Základy ekonómie (lekcie podnikateľského vzdelávania pre učiteľov)

Redakcia Podnikajte.sk | 12.07.2011
Základy ekonómie (lekcie podnikateľského vzdelávania pre učiteľov)

Tieto lekcie pre učiteľov sú súčasťou publikácií podnikateľského vzdelávania, ktoré vznikli v rokoch 2007 - 2008 v rámci projektu „Kvalitní v škole – úspešní v živote“. Každý modul obsahuje jednotlivé vzdelávacie lekcie. Zatiaľ čo podniková ekonomika skúma podnik a mechanizmy jeho fungovania, ekonómia je samostatnou
vedou, zaoberajúcou sa správaním firiem a ľudí na trhoch. Ekonómia vysvetľuje, ako fungujú trhy. Zjednodušene by sme ju mohli nazvať vedou o voľbe. Ekonómia v skutočnosti nie je vedou o peniazoch a o financiách, hoci sa týchto tém okrajovo dotýka. Najmä o týchto otázkach je modul „Základy ekonómie“.

Nedostatočný priestor v osnovách a nezáživný spôsob vyučovania ekonómie spôsobujú, že väčšina stredoškolských žiakov dnes považuje ekonómiu za suchú teóriu, ktorá je plná abstraktných pojmov, poučiek a čísel. Pomocou tejto učebnice sme preto chceli prispieť k tomu, aby zo stredných škôl konečne začali vychádzať absolventi, ktorí si úspešne osvojili základné princípy ekonómie, zvládli ekonomický spôsob myslenia a pochopili jeho význam a využiteľnosť v každodennom živote.Tomuto cieľu je prispôsobená aj štruktúra učebnice.

Jej 29 lekcií sa zameriava na vysvetlenie hlavných ekonomických konceptov – napríklad problému vzácnosti zdrojov, neobmedzenosti našich potrieb a z toho vyplývajúcej nevyhnutnosti voľby, či na popis fungovania trhu, úlohy peňazí v ekonomike. V jednotlivých lekciách sa snažíme, aby žiaci chápali princípy, a nie memorovali sa poučky. Tomu slúžia ekonomické hry a rôzne zážitkové aktivity,
ktorými táto učebnica priam preteká.

Cieľom autorov jednotlivých lekcií bolo pripraviť komplexné podklady pre výučbu jednotlivých tematických celkov. Štruktúra jednotlivých lekcií tomuto cieľu zodpovedá. Učiteľ sa môže rozhodnúť nasledovať metodický postup, ktorý je vlastne konkrétnym návodom, ako krok za krokom odučiť každú z tém (častokrát s využitím diskusie ako metódy učenia, ekonomických hier, riešenia problémov, skupinovej práce a prípadových štúdií,...). Dôsledné dodržiavanie tohto postupu však nie je nevyhnutné. Je na kreativite učiteľa, či lekcie využije ako námet pre vlastný výklad, jednotlivé aktivity, hry, či dokonca lekcie môže spájať podľa svojej potreby.

Obsah každej lekcie je rozdelený do nasledujúcej štruktúry:

  • cieľ lekcie,
  • hlavné pojmy,
  • potrebné pomôcky,
  • časový harmonogram hodiny,
  • učebný text,
  • podrobný popis priebehu hodiny – metodický postup
  • poznámky pre študentov (obsahujú domácu úlohu z ďalšej lekcie),
  • domáca úloha,
  • ďalšie zdroje pre štúdium,
  • vopred pripravené pomôcky a priesvitky.

Testy k lekciám z modulu Základy ekonómie nájdete tu.

Čo je to ekonómia?

Cieľom lekcie je pochopiť základné ekonomické pojmy a kategórie a vysvetliť, prečo ľudia vlastne vždy konajú ekonomicky, a čo je to „ekonomický štýl myslenia“. Ekonómia je vlastne veda o voľbe. Jej vznik vyplýva z faktu, že zatiaľ čo ľudské potreby a želania sú neobmedzené, zdroje, ktorými ich môžeme uspokojovať, obmedzené sú – hovoríme, že sú vzácne. Každý človek sa preto musí rozhodovať – voliť – medzi tým, ako tieto vzácne zdroje (napríklad čas, peniaze...) využije na uspokojovanie svojich potrieb. Každý človek sa pritom rozhoduje sám, nemusí byť nikým riadený. Medzi rôznymi alternatívami využitia vzácnych zdrojov človek volí racionálne, a to tak, že porovnáva prírastky uspokojenia a snaží sa ich vyrovnávať. Každá voľba vyvoláva náklady obetovanej príležitosti – hodnotu alternatívneho využitia zdrojov, ktorého sme sa vzdali. Pri svojom rozhodovaní každý človek reaguje na podnety, ktoré ho vedú k určitému konaniu – či už ide o potenciálne odmeny alebo tresty za istý typ konania, alebo o „pravidlá hry“ – zákony, zvyky morálne princípy. Osvojenie si ekonomického spôsobu myslenia môže žiakom pomôcť v každodennom živote a pri pochopení toho, prečo ľudia, politici, spolužiaci konajú tak, ako konajú.

 

 

Úplné znenie lekcie na stiahnutie vo formáte pdf (učebný text, metodický postup, poznámky pre študentov, priesvitky a pomôcky)

Poznámky pre študentov na stiahnutie vo formáte pdf

Vlastnícke práva v trhovej ekonomike

Cieľom lekcie je pochopiť základné znaky trhovej ekonomiky. Prostredníctvom ekonomickej hry pochopiť, ako vlastnícke práva ovplyvňujú správanie trhových subjektov a ako existencia jasne definovaných vlastníckych práv ovplyvňuje kvalitu využívania vzácnych zdrojov.

Vzácne, obmedzené zdroje sú najlepšie využívané vtedy, ak sú vlastnícke práva jasne vymedzené a vymáhateľné. Trhový mechanizmus teda funguje najlepšie vtedy, ak existuje súkromné vlastníctvo a konkurencia.

Úplné znenie lekcie na stiahnutie vo formáte pdf (učebný text, metodický postup, poznámky pre študentov, priesvitky a pomôcky)

Poznámky pre študentov na stiahnutie vo formáte pdf

Podnikanie z pohľadu ekonómie

Cieľom lekcie je, aby študenti dokázali charakterizovať podstatu podnikania, jeho význam z pohľadu ekonómie a jeho prínosy pre spoločnosť. Porozumejú podnikaniu ako podstupovaniu rizika s cieľom dosiahnutia zisku. Pochopia, že v trhovej ekonomike je podnikanie základnou podmienkou efektívnej alokácie a redistribúcie zdrojov.

Nie každý človek je zamestnaný a pracuje pre niekoho iného. Niektorí ľudia si prácu vytvárajú sami. Takíto ľudia sa nazývajú podnikateľmi. Ekonómovia považujú podnikateľov za štvrtý výrobný faktor – podnikateľ je v trhovej ekonomike tým, kto
využíva svoj talent a um a podstupuje vedomé riziko, aby kombináciou práce, pôdy a kapitálu dosiahol zisk a zároveň tým obohatil celú spoločnosť.

Úplné znenie lekcie na stiahnutie vo formáte pdf (učebný text, metodický postup, poznámky pre študentov, priesvitky a pomôcky)

Poznámky pre študentov na stiahnutie vo formáte pdf

Ja a podnikanie

Cieľom je, aby žiaci dokázali identifikovať hlavné výhody a nevýhody začatia podnikania, zamyslieť sa nad svojimi vlastnými schopnosťami a danosťami pre podnikanie. Žiaci dokážu rozlišovať medzi zamestnaním a podnikaním. Žiaci sa pokúsia identifikovať podnikateľské príležitosti vo svojom okolí a zamyslieť sa nad tým, či by bolo podnikanie pre nich vhodnou alternatívou v budúcnosti.

 

Úplné znenie lekcie na stiahnutie vo formáte pdf (učebný text, metodický postup, poznámky pre študentov, priesvitky a pomôcky)

Poznámky pre študentov na stiahnutie vo formáte pdf

Typy ekonomík

Cieľom lekcie je, aby žiaci dokázali správne popísať a pochopiť výhody trhovej koordinácie voči centrálnemu plánovaniu. Rozvinú svoje vedomosti o jednotlivých typoch ekonomík a dokážu správne vymenovať a určiť ich znaky. Pochopia, že všetky ekonomiky sú dnes zmiešanými ekonomikami, dokážu rozlišovať medzi jednotlivými typmi ekonomík podľa ich čŕt.

Úplné znenie lekcie na stiahnutie vo formáte pdf (učebný text, metodický postup, poznámky pre študentov, priesvitky a pomôcky)

Poznámky pre študentov na stiahnutie vo formáte pdf

Trhový systém a hranica produkčných možností

Cieľom lekcie je pochopiť, že ľudia musia vždy riešiť problém vzácnosti zdrojov. Oboznámiť sa s modelom krivky hranice produkčných možností a prostredníctvom neho pochopiť, že veľké spoločnosti nedokážu existovať bez fungovania trhového
mechanizmu.

Úplné znenie lekcie na stiahnutie vo formáte pdf (učebný text, metodický postup, poznámky pre študentov, priesvitky a pomôcky)

Poznámky pre študentov na stiahnutie vo formáte pdf

Cenový systém

Prostredníctvom tejto lekcie žiaci na základe vlastnej skúsenosti z dražby „vzácneho“ predmetu pochopia, že pre koordináciu trhových subjektov zohrávajú nepostrádateľnú úlohu ceny a cenový mechanizmus. Rozdeľovanie vzácnych zdrojov prostredníctvom trhového mechanizmu (s využitím cien, ktoré sa formujú na trhu) je najefektívnejším a najspravodlivejším systémom.

Úplné znenie lekcie na stiahnutie vo formáte pdf (učebný text, metodický postup, poznámky pre študentov, priesvitky a pomôcky)

Poznámky pre študentov na stiahnutie vo formáte pdf

Úloha vlády v trhovej ekonomike

Cieľom lekcie je, aby žiaci dokázali opísať a vysvetliť úlohu vlády v ekonomike. Dokázali diskutovať o vládnych zásahoch, o ich prínosoch, ale aj o problémoch, ktoré môžu spôsobiť. Žiaci pochopia podstatu verejných statkov a externalít a dokážu diskutovať
o tom, či je štát potrebný pre riešenie týchto dvoch problémov.

Úplné znenie lekcie na stiahnutie vo formáte pdf (učebný text, metodický postup, poznámky pre študentov, priesvitky a pomôcky)

Poznámky pre študentov na stiahnutie vo formáte pdf

Eko-detektívi

Cieľom tejto lekcie je zvýšiť u žiakov záujem o štúdium ekonómie a poukázať na praktické využitie ekonomického spôsobu myslenia v bežnom živote, a to prostredníctvom hravého riešenia „ekonomickej záhady“. Žiaci sa zároveň naučia rozlišovať medzi dôležitými a irelevantnými informáciami.

Úplné znenie lekcie na stiahnutie vo formáte pdf (učebný text, metodický postup, poznámky pre študentov, priesvitky a pomôcky)

Poznámky pre študentov na stiahnutie vo formáte pdf

Produktivita

Cieľom lekcie je, aby študenti pochoplili význam produktivity práce ako výstupu na jedného pracujúceho. Porozumejú tomu, ako deľba práce a investície do kapitálových statkov zvyšujú produktivitu. Dokážu vysvetliť, prečo je zvyšujúca sa produktivita dôležitá pre jednotlivcov, ako i pre celú spoločnosť.

Úplné znenie lekcie na stiahnutie vo formáte pdf (učebný text, metodický postup, poznámky pre študentov, priesvitky a pomôcky)

Poznámky pre študentov na stiahnutie vo formáte pdf

Dopytová krivka

Uvedomiť si, že v úlohe spotrebiteľa sa pohybuje každý z nás. Pochopiť konštrukciu krivky dopytu, vzťah medzi požadovaným množstvom a cenou a faktory, vplývajúce na dopyt, v dôsledku ktorých sa dopytované množstvo alebo celý spotrebiteľský dopyt mení.

Úplné znenie lekcie na stiahnutie vo formáte pdf (učebný text, metodický postup, poznámky pre študentov, priesvitky a pomôcky)

Poznámky pre študentov na stiahnutie vo formáte pdf

Výstava nápadov (náklady a výnosy podniku - úvod)

Cieľom lekcie je, aby študenti pochopili podstatu nákladov a výnosov a dokázali vypočítať zisk alebo stratu firmy ako rozdiel medzi celkovými príjmami a celkovými nákladmi. Dokážu definovať celkový príjem ako množstvo výstupu násobené predajnou cenou a celkové náklady ako priemerné jednotkové náklady násobené množstvom produkcie.

Úplné znenie lekcie na stiahnutie vo formáte pdf (učebný text, metodický postup, poznámky pre študentov, priesvitky a pomôcky)

Poznámky pre študentov na stiahnutie vo formáte pdf

Náklady podniku (náklady podniku - fixné, variabilné, explicitné, implicitné)

Cieľom lekcie je pochopiť zisk, ako hlavný motív podnikateľskej činnosti, dokázať vypočítať zisk, ako rozdiel medzi celkovými príjmami a celkovými nákladmi. Dokázať porovnať ziskovosť podnikateľskej aktivity s inými alternatívnymi investíciami. Rozlíšiť implicitné a explicitné náklady a pochopiť potrebu započítania implicitných nákladov medzi ostatné náklady podnikateľa. Vedieť rozlíšiť medzi fixnými a variabilnými nákladmi, rozdeliť náklady do týchto skupín a opísať vývoj celkových nákladov, fixných nákladov, variabilných nákladov a priemerných nákladov v závislosti od objemu výroby.

Úplné znenie lekcie na stiahnutie vo formáte pdf (učebný text, metodický postup, poznámky pre študentov, priesvitky a pomôcky)

Poznámky pre študentov na stiahnutie vo formáte pdf

Ponuková krivka

Cieľom lekcie je, aby žiaci pochopili konštrukciu krivky ponuky, vzťah medzi ponúkaným množstvom a cenou a faktory, vplývajúce na ponuku, v dôsledku ktorých sa ponúkané množstvo alebo celá krivka ponuky mení.

 

Úplné znenie lekcie na stiahnutie vo formáte pdf (učebný text, metodický postup, poznámky pre študentov, priesvitky a pomôcky)

Poznámky pre študentov na stiahnutie vo formáte pdf

 

Trhová rovnováha (trhový mechanizmus a tvorba ceny)

Cieľom lekcie je, aby žiaci pochopili, že hoci sú pohnútky výrobcov i spotrebiteľov úplne rozdielne, trhový mechanizmus je procesom, ktorý prirodzene smeruje k vytvoreniu rovnováhy medzi ich záujmami. Aby žiaci porozumeli tomu, že trhy sú neustále v pohybe a rovnováha na nich závisí od zmien ponuky a dopytu; informačnú a koordinačnú funkciu v trhovom mechanizme plnia ceny.

 

Úplné znenie lekcie na stiahnutie vo formáte pdf (učebný text, metodický postup, poznámky pre študentov, priesvitky a pomôcky)

Poznámky pre študentov na stiahnutie vo formáte pdf

 

Cenová regulácia

Prostedníctvom tejto lekcie by mali žiaci spoznať základné typy cenovej regulácie (stanovenie minimálnej a maximálnej ceny) a dokázať predpovedať jej dôsledky na trh prostredníctvom grafického zobrazenia modelu ponuky a dopytu.

 

Úplné znenie lekcie na stiahnutie vo formáte pdf (učebný text, metodický postup, poznámky pre študentov, priesvitky a pomôcky)

Poznámky pre študentov na stiahnutie vo formáte pdf

 

Konkurencia a monopol

Cieľom lekcie je, aby žiaci pochopili význam konkurencie a otvorených trhov pre spotrebiteľov i pre celé hospodárstvo. Dokázali správne charakterizovať konkurenčný trh a monopolný trh. Pochopiť, ako „hrozba“ spotrebiteľskej substitúcie a potenciálnej konkurencie obmedzujú monopol. Dokázali rozlíšiť medzi administratívnym a neregulovaným monopolom a pochopiť, že existencia neregulovaného monopolu je spravidla krátkodobá.

 

Úplné znenie lekcie na stiahnutie vo formáte pdf (učebný text, metodický postup, poznámky pre študentov, priesvitky a pomôcky)

Poznámky pre študentov na stiahnutie vo formáte pdf

 

 

Hra "Kartel"

Cieľom lekcie je, aby si žiaci prehĺbili učivo o konkurencii a monopole. Pochopili, že v trhovej ekonomike, na voľnom trhu, môžu vznikať medzi podnikateľskými subjektami kartely, avšak zvyčajne nemajú dlhé trvanie. Samotný mechanizmus vzniku kartelu totiž vedie k tomu, že firma, ktorá kartelovú dohodu poruší ako prvá, získa na úkor ostatných združených podnikov. Existencia neregulovaného kartelu, podobne ako neregulovaného monopolu, je preto spravidla krátkodobá.

Úplné znenie lekcie na stiahnutie vo formáte pdf (učebný text, metodický postup, poznámky pre študentov, priesvitky a pomôcky)

Poznámky pre študentov na stiahnutie vo formáte pdf

Peniaze a ich úloha v ekonomike

Cieľom lekcie je, aby žiaci pochopili význam peňazí pre fungovanie modernej ľudskej spoločnosti. Pochopili, ako peniaze umožnili rozvoj výmeny (obchodu), špecializácie a deľby práce. Historickým prehľadom si osvoja vývoj peňazí až do ich dnešnej podoby.

 

Úplné znenie lekcie na stiahnutie vo formáte pdf (učebný text, metodický postup, poznámky pre študentov, priesvitky a pomôcky)

Poznámky pre študentov na stiahnutie vo formáte pdf

 

Ekonomický vývoj okolo nás (ekonomický svet okolo nás)

Cieľom lekcie je, aby žiaci pochopili a dokázali vysvetliť základné pojmy z oblasti ekonomických ukazovateľov – ekonomický rast (HDP), nezamestnanosť, inflácia. Žiaci dokázali analyzovať ekonomické dáta a ekonomické trendy. Žiaci pochopili a dokázali vysvetliť význam hospodárskej politiky vlády. Pochopili a dokázali vysvetliť, ako obdobia ekonomického rastu a recesie ovplyvňujú životy ľudí, vrátane ich vlastných.

 

Úplné znenie lekcie na stiahnutie vo formáte pdf (učebný text, metodický postup, poznámky pre študentov, priesvitky a pomôcky)

Poznámky pre študentov na stiahnutie vo formáte pdf

 

Fiskálna politika (rozpočtová)

Cieľom lekcie je, aby žiaci prostredníctvom hry pochopili mechanizmus a dôsledky pôsobenia hlavných opatrení fiskálnej politiky. Dokázali rozlíšiť medzi expanzívnou a reštriktívnou fiskálnou politikou a zdôvodniť ich využitie v rôznych situáciách. Zamysleli sa nad dôsledkami a problémami využitia fiskálnej politiky.

 

Úplné znenie lekcie na stiahnutie vo formáte pdf (učebný text, metodický postup, poznámky pre študentov, priesvitky a pomôcky)

Poznámky pre študentov na stiahnutie vo formáte pdf

 

Problém so štátnym rozpočtom

Cieľom lekcie je pochopiť, že aj vláda, tak ako každý človek, čelí problému rozdeľovania obmedzených zdrojov. Uvedomiť si, že zostavenie štátneho rozpočtu je náročným procesom, v ktorom zohráva vysokú úlohu nielen racionálna argumentácia, ale aj politické ciele a priority rôznych záujmových skupín. Vcítiť sa do pozície vlády, ktorej rozhodovanie je často veľmi zložité. Porozumieť aj širším aspektom fungovania hospodárskej politiky a mal by sa v nich prebudiť aj silnejší záujem o tému hospodárenia vlády a o veci verejné.

 

Úplné znenie lekcie na stiahnutie vo formáte pdf (učebný text, metodický postup, poznámky pre študentov, priesvitky a pomôcky)

Poznámky pre študentov na stiahnutie vo formáte pdf

 

Mena a menová politika

Cieľom lekcie je, aby žiaci prostredníctvom hry pochopili mechanizmus a dôsledky pôsobenia hlavných nástrojov menovej politiky. Dokázali rozlíšiť medzi expanzívnou a reštriktívnou monetárnou politikou a zdôvodniť ich využitie v rôznych situáciách. Zamyslieť sa nad dôsledkami a problémami využitia monetárnej politiky.

 

Úplné znenie lekcie na stiahnutie vo formáte pdf (učebný text, metodický postup, poznámky pre študentov, priesvitky a pomôcky)

Poznámky pre študentov na stiahnutie vo formáte pdf

 

Inflácia

Cieľom lekcie je, aby žiaci  prostredníctvom krátkej divadelnej hry s následným výkladom pochopili podstatu, príčiny a dôsledky inflácie. Dokázali zdôvodniť, prečo je inflácia pre ekonomiku škodlivá a ako je možné s infláciou bojovať.

Úplné znenie lekcie na stiahnutie vo formáte pdf (učebný text, metodický postup, poznámky pre študentov, priesvitky a pomôcky)

Poznámky pre študentov na stiahnutie vo formáte pdf

Korupcia a vymáhateľnosť práva

Cieľom tejto lekcie je, aby žiaci pochopili čo je to korupcia, aké sú jej dopady na spoločnosť a na ekonomiku. Prostredníctvom cvičenia s následnou reflexiou porozumeli tomu, v akom kontexte a za akých podmienok korupcia funguje a aké systémové opatrenia a nástroje znižujú mieru korupcie a ako súvisí korupcia s vymáhateľnosťou práva.

 

Úplné znenie lekcie na stiahnutie vo formáte pdf (učebný text, metodický postup, poznámky pre študentov, priesvitky a pomôcky)

Poznámky pre študentov na stiahnutie vo formáte pdf

 

Medzinárodný obchod

Cieľom lekcie je aby žiaci prostredníctvom hry na vlastnej skúsenosti pochopili, že dobrovoľná výmena zvyšuje uspokojenie ľudí. Vďaka dobrovoľnej výmene tak rastie i bohatstvo jednotlivcov a spoločnosti. Hoci však ekonómovia trpezlivo vysvetľujú prínosy slobodného obchodu, politici často obhajujú a hlavne uplatňujú protekcionizmus.

Úplné znenie lekcie na stiahnutie vo formáte pdf (učebný text, metodický postup, poznámky pre študentov, priesvitky a pomôcky)

Poznámky pre študentov na stiahnutie vo formáte pdf

Špecializácia a kooperácia - absolútne výhody

Cieľom lekcie je, aby žiaci prostredníctvom ekonomickej hry na vlastných skúsenostiach pochopili, že dobrovoľná výmena zvyšuje uspokojenie ľudí. Aby sa naučili, že špecializácia môže prebiehať na základe absolútnych alebo komparatívnych výhod, a že vďaka dobrovoľnej výmene rastie bohatstvo jednotlivcov a spoločnosti.

Úplné znenie lekcie na stiahnutie vo formáte pdf (učebný text, metodický postup, poznámky pre študentov, priesvitky a pomôcky)

Poznámky pre študentov na stiahnutie vo formáte pdf

Špecializácia a kooperácia - komparatívne výhody

Cieľom lekcie je, aby sa žiaci prostredníctvom ekonomickej hry na vlastných skúsenostiach pochopili, že dobrovoľná výmena zvyšuje uspokojenie ľudí. Aby sa naučili, že špecializácia môže prebiehať na základe absolútnych alebo komparatívnych výhod, a že práve komparatívna výhoda umožňuje aj tým, ktorí v ničom nevynikajú, aby sa špecializovali a dokázali výhodne obchodovať. Vďaka dobrovoľnej výmene tak rastie bohatstvo jednotlivcov a spoločnosti.

Úplné znenie lekcie na stiahnutie vo formáte pdf (učebný text, metodický postup, poznámky pre študentov, priesvitky a pomôcky)

Poznámky pre študentov na stiahnutie vo formáte pdf

Mena, menový kurz

Cieľom lekcie je, aby žiaci prostredníctvom výkladu a ekonomickej hry  pochopili podstatu menového trhu. Presvedčili sa, že menový trh funguje rovnako ako iné trhy, a že menový kurz je vlastne cenou jednej meny, vyjadrenou v iných menách. Pochopili mechanizmus zmien menového kurzu a porozumejli tomu, kto stojí na menovom trhu na strane dopytu a kto na strane ponuky.

Úplné znenie lekcie na stiahnutie vo formáte pdf (učebný text, metodický postup, poznámky pre študentov, priesvitky a pomôcky)

Poznámky pre študentov na stiahnutie vo formáte pdf

 

 

Najlepšie články do vášho mailu každý pondelok

Čítajte len to, čo vás naozaj zaujíma. Sumár vybraných článkov raz za týždeň, žiadny spam. Zasielanie newslettra si môžete kedykoľvek vypnúť.

Zvoľte si témy:

Vybrané produkty z e-shopu

E-shop