Zrušenie a zánik občianskeho združenia

Michal Kurnota | 28.08.2015
Zrušenie a zánik občianskeho združenia

Občianske môže zaniknúť dvoma spôsobmi. Prvým spôsobom je zlúčenie alebo splynutie s iným združením - v takom prípade celý jeho majetok a všetky povinnosti prechádzajú na právneho nástupcu. Druhým spôsobom je zrušenie na základe rozhodnutia samotného občianskeho združenia (zákon používa termín dobrovoľné rozpustenie občianskeho združenia).

Dobrovoľné rozpustenie občianskeho združenia

Dobrovoľné rozpustenie sa vykonáva na základe rozhodnutia toho orgánu občianskeho združenia, ktorý je o tom oprávnený rozhodovať podľa stanov. Ak taký orgán nie je v stanovách určený, rozhoduje najvyšší orgán. Spravidla to bude valné zhromaždenie.

Občianske združenie sa zrušuje likvidáciou. Likvidácia je proces, počas ktorého sa za zákonom predpísaného postupu vysporiadajú všetky záväzky združenia a následne sa zvyšok majetku združenia rozdelí medzi členov. Počas likvidácie občianske združenie spolu s menom uvádza na všetkých dokumentoch dodatok „v likvidácii“. Napr. OZ Športový klub v likvidácii.

Likvidáciu vykonáva likvidátor. Likvidátorom je štatutárny orgán združenia (teda ten, kto koná v mene združenia- napr. predseda) alebo osoba, ktorá bola najvyšším orgánom združenia splnomocnená likvidáciu vykonať.

Priebeh likvidácie

Začiatkom likvidácie sa končí účtovné obdobie. Občianske združenie uzatvorí účtovné knihy ku dňu predchádzajúcemu zrušeniu občianskeho združenia. Likvidátor podá daňové priznanie za obdobie od začiatku roka do dňa predchádzajúcemu zrušeniu občianskeho združenia. Lehota na podanie daňového priznania je 3 mesiace.

Ku dňu vstupu občianskeho združenia do likvidácie zostaví likvidátor likvidačnú účtovnú závierku. Prehľad o imaní združenia je povinný zaslať na požiadanie každému členovi.

Zároveň likvidátor oznámi do 15 dní zrušenie združenia a jeho vstup do likvidácie ministerstvu vnútra.

Začiatkom likvidácie začína nové účtovné obdobie, ktoré sa skončí ukončením likvidácie. Občianske združenie otvorí účtovné knihy ku dňu začiatku likvidácie.

PRÍKLAD: OZ vstúpilo do likvidácie 5.7.2015. Ku dňu 4.7. je povinné uzavrieť účtovné knihy a podať daňové priznanie za obdobie od začiatku roka do 4.7. OZ potom otvorí účtovné knihy ku dňu 5.7.2015 a uzavrie ich ku poslednému dňu likvidácie. Za obdobie likvidácie podá likvidátor daňové priznanie po skončení likvidácie.

Ďalej likvidátor upovedomí o likvidácii všetkých známych veriteľov a oznam o vstupe združenia do likvidácie uverejní aj v obchodnom vestníku. Vykonať zápis do obchodného vestníka môžu iba registrované osoby, registrácia je možná na stránke ministerstva spravodlivosti.

Likvidátor zároveň vyzve veriteľov, aby prihlásili do likvidácie svoje pohľadávky v ním určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 3 mesiace. Prihlášky možno posielať aj po uplynutí tejto doby, ale len do času, kým nie je likvidačný zostatok rozdelený.

Na základe tejto výzvy môžu veritelia prihlasovať svoje pohľadávky. Prihláška nemá predpísanú formu, mala by však obsahovať minimálne označenie veriteľa a dôvod pohľadávky (napríklad označenie zmluvy, objednávky alebo faktúry na základe ktorej si veriteľ nárokuje svoju pohľadávku).

Po skončení likvidácie likvidátor zostaví účtovnú závierku za obdobie likvidácie a predloží ju oprávnenému orgánu občianskeho združenia spolu so správou o priebehu likvidácie a s návrhom rozdelenia likvidačného zostatku na schválenie.

Likvidačný zostatok sa rozdelí podľa návrhu likvidátora a likvidátor zruší všetky bankové účty združenia. Tým je likvidácia ukončená. Ako sme už uviedli vyššie, likvidátor ešte musí podať daňové priznanie za obdobie likvidácie.

Do 90 dní od ukončenia likvidácie podá likvidátor ministerstvu vnútra návrh na výmaz občianskeho združenia z registra občianskych združení.

Dokumenty týkajúce sa účtovníctva zlikvidovaného občianskeho združenia je potrebné archivovať po dobu desiatich rokov.

TIP: Máte záujem o likvidáciu vašej spoločnosti? Alebo chcete ukončiť podnikanie predajom spoločnosti? Informujte sa o optimálnych možnostiach ukončenia vášho podnikania.

O autorovi

Mgr. Michal Kurnota

Som absolventom Právnickej fakulty Trnavskej Univerzity a špecializujem sa na obchodné právo, najmä na právo obchodných spoločností a na oblasť správy a vymáhania domácich a zahraničných pohľadávok.

Najlepšie články do vášho mailu každý pondelok

Čítajte len to, čo vás naozaj zaujíma. Sumár vybraných článkov raz za týždeň, žiadny spam. Zasielanie newslettra si môžete kedykoľvek vypnúť.

Zvoľte si témy:

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.