Zmluvy v podnikaní

Redakcia Podnikajte.sk | 23.01.2010
Zmluvy v podnikaní

Každý podnikateľ  používa a potrebuje pri svoje podnikateľskej činnosti rôzne zmluvy. V tejto časti nájdete štandardné vzory zmlúv používané pri podnikateľskej činnosti.

 

Druh zmluvy

Právny stav k

Darovacia zmluva

22. 09. 2018
Darovacia zmluva je zmluva, na základe ktorej darca poskytne vec (či už hnuteľnú alebo nehnuteľnú, alebo iný majetkový prospech ako je napr. odpustenie dlhu) dobrovoľne a bezodplatne, teda za darovanú vec nedostane od obdarovaného žiadnu protihodnotu. Uzatvára sa výlučne podľa Občianskeho zákonníka. Písomná forma sa vyžaduje, len ak je predmetom zmluvy nehnuteľnosť.

Darovacia zmluva na stiahnutie

Kúpna zmluva na nehnuteľnosť

20. 08. 2018
Občianky zákonník je potrebné aplikovať vždy keď predmetom kúpy bude nehnuteľnosť. Aj keby šlo o podnikateľské subjekty, vždy je nevyhnutné aplikovať ustanovenia Občianskeho zákonníka, pokiaľ sa predáva/kupuje nehnuteľnosť. Pokiaľ ide o byt, vtedy musí kúpna zmluva obsahovať aj špecifické náležitosti podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Zmluva musí byť vždy písomná.

Kúpna zmluva na nehnuteľnosť na stiahnutie

Kúpna zmluva na automobil uzatvorená s nepodnikateľom

01. 01. 2010
Tento druh kúpnej zmluvy na automobil použijú kupujúci a predávajúci, ktorí nie sú podnikateľmi alebo aspoň konečný spotrebiteľ (kupujúci) bude fyzickou osobou nepodnikateľom. Takýto druh zmluvy je možné použiť, keď predmetom kúpy bude akákoľvek hnuteľná vec.

Kúpna zmluva na automobil na stiahnutie

Kúpna zmluva na automobil

29. 09. 2018
Každá zmluva má svoje obsahové náležitosti, ktoré musí spĺňať, aby bola platná. To, čo je podstatnou náležitosťou kúpnej zmluvy medzi podnikateľmi, nájdete v ustanovení § 409 Obchodného zákonníka. Podstatou kúpnej zmluvy je výmena veci za peniaze. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho, ktorý sa zaväzuje odovzdať predávajúcemu určitú sumu peňazí za automobil (kúpnu cenu).

Kúpna zmluva na automobil medzi podnikateľmi na stiahnutie

Mandátna zmluva

26. 07. 2018
Mandátnou zmluvou sa jedna zmluvná strana (mandatár) zaväzuje, že za odplatu zriadi pre druhú zmluvnú stranu (mandanta) určitú obchodnú záležitosť. Zriaďovanie spočíva buď v uskutočnení právnych úkonov alebo iných obchodných úkonov v mene mandanta (toho pre koho sa táto činnosť uskutočňuje). Pri tejto zmluve je vždy dohodnutá odmena, ak nie je odmena dohodnutá, tak patrí mandatárovi odmena obvyklá (na trhu). Ak by šlo o zmluvu kde sa odmena pre mandatára nedohaduje, šlo by o zmluvu príkaznú podľa Občianskeho zákonníka.

Mandátna zmluva na stiahnutie

 

Zmluva o pôžičke

01. 01. 2010
Zmluvou o pôžičke jedna zmluvná strana (veriteľ) poskytuje veci určené podľa druhu (najčastejšie peniaze, ale môže ísť o akékoľvek veci, ktoré možno nahradiť inými vecami rovnakého druhu napr. kilogram jabĺk sorty Jonatán) a druhá zmluvná strana (dlžník) po určitom čase vráti veriteľovi veci rovnakého druhu (nemusia byť tie isté, ktoré boli vypožičané, ale veci rovnakého druhu – peniaze, iný kilogram jabĺk rovnakej sorty aké boli požičané). Možno dohodnúť aj úroky resp. vrátenie vecí vo väčšom množstve (1,5 kilogramu jabĺk). Uzatvára sa podľa ustanovení Občianskeho zákonníka, Obchodný zákonník takúto zmluvu neupravuje.

Zmluva o pôžičke na stiahnutie

Zmluva o úschove

12. 01. 2019
Pri tejto zmluve je charakteristické to, že uschovávateľ prevezme od zložiteľa hnuteľnú vec, aby ju opatroval. V praxi ide väčšinou o neformálne zmluvy, ktoré sa ani neuzatvárajú v písomnej forme, ide najmä o prevádzkovateľov šatní. Avšak môže ísť aj o zabezpečenie úschovy mechanickými prostriedkami. Pokiaľ by obaja účastníci zmluvy boli podnikatelia a šlo by o opatrovanie veci v súvislosti s obchodným stykom, šlo by o zmluvu o uložení veci v zmysle Obchodného zákonníka.

Zmluva o úschove na stiahnutie

Nájomná zmluva – byt

24. 10. 2018
Túto zmluvu možno použiť pri prenajímaní bytu. Nájom bytu je prísne regulovaný Občianskym zákonníkom, je chránený, bohužiaľ niekedy až nadmieru chráni Nájomcu. Pri dohadovaní sankcií, prípadne výpovedných dôvodov, je preto mať na pamäti, že výpovedné lehoty stanovené v Občianskom zákonníku nemožno skrátiť, len predĺžiť. Preto je najlepšie uzatvárať nájomnú zmluvu na dobu určitú a pri osvedčení serióznosti nájomcu zmluvu prípadne predlžovať.

Nájomná zmluva na stiahnutie

Nájomná zmluva – nebytový priestor

24. 10. 2018
Veľa podnikateľov si pri výkone svojej podnikateľskej činnosti prenajíma kancelárie - nebytové priestory. Pri prenájme nebytových priestorov sa stretávajú s nájomnou zmluvou.

Nájomná zmluva na stiahnutie

Nájomná zmluva – hnuteľné veci

24. 10. 2018
Nájom hnuteľných vecí má taktiež svoje charakteristické znaky, čím sa odlišuje od nájmu bytu alebo nebytového priestoru. Právna úprava nájmu hnuteľných vecí je obsiahnutá v ustanoveniach § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka, ktoré upravujú nájom vo všeobecnosti (teda sa vzťahujú nielen na nájom hnuteľných vecí, ale aj na nájom bytu a pod). Netreba však zabúdať na ustanovenia § 721 až § 723 Občianskeho zákonníka, ktoré sa vzťahujú len na podnikateľský nájom hnuteľných vecí.

Nájomná zmluva na stiahnutie

Nájomná zmluva – automobil

24. 10. 2018
Pri podnikaní sa bežne vyskytujú aj situácie, kedy si jeden podnikateľ prenajme od druhého podnikateľa dopravný prostriedok, najčastejšie auto. Nájom dopravného prostriedku týkajúci sa podnikateľov je upravený v ustanoveniach § 630 až 637 Obchodného zákonníka. Právnym základom podnikateľského nájmu dopravného prostriedku je nájomná zmluva.

Nájomná zmluva na stiahnutie

Zmluva o skladovaní

01. 01. 2010
Zmluva o skladovaní je obchodnou zmluvou, na základe ktorej skladovateľ v rámci svojej podnikateľskej činnosti skladuje určité veci a ukladateľ si u neho určité veci (ktoré súvisia s výkonom jeho podnikania) ukladá. Za uskladnenie sa zaväzuje ukladateľ platiť skladovateľovi odmenu (skladné).

Zmluva o skladovaní na stiahnutie

Spotrebiteľská rozhodcovská zmluva

15.04.2018
V súčasnosti všeobecné súdy neakceptujú pri spotrebiteľoch rozhodcovské doložky dojednané v zmluvách, prípadne vo všeobecných obchodných podmienkach. Túto zmluvu môžete použiť pri riešení sporov so spotrebiteľmi v rozhodcovskom konaní.

Spotrebiteľská rozhodcovská zmluva na stiahnutie

Zmluva o prevode obchodného podielu

15.04.2018
Prevod obchodného podielu je pomerne jednoduchou a rýchlou záležitosťou, ako skončiť s podnikaním. Pomocou zmluvy o prevode obchodného podielu môžete ukončiť svoje podnikanie veľmi rýchlo a jednoducho.

Zmluva o prevode obchodného podielu na stiahnutie

Zmluva o predaji podniku

15.04.2018
Ďalšou možnosťou ukončenia aktivít podnikateľa je predať svoj podnik prostredníctvom zmluvy o predaji podniku. Pred uzavretím samotnej zmluvy o predaji podniku odporúčame uzavrieť aj tzv. Zmluvu o ochrane dôverných informácií, ktorá chráni dôverné informácie pred ich zneužitím.

Zmluva o predaji podniku na stiahnutie

Zmluva o zlúčení

15.04.2018
Zmluvou o zlúčení môže podnikateľ ukončiť svoje aktivity, ale využíva sa aj v prípade, ak má podnikateľ viac spoločností, ktoré chce zlúčiť pod jednu.

Zmluva o zlúčení na stiahnutie

 


Najlepšie články do vášho mailu každý pondelok

Čítajte len to, čo vás naozaj zaujíma. Sumár vybraných článkov raz za týždeň, žiadny spam. Zasielanie newslettra si môžete kedykoľvek vypnúť.

Zvoľte si témy:

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.