o účtovníctve tiež nepriamo novelizuje zákon o cenách, viac si prečítajte tu.

Ak Vás zaujíma schválené znenie novely zákona o účtovníctve, prečítajte si nasledovný článok.


O autorovi

Ing. Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Najlepšie články do vášho mailu každý pondelok

Čítajte len to, čo vás naozaj zaujíma. Sumár vybraných článkov raz za týždeň, žiadny spam. Zasielanie newslettra si môžete kedykoľvek vypnúť.

Zvoľte si témy:

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.