Povinnosti zamestnávateľa pri pracovnom úraze

Norbert Seneši | 17.08.2015
Povinnosti zamestnávateľa pri pracovnom úraze
Povinnosťou zamestnávateľa je predchádzať pracovným úrazom. Ak sa ale zamestnancovi pracovný úraz stane, vyplývajú zamestnávateľovi v oblasti BOZP viaceré povinnosti.

Povinnosti zamestnávateľa pri pracovnom úraze, inom úraze alebo chorobe z povolania

Najskôr je v zákone č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“) ustanovená oznamovacia povinnosť zamestnanca v súvislosti s pracovnými úrazmi.

Zamestnanec je povinný bezodkladne oznámiť zamestnávateľovi vznik:

 • pracovného úrazu, ktorý utrpel, ak mu to dovoľuje jeho zdravotný stav,
 • iného úrazu ako pracovného úrazu alebo smrti, ku ktorej nedošlo následkom pracovného úrazu, ak vznikli na pracovisku alebo v priestoroch zamestnávateľa,
 • nebezpečnej udalosti (udalosť, pri ktorej bola ohrozená bezpečnosť alebo zdravie zamestnanca, ale nedošlo k poškodeniu jeho zdravia),
 • závažnej priemyselnej havárie (vysvetlenie v poznámke).

Rovnako sa tieto oznamovacie povinnosti vzťahujú aj na osobu, ktorá bola svedkom týchto udalostí, teda napríklad iného zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný vo svojom vnútornom predpise určiť komu a akým spôsobom sa oznamuje vznik pracovného úrazu, iného úrazu, smrti, nebezpečnej udalosti alebo závažnej priemyselnej havárie. Po tomto oznámení je zamestnávateľ povinný bezodkladne vykonať potrebné opatrenia s cieľom zabrániť ďalšiemu ohrozeniu života a zdravia.

Ak bol v súvislosti s pracovným úrazom pravdepodobne spáchaný trestný čin alebo došlo k smrti alebo ťažkej ujme na zdraví, zamestnávateľ nesmie meniť stav pracoviska do príchodu vyšetrujúcich orgánov. Ak je však potrebné meniť stav pracoviska pre zabránenie ďalšieho ohrozenia života a zdravia alebo veľkej hospodárskej škody, zamestnávateľ je povinný vyhotoviť dokumentáciu o stave pracoviska potrebnú na vyšetrenie príčin vzniku takej udalosti (napríklad fotodokumentácia pracoviska).

Poznámka: Závažná priemyselná havária je udalosť, ktorou je závažný únik nebezpečnej látky, požiar alebo výbuch v dôsledku nekontrolovateľného vývoja počas prevádzky podniku vedúci k vážnemu bezprostrednému alebo následnému ohrozeniu zdravia ľudí, životného prostredia alebo majetku s prítomnosťou jednej alebo viacerých nebezpečných látok.

Povinnosti zamestnávateľa pri pracovnom úraze s práceneschopnosťou viac ako tri dni

Pracovný úraz, ktorým bola spôsobená pracovná neschopnosť zamestnanca trvajúca viac ako tri dni alebo smrť zamestnanca, ku ktorej došlo následkom pracovného úrazu, je zamestnávateľ povinný registrovať (tzv. registrovaný pracovný úraz) tak, že:

 • zistí príčinu a všetky okolnosti jeho vzniku, a to za účasti zamestnanca, ktorý utrpel registrovaný pracovný úraz, ak je to možné so zreteľom na jeho zdravotný stav, a za účasti príslušného zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť; v prípade smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví (tzv. závažný pracovný úraz) je zamestnávateľ povinný prizvať k zisťovaniu príčin aj autorizovaného bezpečnostného technika,
 • najneskôr do štyroch dní po oznámení vzniku registrovaného pracovného úrazu spíše záznam o registrovanom pracovnom úraze,
 • prijme a vykoná opatrenia potrebné na to, aby sa zabránilo opakovaniu podobného pracovného úrazu.

Vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze je prílohou vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 500/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze.

TIP: Problematika BOZP je komplexná téma, ktorú je v mnohých prípadoch najefektívnejšie zabezpečiť dodávateľským spôsobom. Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku na zabezpečenie BOZP a požiarnej ochrany od overeného poskytovateľa BOZP.

 

Oznamovanie pracovných úrazov a ich zaznamenávanie v osobitnej evidencii

Zamestnávateľ je povinný bez zbytočného odkladu po prijatí oznámenia registrovaného pracovného úrazu jeho vznik oznámiť:

 1. zástupcom zamestnancov (odborovej organizácii) vrátane príslušného zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť,
 2. príslušnému útvaru Polície, ak zistené skutočnosti nasvedčujú, že v súvislosti s pracovným úrazom bol spáchaný trestný čin,
 3. príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru, ak ide o závažný pracovný úraz.

Ak dôjde k vzniku závažnej priemyselnej havárie, oznamuje sa táto skutočnosť príslušnému inšpektorátu práce alebo príslušnému orgánu dozoru.

Záznam o registrovanom pracovnom úraze je zamestnávateľ povinný do ôsmich dní odo dňa, keď sa o tomto pracovnom úraze dozvedel, zaslať príslušnému inšpektorátu práce a doručiť ho zamestnancovi , ktorý tento registrovaný pracovný úraz utrpel alebo pozostalým, ak zamestnanec v dôsledku pracovného úrazu zomrel. V lehote do 30 dní odo dňa, keď sa o vzniku závažného pracovného úrazu dozvedel, je zamestnávateľ povinný zaslať príslušnému inšpektorátu práce aj správu o vyšetrení príčin a okolností jeho vzniku a o prijatých a vykonaných opatreniach na zabránenie opakovaniu podobného pracovného úrazu.

Zamestnávateľ je povinný ohľadom pracovných úrazov viesť aj niekoľko evidencií:

 • evidenciu pracovných úrazov – obsahuje údaje potrebné na spísanie záznamu o registrovanom pracovnom úraze, ak sa následky pracovného úrazu prejavia neskôr,
 • evidenciu iných úrazov ako pracovných úrazov a nebezpečných udalostí – obsahuje údaje o príčine vzniku a o prijatých a vykonaných opatreniach na predchádzanie takýmto úrazom a udalostiam,
 • evidenciu priznaných chorôb z povolania a ohrození chorobou z povolania – obsahuje údaje o príčine vzniku, o prijatých a vykonaných opatreniach na predchádzanie tej istej alebo podobnej chorobe z povolania.

Povinnosti zamestnávateľa pri pracovných úrazoch sú len jednou z mnohých povinností, ktoré musí zamestnávateľ v oblasti BOZP spĺňať. V článku Najdôležitejšie povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP sa o všetkých ostatných dozviete viac.


Najlepšie články do vášho mailu každý pondelok

Čítajte len to, čo vás naozaj zaujíma. Sumár vybraných článkov raz za týždeň, žiadny spam. Zasielanie newslettra si môžete kedykoľvek vypnúť.

Zvoľte si témy:

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.